نتایج جستجو

631052

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

63106

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  221-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  682
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

مقدمه: پوکی استخوان، از شایع ترین بیماری های زندگی امروزی است. امروزه اثر فعالیت های ورزشی بر افزایش BMD استخوان، در تمام سنین و حفظ آن در کهنسالی، به خوبی ثابت شده است.هدف: مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی و هوازی بر تغییرات دانسیته معدنی استخوان موضعی دختران غیرورزشکار.مواد و روش ها: آزمودنی های این پژوهش 36 دختر غیرورزشکار با میانگین سنی 22.58± 1.65 سال و شاخص توده  22.85±2.71در سه گروه مقاومتی، هوازی و کنترل انتخاب شدند. تمرین های گروه هوازی شامل 36 جلسه دویدن (3 جلسه در هفته)، به مدت 40 دقیقه و با شدت 70 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب بود. گروه مقاومتی نیز در 36 جلسه، تمرین های خود را به صورت دایره ای و با شدت 70 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه (6 تا 8 تکرار در 3 نوبت و 2 دقیقه استراحت بین نوبت ها)، انجام دادند.نتایج: هر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی، سبب ایجاد تغییرات معنی داری در دانسیته معدنی استخوان ناحیه های کمر، گردن استخوان ران و مچ دست شدند (0.05>P). در مورد کمر، تمرینات مقاومتی نسبت به تمرینات هوازی اثر بهتری داشت، در حالی که در مورد گردن استخوان ران، فقط تمرین هوازی اثر بهتری ایجاد کرد (0.05>P).نتیجه گیری: نتایج کلی این تحقیق نشان داد که در مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و هوازی بر دانسیته مواد معدنی استخوان، تفاوت های برجسته ای وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 682

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Mahmoudi Marzieh | Arashi Mohammad | Nezakati Ahmad

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43680
 • دانلود: 

  15255
چکیده: 

In the present article, we develop the well-known preliminary test AND Stein-type estimators for the probability DENSITY function under association. In this respect, we derive the asymptotic characteristics of the proposed estimators under a set of local alternatives. Some numerical studies are provided for supporting the findings. The result of this article improves the kernel estimate of the marginal probability DENSITY function of a strictly stationary sequence of associated rANDom variables. For practical sake, the behavior of the proposed estimators is also analyzed using a real data set.

آمار یکساله:  

بازدید 43680

دانلود 15255 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کیایی مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  41-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  875
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

در این تحقیق، تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر خواص فیزیکی چوب جوان گونه ممرز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد نه اصله درخت سالم ممرز دوازده ساله به طور تصادفی در ارتفاع 300، 750 و 1350 متری از سطح دریا در طرح جنگلداری ماشلک انتخاب گردید. از هر درخت سه دیسک از ارتفاع برابر سینه، 50 و 75 درصد ارتفاع درختان قطع و نمونه هایی در سطح دیسک ها برای مقایسه خواص فیزیکی شامل دانسیته خشک، دانسیته بحرانی، همکشیدگی حجمی و واکشیدگی حجمی تهیه شد. نتایج آنالیز تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر دانسیته خشک، دانسیته بحرانی، همکشیدگی حجمی و واکشیدگی حجمی چوب جوان ممرز معنی دار نیست. روند تغییرات دانسیته خشک و بحرانی در محور طولی از پایین به بالای درخت نزولی است. اثر متقابل کلاسه ارتفاعی و محور طولی درخت بر دانسیته خشک، بحرانی، همکشیدگی و واکشیدگی حجمی غیرمعنی دار و اثر محور طولی درخت بر دانسیته خشک و بحرانی چوب معنی دار است. نتایج همبستگی نشان داد که ارتباط بین دانسیته با تغییرات ابعادی چوب در ارتفاع 750 متر نسبت به سایر کلاسه ارتفاعی قوی تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 875

دانلود 291 استناد 0 مرجع 5
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  349-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65306
 • دانلود: 

  69590
چکیده: 

Background: In this study a series of BASIC dosimetric proper es of a lowDENSITY (LD) gel dosimeter are inves gated. The dose response is studied regarding to linearity, sensi vity, dose-rate AND energy dependence as well as lung ssue equivalence. Materials AND Methods: The LD gel was made by mixing the polymer gel with expANDed polystyrene spheres. Energy dependence was studied at two different energies: 1. 25 MeV AND 6 MV photon beams which were produced by 60Co AND Linac machines. Inves ga on of dose rate dependence was performed in the low, medium, AND high absorbed dose regions. Also reproducibility of dose response was studied in three sets of LD gel with iden cal prepara on, irradia on AND imaging procedure at three different days. Moreover the linearity AND sensi vity were inves gated up to 30Gy. Results: The results showed that the dose response was reproducible. The gel response was found linear up to 22Gy with r2=0. 981 AND sensi vity of 0. 814S-1Gy-1. In the measured ranges, the dose response of LD gel was independent of beam energy within less than ± 0. 02 AND dose rate had no effect on the gel response. LD gel was nearly lung ssue equivalent with mass DENSITY 0. 37 to 0. 4g/cm3 AND rela ve electron DENSITY 0. 41. Conclusion: MAGAT LD gel dosimeter appears to be a promising dosimeter in all aspects of dosimetric proper es evaluated in this study. In addi on, its high linearity together with no dose rate dependence in different level of absorbed doses makes it a suitable dosimeter to measure 3D-dose distribu ons inside a non-homogeneous media.

