نتایج جستجو

969

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

97

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

عبودیت عبدالرسول

نشریه: 

معرفت فلسفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 65)
 • صفحات: 

  11-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  523
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

قضیه «هر ممکن بالذاتی نیازمند علت است» را باید تعبیر دقیق اصل علیت به شمار آورد؛ زیرا بنا بر اصالت ماهیت، امکان ذاتی مناط نیاز ماهیت به علت است و بنا بر اصالت وجود، نشانه احتیاج وجود آن به علت است. این اصل در خصوص صفات اشیا با تعبیر «العرضی یعلل» بیان می شود در برابر «الذاتی لا یعلل» که به بی نیازی صفات ذاتی شیء از علت اشاره دارد. اصل علیت خود بیان حالت خاصی از اصل امتناع ترجح بلامرجح است و به آن فرو کاسته می شود؛ لذا از جهت بداهت و عدم بداهت و اثبات پذیری و اثبات ناپذیری تابع آن است، و همانند اصل مزبور بدیهی اثبات ناپذیر است. از اصل امتناع ترجح بلامرجح اصل دیگری منشعب می شود: اصل امتناع ترجیح بلامرجح که بیان اصل امتناع ترجح بلامرجح در خصوص فاعل مختار و افعال اختیاری اوست و مانند آن بدیهی اثبات ناپذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 523

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

خردنامه صدرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پیاپی 95)
 • صفحات: 

  105-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

علیت یکی از مهمترین مسائل فلسفی است که در طول تاریخ سیر تحول معنایی گسترده یی را تجربه کرده است. این معنا گاهی در قالب تبیین تجربی و گاهی در قالب تبیین فلسفی دیده میشود. گستردگی این تحول، برخی متفکران را به این باور سوق داده که شکاف معنایی عمیقی میان علیت متافیزیکی و علیت طبیعی وجود دارد و رابطه ی میان آن دو تنها از نوع اشتراک لفظی است. گسترش این باور در میان برخی فلاسفه و دانشمندان سبب شده است هرگونه همسخنی و هم اندیشی میان آنها غیرممکن تلقی شود و در نتیجه، راه تمام مطالعات تطبیقی در این دو حوزه بطور کامل مسدود گردد. علیرغم اینکه حتی برخی از پیروان حکمت متعالیه نیز بر این باورند، اما مبانی فلسفی ملاصدرا هر گونه مرز و شکاف میان این دو حوزه را از میان برچیده و آنها را ذیل یک معنا قرار میدهد. بر این اساس، میتوان گفت علیت طبیعی صورت تنزّل یافته ی علیت متافیزیکی است و از این رهگذر هم اندیشی و تعامل و تقرّب میان این دو حوزه، گریزناپذیر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طالبان محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25 (دوره جدید)
 • شماره: 

  15 (پیاپی 100)
 • صفحات: 

  61-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  550
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 550

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ایمان پور منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 69
 • صفحات: 

  221-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  993
 • دانلود: 

  419
چکیده: 

این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که اصل علیت با کدامیک از نظامهای فلسفی «اصالت ماهیت»، «تباین وجودات» و «تشکیک وجود» سازگار است؟ و در صورت ابتناء آن به تشکیک وجود چه حکم و تفسیری پیدا می کند؟ جهت پاسخ به پرسش یاد شده باید گفت که علیت مورد بحث در اینجا همان رابطه وجودی ذاتی میان دو چیز است و فلاسفه اسلامی جهت کشف و اثبات آن، سه راه در پیش گرفته اند: 1) اثبات آن با استناد به ممکن بالذات بودن ماهیت؛ 2) بدیهی اولی دانستن علیت؛ 3) کشف حضوری آن از طریق وابستگی حالات نفسانی به نفس و تعمیم آن به حوزه بیرون از نفس. با توجه به ابتنای هر برهانی به قبول اصول علیت، جهت اثبات یا رد اصل علیت، نمی توان برهانی اقامه کرد، لذا طزریق بداهت طریقی موجه است. علیت به معنای مذکور، با هیچ یک از نظام های اصالت ماهیت یا تباین وجودات به دلیل نبود رابطه ذاتی عینی میان متباینات، سازگار نبوده و فقط با تشکیک وجود، هماهنگ است و در این نظام نیز با توجه به عینیت حقیقت علیت با وجود علت، و عینیت حقیقت معلولیت با وجود معلول، وجود معلول؛ عین فقر و ربط به وجود علت و در واقع وجود علت و معلول، همان وجود مستقل و رابط است.

