نتایج جستجو

3236

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

324

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  988
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

این پژوهش با هدف مطالعه ساختار استخوان شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) به اجرا درآمد. در مجموع، تعداد 5 قطعه ماهی کلمه دریای خزر از صیدگاه بندرترکمن از ماهی گیران محلی خریداری شد. نمونه های شفاف شده و قطعات جدا شده از آن ها توسط اسکنر Epson v700 مجهز به حمام گلیسیرین اسکن و تصویربرداری شدند. بررسی ساختار استخوانی نیز توسط یک دستگاه استریومیکروسکوپ MS5Leica بررسی و توصیف گردید. ویژگی های اسکلت ماهی کلمه در سه بخش اسکلت جمجمه، تنه و دم برای توصیف شکل استخوان آن مشخص گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 988

دانلود 303 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  391-399
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36253
 • دانلود: 

  18541
چکیده: 

Knowledge of biodiversity of aquatic ecosystems is nowadays a challenge for global research. Phytoplankton being very important in the sustainability of ecosystems, its mastery allows the development of early monitoring and evaluation tools of the health status of aquatic environments. The study aims to make an initial inventory of phytoplankton of the lake Hlan and toevaluate the influence of hydrologic season on its dynamics. Plankton samples were collected monthly between May and December 2012 using plankton net of 30 mm size. They were then treated and species identified using light microscopy.39 species in 7 classes (Bacillariophyceae, 18 speciesin 10 genera), (Cyanophyceae, 5 species in 5 genera), (Chlorophyceae, 5 species in 3 genera), (Zygnematophyceae, 3 species in 2 genera), (Trebouxiophyceae, 2 species in 2 genera) (Euglenophyceae, 4 species in 3 genera) and (Dinophyceae, 2 species in 2 genera) have been identified. The Shannon index varied between 4.8 and 5.1 bit cell-1. This shows that the ecosystemis balanced. Nevertheless, the presence of potentially toxic species requires a monitoring programfor Lake Hlan.

آمار یکساله:  

بازدید 36253

دانلود 18541 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus, Yakovlev, 1870) یکی از با ارزش ترین گونه های تجاری دریای خزر است که طی دهه های گذشته، میزان صید آنبه دلیل بهره برداری بیش از حد، نوسانات زیادی داشته است. در این پژوهش، داده های طولی حاصل از 246 نمونه صید شده از تورهای شرکت های تعاونی پره مستقر در سواحل جنوب شرقی دریای خزر در فصل صید 94-1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، ماهیان صید شده در دامنه سنی 10-3 سال، دامنه طول چنگالی 5/14 تا 1/32 سانتی-متر و دامنه وزنی 7/70 تا 437 گرم قرار داشتند. پارامترهای رشد در معادله ون برتالانفی بصورت ](766/0+t)12/0-e-1[ 8/41= Lt بدست آمد. رابطه طول چنگالی-وزن بصورت 9184/2FL0208/0=WT (901/0=R2) برای ماده ها و 0244/3FL0138/0=WT(92/0=R2) برای نرها محاسبه گردید. الگوی رابطه طول چنگالی و وزن کل در هر دو جنس ایزومتریک بود. ضرایب مرگ و میر کل (Z)، مرگ و میر طبیعی (M) و صیادی (F) بترتیب 239/1، 324/0 و 916/0 بر سال و نرخ بهره برداری (E) 74/0 محاسبه شد. میزان زی توده ماهی کلمه 417 کیلوگرم و میزان MSY معادل 215 کیلوگرم محاسبه و برآورد گردید، درحالیکه کل میزان صید شرکت های تعاونی پره معادل 28 کیلوگرم بود. بنابراین، ذخایر ماهی کلمه در بخش جنوب شرقی دریای خزر بشدت در صید بیش از حد بوده است و نیازمند ارائه راهکارهای مدیریتی کارا جهت حفظ ذخایر آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  549
 • بازدید: 

  1179
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

ماهی سفید یکی از ماهیان با اهمیت اقتصادی مهم در ایران می باشد و به منظور افزایش ذخایر آن در دریای خزر بطور مصنوعی تکثیر شده و بچه ماهیان تولید شده به رودخانه های منتهی به دریای خزر رها می شوند. در این بررسی، تعداد 6 گونه از انگلهای جنس داکتیلوژیروس در ماهیان سفید دریا (دو گونه) و بچه ماهیانی که هنوز در استخرها و رودخانه ها زیست نمودند (5 گونه) یافت شد. بجز داکتیلوژیروس فریزی که در هر دو ماهیان دریا و بچه ماهیان آب شیرین مشترک است سایر انگلها شامل داکتیلوژیروس نایبلینی در ماهیان بالغ دریا و داکتیلوژیروس هاپلوکونوس، داکتیلوژیروس راریسیوس، داکتیلوژیروس سوراسیکوس و داکتیلوژیروس تورالینزس در بچه ماهیان آب شیرین یافت شدند. کار تحقیقاتی حاضر با هدف شناخت منابع آلوده ساز بچه ماهیان سفید در آب شیرین به انگلهای تک یاخته ائی و دستیابی به روشهایی به منظور بهبود تکنولوژی پرورش برای کاهش عفونت ناشی از این انگلها بجای استفاده زیاد از سموم ارگانوفسفره انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1179

دانلود 119 استناد 549 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSEINI SEYYED MORTEZA | NODEH ALI JAFAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42296
 • دانلود: 

