نتایج جستجو

63

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اعلاباف صباغی مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  1-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1264
 • دانلود: 

  1116
چکیده: 

بورس اوراق بهادار تهران پس از منع قانونی داد و ستد ارز در بازار آزاد در 1374 برای جلب سرمایه های سرگردان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در این تحقیق، تغییر قیمت سهام و تأثیر آن در سرمایه گذاری و جریان سرمایه ها به سوی بازارهای دیگر رابررسی می کنیم. ناپایداری و روشن شدن علت آن در توجه به سیاستگذاریهای کلان و همچنین پیش بینی ثبات بازار سرمایه ایران می تواند رهیافتهایی برای اقتصاد ایران پیشنهاد کند. ادامه فعالیت شرکتهای موجود در بورس و همچنین نقش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منزله متصدی اجرایی بورس اوراق بهادار تهران از نظر نظارت بر اجرای مقررات و در نهایت جلب اعتماد بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از مجریان اصلی سیاستهای پولی اقتصاد ایران است، نسبت به ثبات و ناپایداری قیمت سهام نگرشی عمیقتر دارد. روشن شدن عوامل ناپایداری، پیشنهاد سیاستهای پولی برای اقتصاد ایران و همچنین اجرای آن از طرف بانک مرکزی رابسیار مؤثرتر می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1264

دانلود 1116 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  115-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1806
 • دانلود: 

  586
چکیده: 

مطالعات انجام شده طی سی سال گذشته توسط پژوهشگران بر روی ارتباط بین بازدهی و سود سهام، حاکی از این نکته است که سود و اطلاعات مرتبط باسود، بر بازدهی [ii] سهام تاثیرگذار است.بسیاری از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل رگرسیون ارتباط بازدهی را به عنوان متغیر وابسته با سود به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعاتی که بر روی ارتباط بین بازدهی با سود شرکت ها انجام شده است ضریب مشخصی را در بررسی رگرسیون سود غیرمنتظره سالانه به عنوان متغیر مستقل و بازدهی غیرعادی [iii] به عنوان متغیر وابسته معرفی می کنند.در این پژوهش ضمن بررسی و اندازه گیری اثرات سود اعلامی شرکتهای پربازده و کم بازده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای1385  و 1389 بر بازدهی آنها و بررسی مقایسه ای آنها خواهیم دید که واکنش بازار در مقابل اخبار خوب (تعدیل مثبت سود اعلامی) و بد (تعدیل منفی سود اعلامی) واکنشی بیش از انتظار نیست و از طرف دیگر حساسیت بازار به اخبار خوب و بد واکنشی احساسی نیست. نتایج این پژوهش وجود تفاوت در ضریب واکنش به سود در شرکتهای پربازده و کم بازده را مورد تاکید قرارداده و البته رابطه ای معنادار بین اخبار خوب و بد و واکنش بازار را تائید نمی کند، تنها رابطه معنادار مربوط به اخبار بد در شرکتهای کم بازده می باشد، بدین معنا که بازار در مقابل اخبار بد (تعدیلهای منفی) مربوط به شرکتهای کم بازده واکنشی بیش از انتظار را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1806

دانلود 586 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

حسابداری مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  42-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1187
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی در کشورهای مختلف، بهبود کارایی و افزایش بازدهی می باشد. از این رو، پژوهش حاضر به منظور کنکاش اثرات خصوصی شدن شرکت های دولتی در ایران از طریق بورس اوراق بهادار تهران توسط تجزیه و تحلیل بازده سهام این نوع شرکت ها با استفاده از یک روش تحلیلی – تجربی پی گیری شد. با بررسی اسناد مالی شرکت های خصوصی شده در سالنامه های آماری بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام شرکت ها قبل و بعد از خصوصی شدن محاسبه و داده های آماری مورد نیاز گردآوری شد. سپس با استفاده از نرم افزار  SPSSبا توجه به وضعیت توزیع داده ها، آزمون های غیرپارامتریک انجام گرفت. بر اساس تحلیل های آماری انجام گرفته مشخص شد که بطور کلی بین بازده سهام شرکت های واگذاری شده، قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین بازده سهام شرکت های خصوصی در پنج زیر دوره مورد مطالعه، تفاوت وجود دارد. بیشترین افزایش در 3 سال اول و بیشترین کاهش در 3 سال چهارم بعد از خصوصی سازی اتفاق افتاده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1187

دانلود 303 استناد 1 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  175-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2539
 • دانلود: 

  710
چکیده: 

در سالیان اخیر تحقیقات گسترده ای بر روی مدل های سری زمانی فازی انجام شده است اما در بسیاری از این تحقیقات، همواره فضای مساله و بازه های مربوطه، بر اساس سطوح داده های سری زمانی تعیین شده است. در این تحقیق با نگاهی جدید به تعیین فضای مساله و استفاده از مفهوم نرخ بازده در بازارهای مالی، نوع جدیدی از فضای مساله بر اساس نرخ بازده برای کاربرد در بازارهای مالی و پیش بینی سری های زمانی مالی ارائه شده است. یکی از مسائل دیگر در مدل های سری زمانی فازی که تاثیر به سزایی در عملکرد آنها دارد طول بازه های مورد استفاده و نحوه تقسیم بندی فضای مساله می باشد که در این زمینه تحقیقات متنوعی انجام شده است اما نتایج حاصله تاکنون راضی کننده نیست. لذا در این تحقیق با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید سعی در بر طرف نمودن ایرادات مطالعات قبلی برای تعیین بازه های مناسب شده است.حاصل تحقیق مدل RBFTS است. برای مقایسه عملکرد مدل ارائه شده و مدل های موجود در ادبیات، از دو مساله بورس تایفکس و پذیرش دانشگاه آلاباما که به عنوان مرجع مقایسه این دسته از مدل ها هستند استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده برتری مدل های ارائه شده نسبت به مدل های پیشین است. در نهایت به عنوان مورد اجرایی، دو مدل نامبرده بر روی شاخص بازار بورس تهران اجرا شده و نتایج تحلیل گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 2539

دانلود 710 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SENTIS P.

