نتایج جستجو

3519

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

352

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  37-2
 • شماره: 

  2/2
 • صفحات: 

  3-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

پژوهش حاضر برای بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان روی سرریز گابیونی عریض در ابعاد مختلف طرح ریزی شده است. آزمایش ها جمعاً برای 12 مدل با سه طول 100، 200 و 300 میلی متر و دو ارتفاع 100 و 200 میلی متر و دو دانه بندی گابیون 31/1 و 93/2 میلی متر انجام پذیرفته است. ابتدا با ایجاد شرایط آزاد جریان پایین دست سرریز، ضریب دبی برای سرریزهای لبه پهن گابیونی و صلب مقایسه شد. پس از حصول اطمینان از صحت آزمایش ها، با افزایش عمق پایین دست به منظور مستغرق ساختن سرریز گابیونی، رفتار جریان در استغراق های مختلف بررسی شده است. چهار وضعیت هیدرولیکی برای سرریز گابیونی بر اساس عدد فرود جریان در روند آزمایش ها تشخیص داده شد. وضعیت ها عبارت اند از: جریان آزاد، جریان با پرش پایین دست، جریان با فرم موجی بر سطح آب در پایین دست و جریان کاملاً مستغرق. نتایج نشان دادند با تغییر جریان از حالت آزاد به مستغرق پیش بینی می شود جریان درون گذر از گابیون کاهش یابد و جریان از روی سرریز عبور کند. این بدین معناست با افزایش عمق پایین دست جریان، رفتار هیدرولیکی سرریز گابیونی عریض تغییر می کند و از سرریز گابیونی به سرریز لبه پهن تغییر وضعیت می دهد. در انتها، با استفاده از میزان درجه ی استغراق و عدد فرود بالادست، معادله یی برای تعیین محدوده ی هیدرولیکی رژیم های جریان ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آقایاری فیاض | هنر تورج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  159-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1598
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

سرریزهای جانبی از جمله سازه هایی هستند که به طور گسترده ای در شبکه های آبیاری و زهکشی و تصفیه فاضلاب استفاده می گردند. جریان ایجاد شده در کانال اصلی در حاشیه سرریزهای جانبی از نوع جریان متغیر مکانی همراه با کاهش دبی می باشد. در پژوهش حاضر تاثیر ارتفاع و پهنای تاج سرریز جانبی بر تغییرات ضریب تخلیه مکانی دبی در جریان های زیربحرانی، برای شرایط مختلف جریان در کانال های منشوری مستطیلی بررسی گردید. بررسی نتایج آزمایش ها نشان داد که تغییرات ضریب تخلیه در حالت با کنترل در پایین دست کانال اصلی، تابعی از نسبت عمق آب روی تاج سرریز در انتهای سرریز به طول سرریز و نسبت فاصله از ابتدای سرریز به طول سرریز می باشد. همچنین، تغییرات ضریب تخلیه در حالت بدون کنترل در پایین دست تابعی از نسبت پهنای تاج سرریز به عمق آب کانال در انتهای سرریز جانبی، نسبت ارتفاع سرریز به عمق آب کانال در ابتدای سرریز جانبی و نسبت فاصله از ابتدای سرریز به عمق آب کانال در انتهای سرریز جانبی به دست آمد. علاوه بر این، مدلی ارایه گردید که می تواند در شرایط جریان زیر بحرانی ضریب تخلیه مکانی را پیش بینی نماید. در نهایت، مدل ارایه شده با داده های حاصل از پژوهش های قبلی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که تخمین دبی سرریز جانبی با خطای نسبی کمتر از ده درصد از همخوانی مناسبی برخوردار است. همچنین، مقایسه مدل موردنظر (تغییرات ضریب تخلیه مکانی) با نتایج روش کلی نشان می دهد که این روش از دقت بیشتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1598

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FARHOUDI J. | SHAH ALAMI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94726
 • دانلود: 

  31450
چکیده: 

