نتایج جستجو

1012

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  753-759
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83299
 • دانلود: 

  27238
چکیده: 

The aim of the present study was to assess the effect of slaughter and CARCASS weight, age at slaughter and sex on the fatty acid profile of the Greek Boutsiko sheep breed. Twenty lambs (ten females and ten males) were examined. The lambs were slaughtered at the age of 48 days. CARCASSes were chopped in nine specific cuts and a random sample of 100 g was taken from each cut, with a total of 180 samples. From every ground sample a quantity of 2 g was taken for lipid extraction and preparation of fatty acid methyl esters. To predict the relationship of age, sex and weight on saturated fatty acids (SFA), monounsaturated fatty acids (MUFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) a path analysis was adopted which tests all regression equations simultaneously. Age at slaughter was assumed to have an indirect impact via slaughter weight and CARCASS weight. Findings suggest that the model which uses slaughter weight instead of CARCASS weight, predicts better the fatty acid composition of Boutsiko breed lambs. As to the nutritional quality of the meat, the PUFA / SFA ratio was found relatively low while the ratio ω-6/ω-3 PUFA, was acceptable for human healthy nutrition. The best fatty acid composition was found for leg, shoulder and racks. It was concluded that producers may increase the age of slaughter, but that should be combined with their engagement in low cost diet modifications so as to improve production and cost efficiency and at the same time retain the quality of lamb meat.

آمار یکساله:  

بازدید 83299

دانلود 27238 استناد 0 مرجع 940
نویسندگان: 

کیان نژاد محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پی آیند 64) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  2-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  15664
 • دانلود: 

  3093
چکیده: 

برای ارائه معیارهای مناسب انتخاب در گوسفندان زنده و بررسی اثرات نژاد و جنس، 200 راس بره نر و ماده 1± 12 ماهه مغانی و ماکویی مطالعه شدند. اندازه های عمق بافت نرم بر روی دنده دوازدهم (به وسیله اولتراسوند و سر سوزن)، ارتفاع جدوگاه، طول بدن، دور سینه، عرض لگن و طول مورب بدن اندازه گیری شد و سپس تمامی حیوانات ذبح، تجزیه لاشه و تفکیک بافتی شدند. درصد ترکیبات فیزیکی لاشه (گوشت لخم، چربی زیر جلدی، چربی بین عضلات، دنبه و استخوان) و ترکیبات شیمیایی بافت نرم (پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت) تعیین شد. به جز طول مورب بدن تمامی اندازه های تعیین شده برروی حیوان زنده در دو نژاد تفاوت معنی داری داشت و در اکثر موارد گوسفندان مغانی ارقام بالاتری نسبت به گوسفندان ماکویی داشتند. اثر جنس در هر دو نژاد بر اندازه های بدن معنی دار بود (به جز عرض لگن). بره های ماده نسبت به بره های نر عمق بافت ضخیم تری داشتند. اثر نژاد و جنس بر روی ترکیبات فیزیکی لاشه معنی دار بود. به جز درصد چربی بین عضلات و درصد استخوان بقیه ترکیبات فیزیکی لاشه بین دو نژاد تفاوت معنی داری داشتند. درصد گوشت لخم در گوسفندان ماکویی بیشتر از مغانی بود ولی در مقابل درد لاشه، درصد مجموع چربی و درصد دنبه در گوسفندان ماکویی بالاتر بود. جنس بره اثر معنی داری بر روی درصد پروتیین، چربی و خاکستر نداشت. اکثر صفات مورد مطالعه تحت تاثیر نژاد و جنس قرارگرفتند. بر اساس نتایج، دامنه تغییرات درصد چربی لاشه در هر دو نژاد مورد مطالعه، نسبتا وسیع بود که بدین وسیله می توان دام هایی با درصد چربی لاشه کمتر را ارزیابی و انتخاب نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 15664

دانلود 3093 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

COLON G.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  61-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  23901
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23901

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

کوهدار ولی اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1421
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

