نتایج جستجو

2023

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

203

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ADIGA CHANDRASHEKAR | RAKSHITH B.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23394
 • دانلود: 

  9804
چکیده: 

In this paper we introduce mixed unitary CAYLEY GRAPH Mn (n > 1) and compute its eigenvalues. We also compute the energy of Mn for some n.

آمار یکساله:  

بازدید 23394

دانلود 9804 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SEDGHI SHABAN | Lee Dae Won | SHOBE NABI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18537
 • دانلود: 

  24856
چکیده: 

Let G(V, E) be a GRAPH. The common neighborhood GRAPH (conGRAPH) of G is a GRAPH with vertex set V, in which two vertices are adjacent if and only if they have a common neighbor in G. In this paper, we obtain characteristics of conGRAPHs under GRAPH operations; GRAPH union, GRAPH cartesian product, GRAPH tensor product, and GRAPH join, and relations between CAYLEY GRAPHs and its conGRAPHs.

آمار یکساله:  

بازدید 18537

دانلود 24856 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEIDARI D. | DAVVAZ B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29080
 • دانلود: 

  13327
چکیده: 

In this paper, we introduce a suitable generalization of CAYLEY GRAPHs that is de ned over polygroups (GCP-GRAPH) and give some examples and properties. Then, we mention a generalization of NEPS that contains some known GRAPH operations and apply to GCP-GRAPHs. Finally, we prove that the product of GCP-GRAPHs is again a GCP-GRAPH.

آمار یکساله:  

بازدید 29080

دانلود 13327 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  69-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

در این مقاله ابتدا انتهای گراف های موضعاً متناهی را به عنوان رده هم ارزی مسیرهای نامتناهی در گراف معرفی می کنیم. سپس انتهای گروه های متناهی تولید شده را بازگو می کنیم که با استفاده از گراف کیلی تعریف می شود. ثابت شده است که تعداد انتهاهای گروه ها به گراف کیلی وابسته نیست و برابر با صفر، یک، دو و یا نامتناهی است. برای هر یک از این اعداد نتایجی در ساختار گروه ها به دست آمده است که شناخته شده ترین آن ها قضیه ای موسوم به قضیه استالینگز است و ساختار گروه هایی با بیش از یک انتها را به عنوان حاصلضرب آزاد ملقمه ای یا توسیع HNN ارائه می دهد. به طور خاص تر ثابت شده است که گروهی با دقیقا دو انتها یک گروه مجازی Z است. بعد از آن انتهای بدیهی گراف ها را معرفی می کنیم و نشان می دهیم که انتهای بدیهی دقیقا وابسته به نوع خاصی از مسیر نامتناهی است. در پایان ثابت می کنیم وجود انتهای بدیهی برای گراف کیلی یک گروه معادل آن است که گروه آزاد باشد و این نتیجه می دهد که گراف کیلی یک گروه یک انتهای بدیهی دارد اگر و تنها اگر تمام انتهاهای آن بدیهی باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AREZOOMAND MAJID | TAERI BIJAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27757
 • دانلود: 

  9707
چکیده: 

A GRAPH is called integral if all eigenvalues of its adjacency matrix are integers. Given a subset S of a nite group G, the bi-CAYLEY GRAPH BCay(G; S) is a GRAPH with vertex set G f1; 2g and edge set ff(x; 1); (sx; 2)g j s 2 S; x 2 Gg. In this paper, we classify all nite groups admitting a connected cubic integral bi-CAYLEY GRAPH.

آمار یکساله:  

بازدید 27757

دانلود 9707 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NAGHIPOUR A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38463
 • دانلود: 

  21019
چکیده: 

LetR be a finite commutative ring. Let Z (R) and J (R) be the set of all zero-divisor elements and the Jacobson radical of R, respec-tively. The zero-divisor CAYLEY GRAPH of R, denoted by Z CAY (R), is the GRAPH obtained by setting all the elements of Z (R) to be the vertices and defining distinct verticesx and y to be adjacent if and only if x Îy 2 Z (R).The induced subGRAPH of Z CAY (R) on the vertex set Z (R)\ J (R) is de-noted byZ CAY* (R). In this paper, the basic properties of Z CAY (R) and ZCAY* (R) are investigated and some characterization results regarding connectedness, girth and planarity of Z CAY (R) and Z CAY* (R) are given. Finally, we study the clique number of Z CAY (R).

آمار یکساله:  

بازدید 38463

دانلود 21019 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AALAEIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14174
 • دانلود: 

  10713
چکیده: 

We call a CAYLEY GRAPH G= Cay (G, S) normal for G, if the right regular representation R (G) of G is normal in the full automorphism group of Aut (G). In this paper, a classification of all non-normal CAYLEY GRAPHs of finite abelian group with valency 6 was presented.

آمار یکساله:  

بازدید 14174

دانلود 10713 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Jalali Rad Maryam

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  193-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31036
 • دانلود: 

  8386
چکیده: 

Set X = fM11; M12; M22; M23; M24; Zn; T4n; SD8n; Sz(q); G2(q); V8ng, where M11, M12, M22, M23, M24 are Mathieu groups and Zn, T4n, SD8n, Sz(q), G2(q) and V8n denote the cyclic, dicyclic, semi-dihedral, Suzuki, Ree and a group of order 8n presented by V8n = ha; b j a2n = b4 = e; aba = b􀀀 1; ab􀀀 1a = bi; respectively. In this paper, we compute all eigenvalues of Cay(G; T), where G 2 X and T is minimal, second minimal, maximal or second maximal normal subset of G n feg with respect to its size. In the case that S is a minimal normal subset of G n feg, the summation of the absolute value of eigenvalues, energy of the CAYLEY GRAPH, is evaluated.

آمار یکساله:  

بازدید 31036

دانلود 8386 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AFSHARI FATEMEH | MAGHASEDI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32413
 • دانلود: 

  9288
چکیده: 

Let 􀀀 be a GRAPH with adjacency eigenvalues 1  2 : : :  n. Then the energy of 􀀀 , a concept de ned in 1978 by Gutman, is de ned as E(G) = Σ n i=1 j ij. Also the Estrada index of 􀀀 , which is de ned in 2000 by Ernesto Estrada, is de ned as EE(􀀀 ) = Σ n i=1 e i. In this paper, we compute the eigenvalues, energy and Estrada index of CAYLEY GRAPHs on generalized dihedral groups. As an application, we compute these items for honeycomb toroidal GRAPHs and CAYLEY GRAPHs on dihedral groups.

آمار یکساله:  

بازدید 32413

دانلود 9288 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  167-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

در این مقاله، گراف های دوری صحیح چند بخشی ICG (n, D) از مرتبه دلخواه n، که n عدد صحیح مثبتی است را مشخص می شود. در اینجا ICG (n, D) گرافی است که رئوس آن اعضای گروه است و یال های آن مجموعه می باشد و D مجموعه ای از مقسوم علیه-های مثبت عدد صحیح n است. این دسته از گراف ها را به دلیل فرم مجموعه یال های آن، گراف های ب. م. م نامیده می شود. گراف دوبخشی G گرافی است که مجموعه رئوس آن را بتوان به دو زیرمجموعه X, Y طوری افراز کرد که هیچ دو رأسی در X و هیچ دو رأسی در Y مجاور نباشند. گراف دوبخشی را کامل گفته می شود هرگاه هر رأس در X، به تمام رئوس Y متصل باشد. این گراف را با نمایش داده می شود اگر و. گراف های چند بخشی، نیز مانند گراف دوبخشی تعریف می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
litScript