نتایج جستجو

35963

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3597

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  28-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  297-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34285
 • دانلود: 

  15092
چکیده: 

Previous researches demonstrated contrast response of apple and pear to systemic acquired resistance trigger by salicylic acid (SA) against fire blight disease. This research was conducted to understand how SA causes these responses, considering bi-lateral role of SA on catalase ACTIVITY and (SAR= System acquired resistance activation. First, effect of SA were studied on catalase ACTIVITY of extracted enzyme as well as in the host tissues of one and seven days pre-treated in vitro shootlets of MM111 (tolerant) and MM106 (moderately-susceptible) apples; and Harrow Sweet (tolerant) and Spadona (moderately -susceptible) pear cultivars. Salicylic acid had similar inhibitory effect on extracted catalase of both species, but increased this ACTIVITY on pre-treated hosts at different rates in the tissues. Considering similar catalase behavior of two species to SA induction, subsequently, this response was evaluated in low (0.1 to 0.001 mgl-1) and high (50 to 50000 mgl-1) SA concentrations in pears and apples, respectively. By doing this the disease susceptibilities were inversed in comparison to the normal SA concentrations (1 to 50 mgl-1), in both host species. Also, catalase ACTIVITY comparison in resembled concentrations of total protein extracts showed significantly higher ACTIVITY in apples. The contrast responses of two hosts seemed to be derived from the balance between catalase inhibition and SAR activation by SA.

آمار یکساله:  

بازدید 34285

دانلود 15092 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Kordbacheh Hamidreza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  290
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

A study to evaluation the effect of ascorbic acid and salicylic acid on growth indices and enzymatic ACTIVITY of savory (Satureja hortensis L. ) that Which is one of the useful medicinal plants and spices of the mint family, in a completely random statistical design with 7 treatments, 3 replication and each replication with 3 plant, a total of 63 plants, were done. Ascorbic acid and salicylic acid spraying each with 3 concentrations 50, 75 and 100 mg/l from the 4 to 6 leaf stage for three consecutive weeks and twice a week, were done. Distilat water sues as a control. Growth indices such as root and air fresh and dry weight, total chlorophyll content and CATALAZ, superoxide dismutase and peroxidase enzymes ACTIVITY, were evaluated one week after the last spraying step. The results showed that the highest air fresh and dry weight, root dry weight, total chlorophyll content and proxidase enzymes ACTIVITY in salicylic acid 100 mg/l treatment and the highest root fresh weight, CATALAZ, superoxide dismutase enzymes ACTIVITY in ascorbic acid 100 mg/l treatment, were obtained. Therefore, according to the research results can be expressed that foliar application with different concentrations of ascorbic acid and salicylic acid improved the growth indices and enzymatic ACTIVITY of savory (Satureja hortensis L. ).

آمار یکساله:  

بازدید 290

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  540
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

مقدمه: امروزه در مطالعات ارگونومی اهمیت بار کاری ذهنی بیشتر نمایان گردیده است. از آنجا که بار کاری جزء شرایط ناایمن می باشد، می تواند زمینه ساز بروز حادثه باشد. فلذا کمی سازی آن در مشاغل مختلف اهمیت بالایی دارد. این مطالعه با هدف بررسی روایی و پایایی پرسشنامه دالی جهت سنجش بار کاری ذهنی رانندگان انجام گردیده است. روش بررسی: مطالعه حاضر مقطعی و توصیفی-تحلیلی می باشد. کلیه رانندگان اتوبوس شاغل در یکی از شرکت های تولیدی (100 نفر) وارد مطالعه حاضر گردیدند. به منظور سنجش روایی از نظر متخصصان دانشگاهی و همچنین افراد صف (Lay expert) استفاده گردید. جهت سنجش پایایی پرسشنامه 10 نفر از افراد جامعه مورد مطالعه انتخاب شده و برای بررسی پایایی از تست آلفای کرونباخ و آزمون همبستگی درون خوشه ای استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 18 استفاده گردید. یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سنی شرکت کنندگان 50/8 (8/29) سال و میانگین (انحراف معیار) سابقه کاری در میان رانندگان 18/22 (6/22) سال به دست آمد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ تمامی فاکتور های تاثیرگذار در پرسشنامه بالای 0/7 بدست آمد و همچنین ضریب همبستگی درون خوشه ای پرسشنامه از طریق تست باز آزمایی در تمامی فاکتورهای تاثیر گذار به فاکتور تداخل که در حد متوسط بود، بالای 0/7 شد که این مقادیر در حد مطلوبی می باشند. نتیجه گیری: با توجه به این که شاخص های روایی و پایایی پرسشنامه همگی در حد مطلوبی گزارش گردید، می توان از پرسشنامه دالی (DALI) به عنوان پرسشنامه روا و پایا در ایران، جهت بررسی و اندازه گیری بارکاری ذهنی رانندگان استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 259 استناد 540 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  405
 • صفحات: 