گوشت لاشه بلافاصله پس از کشتار عاری از میکروارگانیسم می باشد، اما در طول پوست کنی و فرآیندهای پس از آن، آلودگی باکتریایی لاشه اتفاق می افتد. فرآیندهای کشتاری نقش مهمی در افزایش یا کاهش آلودگی میکروبی دارند. در این تحقیق، در مراحل پوست کنی، تمیز کردن و شستشوی نهایی با روش سوآپ برداری غیرمستقیم از نواحی گردن، قسمت خلفی عضلات دست، تهیگاه و کفل 10 لاشه گاو به منظور ارزیابی تاثیر فرآیندهای کشتاری ذکر شده بر جمعیت میکروبی لاشه، نمونه برداری انجام شد. آزمایشات باکتریایی (شمارش باکتری های هوازی در 30 درجه سلسیوس، شمارش اشرشیاکولای و شناسایی سالمونلا) در مورد نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که قسمت خلفی عضلات دست و مرحله تمیز کردن لاشه به ترتیب آلوده ترین ناحیه و مرحله از نظر میکروبی می باشند. با شستشوی نهایی لاشه بوسیله آب سرد، کاهش معنی داری (p<0.05) در شمارش باکتری های هوازی قسمتهای گردن و کفل اتفاق افتاد، ولی شستشو قادر به حذف کامل آلودگی میکروبی نبود. قسمت خلفی عضلات دست، آلوده ترین ناحیه از نظر آلودگی به اشرشیاکولای بود و سالمونلا هم فقط در مرحله تمیز کردن لاشه جدا شد. با توجه به این که پس از شستشوی نهایی شمارش باکتری های هوازی و اشرشیاکولای در هیچکدوم از نمونه ها بیش از حد مجاز نبود و سالمونلایی هم جدا نشد، فرآیندهای کشتار گاو از نظر بهداشتی مناسب ارزیابی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1421

دانلود 323 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

محمدنژادشموشکی مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

کیفیت گوشت ماهی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله نوع تغذیه و مواد خوراکی مصرف شده برای پرورش قرار دارد. در این مطالعه کیفیت لاشه ماهی پنگوسی (Pangassius hypopthalmus) در اثر تغذیه با کرم فشرده، آرتمیا، گاماروس، دل گوساله و جیره تجاری بیومار بررسی شد. این تحقیق به مدت 8 هفته و در 5 تیمار و 3 تکرار شامل: تیمار 1: جیره تجاری بیومار، تیمار 2: دل گوساله چرخ شده، تیمار 3: گاماروس، تیمار 4: آرتمیا، تیمار 5: کرم فشرده، انجام پذیرفت. تعداد 450 عدد ماهی پنگوسی با میانگین وزن 0.63 گرم و طول 3.79 سانتی متر در 15 آکواریوم (30 عدد ماهی در هرآکواریوم) در قالب طرح آماری کاملا تصادفی به مدت 8 هفته در شرایط یکسان پرورشی با یکدیگر مقایسه شدند. نرخ غذادهی برابر 10 درصد وزن بدن و 4 بار در روز در ساعت های 8، 12، 16و 20 بود. پارامترهای فیزیکوشیمیایی از قبیل اکسیژن، سختی، pH، دما به ترتیب برابر اشباع از اکسیژن، 350 dh، 7.5-8 و 29±2 درجه سانتی گراد بودند. برای اندازه گیری فاکتورهای مختلف از جمله پروتئین خام، چربی خام و خاکستر به ترتیب از دستگاه های کجلدال نیمه اتوماتیک، سوکسله تمام اتوماتیک و کوره الکتریکی در دمای 55 درجه سانتی گراد به مدت 6 ساعت، استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد از نظر میزان درصد رطوبت و خاکستر لاشه ماهیان پنگوسی اختلاف معنی دار آماری وجود دارد. (p<0.05) اما هیچ گونه اختلافی در میزان درصد پروتئین خام و چربی خام لاشه در بین تیمارهای مختلف وجود ندارد(p>0.05) . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که جیره های غذایی مختلف بر روی کیفیت لاشه ماهیان تاثیرگذار می باشد اما ترکیبات غذایی جیره تاثیری در میزان ترکیبات لاشه ماهی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 265 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (مسلسل 21)
 • صفحات: 

  304-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1017
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