The rectangular BROAD CRESTED WEIRs are widely used to measure the water discharge which is one of the most popular tools in the irrigation canals particularly, in developing countries.The present article is trying to demonstrate the results of an experimental work carried out on rectangular BROAD CRESTED WEIR with sloped upstream face to investigate the effect of upstream slope on discharge efficiency. The upstream slope was varying from 90 to 23 degrees while incoming discharge was ranging from 14 to 75 lit/ sec. The experiments were conducted in a flume with a WEIR of fixed height under the normal downstream water depth .It is revealed that the slope of upstream face in rectangular BROAD CRESTED WEIR would smoothen the flow profile having the critical depth on the WEIR crest adjacent and upstream of downstream edge of the WEIR . The results also lead to a novel achievement showing that the WEIR discharge efficiency is dependent on the slope of upstream face of the WEIR. As the slope of upstream face of the rectangular BROAD CRESTED WEIR is decreasing from 90 to 23 the WEIR discharge efficiency is increasing and reaching to its maximum through a parabola function at slope angle of 25 degrees(i.e. 1:2.15). The investigation also showed that the depth of flow over the WEIR crest, the specific energy head of the approaching flow relative to chanel bed and the critical depth would be a pertinent similarity scales to asses the flow behavior over different sloped rectangular BROAD CRESTED WEIRs between model and prototype. However, some BROAD investigation is recommended to endorse the achievements.

آمار یکساله:  

بازدید 94726

دانلود 31450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  631-640
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  423
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

بر اساس آمار و اطلاعات موجود و با توجه به رشد جمعیت و همچنین توسعه روزافزون کشاورزی، یک روند صعودی در برداشت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در دشت های مختلف کشور از جمله مهاباد برای تامین نیاز آبی منطقه وجود دارد. استفاده بهینه تلفیقی از منابع آب های سطحی و زیرزمینی یکی از راه های فراهم آوردن این نیاز آبی در مواقع بحران و خشکسالی است. در این تحقیق یک مدل مدیریتی بر مبنای تکنیک های موثر بهینه سازی و شبیه سازی برای حل مسئله بهینه سازی توسعه داده شده است. ابتدا تغییرات سطح ایستابی آب های زیرزمینی دشت مهاباد با استفاده از نرم افزار GMS شبیه سازی شد. سپس بر اساس نتایج بدست آمده، از این شبیه سازی، شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شد، تا در سیستم شبیه سازی – بهینه سازی مورد استفاده قرار گیرد. جهت حل مسئله بهینه سازی نیز از الگوریتم ژنتیک استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از قدرت و کارایی مدل در حل مسائل بزرگ مقیاس و بهره برداری تلفیقی بهینه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی دشت مهاباد است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق و اجرای مدل کمی بهره برداری تلفیقی بهینه، سهم تقریبی آب تامینی از منابع آب، به ترتیب 13/5 درصد مربوط به آب های سطحی و 86/5 درصد مربوط به آب های زیرزمینی است. بنابراین نیاز آبی منطقه باید بر اساس این درصدها تامین گردد، تا منابع آب در حالت تعادل قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 423

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  933-942
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1520
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

سرریزهای لبه پهن مرکب دارای یک لبه کوچک با مقطع مستطیلی برای اندازه گیری جریان های کم هستند که این لبه در ارتفاعی بالاتر به منظور اندازه گیری جریان های زیاد عریض می شود. نتایج ارائه شده در تحقیق حاضر در طراحی سازه های کنترل کننده و اندازه گیری کننده جریان استفاده می شود. در این مقاله مجموعه ای از آزمایشات به منظور بررسی تاثیر طول سرریز و ارتفاع لبه پایینی سرریز لبه پهن مستطیلی بر روی مقادیر ضریب دبی انجام شد. از این رو 15 مدل مختلف از سرریزهای لبه پهن با مقطع مستطیلی برای محدوده وسیعی از مقادیر دبی آزمایش شدند. همچنین معادلات رگرسیونی چندگانه بر اساس تئوری آنالیز ابعادی برای محاسبه ضریب دبی انجام شد. نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از GP و شبکه عصبی مقایسه و مشاهده شد که شبکه عصبی در تخمین ضریب دبی از GP ضعیف تر عمل می کند. از طرفی استفاده از مدل GP معادله متفاوتی را برای ضریب دبی پیشنهاد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1520

دانلود 357 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  91-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  860
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

