نتایج جستجو

4509

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

451

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KULKARNI S.H. | RAMESH G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  56-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84397
 • دانلود: 

  26404
چکیده: 

We define a new metric on the set of all closed linear operators between Hilbert spaces and investigate its properties. In particular, we show that the set of all closed operators with a closed range is an open subset of the set of all closed operators and the map T®T+ is an isometry in this metric. We also investigate the relationships between the TOPOLOGY induced by this metric and the gap metric.

آمار یکساله:  

بازدید 84397

دانلود 26404 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اژدری دانیال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  616
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

مرجان ها جانوران دریایی از رده آنتوزوآ (Anthozoa) و شاخه کنیداریا (Cnidaria) متشکل از پولیپ های متراکم هستند که هر کدام از آنها به صورت انفرادی به همراه جلبکی به نام زوگزانتلا زندگی همزیستی دارند. صخره های مرجانی از مهم ترین و مفیدترین عوامل در اکوسیستم های دریایی محسوب می شوند. به همین دلیل حفاظت و ترمیم این آبزی در برنامه های توسعه ای پایدار از توجه ویژه ای برخوردار است. در سال 1390 به دنبال طرح توسعه اسکله شهید بهشتی در چابهار و به حداقل رساندن آسیب به ادامه حیات مرجان های این منطقه، با سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریا نوردی اقدام به جابجایی مکانی این مرجان ها گردید. از آنجایی که مرجانها موجوداتی ظریف، حساس، شکننده و آسیب پذیرند، جابجایی آنها می بایستی با حداکثر احتیاط انجام شود، تا احتمال شکستن و مرگ و میر آنها به حداقل برسد. حامل مرجان ((Coral CARRIER وسیله ای است که در جابه جایی مرجان ها در پروژه توسعه اسکله شهید بهشتی مورد استفاده قرار گرفت. با این وسیله در مدت چهل و پنج روز تعداد 18000 عدد مرجان به مکان مناسبی منتقل گردید. نتایج انتقال مرجان ها با دستگاه رایج سبد حامل (CARRIER basket) و دستگاه حامل مرجان مقایسه گردید. این بررسی نشان داد، مرجان هایی که توسط دستگاه سبد حامل و دستگاه حامل مرجان جابجا شده بودند بترتیب 34 و 76% سالم در حین عملیات به مقصد انتقال داده شدند. نتایج پایش یکساله بترتیب نشان از حیات و سلامت معنی داری در سطح P<0/05 با بقاء 26 و 92% از مرجانهای حمل شده با سبد حامل و حامل مرجان را داشت. با توجه به کارایی دستگاه ابداعی حامل مرجان و اطمینان از عملکرد آن در انتقال مرجان ها، این دستگاه می تواند جایگزین مناسبی برای دستگاه سبد حامل باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 616

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAVEH A. | SHAHROUZI M.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (TRANSACTION A: CIVIL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  173-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154972
 • دانلود: 

  157007
چکیده: 

Many topological objectives and constraints cannot easily be assessed by analytical formulations. This paper introduces a number of GRAPH theoretical operators, as suitable combinatorial tools, for discrete TOPOLOGY assessment. Using such an approach, the load paths from their exertion points to the support joints can be guided topologically during the optimization process. Eleven variants of the proposed method are developed for the inclusion of various constraints and/or objectives. The presented algorithms are then applied to the optimal bracing layout of multi-story frames under lateral loadings for minimal weight or static compliance. Benchmark examples from literature are treated to validate the efficiency and to compare the capability of the proposed algorithms. The bracing patterns obtained from optimization are GRAPH theoretically categorized.

آمار یکساله:  

بازدید 154972

دانلود 157007 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نیکویی ر. | ترک زاده ل.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  741
 • دانلود: 

  149
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله ابتدا زیرهم- جبرهای هم- اول را معرفی کرده و هم- جبرهای هم- اول با بعد متناهی را شناسایی می کنیم. در ادامه روی زیرهم- جبرهای هم- اول یک توپولوژی تعریف می کنیم. در پایان پاره ای از خواص زیرهم- جبرهای هم- اول و توپولوژی القا شده توسط آنها را بررسی می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 741

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAIO G.D. | KOCINAC L.D.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  156
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  28-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  23851
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23851

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  941
 • دانلود: 

  164
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، عدد رنگی ستاره ای گراف مرکزی از گراف دو بخشی کامل و گراف تاجی گراف کامل با مسیر و دور را به دست می آوریم.

آمار یکساله:  

بازدید 941

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JAFARIAN AMIRI S.M. | JAFARZADEH A. | KHATIBZADEH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  647-662
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186954
 • دانلود: 

  89802
چکیده: 

Let G = (V, E) be a locally finite GRAPH, i.e. a GRAPH in which every vertex has finitely many adjacent vertices. In this paper, we associate a TOPOLOGY to G, called GRAPHic TOPOLOGY of G and we show that it is an Alexandro TOPOLOGY, i.e. a TOPOLOGY in which intersection of each family of open sets is open. Then we investigate some properties of this TOPOLOGY. Our motivation is to give an elementary step toward investigation of some properties of locally finite GRAPHs by their corresponding TOPOLOGY which we introduce in this paper.

آمار یکساله:  

بازدید 186954

دانلود 89802 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53535
 • دانلود: 

  15185
چکیده: 

An MI-group is an algebraic structure based on a generalization of the con-cept of a monoid that satis es the cancellation laws and is endowed with an invertible anti-automorphism representing inversion. In this paper, a TOPOLOGY is de ned on an MI-group G under which G is a topological MI-group. Then we will identify open, discrete and compact MI-subgroups. The connected components of the elements of G and connected MI-groups are also identi ed. Some features of the maximal MI-subgroups and ideals of a topological MI-group are investigated as well. Finally, some theorems about automatic continuity will be introduced.

آمار یکساله:  

بازدید 53535

دانلود 15185 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  105
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  217-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  11274
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11274

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

OUELLETTE N.T. | GOLLUB J.P.

نشریه: 

PHYSICS OF FLUIDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  21808
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21808

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
litScript