نتایج جستجو

35465

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3547

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1010
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

در این بررسی تعداد 66 عدد ماهی از جنس های کپور معمولی، کاراس و سیاه ماهی آکولاتا از خانواده کپور ماهیان در دو فصل بهار و تابستان سال 1387 به منظور شناسایی آلودگی های انگلی مورد بررسی قرار گرفتند. ماهیان پس از بیومتری با استفاده از کلیدهای شناسایی ماهیان در حد گونه تشخیص داده شدند و سپس مورد بررسی ماکروسکپی و میکروسکپی قرار گرفتند. گونه های انگلی یافت شده در ماهیان شامل Dactylogyrus extensus، D. anchoratus، Gyrodactylus sp، Ichthyophthirius multifiliis و Diplostomum spathaceum در کپور و کاراس، D. lenkorani در جنس سیاه ماهی و Lernea cyprinacea در هر سه جنس ماهی بودند. میزان آلودگی در ماهیان صید شده معادل 68.1 درصد بود و 31.9 درصد از ماهیان فاقد آلودگی انگلی بودند. در بین گونه های فوق انگل لرنه آ توانسته بود تعداد قابل توجهی از ماهیان را درگیر نماید، بطوری که میزان آلودگی در کپور 41.5 درصد و در سیاه ماهی برابر با88.8  درصد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1010

دانلود 232 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

RAISSY M. | ANSARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64962
 • دانلود: 

  36842
چکیده: 

Background: The aim of this study was to detect the occurrence of parasites in fish in Armand River, CHAHARMAHAL va BAKHTYARI PROVINCE regarding the importance of native fish population in the river.Methods: The occurrence of parasites was investigated in 6 native fish (Capoeta capoeta, C.damascina, C. aculeta, Barbus barbulus, B. grypusand Glyptothorax silviae) collected from the current main channel of the river from autumn 2009 to summer 2010.Results: 63.7% of the studied fishes were infected with 19 parasite species including Ichthyophthirius multifiliis, Myxobolus musayevi, Dactylogyrus lenkorani, D. gracilis, D. pulcher, D.chramuli, D. akaraicus, D. skrjabiensis, two species of Gyrodactylus, Paradiplozoon sp., Lamproglena compacta, Copepodid of Lernaea cyprinacea, Ergasilussp., Allocreadium isoporum, Allocreadium pseudaspii, Kawia sp., Bothriocephalus gowkongensis and Rhabdochona denudata.The infection rate was significantly higher (P<0.05) in C.aculeata while the maximum parasite diversity was found inC.damascina. The infection rate was also significantly different in four seasons (P<0.05) but no significant differences were found among fishes with different weight and length.Conclusion: High prevalence of Ichthyophthirius multifiliis and Rhabdochona denudata may affect native fish population. Monogenean parasites Dactylogyrus akaraicus and D. skrjabiensis collected from B. barbulus and C. capoeta are reported for the first time in Iran. B. barbulus is also reported as a new host for aforementioned parasites.

آمار یکساله:  

بازدید 64962

دانلود 36842 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ترابی ایرج

نشریه: 

حسابداری مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  944
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

در کشورهای توسعه یافته، عموما به سیستم های حسابداری صنعتی توجه زیادی می گردد و مدیران واحدهای تجاری در فرایند تصمیم گیری های خود به اطلاعات ارایه شده توسط سیستم مذکور توجه کامل می نمایند زیرا فرایند وجود رقابت باعث می گردد که مدیران مجبور به توجه به دو عامل قیمت و کیفیت کالاهای تولید شده داشته باشند تا از این طریق امکان موفقیت در بازار رقابتی برای آن ها حاصل شود. این تحقیق در صدد پاسخگویی با این سوال است که آیا مدیران واحدهای تولیدی در استان چهار محال و بختیاری نیز به اطلاعات حسابداری صنعتی توجه و عنایت می نمایند.تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. هدف از این تحقیق بررسی میزان سودمندی اطلاعات حسابداری صنعتی در فرایند تصمیم گیری مدیران استان چهارمحال و بختیاری می باشد.به منظور محدود نمودن جامعه آماری صرفا به بررسی دیدگاه مدیران صنایع استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد اطلاعات سیستم حسابداری صنعتی مورد توجه مدیران بوده و نیازهای اطلاعاتی آن ها را تامین می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 944

دانلود 387 استناد 0 مرجع 8
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8 (جدید)
 • شماره: 

  3 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  561-565
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  763
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