همبستگی بین ترکیب شیمیایی گوشت قطعه های لاشه و کل لاشه 48 بره نر 9 ماهه قزل و مهربان (هر نژاد 24 بره) در یک آزمایش فاکتوریل با دو نژاد (قزل و مهربان) و دو سطح تغذیه (بالا و پایین) و در قالب یک طرح کاملا تصادفی تعیین شد. پس از 80 روز تغذیه، بره ها کشتار شدند و نیمه راست لاشه سرد به قطعه های ران، دست، گردن، پیش سینه، قلوه گاه و راسته تقسیم شد. ماده خشک (md)، پروتئین خام (CP)، چربی و خاکستر گوشت لاشه و قطعه های لاشه اندازه گیری شدند. به طور کلی، نژاد و سطح تغذیه تاثیر معنی داری بر ترکیب شیمیایی گوشت نداشتند اما همبستگی معنی داری بین ترکیب شیمیایی گوشت بیشتر قطعه ها و گوشت لاشه وجود داشت. در نژاد قزل، درصد ماده خشک گوشت دست (r=0.81) و چربی خام (در ماده خشک) گوشت راسته (r=0.74) بزرگ ترین ضرایب همبستگی را با درصد ماده خشک لاشه نشان دادند (P<0.001). در نژاد مهربان، درصد ماده خشک گوشت راسته بیشترین همبستگی را با درصد ماده خشک لاشه داشت r=0.84)، (P<0.001. در هر دو نژاد، درصد پروتئین خام گوشت راسته (در ماده خشک)، بیشترین همبستگی را با درصد پروتئین خام لاشه نشان داد r=0.80)، (P<0.001. درصد چربی خام گوشت لاشه، بزرگ ترین ضریب همبستگی را با درصد چربی گوشت راسته در گوسفندان قزل (r=0.76) و مهربان (r=0.84) داشت (P<0.001). ضریب همبستگی بین درصد خاکستر گوشت لاشه گوسفندان قزل با درصد خاکستر گوشت هیچ یک از قطعه ها، معنی دار نبود. درصد خاکستر گوشت لاشه گوسفندان مهربان، همبستگی کوچکی با درصد خاکستر گوشت دست r=0.58)، (P<0.01، راسته r=0.49)، (P<0.05 و پیش سینه  r=0.43)، (P<0.05 نشان داد. در این آزمایش، در بین قطعه های مختلف لاشه، ترکیب شیمیایی گوشت راسته بیشترین همبستگی را با ترکیب گوشت لاشه نشان داد و به نظر می رسد شاخص مناسبی برای تعیین ترکیب شیمیایی گوشت لاشه در گوسفندان قزل و مهربان باشد. آنالیز رگرسیون داده ها نشان داد که درصد پروتئین و چربی گوشت راسته، 65% از پراکنش کل درصد پروتئین و چربی گوشت لاشه گوسفندان قزل و مهربان را توجیه کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 1017

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZAMIRI M.J. | KARIMI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  A1
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103012
 • دانلود: 

  32542
چکیده: 

The effect of daily oral administration of ephedrine (0, 1, 2, 4 or 8 mg kg-1 W0.75) on CARCASS characteristics of forty-four 2 yr old crossbred (Mehraban x Ghezel) fat-tailed ewes was studied. The ewes were fed a fattening ration, and received ephedrine by using a drenching gun for either 50 or 70 days. There was a significant interaction (P<0.05) between the dose and duration of the ephedrine treatment for crude protein and ether extract (crude fat) of the CARCASS meat (dry matter basis), leg meat and Longissimus dorsi area at the 12th rib. On day 70, ephedrine at a dose of 8 mg kg-1 W 0.75, resulted in an increase of 21.5% in crude protein, and a decrease of 16% in ether extract contents of the CARCASS meat (dry matter basis) as compared with the control group (P<0.05). After 70 days, all doses of ephedrine significantly increased the cross sectional area of the Longissimus dorsi muscle, as compared with the control ewes. The weight of leg meat as a percentage of slaughter weight was significantly increased on day 70 at 8 mg kg-1 W0.75. The data showed that ephedrine increased the protein, and decreased the fat content of the meat in crossbred fat-tailed ewe; a daily oral dose of 8 mg kg-1 W 0.75, administered for 70 days, was effective in changing CARCASS chemical composition.

