نتایج جستجو

20298

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2030

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حق ازلی سپیده

نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  (پیاپی 38-37)
 • صفحات: 

  45-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2098
 • دانلود: 

  116
کلیدواژه: 
چکیده: 

هپاتیت اتوایمیون که یکی از علل بیماری های مزمن کبدی است؛ بیماری ناشایعی است که بیشتر در خانم ها اتفاق می افتد. اولین بار این سندرم در دهه 1950 توسط Waldenström توصیف شد. او شکلی از هپاتیت مزمن را در زنان جوان شرح داد که بعدها نام هپاتیت اتوایمیون بر آن گذاشته شد. پس از او Zimmerman و همکاران وی یافته بافت شناسی این بیماری و انفیلتراسیون سلول های تک هسته ای را در فضای پورت، مطرح کردند و علت آن را پدیده «خودایمنی» دانستند. جایگاه هپاتیت اتوایمیون در حیطه بیماری های کبدی در حد قابل توجهی نبود، زیرا تصور می شد این بیماری بسیار نادر است و درمان دیگری غیر از درمان استاندارد (پردنیزولون با یا بدون آزاتیوپرین) ندارد. ولی به مرور زمان این نظرات کمرنگ شد و امروزه به عنوان الگوی بیماری های خودایمنی در پژوهش ها از آن یاد می کنند. مطابق یک بررسی در ایران 16% بیماران مزمن کبدی به این بیماری مبتلا می شوند و در خانمها 10 برابر بیشتر دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2098

دانلود 116 استناد 0 مرجع 1
عنوان: 
نویسندگان: 

DIENSAG J.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  306
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  14311
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14311

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

LOK A.S. | MCMAHON B.J.

نشریه: 

HEPATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  507-539
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  9058
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9058

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

LOCK A.S. | MCMAHAN B.J.

نشریه: 

HEPATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  507-539
تعامل: 
 • استنادات: 

  1125
 • بازدید: 

  11806
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11806

دانلود 14239 استناد 1125 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  96
 • صفحات: 

  217-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1037
 • دانلود: 

  2144
کلیدواژه: 
چکیده: 

هپاتیت مزمن B هنوز به عنوان یک مشکل بزرگ پزشکی باقی است. به طوری که بیش از 400 میلیون نفر از جمعیت دنیا به طریقی با این بیاری درگیر هستند و حدود 15 تا 40 درصد این بیماران سرانجام مبتلا به سیروز کبدی، نارسایی کبدی و یا هپاتوسل کارسینوما شده و از گردونه بیماری هپاتیت B خارج می شوند پره والانس افراد ناقل ویروس B بین 0.1 تا 20 درصد است (2،1).

آمار یکساله:  

بازدید 1037

دانلود 2144 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

HADIYANNIS S.J. | VASSILOPOUS D.

نشریه: 

HEPATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  617-624
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  7295
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7295

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
strs
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  67-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4858
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

پیش زمینه: فیبروز پیشرفته کبدی و سیروز عموما ضایعات برگشت ناپذیر تلقی می شده اند. هدف این مطالعه تعیین برگشت پذیری سیروز، در پی درمان هپاتیت خودایمن است.روش ها: هفت بیمار مبتلا به هپاتیت خودایمن با شواهد بافت شناختی سیروز وارد مطالعه شدند. پس از این که بیماران تحت درمان قرار گرفتند، در دوره پی گیری حین بهبود (remission) بالینی و بیوشیمیایی بیماری، از آنان بیوپسی کبد به عمل آمد. نمونه های بیوپسی به صورت تصادفی و جفت نشده بر اساس بیمار کد بندی شدند و مستقلا توسط دو آسیب شناس بر اساس شاخص فعالیت هپاتیت (HAI) با حداکثر درجه فیبروز 6 (stage)، امتیازدهی شدند.نتایج: در سه بیمار، در بیوپسی دوم از کبد، فیبروز وسیع کبدی مشاهده شد. اما در چهار بیمار در بیوپسی پس از درمان، سیروز و فیبروز کبدی از بین رفته بود. در بیماران اخیر میانگین سطح آلاتین آیمنوترانسفراز از 776.3U/L به 23U/L کاهش یافت. میانگین سطح بیلی روبین از 5.85mg/dl به 0.98mg/dL کاهش یافت. در همه بیماران در زمان تشخیص بیماری، فیبروز شدید یا سیروز وجود داشت اما در بیوپسی پی گیری از بین رفته بود. کاهش درجه فیبروز به طور میانگین از 5.88 به (p=0.0002) 0.5 و کاهش درجه (grade) نکروانفلاماسیون (necroinflammation) به طور میانگین از 11.38 به 2.5 بود (p=0.0008).نتیجه گیری: سیروز اثبات شده به علت هپاتیت خودایمن می تواند در برخی از بیمارانی که به درمان پاسخ می دهند برگشت پذیر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 4858

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VAEZ JALALI M. | ALAVIAN S.M.

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46986
 • دانلود: 

  38661
کلیدواژه: 
چکیده: 

IntroductionHEPATITIS B virus (HBV) infection is a global health problem. Current estimates are that 2 billion people have been infected worldwide, of these, 360 million suffer from CHRONIC HBV infection resulting in over 520 000 deaths from acute HEPATITIS B and 470 000 from cirrhosis or liver cancer(1). The prevalence of HEPATITIS B carriers varies in different parts of the world, ranging from less than 1% to 15%. In the Middle East, the endemicity is intermittent, with a carrier rate of 2% to 7% (2). It is estimated that over 35% of Iranians have been exposed to the HBV and about 3% are CHRONIC carriers, ranging from 1.7% in Fars Province to over 5% in Sistan and Balouchestan(3).

آمار یکساله:  

بازدید 46986

دانلود 38661 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOLEIMAN MEIGOUNI SAEED | ASGARI ALI | HOSSEINI SHOKOUH SEYED JAVAD | RAJABI JALIL | KAZEMI GALOUGAHI MOHAMMAD HASSAN | MOSHTAGHI MOHAMMAD

نشریه: 

ELECTRONIC PHYSICIAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  985-989
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42284
 • دانلود: 

  17327
چکیده: 

Background: HEPATITIS G virus (HGV) is a hepatotrope virus with unknown importance. The genome of the virus has been detected in patients with acute or CHRONIC non-A-E HEPATITIS, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. The aim of this study was to determine the association between HEPATITIS G and unknown CHRONIC HEPATITIS.Methods: This case-control study was performed in Ebne-Sina military hospital in Hamadan, Iran. The cases were 35 military staff with unknown CHRONIC HEPATITIS. The control group consisted of 59 healthy subjects who had normal levels of serum alanine aminoteransferase (ALT). The data were analyzed by SPSS, version18, using Fisher’s exact test, the Student’s t-test, and multivariate logistic regression analysis.Results: Only one patient in the case group (2.9%) tested positive for HGV antibodies, and no one was infected in the control group. There was no association between HGV infection and unknown CHRONIC HEPATITIS in our study (P=0.37). A significant association was found between the male gender and unknown CHRONIC HEPATITIS (OR=14.9, P=0.01).Conclusion: No association between HGV infection and unknown CHRONIC HEPATITIS was found in our study, so it was not necessary to evaluate these patients for HGV infection.

آمار یکساله:  

بازدید 42284

دانلود 17327 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHANTY S.R. | KHIANI V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  446-458
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  7719
 • دانلود: 

  17745
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7719

دانلود 17745 استناد 399 مرجع 0
litScript