نتایج جستجو

6011

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

602

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NOURANI KHOJASTEH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  560-560
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50671
 • دانلود: 

  80270
کلیدواژه: 
چکیده: 

The radiography showed localized soft tissue calcification of which the possible diagnoses were: soft tissue tumor with calcified features, a metastatic calcification in the setting of abnormal CALCIUM or phosphorus metabolism,¹ and an old infection such as a calcified granuloma. In this case there was history of injection of intramuscular CALCIUM compound. The main diagnostic clues were in her history of intramuscular injection and radiographic finding of the hip. No specific major illness was found upon clinical evaluation. She had three intramuscular injections (30 mL total volume), of CALCIUM GLUCONATE (10% solution) weekly for three times in her left buttock….

آمار یکساله:  

بازدید 50671

دانلود 80270 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سیفی مسعود | اسلامی بهنام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  316-321
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  541
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

سابقه و هدف: در این تحقیق میزان تحلیل ریشه به دنبال تزریق PGE2 به تنهایی و به همراه گلوکونات کلسیم به هنگام درمان ارتودنسی بررسی شد.مواد و روش ها: نمونه شامل 32 دندان مولار اول فک بالا مربوط به 24 موش صحرایی نر از نژاد Wistar بود. هشت دندان مولر سمت چپ گروه کنترل به عنوان گروه نرمال تحت اثر نیروی ارتودنسی قرار نگرفتند ولی از نظر تحلیل ریشه مورد مطالعه قرار گرفتند. حیوانات به 3 گروه تقسیم شدند. در گروه اول (کنترل) وسیله ارتودنسی که شامل یک Closed Coli Spring به اندازه 5mm بود، مولار اول راست بالا را به انسیزور همان سمت وصل می کرد و نیرویی معادل 60 گرم اعمال می نمود. سپس در مخاط باکال مولار مزبور تزریق 0.1 میلی لیتر از محلول آب مقطر انجام گرفت. مولار اول طرف مقابل که تحت هیچ نیرو و تزریقی واقع نشد، به عنوان گروه نرمال بشمار آمد. در گروه دوم علاوه بر اعمال نیروی ارتودنسی ذکر شده 0.1ml از PGE2 1microgram/microliter  در همان محل تزریق شد. در گروه سوم نیز علاوه بر اعمال نیروی ارتودنسی و تزریق PGE2، تزریق داخل صفاقی 200mg/kg (IP) از گلوکونات کلسیم 10% صورت گرفت. تزریقات در روزهای صفر و هفت انجام شد و مدت آزمایش 21 روز بود. سپس نیمه چپ و راست فک بالای گروه اول و نیمه های راست فک بالای گروه دوم و سوم خارج شدند و مطالعات هیستولوژی جهت ارزیابی میزان سطوح تحلیل رفته ریشه مزیال مولارها انجام شد.یافته ها: میزان تحلیل ریشه در بین گروههای نرمال و تزریق تنهای PGE2، از لحاظ آماری معنی دار بود. در گروه با تزریق توام PGE2  و گلوکونات کلسیم تمایل کمتری برای تحلیل ریشه نسبت به گروه با تزریق PGE2 به تنهایی دیده شد و این حقیقت که توام شدن کلسیم با PGE2 موجب تحلیل کمتری در ریشه میشود سبب می گردد که تحلیل ریشه بین دو گروه اخیر و نیز گروههای تزریق توام PGE2+CALCIUM GLUCONATE و نرمال از نظر آماری معنی دار نباشد.نتیجه گیری: تحلیل ریشه در گروهی که به همراه PGE2، گلوکونات کلسیم دریافت کرد از گروه پاسخ معنی دار تحلیل ریشه (گروه PGE2) خارج گشت. بنابراین ضمن بهره گیری از افزایش حرکت دندانی، تحلیل ریشه کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 541

