نتایج جستجو

8333

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

834

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  28-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  297-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45708
 • دانلود: 

  19057
چکیده: 

Previous researches demonstrated contrast response of apple and pear to systemic acquired resistance trigger by salicylic acid (SA) against fire blight disease. This research was conducted to understand how SA causes these responses, considering bi-lateral role of SA on catalase activity and (SAR= System acquired resistance activation. First, effect of SA were studied on catalase activity of extracted ENZYME as well as in the host tissues of one and seven days pre-treated in vitro shootlets of MM111 (tolerant) and MM106 (moderately-susceptible) apples; and Harrow Sweet (tolerant) and Spadona (moderately -susceptible) pear cultivars. Salicylic acid had similar inhibitory effect on extracted catalase of both species, but increased this activity on pre-treated hosts at different rates in the tissues. Considering similar catalase behavior of two species to SA induction, subsequently, this response was evaluated in low (0.1 to 0.001 mgl-1) and high (50 to 50000 mgl-1) SA concentrations in pears and apples, respectively. By doing this the disease susceptibilities were inversed in comparison to the normal SA concentrations (1 to 50 mgl-1), in both host species. Also, catalase activity comparison in resembled concentrations of total protein extracts showed significantly higher activity in apples. The contrast responses of two hosts seemed to be derived from the balance between catalase inhibition and SAR activation by SA.

آمار یکساله:  

بازدید 45708

دانلود 19057 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  56-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1620
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

مقدمه: سرفه های خشک یکی از عوارض شایع استفاده از Angiotensin Converting ENZYME Inhibitors(ACEIs) می باشد. به نظر می رسد پروستاگلندین ها نقش عمده ای در ایجاد این مشکل داشته باشند. مطالعه حاضر، یک کارآزمایی بالینی دو سوکور می باشد که جهت ارزیابی اثر بخشی آسپرین با دز 500 میلی گرم در مقایسه با دارونما بر سرفه های ناشی از انالاپریل می باشد.مواد و روشها: این مطالعه بر روی 32 بیمار که دچار سرفه ناشی از انالاپریل شده بودند انجام گردید. بیماران به دو گروه درمان و کنترل تقسیم شدند. گروه درمان روزانه 500 میلی گرم آسپرین و گروه کنترل دارونما به مدت 4 هفته دریافت نمودند. میانگین شدت سرفه قبل از درمان و هر هفته تا چهار هفته در دو گروه مقایسه شد.نتایج: میانگین شدت سرفه در گروه درمان و کنترل قبل از آغاز مطالعه و در اولین هفته درمان تفاوت معناداری نداشت، لکن مطالعه حاضر نشان دهنده کاهش معنادار (P<0.001) شدت سرفه در گروه درمان پس از هفته های دو، سه و چهار درمان بود.نتیجه گیری: روزانه 500 میلی گرم آسپرین می تواند سبب از بین بردن و یا کم کردن شدت سرفه ناشی از انالاپریل گردد. این یافته پیشنهاد کننده درمان جدیدی برای سرفه های ناشی از ACEIs می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1620

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  219-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1193
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