  1311-1317
تعامل: 
 • استنادات: 

  541
 • بازدید: 

  600
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 600

دانلود 282 استناد 541 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  87-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

به منظور بررسی جنبه های فیزیولوژیکی تنش کم آبی بر صفات مهم کمی 14 ژنوتیپ چغندرقند آزمایش دوساله در سال های 1388 و 1389 به صورت کرت های خردشده (Split plot) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. آزمایش در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کمال شهر کرج (با عرض جغرافیایی 35 درجه و 59 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 50 درجه و 75 دقیقه شرقی به ارتفاع 1313 متر بالاتر از سطح دریا)، اجرا شد. سطوح آبیاری در این آزمایش شامل دو سطح (S1: آبیاری نرمال بصورت تبخیر پس از 80 میلی لیتر از طشتک کلاس A و S2: تنش کم آبی به صورت تبخیر پس از 180 میلی لیتراز طشتک کلاسA ) بودند که از طریق تغییر در دور آبیاری اعمال شدند. آبیاری از زمان کشت تا استقرار کامل گیاه (مرحله شش تا هشت برگی) برای کلیه تیمارها مشابه و از این مرحله به بعد بر اساس میزان تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A برای هر تیمار انجام شد. بین تیمارهای آبیاری از لحاظ میزان فعالیت SOD در سطح آماری 1% اختلاف معنی دار وجود داشت به طوری که بیشترین میزان فعالیت آنزیم در تیمار تنش خشکی به میزان 1479.74 (میلی گرم پروتئین / واحد) و کمترین میزان آن در تیمار آبیاری نرمال به مقدار 1334.44 (میلی گرم پروتئین / واحد) دیده شد. بین ارقام مورد مطالعه تفاوت معنی داری از لحاظ میزان فعالیت آنزیم در سطح آماری 5% دیده شد. بین تیمارهای آبیاری از لحاظ تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز در سطح آماری 1% تفاوت معنی دار وجود داشت. بیشترین میزان فعالیت آنزیم در تیمار تنش خشکی به میزان 118.58 (میلی گرم پروتئین / واحد) و کمترین مقدار فعالیت آن در تیمار آبیاری نرمال به میزان 98.33 (میلی گرم پروتئین / واحد) بدست آمد. فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در بین تیمارهای آبیاری تفاوت معنی دار در سطح 1% دیده شد. به طوری که بیشترین میزان فعالیت این آنزیم در تیمار تنش خشکی به میزان 67.95 (میلی گرم پروتئین / واحد) و کمترین میزان این آنزیم در تیمار نرمال آبیاری به میزان 55.17 (میلی گرم پروتئین / واحد) دیده شد. بین تیمارهای آبیاری از لحاظ میزان مالون دی آلدئید تولید شده تفاوت معنی دار در سطح 1% وجود داشت به طوری که بیشترین میزان مالون دی آلدئید به مقدار 72.94 (میلی گرم پروتئین / نانومول) و کمترین میزان آن به مقدار 64.44 (میلی گرم پروتئین / نانومول) بدست آمد. بین ارقام مورد مطالعه برای تغییرات این صفت تفاوت معنی داری در سطح 1% دیده شد. بین ارقام مختلف و همچنین تیمارهای آبیاری تفاوت معنی داری در عملکرد ریشه مشاهده نشد. بیشترین میزان عملکرد ریشه در ارقام 5 و 9 و 14 و همچنین کمترین میزان آن در رقم 2 مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 235 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  933
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

