نتایج جستجو

47593

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4760

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

COLLIN P. | KAUKINEN K.

نشریه: 

ENDOCRINE REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  464-483
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  24619
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24619

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  356-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81804
 • دانلود: 

  34994
چکیده: 

CELIAC DISEASE is an autoimmune disorder that affected 1% of all population in United State. Classic manifestations of DISEASE consist of early childhood diarrhea, malabsorption, steatorrhea and growth retardation but DISEASE can affects adult at any age. In adult anemia is a more frequent finding. This patient was a 40-year-old lady with progressive fatigue and lower extremities pitting edema. Iron deficiency anemia and CELIAC DISEASE were diagnosed on the basis of low serum ferritin, elevated serum level of IgA endomysial and tissue transglutaminase anti-bodies and histologic findings in small bowel biopsies. Pericardial effusion in her evaluation was detected incidentally. Asymptomatic pericardial effusion in this patient was only detectable with imaging. After starting of gluten free diet and iron supplement fatigue, peripheral edema and pericardial effusion on echocardiography decreased. It should be noted that asymptomatic pericardial effusion may be seen in adults with CELIAC DISEASE.

آمار یکساله:  

بازدید 81804

دانلود 34994 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5 (34)
 • صفحات: 

  333-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100439
 • دانلود: 

  110267
چکیده: 

CELIAC DISEASE (CD) is characterized by sensitivity to gluten, which is found in dietary wheat, barley, and rye. Many extra-intestinal manifestations have been described in association with CD. Liver DISEASE and CD share widespread risk factors. Liver disorders such as autoimmune hepatitis, elevation of liver enzyme levels, primary biliary cirrhosis, nonspecific hepatitis, primary sclerosing cholangitis, and nonalcoholic fatty liver DISEASE have been reported in patients with CD. In this review, we provide information regarding liver disorders that may be found in association with CELIAC DISEASE and the effect of the treatment of CD on these disorders.

آمار یکساله:  

بازدید 100439

دانلود 110267 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  428-433
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  977
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

زمینه و هدف: علت افزایش مزمن ترانس آمینازهای سرم می تواند در افراد دارای اختلالات کبدی علیرغم بررسی های کامل کلینیکی و پاراکلینیکی اولیه، همچنان نامعلوم باقی بماند. بیماری سلیاک (یا همان بیماری اسپروی غیر گرمسیری) به عنوان یکی از علل ایجاد کننده افزایش ترانس آمینازهای سرم مطرح شده است. هدف از انجام این مطالعه نیز بررسی میزان فراوانی بیماری سلیاک در بین بیماران با افزایش آنزیم های کبدی با علت نامعلوم می باشد.روش بررسی: 100 بیمار که با افزایش آنزیم های کبدی با علت نامعلوم به درمانگاه گوارش و کبد بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1388-1387 مراجعه کرده بودند، بیمارانی که پس از انجام اقدامات لازم کلینیکی و انجام آزمایشات پاراکلینیکی اولیه هنوز علت افزایش آنزیم های کبدی در آن ها مشخص نشده بود، وارد یک مطالعه از نوع بررسی مقطعی شدند. پس از انجام آزمایش آنتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز بافتی از نوع IgA از سرم بیمار اگر جواب آزمایش مثبت بود، بیوپسی از قسمت دوم دئودنوم بیمار برای بررسی ابتلا به سلیاک انجام می گرفت و بدین وسیله تشخیص نهایی ابتلا به سلیاک مسجل می گردید.یافته ها: میانگین سن بیماران مورد بررسی این مطالعه 39.79±16.77 بود که از این تعداد %55 مذکر بودند. فراوانی سلیاک در بیماران مورد بررسی %6 (با محدوده اطمینان %95 از  %2.78تا %12.48) بود. بین فراوانی دو جنس میانگین سن، AST و ALT در دو گروه اختلاف معنی داری یافت نشد.نتیجه گیری: فراوانی بیماری سلیاک در بین بیماران مبتلا به افزایش آنزیم های کبدی با علت نامعلوم %6 بود که فراوانی به دست آمده در سایر مطالعات نزدیک است.

