نتایج جستجو

3392

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

340

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  703
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 703

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سپهوند رضا | خرمی مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1064
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

محدوده مجاز دمایی باتری نیکل- کادمییم بسیار اندک می باشد و طراحی حرارتی آن نیاز به تحلیل دقیق تری نسبت به دیگر سیستم ها با توجه به پارامترهای طراحی خود دارد. در این مقاله توزیع دمای گذرا در باتری Ni-Cd که در بسیاری از صنایع از جمله کامپیوترها، تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی، صنایع نظامی و ... استفاده می شود، مورد مطالعه و تحلیل عددی قرار می گیرد. توزیع دما در تحقیقات قبلی بر مبنای فرضیاتی ساده کننده همچون متوسط خواص فیزیکی در کل باتری و اعمال تلفات حرارتی بدون بحث الکتروشیمیایی باتری می باشد ولی در این تحقیق مدل حرارتی کاملی برای باتری ارایه شده است. معادلات حاکم، معادله انتقال حرارت فوریه سه بعدی در دستگاه استوانه ای با خواص ترموفیزیکی (r, cp, k) متغیر و ترم چشمه (چاه) غیرخطی و متغیر می باشد. شرایط مرزی بستگی به کاربرد باتری، متفاوت است. برای مقایسه جواب های عددی با نتایج آزمایشگاهی متناسب با شرایط آزمایشگاه، شرایط مرزی هدایتی و جابجایی آزاد با محیط در نظر گرفته شده است. این معادلات به روش اختلاف محدود گسسته و حل شده اند و نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گشته اند که انطباق خوبی داشته و در این مقاله آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1064

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  26-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  343
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

مقدمه: لیکن پلان دهانی یک بیماری با واسطه ایمنی پوستی-مخاطی است. مطالعات از پایه با واسطه ایمونولوژیک برای این بیماری حمایت می کنند. سلولهای لانگرهانس، سلولهای ایمنی مقیم در مخاط دهان هستند که همراه با لنفوسیتهای داخل اپی تلیالی در دفاع مخاطی نقش دارند. هدف ازمطالعه حاضربررسی بیان ایمونوهیستوشیمیایی سلولهای لانگرهانس درلیکن پلان دهانی وضایعات لیکنوئید دهانی در مقایسه با مخاط نرمال دهان بود. مواد و روش ها: دراین مطالعه مقطعی 61 نمونه مخاطی با تشخیص هیستوپاتولوژیکی لیکن پلان دهانی(31 مورد)، واکنش لیکنوئید دهانی(30 مورد) و 11 نمونه مخاط نرمال دهانی برای بیان ایمونوهیستوشیمیایی CD-1a استفاده شدند. سلولهای لانگرهانس CD-1a درسه منطقه شامل لایه بازال وسوپرا بازال اپیتلیوم وبافت همبندی در 6 فیلد به طورتصادفی شمارش شدند. داده ها با استفاده ازآزمون های آماری SPSS 24, T-test, ANOVA, LSD, Games-Howell tests تحلیل شد. P<0. 05 به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد. یافته ها: بیان CD-1a در OLP و OLR درمقایسه بامخاط نرمال بسیاربالاتربود CD-1a (P<0. 001). در OLP نیزبه طورمعنی داری بیشتراز OLR بود (0. 009P=) اختلاف آماری معنی داری بین سه گروه دربازال، سوپرابازال وبافت همبند وجود داشت (0. 001(P < میانگین سلولهای بیان کننده CD-1a درلایه های بازال، سوپرابازال وبافت همبند درگروه OLP به طورمعنی داری بیشتر از OLR ومخاط نرمال بود. همچنین، در مقایسه با OLR ومخاط نرمال، درگروه OLR سلولهای بیان کننده CD-1a به میزان قابل توجهی بیشتر بود(0. 05P<). نتیجه گیری: افزایش تعداد CD-1a در OLP و OLR درمقایسه بامخاط نرمال نشاندهنده نقش سلولهای لانگرهانس درپاتوژنزاین بیماریها است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 343

دانلود 103 استناد 0 مرجع 2280
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  950
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

در این پژوهش، کمپلکس [Cd(phen)2(NO3)2] تهیه و ساختار آن به روش پراش سنجی تک بلور پرتو ایکس تعیین شد. این کمپلکس از 1، 10- فنانترولین و هر یک از کمپلکسهای [Cd(Meurea)6](NO3)2 و [Cd(urea)4(NO3)2] در دمای 50 تا 60ºC تهیه شد. بلورهای این کمپلکس در سیستم بلوری سه میل (تری کلینیک) با گروه فضایی P(-1)(2) با دو مولکول در یاخته یکه متبلور می شود. پارامترهای یاخته یکه عبارتند از: a=9.6008(5)Å            b=9.6044(3)Å       c=13.4376(11)Å α=99.5624(4)o           β=99.5564(6)o      γ=105.0862(3)o  V=1152.65(13)Å3        Dcalc=1.7221 mg/m3                               پس از تعیین ساختار، ثابتهای R و Rw به ترتیب تا میزان 0.0772 و 0.0935 کاهش یافت. اتم کادمیم در این کمپلکس هشت همارایی است. افزون بر این، مطالعات طیفی فروسرخ (IR) و پراش سنجی نیز انجام گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 950