زمینه و هدف: درماتوفیتوز (کچلی) عفونت پوست، مو یا ناخن است که وسیله قاچ های کراتین دوست متنوعی موسوم به درماتوفیت ها ایجاد می شود. کچلی ها، در سرتاسر جهان عفونت های شایعی هستند و در تمام نواحی ایران نیز شیوع دارند. روش های آزمایشگاهی معمول برای تعیین هویت درماتوفیت های مختلف زمان بر است و به قدر کافی دقیق و اختصاصی نیست و لذا یافتن روشهای معتبرتر و سریع تری ضروری است.روش اجرا: از بیماران مبتلا به کچلی پوست، مو یا ناخن قارچ های درماتوفیتی جداسازی و با توجه به خصوصیت های میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک کلنی ها مورد شناسایی قرار گرفتند. DNA ژنومی قارچ ها با روش conical grinder استخراج و تخلیص شد. آن گاه ناحیه ITS1-5.8s-ITS2 مربوط به DNA درماتوفیت ها با استفاده از پرایمرهای همگانی قارچ ها موسوم به ITS1 و ITS4 و به روش واکنش زنجیره ای پلیمر از (PCR) تقویت و تکثیر و سپس به کمک آنزیم EcoRII مورد هضم اندونو کلئازی قرار گرفت.یافته ها: پس از الکتروفورز، محصول های PCR در هر کدام از ایزوله ها یک باند به اندازه حدود 650-750 جفت باز مشاهده شد. الگوی الکتروفورتیک حاصل از هضم اندونو کلئازی محصول های PCR با آنزیم EcoRII ، شناسایی و افتراق درماتوفیت های بیماریزای شایع شامل تریکوفیتون روبروم، اینتردیجیتال، منتاگروفیتس، تونسورانس، ویولاسئوم، وروکوزوم، شوئن لاینی، میکروسپوروم کانیس، ژیپسئوم و اپیدرموفیتون فلوکوزوم را امکان پذیر کرد.نتیجه گیری: به نظر می رسد که این پروفیل PCR-RE، برای افتراق درماتوفیت های مهم ابزاری سریع و معتبر باشد و بتواند در آزمایشگاه های مرجع قارچ شناسی برای اهداف تشخیصی و نیز مطالعه های اپیدمیولوژیک در مقیاس وسیع به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 1193

دانلود 225 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1042
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

سابقه و هدف: سرخک یکی از بیماریهای مهم قابل پیشگیری با واکسن می باشد. ریشه کنی سرخک از اهداف سازمان بهداشت جهانی است و تاکنون بسیاری از کشورها از جمله ایران در جهت حذف سرخک برنامه واکسیناسیون عمومی را اجرا کرده اند. اطلاع از وضعیت ایمنی افراد جامعه نسبت به سرخک از مهمترین پیش نیازهای برنامه ریزی های ایمن سازی جامعه است. روش های ممانعت از هماگلوتیناسیون HI و الیزا IgG EIA بطور معمول برای سنجش ایمنی سرخک بکار می روند؛ ولی این سؤال مطرح است که آیا این روش ها از حساسیت و ویژگی مطلوبی برای اینکار برخوردار هستند. مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از 105 نمونه سرمی, حساسیت و ویژگی روش های فوق با روش استاندارد طلایی NT مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: میزان حساسیت و ویژگی روش IgG-EIA در مقایسه با NT به ترتیب 92.54 و 94.74 درصد می باشد در حالیکه حساسیت و ویژگی روش HI در مقایسه با NT به ترتیب 89.55 و 97.37 درصد می باشد. این پژوهش نشان می دهد که حدود اطمینان دقیق میزان حساسیت و ویژگی هر دو روش IgG-EIA و HI به هم همپوشان هستند و تفاوت بین آنها از نظر آماری معنی دار نیست. نتیجه گیری: به لحاظ آسان بودن, سرعت و قابلیت دسترسی بیشتر روش IgG-EIA در تشخیص آنتی بادی سرخک، استفاده از این روش منطقی تر به نظر می رسد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1042

دانلود 281 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  165-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