سرریزهای جانبی سازه هایی هستند که در کنار یک آبراهه یا کانال نصب می شوند و زمانی که ارتفاع جریان از تاج آن ها بالاتر رود جریان اضافی از روی آن ها عبور کرده و وارد کانال فرعی می شود. در این مطالعه حل معادله دیفرانسیل نیمرخ سطح آب در سرریز جانبی به روش موجک هار ارائه شده است. همچنین با استفاده از مدل آزمایشگاهی نیمرخ های سطح آب بالای سرریز جانبی ذوزنقه شکل برای عرض، شیب جانبی و ارتفاع سرریز مختلف اندازه گیری و با نیمرخ محاسبه شده با استفاده از حل عددی معادلات سرریز جانبی به روش موجک هار مقایسه شد. کمترین میزان درصد خطای محاسبه y1 (خطای بیشینه) در سرریز با شیب جانبی 1.5، عرض 8 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر، 1.5 درصد مشاهده شد. دقت پیش بینی نیمرخ سطح آب با استفاده از روش موجک هار با افزایش ارتفاع و شیب جانبی سرریز افزایش می یابد. همچنین روش موجک هار با روش رانج کوتای مرتبه چهار مقایسه شد. ضریب همبستگی روش موجک هار با داده های آزمایشگاهی بیشتر از 0.979 محاسبه شد که بالاتر بودن ضریب همبستگی این روش نسبت به روش رانج کوتا نشان دهنده آن است که عمق های محاسبه شده از روش موجک هار در سرریز ذوزنقه ای با نتایج آزمایشگاهی هماهنگی بهتری نسبت به روش رانج کوتا دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 860

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  74
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

جریان در سرریز های جانبی، موضوع بسیاری از مطالعات هیدرولیکی بوده است. اغلب این مطالعات مربوط به ضریب بده سرریز جانبی لبه تیز و با مقطع مستطیلی می باشد و ضریب بده سرریز های جانبی لبه پهن با مقاطع دیگری، نظیر ذوزنقه ای کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر با انجام 187 آزمایش به-منظور بررسی ضریب بده سرریز جانبی لبه پهن ذوزنقه ای، تحت شرایط رژیم جریان زیر بحرانی صورت گرفته است. از آنجایی که معادله دینامیکی حاکم بر سرریز های جانبی به دلیل غیرخطی بوده و دارا بودن متغیر های زیاد، دارای حل تحلیلی کامل نمی باشد، لذا در این تحقیق با استفاده از روش عددی رانگ کوتای مرتبه چهارم، نیمرخ سطح آب در طول سرریز جانبی محاسبه شد. با بررسی نتایج آزمایشگاهی و با استفاده از تحلیل ابعادی و آماری روابطی به منظور تخمین ضریب بده پیشنهاد شد. مشخص گردید ضریب بده سرریز جانبی ذوزنقه ای لبه پهن به عدد فرود جریان بالا دست، نسبت عمق جریان به پهنای تاج سرریز و شیب جداره جانبی سرریز بستگی دارد. رابطه پیشنهادی تخمین ضریب بده دارای خطایی در حدود 4 درصد است و نشان می دهد روش حل عددی دقیق است.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  736
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

تجهیز نقاط تحویل به وسایل و ادوات اندازه گیری جریان از مهمترین اقداماتی است که در جهت افزایش کارآیی آب و ارتقای بازده آبیاری در طی دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. همانند سایر شبکه های کشور، شبکه ی آبیاری و زهکشی درودزن نیز با مشکل دقیق نبودن سازه ها و ادوات اندازه گیری، و عدم واسنجی آنها روبروست. در همین راستا، یکی از نهرهای درجه دو شبکه آبیاری درودزن به نام نهر اردیبهشت انتخاب شده و از سال 1386 تعداد 10 سازه نهر پایه دار گلوبلند در آن مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پژوهش، سازه های نهر پایه دار گلوبلند واقع در ابتدای نهرهای درجه 3 به نامهایT15 ، T19 و T20 مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه گیری میدانی طی یک فصل آبیاری (90-91) با استفاده از یک دستگاه پروانه آبی کوچک با تکرار حداقل 3 و حداکثر 5 نوبت برای هر کدام از سازه ها انجام گرفت، و ضمن محاسبه بده، جداول و نمودارهای بده- مقیاس برای آنها ترسیم گردید. داده های میدانی با رابطه زندپارسا (2008) مقایسه شدند و صحت رابطه در شرایط میدانی مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از شبیه وین-نهر پایه دار، عملکرد سازه شبیه سازی گردیدند. نتایج نشان دادند که شبیه وین-نهر پایه دار قابلیت طراحی، شبیه سازی و ارزیابی انواع سازه های نهر پایه دار گلوبلند را داراست و جدول، منحنی و رابطه وایازی بده- مقیاس را استخراج و ارائه می دهد. سازه نهر پایه دار گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن در شرایط شبکه درودزن و شبکه های مشابه در بده های پایین در اندازه گیری جریان خطایی را بین 12 تا 21 درصد دارد، که به مراتب بیش از خطا در بده های حداکثر است؛ لذا، با تغییر مقطع سرریز و شبیه ساز در شبیه وین نهر پایه دار، سازه ای دقیق تر در بده های کم (و حتی بده های زیاد) ارائه شد، که می تواند در نقاط حساس شبکه های آب کشور مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 736

