نتایج جستجو

651576

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

65158

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MIKI K. | WILLIS W.D. | BROWN P.R.

نشریه: 

DEVELOPMENTAL BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  248
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  331-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  477
 • بازدید: 

  31545
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31545

دانلود 32295 استناد 477 مرجع 0
نویسندگان: 

طالب پور فریده

نشریه: 

گلجام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  934
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

بررسی عیوب مختلفی که در طی مراحل بافت در قالی های شهرستان کاشان ایجاد می شود، نشان می دهد که مهم ترین عیوب این قالی ها عبارت است از: کجی قالی، بالا زدگی و پایین زدگی، ترنج دار شدن و غلط بافی نقشه قالی. افزایش مهارت های قالیبافان تاثیر زیادی در کاهش میزان عیوب قالی خواهد داشت. توصیه های آموزشی قالیبافان به منظور کاهش این عیوب شامل شناخت دار و ابزار قالیبافی، کیفیت مواد اولیه و تناسب آن ها، اجرای صحیح گلیم بافی، پود دهی و دفتین زدن است.

آمار یکساله:  

بازدید 934

دانلود 281 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

یزدخواستی بهجت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  135-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  803
چکیده: 

انقلاب مشروطه ایران صحنه ای مناسب جهت بررسی حوادث تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران درسالهای 1324 تاکنون می باشد.انطباق موقعیت های مختلف درانقلاب مشروطه باتئوری های جامعه شناسانه در یک روش تحقیق براصول شناخت و تحلیل منطقی پدیده اجتماعی، برای ما شرایط کمک در شناخت علل و آثار و پیامدهای در سطوح مختلف درجامعه را مناسب می سازد. نظریه های انقلاب در پی پاسخ به این پرسش اساسی هستند که انقلاب چرا و چگونه روی می دهد و پیامدهای آن چه می باشد؟در بین نظریه ی مارکسیست ها (مارکس) و نئومارکسیستها ساختارگرایان (اسکاچ پل) را انتخاب کرده، نظریه مارکس انقلاب بورژوازی با تاکید بر نابرابری برخواسته از تضاد و تغییر در وجه تولید بخشی از واقعیت تاریخی مربوط به نقش تجارو اصناف را در انقلاب مشروطه تبیین کرد، اما درانطباق با انقلاب مذکور توانایی تطبیق کمی دارد.نظریه اسکاچ پل انقلاب اجتماعی که از نئومارکسیستها می باشد وبر وجود دولت ضعیفی در یک جامعه کشاورزی با موقعیت نامساعد درعرصه بین المللی و فشار جهت اصلاحات ونوسازی برآن دولت ونهایتا عدم موفقیت دولت با شورش و طغیان کشاورزان با هدایت رهبران شهری انقلاب امکان پذیر می شود. میزان انطباق قابل ملاحظه ای را با مشروطه پیدا کردیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 803 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  619
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

