نتایج جستجو

159778

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15978

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  240
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (ب)
 • صفحات: 

  381-390
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1082
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

نر عقیمی ژنتیکی صفتی است که در چغندر قند به وسیله یک جفت آلل مغلوب (aa) کنترل می شود. وجود صفت نر عقیمی ژنتیکی در یک رگه یا جمعیت چغندر قند تسهیل در انجام تلاقی های لازم در انتقال صفات مهم نظیر مقاومت به بیماری ها می شود. هم چنین با استفاده از نر عقیمی ژنتیکی می توان تنوع ژنتیکی جمعیت های تک جوانه چغندر قند را افزایش داد. چنانچه صفت نر عقیمی ژنتیکی را بتوان با نشانگر های مولکولی نشانمند نمود زمان و هزینه ای که برای انتقال آن به یک زمینه ژنتیکی دیگر لازم است، به شدت کاهش می یابد. در این بررسی، برای نشانمند کردن ژن نر عقیمی ژنتیکی از 302 آغازگر RAPD به همراه روش BSA استفاده شد. از مخلوط  DNA8 گیاه نر بارور و 8 گیاه نر عقیم از دو جمعیت 231 و 261 استفاده شد. ابتدا آغازگرها روی توده ها آزمون گردید و پس از شناسایی آغازگر های چند شکل در بین دو توده، این آغازگرها روی تک بوته های تشکیل دهنده هر کدام از توده ها آزمون شدند. چنانچه در این مرحله هم چند شکلی آغازگر تایید شد، در مرحله بعدی از آن در آزمون بقیه تک بوته های دو جمعیت 231 و 261 استفاده گردید. در پایان 10 نشانگر در جمعیت 231 و 6 نشانگر در جمعیت 261 شناسایی شد که فاصله آنها از مکان ژنی نر عقیمی ژنتیکی کمتر از 50 سانتی مورگان بود. از میان این نشانگر ها، نشانگر ناجفت AB8-18-600r کمترین فاصله را با مکان ژنی نر عقیمی ژنتیکی داشت. این نشانگر فقط 3 نوترکیبی در جمعیت 231 و یک نوترکیبی در جمعیت 261 نشان داد، در نتیجه فاصله این نشانگر از مکان ژنی نر عقیمی ژنتیکی در مجموع این دو جمعیت برابر 5.3 سانتی مورگان برآورد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1082

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  545-552
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  204
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85539
 • دانلود: 

  44964
چکیده: 

Pod length is one of the effective components on canola yield selection on the basis of which can increase not only the seed yield but also the oil yield. Molecular markers associated with long pod loci were identified in a doubled haploid population derived from a cross between the canola lines ‘Quantum’ (long pod) × ‘China A’ (short pod) using RAPD and BULKED sergeant ANALYSIS. A molecular marker linkage map of 37 loci for this population was used to identify quantitative trait loci (QTL) controlling pod length of which two markers in two unlinked loci were selected by using an interval mapping model which explained 22% of phenotypic variation for pod length in this population. Selection for markers at two loci for increasing pod length resulted in a group of doubled haploid lines with an average 112 mm pod length that increased 15% of whole population mean. This shows that using these markers in the breeding program will enhance the breeding of long pod canola varieties.

آمار یکساله:  

بازدید 85539

دانلود 44964 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NEMATZADEH GH.A. | HUANG N. | KHUSH G.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  129-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108752
 • دانلود: 

  77777
چکیده: 

The sensory qualities of food such as aroma, taste, and texture are the most important criteria for distinguishing Basmati type rices from non-Basmati types. To map the gene(s) controlling aroma, BULKED SEGREGANT ANALYSIS (BSA) using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers was applied in an F2/F3 population of Basmati 370 (aromatic) and IR36 (non-aromatic). DNA samples from homozygous aromatic and homozygous non-aromatic plants identified on the basis of progeny tests were BULKED and used for BSA. A total of 550 random primers were used and the primers, AG8 and AN1, produced polymorphism between aromatic and non-aromatic types. Association of AG8-AR, AN1-AR1, and AN1-AR2 with a gene for aroma was determined by surveying F2 individuals. The three RAPD markers AG8-AR, AN1-AR1, and AN1-AR2 were found to be linked to the gene for aroma with a distance of 6.9, 8.9 and 16.4 cM, respectively. Southern ANALYSIS with AG8-AR as a probe with 125 F2 individuals confirmed linkage between AG8-AR and the gene for aroma. AG8-AR was mapped on chromosome 8 flanked by two tightly linked markers, RZ617 and RG978, at 2.1 and 1.7 cM distances, respectively, indicating that this gene in Basmati 370 is located on chromosome 8.