در این پژوهش اثر شدت خشکیدگی تاجی درختان بلوط ایرانی بر خصوصیات فیزیولوژیک برگ و شاخه در جنگل دچار خشکیدگی مله سیاه استان ایلام در فصول بهار و تابستان سال های 1393-1392 پایش شد. درختان بلوط بر اساس شدت خشکیدگی تاجی به چهار گروه با تعداد شش تکرار تقسیم شدند. نمونه گیری از برگ و شاخه دوساله درختان بلوط در جهت جنوبی تاج آنها به طور تصادفی انجام و نمونه ها برای اندازه گیری آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز، پرولین، کلروفیل، کارتنوئید و محتوای رطوبت نسبی برگ به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج بررسی اثر شدت خشکیدگی تاجی بر صفات مورد مطالعه نشان داد که محتوای رطوبت نسبیبرگ درختان سرخشکیده بیشتر از درختان سالم است. میزان پرولین برگ درختان سرخشکیده بیشتر از درختان سالم بود. سایر صفات مورد مطالعه تغییر معنی داری بین درختان سالم و سرخشکیده نشان ندادند. نتایج بررسی اثر متقابل سال و فصل بر صفات مورد مطالعه نشان داد که پراکسیداز شاخه در بهار 93 بیشترین میزان را داشت، در بهار و تابستان 92 کمتر بود و در تابستان 93 کمترین مقدار را داشت. کاتالاز برگ در بهار و تابستان 92 بیشترین میزان و در بهار 93 کمترین میزان بود. کاتالاز شاخه در بهار 92 بیشترین میزان و در بهار و تابستان 93 کمترین میزان را داشت. نتایج نشان داد که تغییرات سالیانه (از 1392 تا 1393) میزان کلروفیل b، کلروفیل کل و محتوای رطوبت نسبی برگ به صورت افزایشی و کارتنوئید به صورت کاهشی بود. نتایج نشان داد که تغییرات فصلی (از بهار تا تابستان) میزان کلروفیل a، کارتنوئید و محتوای رطوبت نسبی برگ به صورت افزایشی، پرولین در سال اول تحقیق به صورت کاهشی و در سال دوم تحقیق به صورت افزایشی بود. نتیجه گیری شد که تغییرات مقادیر محتوای رطوبت نسبی برگ و پرولین در درختان سرخشکیده بلوط ایرانی در جهت کاهش تنش در پیکره درخت و گذر از بحران خشکسالی و عدم تغییرات معنی دار رنگیزه های فتوسنتزی و آنزیم ها در جهت حفظ و تداوم فعالیت های حیاتی در پیکره آن است.

آمار یکساله:  