تخریب منابع طبیعی و محیط زیست از مهمترین دغدغه ها در مناطق مختلف جهان خصوصا نواحی خشک می باشد. به طوری که سطوح وسیعی از این اراضی در طیف گسترده ای از فرایندهای تخریب در حال نابودی است. از این رو، ارزیابی و تهیه نقشه آسیب پذیری به زوال پوشش گیاهی در ایران می تواند برنامه های مدیریتی و اجرایی را تسهیل کند. در پژوهش حاضر، معیار های مورد استفاده در یک مدل جدید برای ارزیابی زوال پوشش گیاهی به نام NIDLTS معرفی می شوند. این معیارها شامل معیار های طبیعی Natural CAUSES (N)، معیار های غیرمستقیم انسانی Indirect CAUSES (I)، معیار های مستقیم انسانی Direct CAUSES(D)، معیار فشار دام Livestock pressure(L)، معیار روند تغییراتTrend of degradation (T) و معیار وضعیت State indicators(S) هستند که برای برآورد هر یک، از تعدادی شاخص خطر استفاده شد. معیار های طبیعی مورد مطالعه، عبارت از تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، اقلیم و قابلیت تناسب اراضی بودند. همچنین، شاخص های انسانی مورد مطالعه شامل تراکم جمعیت، رشد جمعیت، هزینه های دولتی از پژوهش های و کارهای اجرایی، تبدیل اراضی منابع طبیعی به اراضی کشاورزی، درصد بیکاری و درصد بی سوادی و شاخص وضعیت مورد مطالعه عبارت از درصد تاج پوشش، تولید بیوماس فعلی و تولید بیوماس فعلی به پتانسیل بود. شاخص های خطر مرتبط با هر معیار تخریب به پنج طبقه تقسیم شده، با استفاده از AHP، وزن هر شاخص و هر معیار اصلی در چهارچوب NIDLTS مشخص شد که با بررسی سهم و اثر آن ها در زوال پوشش گیاهی نوعی اولویت بندی انجام گرفت و در نهایت با روی هم گذاری کلیه لایه های تهیه شده برای هر معیار در محیط GIS، نقشه آسیب پذیری به خطر زوال پوشش گیاهی تهیه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که در بین عوامل انسانی، تبدیل اراضی منابع طبیعی به کشاورزی از بیشترین اهمیت برخوردار بوده است. در عین حال، در بین عوامل طبیعی، خشکسالی از بیشترین اهمیت در منطقه مورد مطالعه برخوردار بود. در بین تمامی معیارهای مورد بررسی، معیار طبیعی بیشترین تاثیر و معیار روند تغییرات اراضی منابع طبیعی در طول زمان کمترین تاثیر را در زوال پوشش گیاهی داشت. نقشه خطر نهایی تهیه شده نشان می دهد که بیشترین سطح حوضه را طبقه خطر متوسط و سپس، بدون خطر فرا گرفته است. به نظر منطقی می آید که مدل پیشنهادی NIDLTS برای ارزیابی خطر زوال پوشش گیاهی با در نظرگیری جامع شرایط اکولوژیکی و شناسایی روند خطر، برآورد دقیق تری از میزان زوال و تخریب گیاهی نسبت به بعضی از ارزیابی ها که فقط وضعیت فعلی تخریب پوشش گیاهی را در نظر می گیرند، ارائه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 619

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  601
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

تحقیقی برای تعیین تعداد روزهای مناسب کاری کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند در شهرستان نهاوند در سال 1389 انجام پذیرفت. مهم ترین عامل محدودکننده عملیات کشاورزی در تقویم زراعی برای تولید محصولات، زمان عملیات است که آن هم برای برخی از عملیات (از قبیل خاک ورزی) تابعی از میزان رطوبت خاک می باشد. مواردی که در این تحقیق برای تعیین تعداد روزهای کاری ماشین مورد ارزیابی قرار گرفتند عبارت بودند از: تعیین محدوده مجاز موثرترین عامل محدودکننده کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند، تعیین برخی عوامل موثر بر تغییر عامل محدودکننده و بررسی و تعیین احتمال وقوع تعداد روزهای مناسب برای کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند. محدوده مجاز رطوبت خاک برای بافت خاک لوم رسی به گونه ای که قابلیت انجام عملیات را داشته باشد 14.5 درصد وزنی تعیین شد. دراین محدوده، خاک قابلیت پذیرش 6.34 میلی متر رطوبت (بارندگی) برای کاشت و 10.62 میلی متر برای برداشت در عمق انجام عملیات در هر نوبت بارندگی یا آبیاری را دارد. برخی عوامل تاثیرگذار بر تغییر رطوبت خاک عبارت است از: میزان و شدت بارندگی، وضعیت زهکشی خاک، درصد رطوبت موجود در هوا، تبخیر و تعرق، رواناب سطحی خاک، میزان و شدت تابش خورشید (طول روز و شب)، درجه حرارت محیط، میزان پوشش گیاهی و بافت خاک می باشند. در محدوده زمانی کاشت 19.3 درصد بارندگی و در دوره برداشت 7.5 درصد بارندگی تبدیل به رواناب می شود. بنابراین حداکثر بارش مجاز در وضعیتی که خاک را از حالت مناسب برای انجام عملیات ماشینی کاشت و برداشت خارج نکند به ترتیب 7.6 و 11.41 میلی متر در هر نوبت بارندگی خواهد بود. برای خروج رطوبت اضافی بعد از این بارش ها برای عملیات کاشت و برداشت به ترتیب پنج و هفت روز زمان لازم است. بنابراین تعداد روزهای کاری برای عملیات کاشت مکانیزه حدود 20 روز، و برای عملیات برداشت نیمه مکانیزه حدود 23 روز با اطمینان 99 درصد، برآورد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 601