زمینه و هدف: گونه های مالاسزیا بخشی از فلور طبیعی پوست انسان است. به علاوه این مخمرها در ایجاد بیماری های پوستی مختلفی هم چون درماتیت سبورییک، درماتیت آتوپیک، شوره سر و پسوریازیس نیز نقش دارند. اخیرا محققان روش های مولکولی را برای تعیین گونه های مالاسزیا ارجح می دانند. در بررسی حاضر یک روش دقیق و ساده ژنوتیپی برای شناسایی و تعیین گونه عوامل مالاسزیایی جدا شده از بیماران مبتلا به پیتیریازیس ورسیکالر در ایران به کار گرفته شده است.روش اجرا: در این مطالعه توصیفی 83 ایزوله بالینی از ضایعه های پوستی مبتلایان به پیتیریازیس ورسیکالر مورد مطالعه قرار گرفت. شناسایی ایزوله ها با استفاده از روش مولکولی PCR-restriction ENZYME صورت گرفت.یافته ها: M.glubosa شایع ترین گونه جدا شده از ضایعه های پیتیریازیس ورسیکالر بود و پس از آن سایر گونه ها به ترتیب شامل M.furfur، M.sympodialis، M.restricta، M.slooffiae بودند. هیچ موردی M.packydermatis و M.obtusa مشاهده نشد.نتیجه گیری: نظر به این که در اغلب مطالعه های صورت گرفته، مالاسزیا سیمپودیالیس به عنوان گونه مالاسزیایی غالب در بین مالاسزیاهای فلور طبیعی پوست انسان بوده است، غلبه مالاسزیا گلوبوزا در ضایعه های بیماران پیتیریازیس ورسیکالر می تواند بر وجود خصلت های بیماری زا در این گونه دلالت داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  3-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

کانسار چند فلزی(Poly metallic) آی قلعه سی در 30 کیلومتری جنوب خاوری تکاب و در زون ساختاری ارومیه دختر قرار گرفته است. برای انجام تجزیه ENZYME LeachSM در این کانسار، 723 نمونه از افق B خاک برداشت و بر پایه نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، شش ناهنجاری اکسیداسیونی A F مشخص شد. پنج محدوده ناهنجاری به عنوان اهداف حفاری مشخص شده اند، در صورتی که ناهنجاری C برای حفاری مناسب نبوده، زیرا توده ای مدفون بدون غنی شدگی روی است. ناهنجاری های B،D و E دارای مقادیر بالای روی هستند. علت بالابودن روی در ناهنجاری D، برونزدهای کانی سازی روی و وجود باطله های معدنی در سطح است. به نظر می رسد ناهنجاری های B و E بر روی مناطق کانی سازی شده مدفون (در ژرفای کم) قرار گرفته اند. ناهنجاری های A،C و F دارای مقدار بسیار کمی روی هستند. ناهنجاری A ممکن است بر روی یک زون پنهان کانی سازی روی قرار گرفته باشد که در ژرفای زیادی مدفون شده است، به همین دلیل یکی از اولویت های حفاری است. ناهنجاری F برای حفاری مناسب نیست، زیرا به نظر می رسد که این زون کانی سازی بسیار باریک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 119 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2132-2148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1221
 • دانلود: 

  467
چکیده: 

مقدمه یکی از یافته های مهم در صنعت داروسازی و پزشکی، استفاده از آنزیم آسپاراژیناز به عنوان یک داروی ضد سرطان می باشد. آنزیم آسپاراژیناز، با هیدرولیز کردن اسید آمینه آسپاراژین، باعث کاهش این اسید آمینه در خون شده و مرگ سلول های سرطانی را سبب می شود. امروزه از این آنزیم در درمان انواع مختلفی از لوسمی ها مخصوصا لوسمی لنفوبلاستی حاد، لنفوسارکوما و لنفومای غیر هوچکینی استفاده می شود. با وجود کاربردهای گسترده آسپاراژیناز در صنعت داروسازی و پزشکی، مشکلات عمده ای در استفاده از این آنزیم وجود دارد که از آن جمله می توان به تحریک سیستم ایمنی، ایجاد پاسخ بر علیه آنزیم و فعالیت گلوتامینازی آنزیم اشاره کرد. مشخص شده که بخشی از عوارض جانبی به دلیل خاصیت گلوتامینازی موجود در آسپاراژیناز می باشد. تحقیقات وسیعی برای یافتن منابع جدید تولید کننده آنزیم با خواص ایمنولوژیکی و اثرات جانبی کمتر در حال انجام می باشد و امیدواری هایی را در این مسیر به همراه داشته است. در ایران نیز پژوهش هایی در جهت یافتن منابع جدید تولید کننده آنزیم با ویژگی های جدید و اثرات جانبی کمتر، از سال ها پیش صورت گرفته و امید است که این تحقیقات به مرحله بالینی و صنعتی برسد. این مقاله، مروری برمکانیسم عمل آنزیم، کاربردهای آنزیم در صنایع مختلف، منابع تولید کننده آسپاراژیناز و نحوه تولید و خالص سازی آن می باشد. نتیجه گیری مطالعات آینده می تواند آسپاراژینازهای جدید با مزایای بالقوه را معرفی کند، با این وجود جستجو برای یافتن میکروارگانیسم های جدید تولید کننده آنزیم در سراسر دنیا همچنان ادامه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1221