آمار یکساله:  

بازدید 977

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  131-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1298
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

زمینه و هدف: گنبد کاووس و منطقه ترکمن از بیشترین میزان شیوع سرطان سلول سنگفرشی مری در جهان برخوردار است. سلیاک، به عنوان عامل خطرساز سرطان مری شناخته شده است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی نسبی سلیاک در منطقه گنبد کاووس می باشد تا ارتباط احتمالی آن در شیوع بالای سرطان سلول سنگفرشی مری را بیابیم.روش بررسی: 1400 نفر از ساکنین بالغ گنبد کاووس و روستاهای اطراف آن به صورت تصادفی انتخاب و به مطالعه دعوت شدند. نمونه خون شرکت کنندگان از نظر IgA anti t-TG سنجیده شد. موارد مثبت تحت آندوسکوپی و بیوپسی دوازدهه قرار گرفتند و نمونه ها بر اساس تقسیم بندی مارش (Marsh) بررسی شدند.یافته ها:1209  نفر (699 زن) در مطالعه شرکت کردند که متوسط سن آنها 50±11.7 سال بود. 12 نفر (9 نفر زن) آزمون سرولوژیک مثبت داشتند.  8 نفر تحت بیوپسی دوازدهه قرارگرفتند. در 4 نفر بیوپسی میسر نشد، 4 نفر مارش III ، 2 نفر مارش II، 2 نفر مارشI  داشتند. 10 نفر از 12 نفر علامت دار بودند که شایعترین علایم گوارشی آنها، نفخ و اسهال به ترتیب در 5 و 4 نفر دیده شد. 7 نفر از علایم خارج گوارشی شاکی بودند که در 3 نفر ضایعه پوستی مشخص دیده شد. فقط برای یک نفر تشخیص بیماری سلیاک داده شده بود.نتیجه گیری: فراوانی آنتروپاتی حساس به گلوتن در منطقه با شیوع بالای سرطان مری، با آمار یک درصدی مناطق شیوع پایین ایران برای سرطان مری برابر است، لذا سلیاک عاملی برای شیوع بالای سرطان مری نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1298

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  209-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1009
 • دانلود: 

  421
چکیده: 

سابقه و هدف: سوء هاضمه در افراد می تواند نشانه غیر اختصاصی بیماری سیلیاک باشد و غربال گری این بیماران شاید بتواند به تشخیص اولیه افراد مبتلا کمک کند. هدف این مطالعه تعیین شیوع بیماری سیلیاک در بیماران مبتلا به سوء هاضمه است که به صورت روتین جهت تشخیص مورد آندوسکوپی قسمت فوقانی معده-روده ای قرار گرفته اند.مواد و روش ها: بین سال های 87-86، 407 بیمار که به دلایل مختلف آندوسکوپی شده بودند (193 مرد، 214 زن، با متوسط سن 36.1سال) مورد مطالعه قرار گرفتند. ویژگی های بافت شناسی در نمونه های بیوپسی دئودنال و سرولوژی برای بیماری سیلیاک بر اساس طبقه بندی اصلاح شده مارش و الایزا برای ایمنوگلوبولین A و آنتی بادی های ضد ترانس گلوتامیناز (tTG) آزمایش شدند. افراد با نقص IgA با IgG tTG مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند.یافته ها: بافت دئوذنال در %6.4 غیر عادی بودن روده کوچک شامل مارش یک تا سه را نشان دادند (MarshI-IIIc). بر اساس آنالیزهای سرمی، 10.33 بیماران tTGA مثبت، بافت شناسی غیر عادی داشتند (MarshI-IIIc) و همگی آن ها tTGA مثبت داشتند (%2.45). 4 بیمار از 407 مورد نقص IgA داشتند که IgG tTG در هیچ کدام از آن ها مثبت نشد.نتیجه گیری: در این مطالعه در حدود %6.4 موکوس روده کوچک غیر طبیعی داشتند و %8.1 دارای سرم مثبت برای سیلیاک بودند. به هر حال، بافت شناسی و سرولوژی هر دو در 10.407 مثبت شدند (%2.45). شیوع بالای سیلیاک در میان افراد سوء هاضمه بیان می کند که آن ها گروه پر خطر برای بیماری سیلیاک به شمار می روند.

آمار یکساله:  

بازدید 1009

دانلود 421 استناد 1 مرجع 16
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Gastroenterol Clin

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  115-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  265
 • بازدید: 

  4736
 • دانلود: 

  28259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4736

دانلود 28259 استناد 265 مرجع 0
نویسندگان: 

GREEN P.H.

نشریه: 

GASTROENTEROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  128
 • شماره: 

  4 SUPPL 1
 • صفحات: 

  74-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  12895
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12895

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
نویسندگان: 

KAGNOFF M.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  117
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  48939
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 48939

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

QUISEL A. | GILL J.M. | WESTERBERG D.

نشریه: 

DEL MED J

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  229-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  15903
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15903

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
litScript