نتایج جستجو

2691

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

270

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

NEUROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  92
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  233-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  224
 • بازدید: 

  2418
 • دانلود: 

  13551
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2418

دانلود 13551 استناد 224 مرجع 0
نویسندگان: 

SAJEDI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  88-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  362
 • بازدید: 

  11583
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11583

دانلود 12698 استناد 362 مرجع 0
نویسندگان: 

آخوندیان جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  28-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  918
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

جهت بررسی تاثیر بکلوفن خوراکی در فلج مغزی اسپاستیک، 40 کودک مبتلا به انواع مختلف فلج مغزی ارزیابی شدند. نیمی از بیماران در گروه شاهد و نیم دیگر تحت درمان با بکلوفن خوراکی قرار گرفتند. تمامی بیماران به مدت 6 هفته از خدمات کاردرمانی بهره می بردند. جهت ارزیابی هر دو گروه از معیار Modified Ashworth و میزان دامنه حرکتی استفاده شد.پس از پایان دوره کاردرمانی ارزیابی ثانوی انجام شد و تفاوت واضحی بین دو گروه آزمایش و شاهد در میزان دامنه حرکتی و اسپاسم اعضای مبتلا وجود داشت. لذا به نظر می رسد روش توام دارو و تمرین درمانی در کاهش اسپاسم کودکان مبتلا به فلج مغزی موثرتر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 918

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  3249
 • دانلود: 

  15519
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3249

دانلود 15519 استناد 386 مرجع 0
نویسندگان: 

HASAN POUR AVANJI SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40491
 • دانلود: 

  20780
چکیده: 

Objective: CEREBRAL PALSY (CP), a common static motor neurological disorder of childhood with wide spectrum of underlying etiologies, can be demonstrated with different neuro imaging techniques. We undertook this study to investigate the diagnosis of intracranial lesions in children with CP and its correlation between clinical deficits and neuroradiological findings. Materials and methods: In this prospective hospital-based study, the data of 120 patients with CP, aged below 19 years, referring to the neurology clinic of the Ali Asghar Pediatric hospital in Tehran was studied; data on their cranial neuroimaging findings was analyzed any possible association (s) between the gestational ages, prenatal history and neurological deficits were investigated.Results: Of the 120 patients, 72 (60%) were male; 75% were aged below 7 years. Common predisposing factors were prenatal asphyxia, LBW, prematurity and toxemia of pregnancy. Of the 120cases, 90% (107) had spastic CP, with the quadriplegic type being the most common (54%), followed by spastic paraplegia (21%); twenty-four patients (20%) had significant Preventricular Leucomalacia (PVL), a finding more common among those born pre-term. Sixteen patients had hemiplegic CP, 14of whom showed unilateral lesions on brain MRI imaging. Ten (8%) had extra pyramidal CP, a condition more common among term born infants, while six of the 10 (72%) showed significant abnormalities on the basal ganglia. CEREBRAL atrophy was seen in 60 (50%) of patients and PVL in 20%; encephalomalacia, gliosis, middle CEREBRAL artery infarcts, PVL and gliosis indicated hypoxia as a risk factor for CP. Extent of MRl lesions correlated with the severity of neurological deficits in CP lesions, which were more extensive in Quadriplegics and double hemiplegics rather than paraplegics, and among those delivered preterm as compared to those born at term.Conclusion: Radiological findings were found to be closely related to the type of CP and the neurological deficits and gestational ages of patients with brain insult; we believe that MRI is helpful in delineating the underlying etiology, extent, severity and timing of insult to the developing brain and prognostication in CP patients.

آمار یکساله:  

بازدید 40491

دانلود 20780 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

POURAHMADI S. | JAFARZADEH M. | ABBAS M. | AKHOUNDIAN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37639
 • دانلود: 

  19925
چکیده: 

Objective: Epilepsy occurs in 12 % to 90 % of children with CEREBRAL PALSY (CP). However its clinical course is not well defined. This investigation was undertaken to study and determine the characteristics and prevalence of epilepsy in children with CEREBRAL PALSY.Materials & Methods: Of 133 children with CEREBRAL PALSY, seen between 1998 and 2001, in the pediatric neurology clinic of the Imam Reza hospital, fifty-three had epilepsy. During the same period, a group of 70 epileptic children with normal neurodevelopmental status was studied as the controls. Results: Patients with spastic quadriplegia were the most commonly affected with epilepsy. When compared with the control group, children with CP had a higher incidence of epilepsy with onset within the first year of age (52.8% vs. 18.5%), history of neonatal seizures (20.7% vs. 4.2%), and poly therapy (73.6% vs. 29.1%) respectively.Conclusion: Epilepsy is common in children with CP and can be predicted if seizures occur in the first year of life ,in the neonatal period and based on the need for polytherapy.