دانلود 219 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1294-1306
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  465
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

شواهد زیادی از ساخت سرریز و سدانحرافی در محدوده پیچ رودخانه وجود دارد. عموماً ساخت سامانه آبگیر در دو طرف پیچ آبراهه ضروری بوده است. احداث سرریزها در محدوده پیچ رودخانه، مشکلاتی را از نظر عدم تقارن توزیع جریان و انحراف آب به آبگیرهای طرفین رودخانه پدید می آورد. در این تحقیق، کارکرد سرریزهای لبه پهن در پیچ یک آبراهه، با هدف یکنواختی بده جریان ورودی به آبگیرهای ساحل چپ و راست، در شرایط جریان آب صاف مورد ارزیابی قرارگرفته است. در مدل فیزیکی سرریز در پیچ آبراهه، اثر بده جریان و ارتفاع آب پایه آبگیرها در راستای جریان برای سرریز در موقعیت 60 درجه پیچ مورد بررسی قرار گرفت. مدل ریاضی FLOW-3D بر اساس نتایج تجربی واسنجی و تأیید گردید. از این مدل برای بررسی اثرات پنج متغیر (بده ورودی، زاویه آبگیری، نسبت عرض آبگیر به عرض آبراهه، ارتفاع آب پایه و موقعیت قرارگیری سرریز در پیچ) بر یکنواختی بده آبگیرها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بهترین شرایط برای یکنواختی بده جریان در آبگیرهای طرفین پیچ آبراهه، استقرار سرریز در موقعیت 60 درجه در میانه پیچ با نسبت (1: 10) عرض آبگیر به آبراهه، همراه با آب پایه، و با زاویه آبگیری صفر درجه می باشد. کارآیی زاویه آبگیری60 درجه بهتر از 90 درجه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 465

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  317-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

احداث سرریزها در پیچ رودخانه، مشکلاتی را از نظر عدم تقارن توزیع جریان در آبگیرهای طرفین رودخانه پدید می آورد. یکی از فرضیه ها جهت یکنواختی جریان عرضی، تغییر پروفیل تاج سرریز از حالت افقی به حالت شیبدار در عرض پیچ آبراهه است. در این تحقیق، کارکرد سرریزهای لبه پهن با تاج افقی و شیبدار در پیچ آبراهه، با هدف یکنواختی بده جریان ورودی به آبگیرهای ساحل چپ و راست، در شرایط جریان آب صاف مورد ارزیابی قرارگرفته است. کارکرد سرریز با تاج افقی و شیبدار در مدل فیزیکی مورد آزمون قرار گرفت، و مدل ریاضی FLOW-3D بر اساس این نتایج تجربی واسنجی و تأیید گردید. با اطمینان از قابلیت مدل ریاضی، سناریو های جدید برای بررسی اثرات پارامترهای مختلف (نظیر: موقعیت سرریز در پیچ؛ شیب تاج سرریز؛ هندسه آبگیر شامل زاویه آبگیر، عرض آبگیر و ارتفاع آستانه آبگیر؛ و شرایط جریان بالادست) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که سرریز شیبدار عملکرد بهتری در کاهش شیب عرضی در مقاطع بالادست سرریز و افزایش بده جریان به آبگیرها دارد. بهترین شرایط برای یکنواختی بده جریان در آبگیرهای طرفین پیچ آبراهه، استقرار سرریز شیبدار (با زاویه تاج 2 تا 5 درجه نسبت به افق، و شیب به سمت دیواره خارجی) در موقعیت 30 تا 60 درجه در میانه پیچ؛ با زاویه آبگیری بین صفر و 60 درجه؛ با نسبت (1: 10) عرض آبگیر به آبراهه؛ و همراه با آستانه آبگیر است. زاویه آبگیری صفر درجه بهترین است، ولی برای زاویه آبگیری 90 درجه، احداث سرریز درموقعیت 30 درجه از ابتدای پیچ توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
litScript