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  365-368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در این فاز تحقیق، اثر PGE2 به تنهایی و بهمراه گلوکونات کلسیم بر حرکت دندانی در موش صحرایی مورد مطالعه قرار گرفته است (در فاز بعد اثر آنها بر تحلیل ریشه بررسی می شود). فرضیات تحقیق مبتنی بر افزایش میزان حرکت ارتودنسی دندانها در زمان کاربرد PGE2  و تلفیق آن با گلوکونات کلسیم می باشد. این مطالعه به روش تجربی (Experimental) انجام گرفت. بدین ترتیب که 24 موش صحرایی نر به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل از 8 موش تشکیل می شد که در آنها نیروی ارتودنسی (60 گرم) توسط دستگاهی که شامل یک Closed Coil Spring به اندازه  5(mm)بود و مولار اول راست بالا را به انسیزور همان سمت وصل می کرد به دندانها وارد می شد و 0.1 میلی لیتر آب مقطر به طور موضعی در لثه باکال مولار اول تزریق می شد. گروه آزمایش اول شامل 8 نمونه بود که علاوه بر اعمال نیروی ارتودنسی، تزریق موضعی 0.1 میلی لیتر از PGE2(1mg/ml) نیز برای آنها انجام گرفت. در گروه آزمایش دوم علاوه بر اعمال نیروی ارتودنسی و تزریق موضعی PGE2، تزریق IP از گلوکونات کلسیم (10%)، به میزان  200(mg/kg)نیز صورت گرفت. تزریقات در روزهای صفر و هفت انجام شدند و فاصله دندانی بعد از 21 روز اندازه گیری شد. از تستهای Student's t-test, One way ANOVA برای آنالیز آماری استفاده شد. میزان حرکت دندانی در گروهی که تزریق PGE2  به تنهایی (0.47 میلیمتر) انجام گرفته بود نسبت به گروه کنترل (0.216 میلیمتر) افزایش معنی داری (P<0.04) داشت. همچنین گروهی که تزریق توام PGE2 و گلوکونات کلسیم (0.40 میلیمتر) داشتند نیز نسبت به گروه کنترل حرکت دندانی سریع تری را نشان دادند (P<0.002) اما میان گروه آزمایش اول و دوم تفاوت معنی داری از لحاظ آماری دیده نشد. با استفاده از برخی عوامل به عنوان مدیاتور در حرکت دندانی، میزان حرکت دندانی را میتوان افزایش داد. چنانچه این عوامل قادر به کاهش برخی عوارض حرکت دندانی از قبیل تحلیل ریشه باشند (فاز دوم تحقیق حاضر)، انتخاب مناسبی برای تامین اهداف مذکور می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (مسلسل 37)
 • صفحات: 

  16-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2278
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

مقدمه و هدف: هیپوکلسمی یکی از اختلالات شایع متابولیک دوران نوزادی است. شیوع آن در نوزادان زودرس تا 30 درصد گزارش شده است. هیپوکلسمی با توجه به زمینه سازی برای بسیاری از مشکلات دوران نوزادی و عوارض دراز مدت قابل توجه آن مانند عقب ماندگی ذهنی افت تحصیلی ناتوانی جسمی و ... از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. در مطالعه حاضر تاثیر تزریق کلسیم گلوکونات در پیشگیری از بروز هیپوکلسمی در نوزادان پره ترم مورد بررسی قرار گرفته است.روش کار: در این پژوهش که بصورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار دو سوکور انجام گرفت 80 نوزاد زودرس (سن حاملگی کمتر از 37 هفته ازاولین روز آخرین قاعدگی مادر) در دو گروه 40 نفری آزمون و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. پس از نمونه گیری ساعت اول به گروه آزمون 1ml/kg کلسیم گلوکونات 10% تزریق شد (رقت 0.5) و به گروه کنترل همان مقدار نرمال سالین بصورت تک دوز وریدی تزریق گردید و در ساعات 24 و 48 و 72 پس از تولد غلظت کلسیم کل سرم مورد سنجش قرار گرفت.نتایج: یافته های مطالعه بروز هیپوکلسمی در گروه دریافت کننده کلسیم گلوکونات را 16 نوزاد (40 درصد) و در گروه کنترل 22 نوزاد (55 درصد) نشان داد (P>0.05) در نوزادان دچار هیپوکلسمی؛ هیپوکلسمی علامت دار در گروه آزمون 4 نوزاد (25 درصد) و در گروه کنترل 9 نوزاد (40.9 درصد) بود (P>0.05).نتیجه نهایی: نتایج بررسی حاضر نشان داد که تزریق وریدی تک دوز کلسیم گلوکونات در بدو تولد در پیشگیری از بروز هیپوکلسمی علامتدار و بدون علامت در نوزادان زودرس موثر نمی باشد. اگرچه از نظر بالینی قابل ملاحظه است.

آمار یکساله:  

بازدید 2278

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHOSRAVINIA H.