کوکسیدیوزیز از مهمترین عوامل آنتریت در بره ها و بزغاله هاست و می تواند باعث اسهال، کاهش وزن و مرگ شود. در این مطالعه تعداد هفت راس بزغاله محلی از یک گله با دامنه سنی 3 تا 4 هفته با تاریخچه افسردگی، کاهش اشتهاء، کم آبی، لاغری و اسهال خونی برای تشخیص بیماری به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ارجاع داده شد. تغییرات هماتولوژیک، کاهش تعداد گلبول های قرمز (3.5±0.15×106 در میکرولیتر)، کاهش غلظت هموگلوبین (5.5±0.30 گرم در دسی لیتر)، کاهش هماتوکریت (21±1.85 درصد) افزایش تعداد گلبول های سفید (21.350±0.95×103) با افزایش تعداد نوتروفیل (69±4 درصد) و کاهش تعداد لمفوسیت (24±3 درصد) را نشان داد. در کالبدگشایی ضایعات ظاهری بیشتر در قسمت ایلئوم، سکوم و کولون ابتدایی مشاهده شد. این ضایعات شامل طرح غربالی بر روی سطوح سروزی روده، ندول های نسبتا سفید رنگ بدون پایه بر روی سطوح مخاطی ژوژنوم، ایلئوم میانی به همراه خونریزی و خونریزی شدید در سطوح مخاطی سکوم و کولون ابتدایی بود. مطالعات میکروسکوپیک افزایش طول کریپت ها، هیپرپلازی پاپیلار اپی تلیوم مخاط ایلئوم، تراوش خفیف سلول های آماسی و مراحل سیر تکاملی آیمریا در آنتروسیت های تکثیریافته را نشان داد. آزمایش میکروسکوپیک روده به منظور تعیین آسیب بویژه در قسمت هایی که ندول های سفید مشاهده می شود ضروری است. از اینرو برنامه کنترل کوکسیدیوزیس در نشخوارکنندگان اهلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 763

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHASEMI PIRBALOUTI A.

نشریه: 

HERBA POLONICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  69-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  2786
 • بازدید: 

  37912
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37912

دانلود 17659 استناد 2786 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  129-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 254 استناد 0 مرجع 10
strs
نویسندگان: 

GHASEMI PIRBALOUTI A.

نشریه: 

HERBA POLONICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  669-675
تعامل: 
 • استنادات: 

  800
 • بازدید: 

  19998
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19998

دانلود 18003 استناد 800 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  129-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

زمینه و هدف: هپاتیت B یکی از عوامل ویروسی مهم در ایجاد التهاب کبدی بوده و اهمیت آن در شیوع زیاد و عوارض مهم کبدی و خارج کبدی است. این مطالعه به منظور بررسی پوشش واکسیناسیون و میزان تیتراسیون موثر آنتی بادی ضد هپاتیت (HBsAb) B در سطح جامعه انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 3000 نفر از جمعیت بزرگسال بالای 15 سال استان، به روش خوشه ای انجام شد. با اخذ رضایت کتبی و گرفتن نمونه خون لازم، پرسشنامه مربوط به اطلاعات دموگرافیک و واکسیناسیون تکمیل گردید و تیتراسیون موثر HBsAb اندازه گیری شد. یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 16.3±38.4 بود. میانگین سطح آنتی بادی 162±70.8 (0-3799) بوده و 48.7% از افراد مورد مطالعه درای تیتراسیون موثر بودند. پوشش واکسیناسیون در 20% افراد کامل و در 2.6% ناقص بود که با تیتراسیون موثر ارتباط معنی داری داشت (P£0.001). %86 از متولدین سال 1372 به بعد و 79% از متولدین سال های 1368 تا 1371 دارای پوشش کامل بوده و اختلاف تیتراسیون موثر بین این گروه ها معنی دار بود (P£0.001). پوشش واکسیناسیون در جنس مذکر و افراد مجرد بیشتر ولی در شهر و روستا برابر بود. تیتراسیون موثر با تاهل و محل سکونت ارتباط معنی دار داشت (P£0.001). بین زمان آخرین دریافت واکسن و تیتراسیون موثر ارتباط معنی داری مشاهده شد (P£0.01)، ولی در سایر فاکتورها این ارتباط معنادار نبود (P>0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد پوشش واکسیناسیون و سطح HbsAb در این استان در گروه های سنی جوان نسبتا مناسب بوده ولی پیشنهاد می گردد به منظور افزایش پوشش، از برنامه های ایمن سازی لکه گیری و فراخوانی گروه های در معرض خطر نیز استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  54-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  834
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