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

F1000Research

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  8706
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8706

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  3-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

تیره سکایی را تیره ای از مردمان ایرانی دانسته اند که در مرغزارهای خوارزم، خاستگاه ایرانیان، خانه به دوش زندگی می کردند. آنان از مرغزارهای خوارزم و سیبری غربی روی به سوی جنوب نهادند و در پایین دست ها سکنی گزیدند و سپس دسته ای از آنان به شمال غرب ایران وارد شدند. این تیره در حماسه های ایرانی همچون شاهنامه و نیز در دوره های گوناگون تاریخی ایران همچون عصر آهن، هخامنشی و اشکانی نقش مهمی داشته اند. حضور آنان در جنوب شرقی ایران در دوره اشکانی چنان بوده است که دست کم نام یکی از شهرهای ایران یعنی درنگیانا به خاطر آنان به نام سیستان مرده ریگی تغییر می یابد. نیز یافته های باستان شناسی چندی از محوطه های گوناگون در ایران به این تیره بازخوانده شده است که هنوز هم درباره آن یافته ها قلم فرسایی می شود. درباره این تیره کتاب ها و مقاله هایی در سال های گذشته براساس یافته های باستان شناسی به زبان های گوناگون انتشار یافته است. به تازگی نیز کتابی تحت عنوان Scythians warriors of ancient Siberia منتشر شده است که اگرچه بر سرزمین سیبری تمرکز دارد و به دیگر سرزمین ها نپرداخته است، ولی با وجود این نقصان، آگاهی های ارزنده ای از این تیره بر پایه جستارهای تاریخی و یافته های باستان شناسی می دهد. در این مقاله، کتاب مورد بحث معرفی و نقاط قوت و ضعفش بیان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رحمانی غلامحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  403-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1800
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به منظور شناسایی گونه های گیاهی مولد و بررسی نحوه تولید، دخالت حشرات در تولید، شناسایی حشرات موثر در تولید این مان، زمان استحصال و بهره برداری، نحوه بهره برداری، مصرف و فروش محصول، شناسایی رویشگاه های گیاهان مولد و مناطق بهره برداری، بررسی آب و هوا، خاک، ارتفاع از سطح دریا، و سایر عوامل محیطی مناطق استحصال و بهره برداری و تاثیر آنها در استحصال محصول این مطالعه در استان کرمان انجام گرفت. نمونه های هربار یومی از گیاهان مولد تهیه و مورد شناسایی قرار گرفتند. با استفاده از توریهای پارچه ای سرشاخه های تعدادی پایه از گیاهان مولد را در طی 3 سال جداسازی و دخالت حشرات در تولید مان بررسی گردید. نمونه هایی از حشرات موثر در تولید تهیه و حشرات موثر شناسایی گردیدند. سایر موارد ذکر شده نیز در طی 4 سال از سال1373 تا 1377 بررسی و مطالعه گردید. 

آمار یکساله:  

بازدید 1800

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پوست و زیبایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  210-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  680
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

زمینه و هدف: (consumption of the epidermis (COE با نازک شدن اپی درم و از دست دادن رت ریج های مجاور با دسته های سلول های بدخیم ملانوسیتی مشخص می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اهمیت COE به عنوان یک معیار تشخیصی برای ملانوم بدخیم و ارزیابی ارتباط آن با یافته های clinicopathological بوده است.روش اجرا: در این پژوهش سن، جنسیت، محل ضایعه و پارامترهای آسیب شناسی مانند نوع تومور، ضخامت Breslow، وجود زخم، سطح Clark و COE در 90 مورد ملانوم مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: برخلاف دیگر مطالعات،COE  در بیماران با acral lentiginous melanoma و در نواحی آکرال شایع تر بود.نتیجه گیری: گرچه COE می تواند به عنوان یک معیار آسیب شناختی در تشخیص ملانوم بدخیم استفاده شود، اما همبستگی COE با وجود زخم و سایر عوامل پیش آگهی در ملانوم وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 680

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
litScript