نتایج جستجو

2059

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

206

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RAHIMI M.

نشریه: 

VETERINARNI MEDICINA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  395-399
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  7873
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7873

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

LANGHOUT P.

نشریه: 

WORLD POULTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  22-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  1995
 • بازدید: 

  87946
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 87946

دانلود 17831 استناد 1995 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  491
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

بیست قطعه لاشه جوجه گوشتی از یک مرغداری 5000 قطعه ای جهت تعیین علت تلفات به کلینیک طیور ارجاع گردید. کلیه لاشه ها کالبد گشایی گردیدند و نشانی های کلی باسیلوز در 19 لاشه مشاهده شدند و اشریشیاکلی از جراحات مربوطه جدا گردید. در یک نمونه که فاقد جراحات کلی باسیلوز بود، کبد تغییر شکل ظاهری در کبد مشخص بود. در کشت کبد این مورد باکتری پروتوس جدا گردید. برای تشخیص علت ضایعه غیر طبیعی کبد نمونه برداری برای بررسی های هیستوپاتولوژیک صورت گرفت که جزایر بزرگ و متعدد از سلول های توموری مجاری صفراوی درون بافت سیروتیک و کاملا منفک از پارانشیم طبیعی کبدی مشاهده شدند. تشخیص ما در خصوص علت بروز ضایعه غیر طبیعی در کبد جوجه گوشتی مورد مطالعه، کلانژیوکارسینوما (تومور بدخیم مجاری صفراوی) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 491

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SALIM H.M.J.C. | LEE B.D.

نشریه: 

AVIAN BIOLOGY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  8937
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8937

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

رشیدی احمد | بهلگردی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  812
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

جراحات منقار در خروس های یک گله مادر گوشتی 50  هفته که با جیره ای متفاوت از مرغان، حاوی پروتئین و انرژی پایین، تحت پرورش بودند مشاهده شد. همه خروس هایی که با مرغان نگهداری می شدند بدشکلی ها در منقار بالا و پایین را نشان دادند و لی خروس هایی که جدا از مرغان نگهداری می شدند، فاقد این ضایعات بودند. دانخوری های مرغان با تور سیمی گالوانیزه پوشیده شده بود تا خروس ها نتوانند از غذای مرغان استفاده نمایند. حدود 5  درصد تلفات در خروس های دارای ضایعات منقار مشاهده شد. کاهش مشخصی در میزان جوجه درآوری (23درصد) مشاهده شد، اما در تولید تخم تغییری رخ نداد. جراحات منقار دلیل اصلی حذف خروس ها در گله بود. آزمایش های هیستوپاتولوژیک ضایعات نشان داد که اپی درمیس، لایه کراتین و بافت همبند شدیدا دچار نکروز شده اند. در کشت باکتریولوژیک نمونه ها عمدتا استافیلوکوکوس اورئوس همولیتیک جدا شد. آزمایش های هماتولوژیک افزایش ملایمی در تعداد گلبول های سفید خون نشان داد. به نظر می رسد مورد گزارش شده در مقاله مشکلی در ارتباط با مدیریت گله باشد. یافته های این گزارش برای صنعت طیور مفید می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 812

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شریعتمداری فرید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پی آیند 51) در امور دام
 • صفحات: 

  30-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  904
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

