نتایج جستجو

6793

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

680

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  763-773
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1152
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

تعیین ظرفیت مراتع از موارد مهم در مدیریت آن به شمار می رود و شناخت عامل های موثر در آن بسیار اهمیت دارد. از آنجایی که میزان علوفه تولیدی در یک دوره رویش مبنای محاسبه ظرفیت چرایی است در این پژوهش برای برآورد تولید از راه اندازه گیری پوشش رابطه بین تولید با پوشش های تاجی، شاخ و برگ و یقه مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار 3 رویشگاه شامل: 1- علف بوته زار 2- علفزار 3- بوته زار، مرکب از 10 جور در منطقه سمیرم، نیر و ندوشن از استان های اصفهان و یزد گزینش و آماربرداری در آن ها صورت گرفت. درهر جور 30 کرت با ابعاد 2×1.5 متر به طور تصادفی قرار داده شد و پس از یادداشت برداری از گونه های گیاهی دیده شده در هر یک از کرت ها، پوشش تاجی با متر و پوشش یقه و شاخ و برگ با روش نقطه ای برای گونه های قابل بهره گیری دام اندازه گیری شد. سپس رویش گراس ها از یک سانتی متری سطح یقه و رشد سال جاری بوته ها، برای تعیین وزن خشک هر گونه در هکتار قطع و توزین شد و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون، روابط میان تولید با پوشش یقه، شاخ و برگ و پوشش تاجی هر گونه مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی تولید به عنوان متغیر وابسته (تابع) و سه متغیر دیگر به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که پوشش تاجی در همه گونه ها و شاخ و برگ در اغلب آنها با تولید رابطه نزدیک، منطقه و قابل اعتماد P<0.01) یا (P<0.01 دارد اما رابطه بین پوشش یقه و تولید معنی دار نبود که دلیل آن به احتمال برخورد شمار بسیار کمی از نقطه ها با یقه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1152

دانلود 260 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

نوروزی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  313-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  868
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این بررسی امکان استفاده از داده های سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 برای تهیه نقشه تراکم تاج پوشش در چهار طبقه، 31-50%, 51-80%, 81-100% و %30-5 در چهار منطقه از جنگل های شمال کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. به بهره گیری از شاخص OIF و تجزیه و تحلیل آماری داده ها در باندها و با توجه به اینکه باندهای 3 و 4 لندست برای تشخیص پوشش گیاهی مناسب می باشند ترکیب رنگی کاذب 3، 4، 5 و 2، 3، 4 برای طبقه بندی نظارت نشده در نظر گرفته شد. از نقشه حاصل از این طبقه بندی به عنوان راهنما جهت بازدید و برداشت مشاهدات صحرایی استفاده شد. هر یک از مناطق با شدت آماربرداری یک درصد، به ترتیب دارای 72، 81، 34، 95 قطعه نمونه 2250 مترمربعی به ابعاد 150×150 متر بودند که بعد از تعیین موقعیت آنها اطلاعات مربوط به درصد تاج پوشش و سایر اطلاعات مورد نیاز از آنها برداشت شد. نقشه های نهایی تراکم تاج پوشش با بکارگیری اطلاعات ثبت شده از قطعات نمونه و مشاهدات میدانی با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده استخراج شدند.ارزیابی نقشه های درصد تراکم تاج پوشش نشان داد که صحت کلی نقشه درصد تاج پوشش استخراج شده از داده های ماهواره ای 85.43%، متوسط صحت تولید کننده 84.7% و متوسط صحت کاربر 82.68% می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 868

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  689
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین میزان لاشبرگ تولیدی با ویژگی های پوشش گیاهی شامل پوشش تاجی، سطح لاشبرگ و زیتوده بالای سطح زمین در منطقه استپی پارک ملی خبر انجام شد.براساس رابطه تعیین حجم نمونه، 90 قاب یک مترمربعی به طور تصادفی در عرصه قرار داده شد. در هر یک از این قاب ها پوشش تاجی و سطح لاشبرگ برآورد گردید. سپس به منظور توزین، لاشبرگ درون قاب ها جمع آوری شد. برای محاسبه زیتوده بالای سطح زمین از روش نمونه گیری مضاعف استفاده شد. براساس این روش در 35 قاب از 90 قاب، پوشش سرپا از سطح زمین قطع و مواد گیاهی جمع آوری شده در هوای آزاد خشک و سپس توزین شد. با استفاده از رابطه رگرسیونی بین زیتوده و پوشش تاجی، مقادیر زیتوده در 55 قاب باقیمانده محاسبه گردید. برای نشان دادن رابطه بین لاشبرگ تولیدی با پوشش تاجی، سطح لاشبرگ و زیتوده بالای سطح زمین از ماتریس همبستگی ها و روش رگرسیونی گام به گام استفاده شد.نتایج نشان داد که وزن متوسط لاشبرگ برابر 83.5 گرم در مترمربع بود. در نهایت متغیر پوشش تاجی در مدل باقی ماند که رابطه آن با لاشبرگ به صورت خطی و ضریب تبیین آن 0.95 بود لذا پوشش تاجی معیار مناسبی برای برآورد میزان لاشبرگ در درمنه زارهای مناطق خشک و نیمه خشک است.