آمار یکساله:  

بازدید 103012

دانلود 32542 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2819
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

در این تحقیق اثرات اسید آمینه متیونین و پودر سیر روی تولید لاشه و ترکیب آن مورد بررسی قرار گرفت. 540 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در قالب طرح کاملا تصادفی در یک آزمایش فاکتوریل 3´3 در 9 تیمار و 4 تکرار با جیره های دارای سطوح مختلف متیونین شامل پایه (بدون متیونین افزودنی)، جیره نرمال در سطح NRC و جیره دارای متیونین در سطح NRC %135 و سطوح مختلف آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین تغذیه شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که افزودن متیونین در سطح NRC %135 به جیره ها موجب افزایش وزن گوشت سینه شد(P<0.01) . افزودن پودر سیر به جیره در مقایسه با شاهد منفی، گوشت سینه را بطور معنی داری (P<0.05) افزایش اما موجب کاهش معنی دار در چربی بطنی شد (P<0.01). از لحاظ اثرات متقابل متیونین و آنتی بیوتیک، بالاترین تولید چربی بطنی مربوط به تیمار دارای متیونین در سطح NRC و ویرجینیامایسین بوده و کمترین چربی بطنی مربوط به جیره پایه + پودر سیر بود (P<0.05). اثرات متقابل متیونین و آنتی بیوتیک روی درصد وزن ران معنی دار بود(P<0.05)  و جیره های حاوی متیونین در سطح + NRC پودر سیر دارای بالاترین عملکرد بودند. استنتاج نهایی این است که استفاده از متیونین و پودر سیر به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر موجب بهبود کیفیت لاشه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2819

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پی آیند 73) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  21-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1205
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

این تحقیق جهت بررسی اثرطول مدت شیرخوارگی بر خصوصیات و ترکیب فیزیکی لاشه بره های لری بختیاری اجرا شد. در این مطالعه تعداد 66 راس بره نر و ماده که در یک فصل زایش متولد شده بودند، به طور تصادفی انتخاب و در سنین 60،90 و 120 روزگی از شیرگرفته شدند و تا سن 6 ماهگی پروار گردیدند. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با روش فاکتوریل 2×3 (دوره های مختلف شیرگیری و جنس) انجام شد. در پایان دوره پروار در هر سن شیرگیری 10 راس و جمعا 30 راس بره به طور تصادفی انتخاب و پس از ذبح تجزیه لاشه گردیدند. میانگین وزن نهایی بره ها در گروه های مختلف شیرگیری (60، 90و120روز) به ترتیب 44.64، 43.01 و 41.30 کیلوگرم بود که میانگین وزن نهایی بره هایی که در سن 60 روزه از شیرگرفته شده بودند به طور معنی داری بالاتر از بره هایی بود که در سن 120 روز شیر گیری شده بودند (0.05>p). میانگین درصد لاشه سرد بره های گروه 90 روز به طور معنی داری پایینتر از گروه اول (60 روز) و گروه سوم (120روز) بود (0.05>p). میانگین درصد لاشه بره های نر و ماده دارای تفاوت معنی دار نبود. اختلاف بین میانگین مجموع درصد گوشت لاشه گروههای مختلف شیرگیری از نظر آماری معنی دار نبود، اما بین میانگین مجموع چربی زیر جلد (سطحی) گروه 60 روز شیرگیری شده با گروه 120 روز شیرگیری شده تفاوت معنیدار بود (p<0.05). میانگین درصد چربی زیرجلدی بره های نر کمتر از بره های ماده بود (p<0.05)، ولی میانگین درصد دنبه بره های نر بیشتر از بره های ماده بود (p<0.05). در نتیجه شیرگیری بره های نر و ماده لری بختیاری در سن 60 روزگی به دلیل بالا بودن وزن نهایی دوره پروار و درصد لاشه نسبت به دو گروه دیگر (90 و 120روز شیرگیری) و یکسان بودن خصوصیات و ترکیب لاشه توصیه میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1205

دانلود 337 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

علوم طیور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
litScript