برای بررسی چگونگی کاربری و ابعاد تاثیرگذاری جیره مرطوب بر عملکرد طیور گوشتی (نر آرین) 4 آزمایش طراحی و به مرحله اجرا در آمد. در هر آزمایش از 4 تکرار و 7 جوجه گوشتی نر (آرین) در هر تکرار برای هر تیمار استفاده گردید. دوره آزمایش از سن 2 تا 7 هفتگی بود. در آزمایش اول جوجه های گوشتی به دو گروه آزمایشی شاهد (C) از جیره استاندارد و تیمار آزمایشی که جیره استاندارد ولیکن مرطوب شده (W) و استفاده نمودند تقسیم شدند. خوراک مصرفی، وزن و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک مصرفی گروه W بیشتر از شاهد C بود (p<0.05) مرطوب کردن جیره موجب افزایش معنی داری در وزن اکثر بخشهای مختلف دستگاه گوارش گردید (p<0.05) لیکن تاثیر چندانی بر محتویات لاشه نداشت. در آزمایش دوم جوجه های گوشتی در سه گروه برای بررسی جیره استاندارد (C)، جیره مرطوب (W) و ارایه محدود (معادل جیره خشک) مرطوب (Pf) تیماربندی شدند. خوراک مصرفی و وزن تیمار W به مانند آزمایش اول بیش از گروه شاهد بود در حالیکه افزایش وزن گروه محدود شده (Pf) فی مابین دو گروه دیگر بود. به منظور بررسی تاثیر قطع آب از گروه مرطوب خوار، در آزمایش سوم جوجه های گوشتی در 3 گروه تیماربندی شدند، دو تیمار اول به مانند آزمایش 2 و به تیمار 3 جیره مرطوب بدون دسترسی به آب (WO) ارایه گردید. خوراک مصرفی، افزایش وزن در گروه WO بیش از دو گروه دیگر بود (p<0.05). چگونگی تاثیرگذاری همزمان رقیق کردن و مرطوب کردن جیره با سبوس در آزمایش 4 مورد بررسی قرار گرفت. هر چند رقیق کردن جیره موجب کاهش روند رشد (افزایش وزن) گردید، لیکن جیره مرطوب رقیق شده تا حدی موجب بهبود رشد در مقایسه با گروه شاهد گردید. جیره مرطوب موجب بهبود عملکرد طیور می گردد. هر چند این بهبود عملکرد تا حدی مدیون بالارفتن خوراک مصرفی و در نتیجه افزایش وزن می باشد لیکن غیر از تاثیر بالا رفتن خوراک مصرفی بر افزایش وزن جیره مرطوب تاثیر مستقل بر بهبود رشد دارد. بالا رفتن قابلیت هضم خوراک مصرفی بر اثر مرطوب کردن جیره سهم و نقش بسزایی در این امر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 904

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1087
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

نانو ذرات نقره با ایجاد رادیکالهای آزاد میتوانند بسیاری از باکتریها، ویروسها و قارچها را نابود کنند به همین دلیل توصیه شده به عنوان یک ضد عفونی کننده در سیستم پرورش دام وطیور مورد استفاده قرار گیرند. در این مطالعه 240 قطعه جوجه از سویه تجاری راس 308 در قالب یک طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تیمار صفر (گروه کنترل) 4، 8 و ppm12 نانو سیلور کلوئید در آب آشامیدنی و در چهار تکرار (در هر قفس 15 قطعه جوجه) پرورش داده شدند. در پایان دوره پرورش از هر تکرار دو قطعه مرغ گوشتی با وزن میانگین آن تکرار انتخاب شده و نمونه خون وریدی و همچنین بافت کلیه درفرمالین بافر 10% جهت بررسی ضایعات پاتولوژیک گرفته شد. بررسی های انجام گرفته نشان داد که با افزایش مقدار نقره بویژه مقادیر بیش از 8 میلی گرم در کیلو گرم شدت ضایعات از جمله پرخونی، حضور سلولهای التهابی از جمله هتروفیلها و لنفوسیتها، نکروز سلولهای توبولی، گلومرونفریت پرولیفراتیو ونیز فیبروز کلیه بیشتر میشود. همچنین افزایش سطح سرمی اسیداوریک در تیمار چهارم (ppm12) نسبت به گروه کنترل معنی دار بود (p<0.05) ولی در دو تیمار دیگر معنی دار نبود. با توجه به موارد فوق میتوان نتیجه گرفت که استفاده از نانوسیلور در مقادیر بیش از ppm8 در آب آشامیدنی بر بافت کلیه اثرات نامطلوبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1087