آمار یکساله:  

بازدید 689

دانلود 246 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KORHONEN L. | KORHONEN K.T. | RAUTIAINEN M.

نشریه: 

SILVA FENNICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  577-587
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  24675
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24675

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (پی آیند 80) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  176-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1099
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

کهور آمریکایی گونه ای خاردار با تاجی پهن، همیشه سبز و با ریشه دوانی عمیق است و از خانواده Mimosaceae است. برگ های سبز این گونه سریع الرشد، برای انواع دام ها خوش خوراک نیست. این گیاه در استان های ساحلی جنوب کشور از جمله هرمزگان گونه اصلی در ترکیب جنگل کاری ها به شمار می رود. فقدان شناخت کافی از خصلت های تهاجمی این گونه و قابلیت های پوشش گیاهی بومی منطقه از یک طرف و سهولت تولید نهال و توان استقرار بالای این گونه به ویژه در اراضی شنی سبب شده است که از به کارگیری این گونه در برنامه های جنگلکاری بدون توجه به اثرهای آن در محیط های طبیعی و اراضی کشاورزی، به علت زادآوری طبیعی غیرقابل کنترل گونه، نگرانی از اثرهای نامطلوب گونه افزایش یابد. لذا به منظور بررسی نقش این گونه در پوشش گیاهی زیر تاج، در ترکیب های مختلف پوشش گیاهی طبیعی در مناطق مختلف در استان هرمزگان، در دو نوبت در سال 1380 و 1384 در فصل رویش گیاهی منطقه، تغییرات پوشش گیاهی یکساله زیر و خارج از تاج با استقرار پلات های نیم مترمربعی، مقایسه آماری شد. نتایج این بررسی نشان داد که پوشش گیاهی یکساله زیر تاج با خارج تاج در سال هایی که منطقه با خشکسالی مواجه نبوده در اغلب مناطق اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند اما در سال هایی که میزان بارندگی ناچیز بوده در مجموع پوشش گیاهی یکساله هم در زیر و هم در خارج تاج کم شده و در نتیجه در برخی از مناطق مورد مطالعه اختلاف معنی داری بین پوشش گیاهی زیر و خارج تاج مشاهده نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1099

دانلود 393 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  612
 • بازدید: 

  611
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 611

دانلود 216 استناد 612 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پیاپی 75)
 • صفحات: 

  400-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

پوشش گیاهی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر پایداری و تعادل اکوسیستم ها می باشد؛ بنابراین شناخت عواملی که باعث استقرار و پراکنش جوامع گیاهی می شوند و نیز تأثیر جوامع گیاهی بر ویژگی های اکوسیستم دارای اهمیت بالایی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سایه انداز چهار گونه گیاه مرتعی کرقیچ (Hertia angustifolia (DC. ) Kuntze)، مخلصه (Pyrethrum roseum)، گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer. ) و درمنه (Artemisia sieberi Besser) بر ویژگی های کیفی خاک بود. بدین منظور تحقیق حاضر در منطقه ساردوئیه شهرستان جیرفت انجام شد. نمونه برداری به صورت بلوک کاملاً تصادفی در قالب آزمون فاکتوریل انجام شد. نمونه برداری در سه نقطه از یک مرتع، در دو بخش از گیاه یعنی پای بوته تا لبه تاج پوشش و خارج از تاج پوشش در سه تکرار و تا عمق 30 سانتی متری از سطح برداشت شد که در مجموعه 72 نمونه گرفته شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل آهک، شوری (EC)، بافت خاک (شن، سیلت، رس)، تنفس میکروبی، pH، مقدار کربن آلی و آبگریزی خاک بودند. نتایج نشان داد کربن آلی، شوری و آبگریزی، در زیر سایه انداز به طور معنی داری بیشتر از خارج سایه انداز گیاهان مورد مطالعه بود (p<0/05). افزایش مقدار کربن آلی در زیر پوشش گیاهی می تواند به علت ریزش های برگی و همچنین تأثیر محیط ریزوسفر و در نتیجه افزایش تنفس و تجزیه میکروبی و متعاقب آن باعث تجمع بیشتر املاح و شوری بیشتر خاک باشد. از طرفی، به نظر می رسد که افزایش مقدار ماده آلی، موجب افزایش معنی دار آبگریزی خاک در زیر سایه انداز در مقایسه با خارج از آن شده است. کمتر بودن ذرات سیلت به عنوان حساس ترین جزء خاک به فرسایش و نیز زیاد بودن ذرات شن در خارج از سایه انداز در مقایسه با داخل آن می تواند ناشی از بیشتر بودن فرسایش بارانی به ویژه فرسایش ورقه ای در خارج از سایه انداز گیاهی باشد و به بیان دیگر می تواند نشان دهنده نقش مثبت آسمانه گیاه در پایداری بیشتر اکوسیستم خاک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  593-605
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

