نتایج جستجو

6758

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

676

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  302-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  385
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: سطح پائین (71mg/dI≥)( Glucose CHALLENGE Test) GCT یک عامل خطر مستقل برای داشتن نوزادی با وزن کم تولد (SGA) است لذا هدف مطالعه ما تعیین کردن روش ساده تری برای برای پیشگوئی وزن تولد نسبت به روش های گرانتر مانند سونوگرافی بود. مواد و روشها: برای بررسی ارتباط بین سطح GCT (تست اسکرین دیابت در بارداری) با وزن جنین 500 خانم با حاملگی تک قلو که تست را در طی هفته های 28-24 بارداری انجام داده بودند، وارد مطالعه شدند. سابقه فشارخون، دیابت و دییگربیماری های طبی قبل از بارداری یا در طی بارداری قبلی وجود نداشت و همگی آنها وزن گیری خوبی حین بارداری نسبت به  BMI (body mass index) قبل از بارداری داشتند. در این مطالعه توصیفی تحلیلی، سن مادر، گراویدیتی BMI,، سطح GCT، سن حاملگی، جنسیت نوزاد، روش زایمان، وزن نوزاد و آپگار اسکور ارزیابی شدند. یافته ها: میزان وزن کم تولد (small for gestational age) SGA در نوزاد مادرانی که سطح GCT ≤ 80 ml/dl بود، بیشتر بود و از نظر آماری اختلاف معنی دار بود (p=0.018)، حساسیت 58% و اختصاصیت 89% و فاصله اطمینان 95% (0.545-0.162) relative risk=2.28,نتیجه گیری و توصیه ها: سطح پائین GCT با وزن کم تولد ارتباط دارد و می تواند به عنوان یک تست پیشگوئی کننده وزن کم تولد به کار رود یا حتی تداخلات تغذیه ای را مدنظر قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  7755
 • دانلود: 

  18441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7755

دانلود 18441 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

DHAWAN A. | SHARMA V. | PARMAR D.

نشریه: 

NANOTOXICOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  13086
 • دانلود: 

  18441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13086

دانلود 18441 استناد 403 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  138-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51174
 • دانلود: 

  27045
کلیدواژه: 
چکیده: 

A new section in MEJDD which is aimed to improve chinical decision making by presenting a real patient by an experienced clinician and who discuss the case and provide an evidence base decision making for diagnosis and treatment of patient in daily clinical practice.

آمار یکساله:  

بازدید 51174

دانلود 27045 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86369
 • دانلود: 

  54668
چکیده: 

Phosphorus (P) is one of the most vital elements for all living organisms which acts as a constituent of essential biomolecules such as nucleic acids, phospholipids, and phosphosugars, and as a major contributor to almost all metabolic reactions including photosynthesis, respiration, and energy delivery. It is one of the most needed nutrients for plant growth and development. Despite high levels of P in the soil, plants absorb it only in the soluble inorganic form of free phosphate ion (Pi) which is scarce in soil. Therefore, there has been a large demand for Pi fertilizers to secure crop yields, yet its deposition in soil and gradual run-off into water reservoirs lead to chains of events that cause irreversible damages to ecosystems. Researches, including genome-wide data analyses, have revealed interesting molecular aspects of plant adaptive strategies to deal with low Pi concentrations in soil. These include the higher expression of acid phosphatases and Pi transporters as well as the secretion of organic acids in the rhizosphere that maintain cellular Pi homeostasis in order to keep metabolic reactions running. Describing the cycle of Pi exchange between physical and biological worlds, the extent to which current agricultural practices are disturbing the cycle, the necessity of introducing lessdestructive methods of providing Pi, and alternative measures and solutions for sustainable agriculture will be discussed in this review.

آمار یکساله:  

بازدید 86369

دانلود 54668 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  115-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  687
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

پیامبر اسلام از همان ابتدا ی رسالت خود مأمور ی ت یافت تا خدا یی را که به معرفت او دست یافته بود به ساکنان شرک زده ی مکه معرف ی کند و آنها را به توحید و یکتاپرستی فراخواند. او م ی دانست که ساختار متصلب فکر ی و اجتماع ی مکه انجام چن ین مأمور یتی را با دشوار ی هایی هم راه خواهد کرد. به رغم موانع موجود، پیامبر چه شیوه ای را در مواجهه با مشرکان در پ یش گرفت و چگونه توانست کارنامه ی کام یابی را برا ی خود رقم بزند؟ یافته های این پژوهش که مبتن ی بر روش ک یفی و رو یکرد توص یفی تحلیلی است، نشان م ی دهد که نوع مواجهه ی پیامبر با مشرکان قر یش در دوره مک ی متفاوت از دوره مدن ی بود. او در دوره ی مکی کوش ید تا از موضع معرفت ی، نظام فکر ی و اعتقاد ی آنها را به چالش کشد و با تک یه بر توح ید اسلام ی به نف ی و طرد انگاره شرک رو ی آورد؛ اما در دوره ی مدنی، با عنا یت به شکل گیری هو یت نو ین د ینی سیاس ی در دولت شهر مد ینه، توانست هو یت س یاسی و د ینی مشرکان مک ی را پس از نزول آ یات جهاد به چالش بکشد و سرانجام با فتح مکه و غلب ه ی گفتمان توح یدی، اند یشه ی یکتاپرستی را بر این شهر مستولی سازد و کارنامه درخشانی را برای خود رقم بزند.

آمار یکساله:  

بازدید 687

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  777-794
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4690
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4690

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  661-681
تعامل: 
 • استنادات: 

  109
 • بازدید: 

  431
 • دانلود: 

  7815
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 431

دانلود 7815 استناد 109 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  7 (67)
 • صفحات: 

  9749-9752
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35156
 • دانلود: 

  40246
چکیده: 

Every year, some 3. 9 million girls aged 15 to 19 years undergo unsafe abortions (1). Approximately 16 million girls aged 15 to 19 years and 2. 5 million girls under 16 years give birth each year in developing regions (2, 3). Complications during pregnancy and childbirth are the leading cause of death for 15 to 19 year-old girls globally (4). Adolescent mothers (ages 10 to 19 years) face higher risks of eclampsia, puerperal endometritis, and systemic infections than women aged 20 to 24 years (5, 6). The term "adolescent" is often used synonymously with "teenager". In this sense "adolescent pregnancy" means pregnancy in a woman aged 10– 19 years (2, 7). Pregnant teenagers face many of the same pregnancy related issues as other women. There are additional concerns for those under the age of 15 as they are less likely to be physically developed to sustain a healthy pregnancy or to give birth (8). For girls aged 15– 19, risks are associated more with socioeconomic factors than with the biological effects of age (9). Risks of low birth weight, premature labor, anemia, and pre-eclampsia are connected to biological age, being observed in teen births even after controlling for other risk factors (such as accessing prenatal care etc. ) (5, 6).

آمار یکساله:  

بازدید 35156

دانلود 40246 استناد 0 مرجع 404
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  322-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36582
 • دانلود: 

  21116
چکیده: 

Paragangliomas are neoplasms of neural crest origin. In the head and neck, they uncommonly involve the larynx. The distinction between paragangliomas and other neuroendocrine tumors can be difficult. Precise diagnosis is important in order to optimize patient treatment. Diagnosis relies mostly on histopathologic examination followed by immunohistochemistry. Here we report a 77-year-old woman with laryngeal paraganglioma that initially misdiagnosed as laryngeal carcinoid tumor.

آمار یکساله:  

بازدید 36582

دانلود 21116 استناد 0 مرجع 0
litScript