نتایج جستجو

3113

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

312

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NAM J. | EKINCI Y. | WHYATT G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1009-1030
تعامل: 
 • استنادات: 

  447
 • بازدید: 

  24452
 • دانلود: 

  26373
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24452

دانلود 26373 استناد 447 مرجع 0
نویسندگان: 

NGUYEN T. | BARRETT N.J. | MILLER K.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  222-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  26032
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26032

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
نویسندگان: 

KIM J. | MORRIS J.D. | SWAIT J.

نشریه: 

JOURNAL OF ADVERTISING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  29792
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29792

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHUGAN S.M.

نشریه: 

MARKETING SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  42139
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 42139

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
نویسندگان: 

MELLER J.J. | HANSAN T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  442-449
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  16039
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16039

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

YEH C.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  245-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  29471
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29471

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SHIRKHODAIE MEYSAM | NEJAT SOHEIL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128041
 • دانلود: 

  30995
چکیده: 

This study examines the impact of the BRAND salience on the BRAND LOYALTY through the mediator variables, perceived quality, BRAND image, perceived value, and satisfaction. This research is applied in terms of purpose and descriptive based on method. The population in this study are tourists who have arrived in the city of Babolsar in the summer of 2015. According to the sampling formula for unlimited population, a sample of 384 was obtained. A questionnaire was used to collect data in this study. Data was analyzed through SPSS and Smart PLS2 software. The results showed that the BRAND salience has a positive and significant effect on perceived quality, BRAND image (characteristics of people and the physical environment), and destination BRAND LOYALTY. Also, the results showed that the perceived quality has a positive and significant effect on the BRAND image (characteristics of people and the physical environment). But the perceived value and satisfaction have no significant impact on the BRAND LOYALTY. The perceived value has a positive and significant effect on satisfaction. Finally, satisfaction and physical environment have positive and meaningful effects on the BRAND LOYALTY, but perceived value and people characteristics have no significant impact on the BRAND LOYALTY.

آمار یکساله:  

بازدید 128041

دانلود 30995 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  69-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3772
 • دانلود: 

  1644
چکیده: 

با توجه به چشم اندازی از جامعه نام تجاری (برند) به همراه اعتماد و تعهد به نام تجاری و ادبیات وفاداری هدف ما این است که نشان دهیم چگونه جوامع نام تجاری (برند) بر پایه رسانه های اجتماعی، بر روی عناصری از مدل مشتری محور و وفاداری و تعهد به نام تجاری تاثیر می گذارد و با بررسی میزان تاثیر هر یک از این عوامل، پیشنهادات کاربردی جهت بهبود این عوامل در این رسانه ها معرفی گردیده است؛ در این مطالعه که بر اساس طرح پژوهش توصیفی و از نظر هدف کاربردی می باشد در تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از تحلیل عاملی، تحلیل همبستگی (پیرسون) و برای آزمون فرضیه ها و بررسی روابط بین متغیرها، آزمون های همبستگی و مقایسه ای و دیگر آزمون های مورد نیاز از آمار استنباطی به کمک نرم افزارهای تحلیل آماری SPSS 22.0 و از نرم افزار LISREL 8.80 جهت تحلیل عاملی سازه ها استفاده شده است. همچنین از روش مدل سازی معادلات ساختاری جهت برازش مدل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جامعه نام تجاری در رسانه اجتماعی بر رابطه مشتری/محصول و نام و نشان تجاری و شرکت و سایر مشتریان موثر بوده، همچنین بهبود روابط مشتریان با شرکت، محصول و سایر مشتریان موجب افزایش اعتماد مشتریان به نام و نشان تجاری (برند) خواهد شد و در نهایت تعهد و وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری (برند) نیز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 3772

دانلود 1644 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  89-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  3624
 • دانلود: 

  1091
چکیده: 

اهمیت نام تجاری و تاثیر آن در فروش محصولات و خدمات به طور فزاینده ای در حال گسترش است و آگاهی از شخصیت نام تجاری و ابعاد آن برای همه موسسات حائز اهمیت می باشد. به همین دلیل در تحقیق حاضر به شناسائی ابعاد شخصیتی نام تجاری پرداخته شده و تاثیر شخصیت نام تجاری بر رضایت، ارزش ادراکی، اعتماد و وفاداری به نام تجاری مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از پرسشنامه، نظرات 212 نفر از کاربران شرکت ایرانسل جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی چهار بعد را برای شخصیت نام تجاری ایرانسل معرفی می کند. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شخصیت نام تجاری بر رضایت و ارزش ادراکی و همچنین تاثیر معنی دار رضایت بر اعتماد و وفاداری، و ارزش ادراکی بر رضایت و وفاداری مشتریان است. لذا، موسسات خدماتی باید با تمرکز بر ارتباطات و دستیابی به روابط عمومی اثربخش به ایجاد و حفظ شخصیت نام تجاری مطلوب اقدام نمایند. چرا که ارتباطات نقش حیاتی در خلق و حفظ شخصیت نام تجاری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3624

دانلود 1091 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  59-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  4513
 • دانلود: 

  1498
چکیده: 

وفاداری مشتری از جمله مولفه هایی است که بازاریابی رابطه مند به ویژه در بازار صنعتی امروزه به آن تاکید قابل توجهی می کند. یکی از عواملی که در شکل گیری این وفاداری نقش دارد علایم تجاری شرکت هاست. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی رابطه وفاداری مشتریان با عوامل موثر از علایم تجاری پرداخته است. به منظور تحقق این هدف، بر اساس مدل مفهومی تحقیق رابطه رضایتمندی، ارزش، مقاومت برابر تغییر، احساس، اعتماد، و ارزش ویژه برند با وفاداری مشتری فرضیه سازی و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه به صورت تصادفی در جامعه آماری مراکز عرضه کننده خدمات زیراکس و چاپ در مناطق 22 گانه تهران با حجم نمونه 150 مرکز جمع آوری شد و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که ارزش ویژه برند و اعتماد، مهمترین عامل اثرگذار در الگوهای رفتاری و نگرشی وفاداری مشتری را هستند. ضمن اینکه عوامل اثرگذار بین وفاداری رفتاری در مقابل وفاداری نگرشی ممکن است در زمینه های تحقیقاتی مختلف، متفاوت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 4513

دانلود 1498 استناد 4 مرجع 0
litScript