دانلود 467 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

Kordbacheh Hamidreza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

A study to evaluation the effect of ascorbic acid and salicylic acid on growth indices and enzymatic activity of savory (Satureja hortensis L. ) that Which is one of the useful medicinal plants and spices of the mint family, in a completely random statistical design with 7 treatments, 3 replication and each replication with 3 plant, a total of 63 plants, were done. Ascorbic acid and salicylic acid spraying each with 3 concentrations 50, 75 and 100 mg/l from the 4 to 6 leaf stage for three consecutive weeks and twice a week, were done. Distilat water sues as a control. Growth indices such as root and air fresh and dry weight, total chlorophyll content and CATALAZ, superoxide dismutase and peroxidase ENZYMEs activity, were evaluated one week after the last spraying step. The results showed that the highest air fresh and dry weight, root dry weight, total chlorophyll content and proxidase ENZYMEs activity in salicylic acid 100 mg/l treatment and the highest root fresh weight, CATALAZ, superoxide dismutase ENZYMEs activity in ascorbic acid 100 mg/l treatment, were obtained. Therefore, according to the research results can be expressed that foliar application with different concentrations of ascorbic acid and salicylic acid improved the growth indices and enzymatic activity of savory (Satureja hortensis L. ).

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  74-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  843
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

مقدمه: بررسی شیوع پلی مورفیسم ژنی I/D، اثر آن بر سطح سرمی ACE و تعیین سطح سرمی آنزیم بر اساس ژنوتیپ در افراد ایرانیمواد و روش کار: این بررسی یک مطالعه تحلیلی آینده نگر بر روی خون 88 فرد سالم اهداکننده کلیه می باشد. در این مطالعه سطح سرمی آنزیم ACE به روش کالریمتری و ژنوتیپ افراد در سلول های هسته دار خون به روش PCR مشخص شد. نتایج: تعداد 88 نفر واجد شرایط تحقیق شامل 18 نفر زن (20%) و 70 نفر مرد (80%) تحت بررسی قرار گرفتند. اختلاف معنی داری بین میانگین سنی گروه های ژنوتیپی وجود نداشت. شیوع آلل I و D به ترتیب 51.15% و 48.85% بود. میانگین سطح سرمی آنزیم ± انحراف معیار برای هموزیگوت I (n=33) 32.06±24.2، هتروزیگوت (n=22) 36.25±20.87 و برای هموزیگوت D (n=31) 50.68±24.59 بود. بحث: در این بررسی اثر پلی مورفیسم ژنی از نوع I/D بر سطح سرمی ACE در افراد ایرانی نشان داده شد، به طوریکه شایعترین ژنوتیپ II بود و در این گروه کمترین میزان سرمی 32.06±24.2  به دست آمد که با توجه به کمی تعداد نمونه در گروه زنان، مطالعه مجدد با تعداد نمونه کافی توصیه می شود. این مطالعه می تواند به عنوان پایه برای بررسی های بعدی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 843

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
litScript