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قاسمی محمد | ملاشاهی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1095
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

در این بررسی بخشی از تالاب شیجان به منظور تعیین میزان غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی انتخاب گردید. این تحقیق در سال 1383 در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور صورت پذیرفت. نمونه های رسوب از مناطق رودخانه پیربازار، پسیخان و سلکه برداشته شد. خشک کردن و پودر نمودن نمونه های به روش هضم تر (HNO3، H2SO4، HClO4) تحت رفلاکس باز صورت پذیرفت و بوسیله دستگاه جذب اتمی شعله تعیین غلظت گردید. نتایج حاصل نشان داد که میانگین غلظت فلزات سرب، آهن، مس و کادمیم بترتیب 25.8، 0.2775، 7.92 و 1.645 میکروگرم بر گرم وزن خشک بوده است. غلظت فلز آهن و پس از آن غلظت مس بیشترین مقادیر را داشتند. در ایستگاه رودخانه پیربازار فلزات دارای مقادیر بیشتری نسبت به ایستگاه های دیگر بودند که احتمالا بدلیل ورود پساب های صنعتی، کشاورزی و خانگی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1095

دانلود 128 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  119-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  790
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

هدف از این مطالعه، بررسی حذف فلزات سنگین (Ni, Cd, Cr) با استفاده از گیاه مانگرو با توجه به پارامترهای غلظت، زمان و pH می باشد. این گیاهان از نقاط مختلف جنگل های حرا منطقه عسلویه نمونه برداری شد و بعد از قرار گرفتن در پایلوت با غلظت های 2.5، 10.5 و 15 میلی گرم در لیتر در pH برابر 7.8 از عناصر مذکور، به مدت یک ماه مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج تجربی در پالایش یون کرم و یون کادمیم با افزایش غلظت، افزایش جذب توسط گیاه و در مورد نیکل با کاهش جذب همراه بود. در ادامه تحقیقات اثر زمان تماس نشان داد که بیشترین جذب در مدت 5 روز توسط گیاه صورت گرفت. جهت بررسی اثر pH، گیاه در pH برابر 2، 4، 6، 8 و 10 در غلظت 15 میلی گرم بر لیترازیون کرم، به مدت 7 روز مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت طبق نتایج تجربی بیشترین جذب توسط این گیاه، به ترتیب، یون کرم بیشتر از نیکل و یون کادمیم در pH برابر 8 در مدت 5 روز صورت گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 790

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1395-1408
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

در دهه های اخیر رشد صنعت سبب افزایش آلودگی خاک های کشاورزی به فلزات سنگین شده است و استفاده از قارچ میکوریزا می تواند بر نحوه جذب این فلزات به گیاه تأثیرگذار باشد. لذا این تحقیق با استفاده از گیاه ذرت در شرایط گلخانه ای با دو فاکتور کادمیوم (شامل سطوح صفر، mg Cd kg-150 با پلیمر Poly-hydroxybutanamide و mg Cd kg-150 با نیترات کادمیوم) و فاکتور قارچ (با قارچ میکوریزا Glomus Caledonium و بدون قارچ) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه ی کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. آلودگی کادمیوم منجر به کاهش معنی دار (0. 05≥ P) عملکرد اندام هوایی (از g pot-105/31 به 34/26 و 10/27)، غلظت فسفر شاخساره (از g kg-1 37/0 به 36/0 و 36/0)، کربوهیدرات خاک (از mg g-167/12 به 40/10 و 81/9) و نیز منجر به افزایش معنی دار گلومالین خاک (از ug g-1 56/458 به 37/600 و 635) به ترتیب از تیمار شاهد به پلیمر-Cd و نیترات-Cd مشاهده گردید. استفاده از قارچ میکوریزا سبب کاهش جذب کادمیوم به گیاه، افزایش گلومالین خاک و بهبود پارامترهای موردبررسی شد. نتایج این مطالعه نقش کلیدی و مهم گلومالین را در پاسخ به شرایط تنش آلودگی کادمیومی نشان می دهد. کاربرد ترکیب پلیمر-کادمیوم (به عنوان یک ترکیب غیر سمی)، دسترسی فلز سنگین برای گیاه را افزایش داد و منجر به جذب بیشتر گیاه (mg kg-191/34) نسبت به تیمار نیترات کادمیوم (mg kg-183/19) شد که می تواند در ارتقاء توان گیاه پالایی و به عنوان راهکاری مؤثر در افزایش کارآیی گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  36-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