نشریه: 

POULTRY SCIENCE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26344
 • دانلود: 

  14828
چکیده: 

Four hundred and eighty mixed-sex broiler chicks aged 3 hrs after hatching were allotted according to a completely random design in a 6 × 2 × 2 factorial schedule into 2 groups of 12 replications of 20 chicks each. The main experimental factors were fasting for 0, 6, 12, 24, 36, and 48 hrs after chick placement, CALCIUM GLUCONATE (Ca-glu) injection (0 and 0.6 mL) and sex (male and female). Independent of sex, live body weight (BW) of chicks decreased linearly (Y=43.36-0.109BW0h, r2=0.876) as neonatal fasting extended. Injection of 0.6 mL Ca-glu at 3 hrs post hatching did not affect weight loss of chicks. Yolk residuals (YR) utilized linearly (Y=5.75-0.062YR, r2=0.956) by 0.062 g/hr in neonate fasted chicks showing no effect for Ca-glu injection. Neonatal fasting periods longer than 12 hrs increased liver weight (P<0.05). The mean absolute and proportional (% of BW0h) breast and leg weight were reduced linearly as neonatal fasting extended (P<0.05). Serum glucose concentration in both sexes increased up to 6 hrs fasting, then reduced linearly to 150 mg/dL after 48 hrs feed withdrawal. The Caglu treatment influenced serum glucose level for a short period up to 6 hrs of fasting. Serum Ca concentration sharply increased up to threefold in the birds received Ca-glu injection resulting in acute hypercalcemia, then decreased to the initial level after 24 hrs feed withdrawal. The mean serum level for creatinine, uric acid, cholesterol, HDL, albumins and total proteins significantly increased during the fasting periods of 6 to 48 hrs and significantly elevated in the birds received 0.6 mL Ca-glu injection compared with the non treated chicks. It was concluded that subcutaneous administration of 0.6 mL Ca-glu in the chick's neck did not suitably support the increased metabolic demands for glucose and CALCIUM in feed deprived neonate chicks.

آمار یکساله:  

بازدید 26344

دانلود 14828 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  102-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56344
 • دانلود: 

  19694
چکیده: 

Background: Administration of Protamine sulfate for heparin neutralization after cardiopulmonary bypass may be associated with adverse reactions such as transient hypotension to cardiovascular collapse. Although catastrophic events are rare and occur only in 2.6% of cardiac surgeries, it is associated with adverse postoperative outcome. The aim of this study is to investigate whether bolus administration of CALCIUM GLUCONATE can minimize the adverse hemodynamic effects of protamine.Patients and Methods: This randomized clinical trial (RCT) prospective study was conducted between Feb. 2006 to Dec. 2008. The patients were randomly allocated into three groups including group A (42 patients) who received only protamine after weaning from cardiopulmonary, group B (44 patients) concomitantly treated with protamine sulfate and CALCIUM GLUCONATE, and group C (40 patients) receiving CALCIUM GLUCONATE 5 minutes before administration of protamine. Hemodynamic variables such as systolic and diastolic blood pressures, mean of arterial pressure, central venous pressure and heart rate were obtained 0, 2, 4, 6, 8 and 10 minutes after protamine administration from each group.Results: Systolic blood pressure in groups A (control) and C (CALCIUM administration before protamine) 0,2,4,6,8 and 10 minutes after protamine administration initially decreased and increased subsequently (P=0.228). Also no statistically significant difference was found in diastolic blood pressure (DBP), mean arterial pressure (MAP), central venous pressure (CVP), and heart rate (HR) in 0,2,4,6,8, and 10 minutes in any of the three groups. Conclusion: In our study, hemodynamic changes in 10 minutes after protamine administration for heparin neutralization in patients with good left ventricular systolic function after coronary artery bypass grafting surgery were mild, and prophylactic CALCIUM GLUCONATE administration concurrent with or before protamine injection was not recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 56344

دانلود 19694 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SEIFI MASSOUD | HAMEDI ROYA | KHAVANDEGAR ZOHRE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  SUPPLEMENT (1)
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  15825
 • دانلود: 

  10357
چکیده: 