خاک جایگاه مناسبی جهت رشد و نمو گیاه و ایجاد پوشش گیاهی بوده و چنانچه این سرمایه ارزشمند حفظ نگردد کمبود مواد غذایی، فرسایش خاک و تخریب منابع طبیعی را به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق تغییرپذیری برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در پوشش های مختلف گیاهی (حداقل، متوسط و حداکثر) و مدیریت های مختلف چرایی دام، مناطق مرجع (چرای سبک چند رأس دام)، کلید (چرای متوسط) و بحرانی (چرای سنگین) در مرتع ییلاقی نشو استان مازندران بررسی شده است. در نقاط مطالعاتی نمونه های خاک از عمق 0 تا 30 سانتی متری خاک که عمق مؤثر ریشه دوانی گیاهان مرتعی است، برداشت شد و به آزمایشگاه منتقل شد. سپس در آزمایشگاه پارامترهای جرم مخصوص ظاهری، جرم مخصوص حقیقی، بافت خاک (درصد رس، سیلت و شن)، اسیدیته، هدایت الکتریکی، درصد آهک، درصد ماده آلی، درصد رطوبت اشباع، نیتروژن کل، فسفر کل، پتاسیم قابل جذب، سدیم، کلسیم و منیزیم اندازه گیری شد. همچنین مقاومت مکانیکی خاک سطحی توسط مقاومت سنج قابل حمل در منطقه اندازه گیری شد. بعد از نرمال سازی داده ها، آنالیزهای آماری برای توصیف اثر پوشش های مختلف گیاهی و شدت های چرایی دام بر ویژگی های خاک انجام شد. در صورت معنی داری تجزیه واریانس داده ها، مقایسه میانگین به روش دانکن انجام شد. نتایج تجزیه وتحلیل های آماری نشان داد مدیریت های مختلف چرایی اثر معنی داری بر پارامترهای ماده آلی، پتاسیم، اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک، کلسیم، جرم مخصوص ظاهری، رطوبت پیشین خاک و مقاومت خاک سطحی دارند. پوشش های مختلف گیاهی نیز تنها بر پارامترهای سیلت، ماده آلی، اسیدیته و هدایت الکتریکی، رطوبت پیشین خاک و کلسیم اثر معنی داری داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

khabazi Mostafa | khabazi Mostafa

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  66-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43871
 • دانلود: 

  13596
چکیده: 

Oak forests of Zagros mountainous ridge, provide important ecosystem services that play a major role in local communities' survival. Nearly all communities in the vicinity of these valuable forested areas are dependent on the ecosystem services from different views like water, fuel, and husbandry. Different factors like human activities, miss management, climate change, Oak roller moth population outbreak threat these valuable ecosystems survival and sustaining. To document the effect of these factors on the CANOPY COVERs change during recent years, we used ASTER satellite data and NDVI algorithm to document Kamfirouze oak forests CANOPY COVER changes. Our analysis indicates that in spite of an increase in planted lands (29. 35%) in recent decades, the total area of these forests decreased by 15. 1 percent and bare lands area has been decreased by up to 7. 5% as well. Decreasing trend of the forest CANOPY COVER can be related to the land-use change as the most important factor as well as other factors like illegal timber consumption in the area. The overall finding of this project confirms a more than 10 percent decrease in recent years.

آمار یکساله:  

بازدید 43871

دانلود 13596 استناد 0 مرجع 0
litScript