  16244
چکیده: 

Copper (Cu) and mercury (Hg) enter aquatic ecosystems from different sources threatening health of aquatic organisms such as fish. As such, in this investigation, determinaing, Cu and Hg toxic concentration in CASPIAN ROACH (Rutilus rutilus caspicus), was undertaken. Acute toxicity of Cu and Hg were determined in fish specimen under semi-static condition. CASPIAN ROACH fry (~1 g) were exposed to Cu or Hg at 6 concentrations (0.2, 0.27, 0.39, 0.47, 0.59 and 0.66 mg L-1 total Cu and 0.22, 0.26, 0.3, 0.37, 0.44 and 0.52 mg L-1 Hg). Control fish were exposed to water with no Cu or Hg. Mortality was recorded at 24-h-intervals for 96 h. Total Cu-LC50 values found to be 0.43 mg L-1 for 24 and 48 h and 0.42 mg L-1 for 72 and 96 h. The lowest observed effect concentration (LOEC) values for total Cu were 0.39 mg L-1 for 24 and 48 h, and 0.20 mg L-1 for 72 and 96 h. On the other hand, free-Cu-LC50 values found to be 0.22 mg L-1 for 24 and 48 h and 0.21 mg L-1 for 72 and 96 h. LOEC values for free Cu were 0.20 mg L-1 for 24 and 48 h, and 0.10 mg L-1 for 72 and 96 h.24-72 h LC50 values for Hg were 0.37 mg L-1, while 96 h LC50 found to be 0.33 mg L-1. Likewise, LOEC values for Hg were 0.26 mg L-1 for 24-72 h, and 0.22 mg L-1 for 96 h. The results showed LOEC values for Cu and Hg in CASPIAN ROACH were lower than these metal concentrations in CASPIAN Sea water, suggesting little risk of acute toxicity in the sea. Chronic toxicity test is suggested to illustrate the effect of current levels of contamination in CASPIAN ROACH.

آمار یکساله:  

بازدید 42296

دانلود 16244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  151-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

این مطالعه به منظور تعیین سن و رشد ماهی کلمه دریای خزر(Rutilus rutilus capicus) در تالاب گمیشان از آبان ماه سال 1377 تا اردیبهشت سال 1379 صورت گرفت. به روش مطالعه فلس 240 نمونه ماده و 306 نمونه نر تعیین سن شدند . رشد ماهیان براساس روش فورد- وادفورد مطالعه شد. نتایج نشان داد که حداکثر سن نر و ماده ماهی کلمه در این مطالعه +8 سال بود. ماهیان 3 تا 5 ساله بیشترین فرونی را در بین گروه های سنی داشتند. حداکثر رشد بین سنین +1 و+2 بود و بعد از+2 سالگی رشد به کندی بود.  

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 219 استناد 1 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (مسلسل 36)
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 192 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

HALIMI M. | GOLPOUR A. | DADRAS H. | MOHAMADI M. | CHAMANARA V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44062
 • دانلود: 

  16793
چکیده: 

In this study, quantitive characteristics and chemical composition of in ROACH (Rutilus rutilus caspicus) sperm were investigated. Sperm traits included sperm movement duration, percentage of motile spermatozoa, sperm density, spermatocrit and sperm volume. Some seminal plasma characteristics (sodium, potassium, calcium, magnesium and chloride) were investigated. In addition, some metabolites of seminal plasma (glucose, cholesterol and protein) were measured. The Na+ and K+ ions correlated negatively with spermatozoa motility (r=-0.0518, p<.05 and r=-0.3597, p<.01) respectively. Also, there were significant positive correlations between Ca2+and Cl- ions with spermatozoa motility (r=0.2945, p<.05 and r= 0.1379, p<.01), respectively. Mg+2 was positively correlated with glucose and protein (r= 0.046, p<.05 and r=0.694, p<.05), respectively. On the other hand, a significant positive relationship was found between Na+and K+ (r=0.548, p<.01). These parameters can be used to evaluation of sperm quality and collecting information about developing procedures for artificial fertilization of ROACH.

آمار یکساله:  

بازدید 44062

دانلود 16793 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  940
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی ماهی کلمه که یکی از گونه های مهم اقتصادی و در معرض تهدید دریای خزر است، 58 نمونه از مناطق گرگانرود و خلیج گرگان جمع آوری و با استفاده از 10 جفت پرایمر ریزماهواره بررسی شد. هر 10 جایگاه ژنی مورد استفاده چند شکلی نشان دادند و دارای ظرفیت اطلاعات چند شکلی 0.72 تا 0.93 بودند. نتایج نشان داد که مناطق مورد بررسی از غنای اللی (تعداد الل: 10.3) و ژنی (هتروزیگوسیتی: 0.67) قابل قبولی برخوردار هستند. در بررسی تعادل هاردی-واینبرگ، 10 نمونه از 20 تست مورد بررسی (10 جایگاه ژنی × 2 منطقه) انحراف معنی داری از تعادل نشان دادند که علت عمده آن را می توان ناشی از کسری هتروزیگوسیتی مشاهده شده دانست. دندروگرام UPGMA ترسیم شده بر اساس فاصله ژنتیکی  Neiنیز جدایی آشکاری را بین جمعیت ها نشان نداد. همچنین، آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع بالایی (%98) در درون جمعیت های مورد بررسی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 940

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  625-639
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
litScript