Statement of the Problem: A major objective of investigators is to clarify the role of metabolites in achievement of maximum tooth movement with minimal root damage during orthodontic tooth movement (OTM).Purpose: The aim of this study was to determine the effect of administration of thyroid hormone, prostaglandin E2, and CALCIUM on orthodontic tooth movement and root resorption in rats.Materials and Method: Sixty four male Wistar rats were randomly divided into 8 groups of eight rats each: 1- 20mg/kg thyroxine was injected in traperitoneally after installation of the orthodontic appliance. 2- 0.1 ml of 1 mg/ml prostaglandin E2 was injected submucosally. 3- 10% (200 mg/kg) CALCIUM GLUCONATE was injected. 4- Prostaglandin E2 was injected submucosally and 10% CALCIUM was injected intraperitoneally. 5- Thyroxine was injected intraperitoneally and prostaglandin E2 was injected submucosally. 6- 20mg/kg thyroxine with CALCIUM was injected. 7- Prostaglandin E2 was injected submucosally with CALCIUM and thyroxine. 8- Distilled water was used in control group. The orthodontic appliances comprised of a NiTi closed coil were posteriorly connected to the right first molar and anteriorly to the upper right incisor. OTM was measured with a feeler gauge. The mid-mesial root of the first molar and the adjacent tissues were histologically evaluated. The Data were analyzed by one-way ANOVA and Student-Newman-Keuls test.Results: The highest mean OTM was observed in the thyroxine and prostaglandin E2 group (Mean±SD = 0.7375±0.1359 mm) that was significantly different (p< 0.05). A significant difference (p< 0.05) in root resorption was observed between the prostaglandin E2 (0.0192±0.0198 mm2) and the other groups.Conclusion: It seems that the combination of thyroxine and prostaglandin E2, with a synergistic effect, would decrease the root resorption and increase the rate of orthodontic tooth movement in rats.

آمار یکساله:  

بازدید 15825

دانلود 10357 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (72)
 • صفحات: 

  46-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  6303
چکیده: 

Introduction: The most common cause of knee pain is knee osteoarthritis, many surgical and non-surgical treatments have been proposed but the preferred treatment remains unknown. One of the non-surgical treatments was PRP (plasma reach platate) injection in these patients. Various studies have shown the improvement of the effect of PRP injection with substances such as CALCIUM GLUCONATE, so the aim of this study was to evaluate the effectof PRP with and without CALCIUM GLUCONATE on the clinical results of intra-articular injection of this substance in patients with knee osteoarthritis. Methods: This was a cohort study in which patients were divided into two groups: PRP injection and PRP injection with CALCIUM GLUCONATE. The results of the study were evaluated by KOOS questionnaire and pain by VAS. A significance level of 0. 05 was considered. Result: Generally, during the study, the pain level in patients after receiving both treatments significantly decreased during the six-month period, while the pain in the case group significantly decreased. (P Value <0. 05). Discussion: From the results of this study, it can be concluded that simultaneous injection of PRP and CALCIUM GLUCONATE can further improve the results of injection.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 6303 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1257
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

مقدمه: شیوع بیماری های مرتبط با رژیم غذایی پرچرب و کمبود کلسیم موجب افزایش تقاضای مصرف کنندگان و توصیه سازمان های علمی بین المللی به مصرف محصولات غذایی کم چرب و غنی شده با کلسیم شده است. هدف از این تحقیق تولید فراورده گوشتی کم چرب، غنی شده با کلسیم به عنوان محصول غذایی سالم و عملگرا می باشد.مواد و روش ها: در این بررسی جهت کاهش چربی و غنی سازی سوسیس از نوعی فیبر رژیمی سبوس ذرت با نام Z-Trim به ترتیب به مقادیر 1.2 و 1.7 درصد و گلوکونات کلسیم به مقدار 20 درصد مورد نیاز روزانه استفاده گردید. نمونه های تولیدی از نقطه نظر ویزگی های شیمیایی (مقادیر چربی، پروتئین، رطوبت، کلسیم، خاکستر و(pH ، فیزیکی (بافت و رنگ) و حسی تحت بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاکی از کاهش بترتیب 34 و 63 درصد چربی و افزایش 88.82 – 88.74 درصد کلسیم در تیمارها نسبت به نمونه شاهد بود. از لحاظ ویژگی های بافتی، تیمارهایی که در آنها فقط از Z-Trim استفاده شده نرمتر از نمونه شاهد بود، ولی کاربرد توام Z-Trim  و گلوکونات کلسیم منجر به تولید نمونه ای با بافتی مشابه نمونه شاهد گردید.نتیجه گیری: در این تحقیق فرمولاسیونی جدید جهت تولید فراورده گوشتی سلامتی بخش با درصد چربی کمتر و مقدار بیشتر فیبر رژیمی و کلسیم به عنوان یک محصول عملگرا معرفی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1257

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  2965
 • دانلود: 

  19145
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2965

دانلود 19145 استناد 407 مرجع 0
litScript