آمار یکساله:  

بازدید 108752

دانلود 77777 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  515-529
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  826
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

کیفیت روغن کلزا (Brassica napus L.) به وسیله ترکیب اسیدهای چرب آن تعیین می گردد. یکی از مهم ترین برنامه های به نژادی کلزا درحال حاضر افزایش ترکیب اسید اولئیک می باشد که منجر به افزایش دوام و عمر روغن می گردد. به منظور شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با مقدار اسید اولئیک در کلزا از جمعیت دابلد هاپلوئید حاصل از تلاقی لاین T099-5318-20 با لاین DH12075 ، نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR و روش تجزیه تفرق توده ای استفاده شد. شش نشانگر مولکولی ارتباط نزدیکی را با مقدار اسید اولئیک در کلزا نشان دادند. دو نشانگرRAPD  ، UBC 2830 با اثر مثبت و UBC 5381650  با اثر منفی به ترتیب 43 و 34 درصد واریانس فنوتیپی را برای مقادیر اسید اولئیک توجیه کردند. به منظور ایجاد نشانگر SCAR ، نشانگرUBC2830  همسانه و توالی یابی شد. بر اساس اطلاعات حاصل از توالی، آغازگرهای اختصاصی طراحی شد. نشانگر SCAR ، یک قطعه اختصاصی با 399 جفت باز پیوسته با اسید اولئیک را تکثیر کرد. نشانگرهای شناسایی شده در این تحقیق و نشانگرSCAR می توانند به عنوان ابزار مناسبی جهت گزینش برای مقادیر بالای اسید اولئیک مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 826

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

TAVANAEI H. | MORSHED M. | ZAREBINI M. | SALEHI REZVE A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (57)
 • صفحات: 

  267-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88917
 • دانلود: 

  118382
چکیده: 

The nucleation effect of 6 pigment dyes, namely: C.I Pigment Yellow 83, Red 48, Blue 15, Violet19, Black 7 and White 6 on the microstructure of mass dyed BCF polypropylene, i.e. crystallization temperature, melting point, percentage crystallinity, and birefringence has been studied by means of polarizing light microscope, DSC and FTIR. Tenacity and thermal shrinkage have also been studied. The results indicated that Yellow 83, Blue 15 and Black 7 act as monoclinic nucleating agents, whereas Violet 19 and White 6 act as hexagonal nucleating agents. The nucleation effect of Red 48 seems to be negligible. Depending on the type of nucleation, the above mentioned parameters characterizing the microstructure of the fibres are affected. The birefringence of all coloured polypropylene fibres decreased as a result of pigment dyes added to the fibres. This leads to a reduction of the tenacity and thermal shrinkage of mass dyed BCF yarns.

آمار یکساله:  

بازدید 88917

دانلود 118382 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حیدری ج. | منتصری م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  2764
 • دانلود: 

  1024
چکیده: 