فلزات سنگین از آلاینده های پایداری هستند که پس از ورود به اکوسیستم های آبی، می توانند وارد زنجیره غذایی شده و سبب بروز مشکلات برای موجودات آبزی و حتی انسان شوند. رسوبات محل نهایی تجمع فلزات سنگین هستند. تعیین پراکنش و غلظت این عناصر در رسوبات و مقایسه آن با استانداردهای موجود می تواند وضعیت زیست محیطی منطقه را از نظر آلودگی به فلزات سنگین مشخص نماید. به منظور برآورد سطح ناپاکی رسوبات بین جزرومدی بحرکان، نمونه برداری از رسوبات این منطقه از 5 ایستگاه مختلف و از ناحیه بین جزرومدی توسط گرب و طی چهار فصل از تابستان 86 تا بهار 87 صورت گرفت.پس از انتقال رسوبات به آزمایشگاه، نمونه های رسوب هضم شده و غلظت فلزات در آنها توسط دستگاه جذب اتمی Unicam مدل 919 اندازه گیری گردید. نتایج حاصل نشان داد که ترتیب غلظت فلزات در رسوب ایستگاه های مختلف در چهار فصل به صورت کادمیوم< مس< سرب بود. غلظت فلز مس درفصل های تابستان، پاییز، زمستان و بهار به ترتیب 22.48-24.04, 20.93-22.80, 21.54-23.77 و 21.54-23.73 میکروگرم بر گرم بوده است. غلظت سرب نیز در فصل های تابستان، پاییز، زمستان و بهار به ترتیب 55.36-63.89, 37.61-48.53, 41.70-57.06 و 46.82-58.77 میکروگرم بر گرم در تمام ایستگاه ها بوده است. همچنین در فصل های تابستان، پاییز، زمستان و بهار غلظت فلز کادمیوم به ترتیب 2-2.32, 1.72-2.08, 1.85-2.18 و 1.85-2.4 میکروگرم بر گرم بود. غلظت این فلزات در فصل زمستان نسبت به بقیه فصل ها بیشتر بود. در بین ایستگاههای مطالعه شده بیشترین غلظت فلزات در نزدیک دهانه رودخانه زهره اندازه گیری شد. غلظت فلزات از تعدادی از استاندارد های موجود بیشتر می باشدکه به نظر می رسد دلیل عمده آن فعالیت های انسانی باشند. با توجه به افزایش جمعیت و صنایع در اطراف این منطقه با ارزش شیلاتی، پایش زیست محیطی منظم آن توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 221 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پیاپی 48)
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  881
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

هدف از این پژوهش عبارت است از بررسی اثر تمرین استقامتی پیوسته بر میزان IL-4، IFN-g، و نسبت CD4+/CD8+ در موش های مبتلا به تومور سرطان سینه. بدین منظور 80 سر موش بالب سی ماده (4 تا 5 هفته با میانگین وزنی 17.67±1.54 گرم) خریداری و به شکل تصادفی در چهار گروه 20 تایی ورزش – تومور - ورزش، ورزش – تومور - استراحت، استراحت – تومور - ورزش، استراحت – تومور - استراحت تقسیم شدند. تمرین استقامتی قبل از ایجاد تومور به شکل پیوسته و با شدت سبک تا متوسط به مدت هشت هفته روی دستگاه نوارگردان موش اجرا شد. این تمرینات در دو هفته اول با شدت 50 درصد VO2max و به مدت 20 دقیقه شروع شد و در نهایت در هفته هشتم به 75 درصد VO2max و مدت زمان 60 دقیقه در هر جلسه تمرینی رسید. تمرین استقامتی بعد از ایجاد تومور نیز به شکل پیوسته و با شدت سبک (50 درصد VO2max) به مدت 20 دقیقه تا چهار هفته روی دستگاه نوارگردان موش اجرا شد. بعد از اتمام تمرینات و جداسازی طحال موش، تست الایزا برای سنجش میزان IL-4 و IFN-g سرم و تست فلوسایتومتری برای سنجش نسبت CD4+/CD8+ انجام شد. نتایج آماری نشان داد میزان تولید IL-4 به شکل معناداری در گونه های توموری به دنبال انجام ورزش استقامتی پیوسته کاهش یافت (p<0.05). با این حال میزان تغییرات IFN-g و نسبت CD4+/CD8+ به دنبال انجام ورزش استقامتی به لحاظ آماری معنادار نبود (p<0.05). طبق یافته های پژوهش حاضر در گونه های توموری، اجرای ورزش استقامتی پیوسته در کاهش عوامل التهابی توده سرطانی موثر است ولی به تنهایی قادر نیست اعمال افکتوری لنفوسیت های T را بهبود بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 881

دانلود 256 استناد 1 مرجع 1
litScript