آمار یکساله:  

بازدید 993

دانلود 419 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

بخشایش رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (37)
 • صفحات: 

  33-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2105
 • دانلود: 

  615
چکیده: 

این جستار از رساله دکتری نگارنده تحت همین عنوان گرفته شده است. کانت تلاش نموده است اشکالات هیوم به علیت را پاسخ دهد. اگر چه عمدتا شارحان در این خصوص به تمثیل دوم و احیانا استنتاج استعلایی رجوع کرده اند، حق آن است که باید به اکثر اجزا نقد، از جمله مفهوم زمان، استنتاج متافیزیکی، استنتاج استعلایی، شاکله سازی و بویژه تمثیل دوم رجوع کرد. کانت در جواب هیوم سعی کرده است رابطه ترکیبی علت و معلول را در مفهوم ابژه نشان دهد و از این طریق واقعیت و اعتبار عینی علیت را به اثبات برساند. مقاله ابتدا نظر کانت را در این باب به طور کامل گزارش و توضیح می دهد و سپس با موارد نقد به پایان می رسد. در پاره ای موارد به دیدگاه بعضی شارحان و ناقدان اشارت رفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2105

دانلود 615 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAMANGAR FARIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  641-647
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107745
 • دانلود: 

  133299
چکیده: 

This article provides an introduction to the meaning of CAUSALITY in epidemiology and methods that epidemiologists use to distinguish causal associations from non-causal ones. Alternatives to causal association are discussed in detail. Hill’s guidelines, set forth approximately 50 years ago, and more recent developments are reviewed. The role of religious and philosophic views in our understanding of CAUSALITY is briefly discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 107745

دانلود 133299 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

حقی علی**

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49-50
 • صفحات: 

  81-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1112
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

علّیت، مفهومی بس مهم درما بعد الطبیعه است.در اثبات این مدّعا یادآوری می کنیم فیلسوفان از دیرباز، کثیری از قواعد و استدلالهای خود را بر آن استوار کرده اند.نقّادی هیوم از علّیت این رأی را در میان آورد که این رکن رکین فلسفه، نه آن چنان که فیلسوفان می پنداشتند، بی خلل و استوار است.کانت: آتش این نقّادی را تیزتر کرد و نقّادی هیوم از علّیت را به کل ما بعدالطبیعه تسرّی داد.حاصل نقّادی کانت، فتوای او به افلاس مابعدالطبیعه بود.لکن متعاطیان مابعدالطبیعه، از این نقّادیها نهراسیدند واز اعتقاد راسخ خود به علّیت دست نکشیدند.در قرن بیستم، پاره ای اکتشافات در علم فیزیک- خاصه در فیزیک هسته ای و مکانیک کوانتومی- ازنو در این اعتقاد راسخ به علّیت رخته افکند و فیلسوفان را به کندوکاو دوباره در آن برانگیخت.از فیلسوفان که بگذریم ، خود فیزیک دانان نیز از رهگذر این کندوکاوها، به دو دستة هواداران و مخالفان علّیت تقسیم شدند.حجم انبوهی از مکتوبات فلسفی، در قرن بیستم ، موقوف تحلیل علّیت در علم و پیآمدهای فلسفی آن شده است، و توان گفت که علّیت، چندی است از برج عاج مابعدالطبیعه به زیر آمده و روی به حضیض حاصل خیز تجربه آورده است.مقاله ای که پیش روی خواننده است شرح و توضیح مختصری است درباب علّیت در فیزیک قرن بیستم و پیآمدهای فلسفی آن.

آمار یکساله:  

بازدید 1112

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DAWSON J.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  479-495
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  6814
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6814

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
نویسندگان: 

مختاری محمود | گلشنی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  353-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  640
چکیده: 

کیها ن شناسی مدرن، علمی متکی بر شواهد تجربی است ولی اصول فلسفی و پیش فرض های متافیزیکی نقش بسیار مهمی در آن دارند. نظریه نسبیت عام اینشتین که یکی از ابزارهای اصلی کیها ن شناسی است، یک نظریه فیزیکی موجبیتی است (به جز در تکینگی ها) و لذا انتظار می رود طبق معادلات میدان اینشتین بتوان تحول بزرگ- مقیاس جهان را پیش بینی کرد. اما کشف شتاب مثبت جهان در پایان قرن گذشته نشان داد که موضوع پیش بینی آینده جهان، چنان که تصور می شد، میسر نیست. در این مقاله ضمن بررسی مبانی فلسفی علیت فیزیکی، موجبیت و پیش بینی در نسبیت و کیهان شناسی، از این ادعا دفاع می شود که پیش فرض های متافیزیکی کیهان شناسان در پیش بینی آنها در مورد آینده جهان، شدیدا دخالت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 640 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Int J Obes Suppl

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 59 استناد 1 مرجع 0
litScript