در این مقاله، ارتباط کشاورزی پایدار با فقر و تلاشهای ترویج کشاورزی و اثرات آن بر مراکز روستایی شهرستان بهبهان مورد توجه واقع شده است. اطلاعات از 200 نفر از کشاورزان از 40 روستای این شهرستان بدست آمد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی چند مرحله ای برای انتخاب روستاها و کشاورزان مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از تحلیل مسیر داده ها در 3 الگوی علی مختلف به خوبی پیچیدگی ارتباطات بین متغیرها و تخریب محیط زیست را نشان می دهند، بطوریکه بین فقر و ناپایداری رابطه علی وجود دارد. عدم وجود اثر علی مستقیم سطح بکارگیری تکنولوژی و برخورداری از امکانات ترویجی بر پایداری سیستم کشاورزی در هر 3 الگو از محدودیتهای ساختاری و نهادی در ترویج و اشاعه بکارگیری تکنولوژیهای مناسب حکایت می کنند. درانتها ضرورت توجه به برنامه ریزیهای منطقه ای با در نظر گرفتن ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی گروههای هدف در هر منطقه خاص، تغییر رهیافت متداول ارتباط ترویج و تحقیق و برنامه های آموزشی برای کارگزاران ترویج بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2764

دانلود 1024 استناد 7 مرجع 2
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  605
 • بازدید: 

  1492
 • دانلود: 

  401
چکیده: 

این پژوهش مهمترین عوامل موثر و مرتبط بر باروری را که مختص کشور ما و استان مازندران است بررسی می نماید و لذا می توان از آن در برنامه ریزی های صحیح باروری بهره جست. داده های این مطالعه از طرح »بررسی عوامل موثر بر آهنگ و بازدهی باروری در استان مازندران در سال 79 به وسیله پرشسنامه ای مشتمل بر سه بخش (مشخصات دموگرافیک، اطلاعات باروری و بخش تنظیم خانواده) جمع آوری شده است، نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی است و نمونه گیری به روش دو مرحله ای تصادفی انجام شده و با در نظر گرفتن این که بیشتر از15  درصد از خانوارها بیش از6  فرزند دارند با احتسابd=0.02  نمونه ای به حجم 1343 نفر وارد مطالعه شدند. از آنجا که تمرکز مطالعه بر زنان10-54  ساله ازدواج کرده همسردار می باشد، پس از کسر نمونه های غیر مرتبط1137  زن مورد بررسی قرار گرفتند. از بین عوامل موثر باروری، سن مادر، سواد مادر، تعداد سال های زناشویی، سن هنگام ازدواج مادر و سن اولین حاملگی انتخاب و به وسیله روش آنالیز مسیری اثر علتی (اثر مستقیم و غیر مستقیم) و اثرات غیر علتی محاسبه گردید. کلیه ضرایب اثر محاسبه شده از نظر آماری با صفر اختلاف معنی دار آماری داشته اند (P<0.01) نتیجه این که از بین متغیرهای مورد بررسی، به ترتیب تعداد سال های زناشویی و سن مادر دارای بیشترین ضریب اثر مستقیم مثبت (r=0.203 .r=0.428) و سواد مادر دارای قویترین اثر مستقیم منفی (r=-0.182) بر باروری بوده اند. از بین عواملی که بر باروری اثر غیر مستقیم داشته اند سن مادر باr=427  علاوه بر اثر مستقیم، بیشترین اثر غیر مستقیم مثبت و سواد مادر با r=-0.153 قویترین اثر غیر مستقیم منفی را از طریق سایر متغیرهای مدل بر باروری اعمال می کنند. ضریب اثر مستقیم سواد مادر بر باروریr=-0.2  بوده و ضریب اثر علتی آنr=-0.335  محاسبه شده است که نسبت به سایر متغیرهای مدل قویترین اثر را بر کاهش باروری نشان می دهد و با نتایج مطالعات مشابه در خصوص عوامل موثر بر تمایل مادران به ادامه باروری هخوانی دارد. از آنجایی که کنترل باروری امری دشوار می باشد، با روش آنالیز مسیری می توان در صورتی که امکان کنترل همه متغیرها نباشد توجه بیشتر را بر روی متغیرهایی معطوف کرد که نسبت به سایر متغیرها بیشترین اثر را در باروری دارند و در این مطالعه سواد مادرو تعداد سال های زناشویی سهم بیشتری را در باروری و تغییرات آن به عهده داشته اند. با توجه به مقدار R² در مرحله آخر (0.691)، مدل بدست آمده را می توان یک مدل نسبتا خوب در پیش بینی و کنترل باروری به حساب آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1492

دانلود 401 استناد 605 مرجع 1
litScript