آمار یکساله:  

بازدید 37639

دانلود 19925 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

AGHDAMI NASSER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  41
کلیدواژه: 
چکیده: 

CEREBRAL PALSY (CP), WITH AN INCIDENCE OF 2 PER 1000LIVE BIRTHS, IS A NON-PROGRESSIVE DISORDER CHARACTERIZED BY CENTRAL NERVOUS SYSTEM DAMAGE DURING FETAL LIFE, AT BIRTH OR LATER. HYPOXIA IS THE MAIN CAUSE OF CP. THIS DISORDER AFFECTS MOTOR ACTIVITY, SENSATION, COGNITION, PERCEPTION, SPEECH, AND COMMUNICATION. DESPITE NUMEROUS TREATMENTS SUCH AS OCCUPATIONAL THERAPY, BOTULINUM TOXIN AND SURGERY, FUNCTIONAL IMPAIRMENTS PERSIST. THUS, IT IS NECESSARY TO FIND A SOLUTION TO TREAT CHILDREN WITH CP...

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 41
نویسندگان: 

PANETH N. | HONG T.

نشریه: 

CLINICS IN PERINATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  251-267
تعامل: 
 • استنادات: 

  384
 • بازدید: 

  9278
 • دانلود: 

  15336
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9278

دانلود 15336 استناد 384 مرجع 0
نویسندگان: 

آخوندیان جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1293
 • دانلود: 

  417
چکیده: 

اپی لپسی در 15 تا 60% کودکان فلج مغزی بروز می کند با این وجود سیر بالینی آن به خوبی مشخص نیست. در این مطالعه رتروسپکتیو شیوع، سیر و عاقبت اپی لپسی در کودکان CP صرعی بررسی شد. 53 نفر از 133 کودک مبتلا به فلج مغزی که طی سه سال (1376 تا پایان 1378) در کلینیک اعصاب اطفال بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه کردند دچار اپی لپسی بودند. گروه کنترل 70 کودک اپی لپتیک با تکامل عصبی ویزیت شده در همین مدت بود.اپی لپسی در کودکان کوادری پلژیک شایع تر بود. در مقایسه با گروه کنترل کودکان فلج مغزی در شروع اپی لپسی در سال اول تولد (8/52% در مقابل 5/18%)، سابقه تشنجات نوزادی (7/20% در مقابل 2/4%)، درمان چند دارویی (3/76% در مقابل 1/29%) و درمان با داروهای ضد تشنج خط دوم (2/79% در مقابل 1/23%) انسیدانس بالاتری داشتند. لذا اپی لیسی در کودکان CP شایع بوده و استفاده از داروی جدید ضد صرع و درمان جراحی می تواند در نهایت کنترل تشنج و کیفیت زندگی را در کودکان اپی لپتیک بهبود بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1293

دانلود 417 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خداپناهنده فریبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  743-748
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1919
 • دانلود: 

  759
چکیده: 

در این مطالعه مقطعی، 68 کودک (12-1 ساله) مبتلا به فلج مغزی و تشنج طی مدت 2 سال (دی ماه 1380 تا دی ماه 1382) در بیمارستان حضرت رسول مورد بررسی قرار گرفتند. هم چنین 60 کودک که در محدوده سنی مشابه قرار داشتند و تنها مبتلا به صرع بودند در گروه شاهد قرار گرفتند. هدف از این مطالعه یافتن ارتباط بین فلج مغزی و صرع و نیز بررسی فرم تشنج، عوامل مستعد کننده و پیش آگهی تشنج در کودکان مبتلا به فلج مغزی بوده است. سن متوسط شروع تشنج در کودکان مبتلا به فلج مغزی 5/5±13 ماه و در گروه شاهد بالاتر (2/7±32 ماه) بود. در 42 نفر (7/61%) از کودکان مبتلا به فلج مغزی تشنج در سال اول زندگی شروع شده بود. در حالی که در 18 نفر (3/13%) از گروه شاهد شروع تشنج در طی سال اول زندگی بوده است. شیوع تشنج دوره نوزادی در کودکان مبتلا به فلج مغزی نسبت به گروه شاهد بسیار بالاتر مشاهده شد (5/22% در مقایسه با 3/3%). در 95%  از کودکان مبتلا به فلج مغزی تاخیر معیارهای تکاملی وجود داشت در حالی که در گروه شاهد این میزان تنها 20% بوده است. تشنج منتشر (جنرالیزه) شایع ترین نوع تشنج در هر دو گروه بود اما شیوع اسپاسم انفانتیل در کودکان مبتلا به فلج مغزی بالاتر مشاهده شد (7/11% در مقایسه با 6/1%). صرع در کودکان مبتلا به اسپاستیک تتراپلژی بیش از سایر انواع فلج مغزی وجود داشت. کنترل صرع در کودکان مبتلا به فلج مغزی مشکل تر از گروه شاهد بود و این دسته اغلب به 2 یا تعداد بیش تری داروی ضد صرع برای کنترل تشنج نیاز داشتند. درصد تشنج های مقاوم و استاتوس اپی لپتیکوس نیز در این گروه بیش از گروه شاهد بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1919

دانلود 759 استناد 0 مرجع 0
litScript