دانلود 326 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در سالهای اخیر دفع فسفر تولید شده در سیستم های متراکم پرورش تک معده ایها از نظر آلودگی محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. اخیرا جهش های غیرکشنده در ذرت و جو شناسایی شده است که باعث کاهش سطح فیتات در آنها می شود. در این آزمایش 4 واریته کم فیتات به نامهای جو ال پی 422، ال پی 635، ال پی955 و ال پی 1070 همراه با جو معمولی سی دی سی دالی در جوجه های گوشتی از سن 2 تا17 روزگی مورد مطالعه قرار گرفت. واریته های کم فیتات نسبت به جو معمولی سی دی سی دالی در جیره ای که کمبود فسفر داشت، سبب افزایش ابقای فسفر و در نتیجه افزایش خاکستر استخوان درشت نی شد. میزان فسفر دفع شده نیز کاهش یافت (P<0.01). میزان اضافه وزن(P<0.05)  و ضریب تبدیل خوراک (P<0.01) نیز در جیره های حاوی جوهای کم فیتات به طور معنی داری بهبود یافت. اثرات فوق در مورد جو ال پی 955 برجسته تر بود. قابلیت هضم سایر بخش های جیره (ماده خشک، چربی، پروتیین، اسیدهای آمینه) در جیره های حاوی واریته های نوین جو تفاوت معنی داری با جو معمولی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

مطالعه ترجیح جوجه های گوشتی به رنگ خوراک برای بهبود رفاه و راحتی جوجه های گوشتی مهم است و ممکن است در بهبود عملکرد نیز سودمند باشد. هدف آزمایش نخست بررسی ترجیح جوجه های یک روزه در تحت نورهای مختلف به رنگ های مختلف بود. یکصد و شصت قطعه جوجه راس 308 به تازگی هچ شده که قبلاً خوراکی دریافت نکرده بودند، به پن های نوردهی شده با رنگ نورهای مختلف (سفید، زرد، سبز و قرمز) اختصاص یافت. تحت هر رنگ نور چهار انتخاب از رنگ خوراک (قرمز، سبز، زرد و شاهد) ارائه شد. انتخاب در لحظه ای که پرنده تلاش برای به دست آوردن خوراک از یک رنگ می نمود ثبت می شد. در آزمایش دوم، 80 قطعه جوجه انتخاب شد که سپس به طور مساوی به چهار پن نوردهی شده با نور سفید تقسیم شدند. شدت های نور برای تمامی پن ها یکسان بود. هر پن با استفاده از پلاستیک های تیره برای جلوگیری از تداخل دید با پن های مجاور جدا شد. در هر پن چهار ظرف محتوی خوراک هایی با رنگ های مختلف قرار گرفت و جوجه ها مجاز به مصرف از خوراک با رنگ مورد ترجیح خود بودند. تمامی جوجه ها با یک جیره استاندارد NRC تغذیه شدند و در همه پن ها دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند. میزان مصرف خوراک از هر رنگ خوراک در هر پن به صورت درصد از کل مصرف خوراک در آن پن تا روز 28 دوره پرورشی تعیین شد. نتایج نشان داد که بین ترجیح جوجه ها یک روزه به رنگ های خوراکی تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. با این حال، مشاهده شد که تحت نور سفید جوجه ها متمایل بودند که رنگ خوراک سبز را به شاهد ترجیح دهند (08/0=P). بنا به نتایج آزمایش دوم، درصد مصرف خوراک از رنگ سبز به طور معنی داری بالاتر از سایر رنگ های خوراکی بود. همچنین پایین ترین درصد مصرف خوراک در تحت نور سفید، مربوط به رنگ خوراک قرمز بود.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Poultry Science

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  97
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  378-396
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  11186
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11186

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
litScript