بازدید 933

دانلود 350 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

مقدمه: مشارکت مداوم در فعالیت بدنی برای حفظ سلامتی و بهزیستی در طول عمر ضروری است. لذا، پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی حمایت و فعالیت بدنی والدین، ادراک کودکان از حمایت والدین، حس اجتماعی و محیط همسایگی با فعالیت بدنی کودکان انجام گرفت. روش کار: این مطالعه به روش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر و پسر 9 تا 11ساله شهر تهران و والدین آنها تشکیل دادند که تعداد آنها 299610 تن بود که براساس جدول مورگان تعداد 384 تن انتخاب و تعداد 400 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای توزیع شد. در این مطالعه از "حمایت گزارش شده از والدین برای فعالیت بدنی" (Parent-Reported Support for Physical ACTIVITY)، "پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی" (International Physical ACTIVITY Questionnaire)، "ادراک کودکان از حمایت والدین" (Children's Perceptions of Parental Support)، "مقیاس حس اجتماعی" (Sense of Community Scale)، "مقیاس فعالیت بدنی در محیط همسایگی" (The Physical ACTIVITY Neighborhood Environment Scale)، "پرسشنامه فعالیت بدنی برای کودکان" (Physical ACTIVITY Questionnaire for Children)، استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و سازه (به روش تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی (به روش ضریب آلفای کرونباخ) بررسی شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS 2. 0 M3 استفاده شد. یافته ها: بین فعالیت بدنی والدین (22/0=β ، 31/2=t) با فعالیت بدنی کودکان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. اما، بین حمایت والدین از فعالیت بدنی (10/0=β ، 72/0=t)، حس اجتماعی (09/0=β ، 83/0=t)، ادراک کودکان از حمایت والدین (26/0=β ، 93/1=t) و محیط همسایگی (006/0-=β ، 05/0=t) با فعالیت بدنی کودکان همبستگی معنی دار نبود. نتیجه گیری: فعالیت بدنی والدین و نوع رفتار ورزشی آنها منجر به بهبود فعالیت بدنی کودکان می شود. لذا پیشنهاد می شود برنامه های فعالیت بدنی به صورت خانوادگی در اولویت برنامه های خانواده ها قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 290 استناد 0 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  1038-1047
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

مقدمه: درصد بالایی از آنتی بیوتیک ها که توسط انسان ها و حیوان ها مصرف می شوند پس از تاثیرگذاری همراه سایر ضایعات از بدن دفع می شوند. این ترکیبات با ورود به فاضلاب، می توانند فرایند تصفیه بی هوازی را مختل کنند. در این مطالعه، رفتار بازدارندگی دو آنتی بیوتیک آمپی سیلین و جنتامایسین بر فعالیت متان سازی ویژه بیومس بی هوازی (SMA: Specific Methanogenic ACTIVITY) مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: 18 آزمون به روش ناپیوسته در ویال های شیشه ای120mL  صورت گرفتند که 37 درصد از حجم هر ویال به بیومس، 40 درصد سوبستره و 23 درصد به تجمع بیوگار اختصاص یافت. هر تست 25ـ20 روز به طول انجامید. متان تولید شده به وسیله جایگزینی گاز با محلول 2 نرمال KOH به عنوان جاذب CO2 اندازه گیری شد. اسیدهای چرب مانند استیک، پروپیونیک، بوتیریک اسید به عنوان سوبستره کمکی استفاده گردید.یافته ها: در این مطالعه در غلظت های 200، 500 و1000mg/L  آمپی سیلین، متان سازی ویژه تجمعی به ترتیب 25، 35 و 46 برای پروپیونیک، 66، 101 و 154 برای استیک و 198، 140 و 245mL/g VSS. d برای بوتیریک به دست آمد. همچنین در غلظت های 100، 500 و 1000mg/L جنتامایسین تولید متان سازی ویژه تجمعی به ترتیب 54، 72 و 71 برای پروپیونیک، 141، 204 و 257 برای استیک، 139، 74 و 85.5mL/g VSS. d برای بوتیریک به دست آمد.نتیجه گیری: آمپی سیلین در غلظت های مشابه نسبت به جنتامایسین اثر بازدارندگی بیشتری بر بیومس بی هوازی دارد. همچنین، پروپیونیک نسبت به استیک و بوتیریک اسید بازدارنده تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  40-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