زمینه و هدف: بروسلوز بیماری مشترک انسان و دام است که از نظر بالینی به حالت های مختلف از جمله بروسلوز مزمن ممکن است تظاهر نماید. هدف از اجرای این مطالعه، تعیین میزان بروز بروسلوز مزمن در بین بیماران درمان شده، بعد از یک سال پیگیری می باشد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه آینده نگر است که بعد از شناسایی بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و تکمیل پرسشنامه های مربوط به خصوصیات دموگرافیک، چگونگی آلودگی آنها به بروسلوز، علایم و نشانه های بیماری و انجام تست های آگلوتیناسیون استاندارد رایت و 2ME (2 Mercapto Ethonol) تحت درمان دارویی قـرار گرفتند. بعد از گذشت یک سال (1383) با مراجعه به منطقه از همان بیماران مجددا معیارهای فوق و میزان پاسخ به درمان های تجویز شده بر اساس علایم و نشانه های باقی مانده و وجود عیار سرمی رایت >160/1 و 2ME  >1/160 بروسلوز مزمن قلمداد گردید. سپس داده های حاصل از آزمایشات و پرسشنامه های تکمیل شده، با استفاده از آزمون های آماری t، کای دو و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در طغیان بروسلوز در سال 1382، 119 نفر مبتلا به بروسلوز حاد شدند که 63.9% بیماران مرد و 30.3% آنها دامدار بودند. آرتریت با 88.7% و تب با 78.54% شایعترین علایم و نشانه های بیماران بود. در پیگیری بعدی 97 نفر در سال بعد مجددا شناسایی شدند. رژیم های دارویی استفاده شده برای بیماران عمدتا ریفامپین و کوتریموکسازول (59.8%) و داکسی سیکلین با ریفامپین (17.5%) بود. 17.5% بیماران تیتر نهایی رایت و16.5% تیتر 2ME بالاتر از 1.160 داشتند. 15.5% دچار عود علایم شدند. با توجه به تیتراسیون مثبت رایت و 2ME  و همچنین باقی ماندن علایم بیماری میزان بروز بروسلوزیس مزمن 16.5% بود. بین نوع داروی مصرفی و عیار نهایی سرمی تست های رایت و 2ME  و همچنین سیر بالینی بیماران در یک سال بعد رابطه معنی دار آماری بود به طوری که استفاده از رژیم دارویی کوتریموکسازول - ریفامپین باعث بالا رفتن شانس مزمن شدن بیماری بروسلوز گردیده است (p<0.001).نتیجه گیری: میزان بروز بروسلوز مزمن در این مطالعه نسبت به سایر مطالعات داخل کشور و خارج کشور بیشتر بوده که مصرف رژیم های دارویی غیر استاندارد بخصوص رژیم تک دارویی، مصرف نکردن به موقع داروها بعلت سطح آموزش پایین بیماران و دوری از خدمات بهداشتی درمانی، از علل بروز این مشکل در این منطقه جغرافیایی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 834

دانلود 188 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (مسلسل 13)
 • صفحات: 

  169-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  990
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

جنگ تلخ ترین حادثه در تاریخ بشریت است و اسارت یکی از نتاج اجتناب ناپذیر آن می باشد. با آنکه مقررات و معاهدات ژنو تنها مرجع بین المللی برای رعایت و نظارت بر حقوق اسیران جنگی است. با وجود این، گزارشات کمیته بین المللی صلیب سرخ حکایت از شکنجه و آزار اسیران جنگی ایران در عراق بود. به منظور تعیین توزیع فراوانی بیماری ها در آزادگان استان 263 تن از آزادگان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد، افرادی که به جبهه اعزام شده اند از سلامت کامل برخوردار بوده و تنها 5.1% آنها دچار عیوب انکساری چشم بوده اند. بیشترین آسیب های جنگی وارد شده به رزمندگان تحت این مطالعه عبارت بود از: 36.5% در معرض اصابت ترکش، 14.4% در معرض گازهای شیمیایی و 17.1% بدنبال صدای انفجار دچار کاهش شنوایی شده اند. در دوران اسارت بیماری های لثه و دندان 65.4، صدمات و بیماری های ناشی از تروما 59%، گاستریت و زخم های معده و اثنی عشر 27.4 دارای بیشترین فراوانی بوده اند. بعد از اسارت، گاستریت 30.4% بیماری دندان 31%، اختلال استرس پس از سانحه 6/26%، افسردگی 18.2%، سردرد عروقی 21%، کاهش شنوایی 22.4% از بیماری های شایع می باشند. شیوع برخی از بیماری ها در آزادگان حاکی از آن است که پوشش مراقبت های سلامتی در دوران اسارت وضعیت نامطلوبی داشته، شکنجه و آزار نه نتها موجبات بیماری و غم را در آن دوران فراهم ساخته بلکه تبعات آن پس از اسارت بر سلامتی آزادگان مشاهده می شود. لذا، توجه به امر سلامت و درمان بیماری آزادگان همچنان به عنوان یک اولویت تلقی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 990

دانلود 205 استناد 2 مرجع 0
litScript