نشریه: 

JOURNAL OF FINANCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  87-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  11503
 • دانلود: 

  15214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11503

دانلود 15214 استناد 383 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  35-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1091
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این مطالعه رابطه بین خطاهای سود پیش بینی شده توسط مدیریت با ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی شده است. لازم به ذکر است که ساختار حاکمیت شرکتی مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: درصد مالکیت اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره و بهره ریسک هیات مدیره. حجم جامعه آماری شامل 363 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با توجه به محدودیت های تحقیق، تعداد 146 شرکت در طی دوره زمانی 1383 الی 1387 انتخاب شده است. برای تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها، نرم افزار تدبیرپرداز، کتابخانه سازمان بورس، و همچنین آرشیو سایت های بورس اوراق بهادار، بهره گرفته شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده کرده ایم.نتایج تحقیق نشان می دهند که بین درصد مالکیت اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای هیات مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره با صحت پیش بینی سود مدیریت رابطه مثبت وجود دارد؛ در حالی که بهره ریسک هیات مدیره با صحت پیش بینی سود مدیریت دارای رابطه منفی می باشد. آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تمام فرضیه های تحقیق، تایید شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1091

دانلود 118 استناد 0 مرجع 4
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  197-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1001
 • دانلود: 

  424
چکیده: 

یافته های بسیاری از تحقیقات موید آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری، سود هموار و کم نوسان را ترجیح می دهند. در این راستا مدیران تلاش می کنند سود و نرخ رشد آن را مدیریت نمایند. مدیران یا به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و یا به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه ی خود درباره ی سودهای آتی اقدام به دستکاری و مدیریت سود می نمایند. این تحقیق بر آن است به بررسی تاثیر مدیریت سود بر عملکرد در جامعه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در این تحقیق مدیریت سود با استفاده از همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود از قبل پیش بینی شده برآورد می شود. همچنین شاخص های اساسی بخش عملکرد شامل گردش وجوه نقد، سود هرسهم، اقلام تعهدی و بازده سهام در نظرگرفته شده و این مولفه ها به عنوان شاخص های کارایی در این تحقیق مدنظر است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1392-1384 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 89 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان داد که بین مدیریت سود و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری برقرار می باشد. همچنین مدیریت سود در پیش بینی گردش وجوه نقد آتی، تقویت همبستگی بین سودهای جاری و آتی و همچنین پیش بینی اقلام تعهدی آتی موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1001

دانلود 424 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HAMELINK F.

نشریه: 

JOURNAL OF FORECASTING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  137214
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 137214

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  63-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1589
 • دانلود: 

  496
چکیده: 

این مقاله از مدل های گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده می نماید. سه رویکرد کلی؛ روش های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روش های پارامتریک، روش های ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه می نمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای مختلف انتقال می یابند بایستی از روش های گارچ چند متغیره استفاده نمود. در میان روش های چند متغیره گارچ، مدل BEKK برای سری های دومتغیره نتایج بهتری ارائه می نمایند. در این تحقیق ارزش در معرض خطر را با استفاده از دو روش گارچ و گارچ چند متغیره محاسبه نموده و سپس با پس آزمایی به مقایسه نتایج دو روش می پردازیم. نتایج این پژوهش بیانگر این است که مطابق انتظار، مدل گارچ چند متغیره نتایج دقیق تر و بهتری را در مقایسه با مدل های گارچ برای محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1589

دانلود 496 استناد 1 مرجع 11
نویسندگان: 

Aghaeefar Negar | Mohaamad Pourzarandi Mohammad Ebrahim | Afshar Kazemi Mohammad Ali | Minoie Mehrzad

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37883
 • دانلود: 

  31278
چکیده: 

The effective role of capital in every country flows through giving guidelines for capital and resources, generalizing companies and sharing development projects with public, and also adding accredited companies stock market requires appropriate decision making for shareholders and investors who are willing to buy shares based on price mechanism. Forecasting stock price has always been a challenging task, since it is affected by many economic and non-economic factors and variables; therefore, selecting the best and the most efficient forecasting model is tough and essential. Up to now applying weighted mean called weighted mean price has been used to forecast industry average price for companies in the stock market and investors were forecasting based on this method. First we have identified 10 accredited banks in TSE and 10 banks in Iran Fara Bourse. In this article, by applying one of the mathematical optimizing techniques, industry means got calculated based on optimized parameters and compared with the industry average; in this statement we strived to find another variable that could forecast with less deviation. In the following study, by calculating frequency level of deviations, average for price forecasting in banking industry during five years is examined. Finally, the research suggests that, instead of using mean of industry average, it is better to use mean average of golden number, which will lead us to more accurate results.

آمار یکساله:  

بازدید 37883

دانلود 31278 استناد 0 مرجع 0
litScript