التهاب واختلالات وابسته به فرآیند اکسیداسیون زمینه ساز بسیاری از بیماری های تهدید کننده سلامت عمومی را میباشند. در این تحقیق به بررسی و شناسایی محتوای استرولی و اسیدهای چرب موجود در دو گونه گیاه E. caucasicum و C. platycarpos پرداخته شده است. دو گونه گیاهی یاد شده متعلق به تیره چتریان(Apiaceae) بوده که نقش قابل توجهی در فرهنگ تغذیه ای منطقه خزری دارامیباشند. علاوه بر بررسی فیتوشیمیایی این دو گونه‚ پتانسیل های ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آنها نیز به منظور آماده سازی مکمل های غذایی مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی اسیدهای چرب و فیتواسترول های این گیاهان مذکوربا روش کروما توگرافی گازی-طیف سنجی جرمی chromatography-Mass spectroscopy مورد ارزیابی قرار گرفت و برای شناسایی ساختار ترکیبات شناسایی شده از مقایسه کروماتوگرام های حاصل با اجزای استاندارد، استفاده شد. برای بررسی اثرات آنتی اکسیدانی از متدهای زیر بهره گرفته شد: 1)) 1, 1-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 2) phosphomolybdenum, 2 2’-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline)-6-sulphonic acid radical cation (ABTS) )3) cupric ion reducing ACTIVITY (CUPRAC) )4) Ferric reducing antioxidant power (FRAP) و )5) metal chelating ACTIVITY on ferrous ions. همچنین برای ارزیابی فعالیت ضد التهابی اسیدهای چرب و فیتواسترول های موجود در فراکسیون های دو گونه مذکور از روش human red blood cell (HRBC) membrane stabilization method استفاده شد. مقدار کلی روغن این گیاهان به ترتیب 18. 21% و 7. 39 % بود که درصد روغن موجود در عصاره گیاه E. caucasicum به طور قابل توجهی از C. platycarpos بیشترمیباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف مطالعه حاضر، تعیین ارتباط نسبت کفایت دریافت ریزمغذی ها NAR (Nutrient Adequacy Ratio) و نسبت میانگین کفایت MAR (Mean Adequacy Ratio) با نمایه های شکل بدن ABSI (A Body Shape Index) و نسبت دور کمر به قد WHtR (Waist to height Ratio) در سالمندان شهر تهران می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، 583 سالمند (304 زن و 279 مرد) 60 تا80 ساله ساکن شهر تهران باروش نمونه گیری سیستماتیک خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات عمومی، فعالیت بدنی و دریافت غذایی به ترتیب توسط پرسشنامه های جمعیت شناختی، فعالیت روزمره زندگی بدون ابزار ADL (ACTIVITY of daily living) و با ابزار (instrumental ACTIVITY of daily living)و یادآمد خوراک 24ساعته برای دو روز غیرمتوالی ارزیابی شدند و NAR انرژی، پروتیین و 11 ریزمغذی و میانگین آنها محاسبه شد. اندازه گیری های تن سنجی (قد، وزن و دور کمر) با روش های استاندارد انجام و نمایه های ABSI و WHtR محاسبه شدند. یافته ها: میانه (دامنه بین چارکی) ABSI، 082/0(086/0و079/0) و میانگین± انحراف معیار WHtR07/6± 0/0 بود. میانگین نسبت WHtR زنان بالاتر از مردان، اما میانه ABSI زنان کمتر از مردان بود. بعد از تعدیل اثر مخدوشگرها، ارتباط MAR با WHtR و ABSI معنی دار نبود. NAR انرژی و پروتیین به ترتیب با WHtR و ABSI رابطه مستقیم و NAR تیامین با ABSI ارتباط معکوس داشتند. نتیجه گیری: در سالمندان مورد مطالعه، کفایت غذایی با دو نمایه نشانگر وضعیت توزیع چربی بدن بعد از کنترل عوامل محیطی نظیر شیوه زندگی، عوامل جمعیتی و اقتصادی-اجتماعی ارتباطی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
litScript