آمار یکساله:  

بازدید 65306

دانلود 69590 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  465-470
تعامل: 
 • استنادات: 

  263
 • بازدید: 

  2597
 • دانلود: 

  27859
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2597

دانلود 27859 استناد 263 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  134-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  924
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

در این بررسی از درختانPopulus alba  کلن بومی و XPopulus euramericana  کلن شماره 476 که در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کاشته شده بودند، استفاده و برخی خواص کاربردی آناتومیکی و فیزیکی این گونه ها اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که سن جوان چوبی برای هر دو گونه تقریبا 10 سال می باشد. در هر دو گونه مورد مطالعه با افزایش تعداد حلقه های سالیانه تا حلقه دهم، میانگین طول الیاف به شدت افزایش یافت. بعد از حلقه دهم در گونه آلبا این روند افزایشی به طور آهسته تری ادامه داشت، در حالی که در گونه اورامریکن با افزایش حلقه های سالیانه از میانگین طول الیاف کاسته شد. با توجه به میزان رویش سالیانه، درصد جوان چوب برای گونه آلبا 46.8 درصد و گونه اورامریکن 73.8 درصد در ارتفاع برابر سینه محاسبه شد. میانگین دانسیته پایه نیز در ارتفاع برابر سینه برای گونه های آلبا و اورامریکن به ترتیب 0.329 و 0.318 گرم بر سانتیمتر مکعب بود، که از مغز به پوست در هر دو گونه روند افزایشی داشت. بین دانسیته جوان چوب و بالغ چوب در هر دو گونه اختلاف معنی داری مشاهده شد. الگوی تغییرات هم کشیدگی نیز در گونه های مورد مطالعه از مغز به پوست روند کاهشی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 924

دانلود 220 استناد 3 مرجع 2
strs
نویسندگان: 

BENSALLAM S. | BAHI L. | EJJAAOUANI H. | SHAKHIREV V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  203-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91455
 • دانلود: 

  62079
چکیده: 

In order to study the SHRINKAGE process of clayey soil, we perform a modified laboratory test allowing to measure simultaneously AND continuously the vertical displacement AND the weight of natural state specimen. The experiment was conducted on undisturbed clayey specimen. Using the experimental results, AND on the basis of the existing relation between the soil water content AND its structural evolution, we proposed an analytical model allowing the analysis of the soil SHRINKAGE curve.

آمار یکساله:  

بازدید 91455

دانلود 62079 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TIBSHIRANI R.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  273-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  477
 • بازدید: 

  129483
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 129483

دانلود 32295 استناد 477 مرجع 0
نویسندگان: 

GUPTA S.M. | AGGARWAL P. | AGGARWAL Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97721
 • دانلود: 

  48669
چکیده: 

This paper presents the results of an experimental investigation carried out to evaluate the SHRINKAGE of High Strength Concrete. High Strength Concrete is made by partial replacement of cement by flyash AND silica fume. The SHRINKAGE of High Strength Concrete has been studied using the different types of coarse AND fine aggregates i.e. SANDstone AND Granite of 12.5 mm size AND Yamuna AND Badarpur SAND. From the test results of the above investigation it can be concluded that the SHRINKAGE strain of High Strength Concrete increases with age. The SHRINKAGE strain of concrete with replacement of cement by 10% of Flyash AND Silica fume respectively at various ages are more (6 to 10%) than the SHRINKAGE strain of concrete without Flyash AND Silica fume. The SHRINKAGE strain of High Strength Concrete is also compared with that of normal strength concrete. Test results show that the SHRINKAGE strain of high strength concrete is less than that of normal strength concrete.      

آمار یکساله:  

بازدید 97721

دانلود 48669 استناد 0 مرجع 602
نویسندگان: 

وحدانی فریدون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)
 • صفحات: 

  101-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

در انگلستان یک مستمع مودب با دقت کامل به صاحب سخن خیره می شود و گهگاه پلک بر هم می زند تا اشتیاق خود را به موضوع صحبت نشان دهد. این گونه پلک زدن برای آمریکاییها بی معناست. آمریکایی انتظار دارد مستمع سر خود را به علامت تایید تکان دهد و گاهی زیر لب بگوید: آها، آها. در مناطقی از خاور دور هیچ نگاهی به طرف مقابل در حین صحبت جایز نیست.در آموزش زبان خارجی ، معمولا گفته می شود که فرهنگ با زبان آمیخته است و در تدریس زبان حذف عامل فرهنگ امکان پذیر نیست . اما این مهم چندان در کتابها و کلاسهای آموزش زبان ملموس نبود تا اینکه روش ارتباطی با گرایشی جامعه شناسانه پا به عرصه آموزش زبان گذاشت. این روش سعی داشته تا آنجا که ممکن است زبان را به شکل واقعی و طبیعی آن که توسط گویشوران زبان هدف مورد استفاده قرار می گیرد در کلاس درس ارایه کند.با این حال مساله فرهنگ به همین جا ختم نمی شود. امروزه زبانهای خارجی با اهداف متفاوت و متنوع آموخته می شود. آیا همه زبان آموزان نیازمند آن اند که با فرهنگ بیگانه آشنا شوند؟ آیا یادگیری زبان، آن طور که شومن مدعی است، بدون ترک فرهنگ خودی و پذیرش فرهنگ گویشوران زبان هدف امکان پذیر نیست؟ اصولا فرهنگ در حیطه آموزش زبان چگونه تعریف می شود؟ در کشورمان، ایران، این مساله چه شکلهایی پیدا می کند؟ اینها برخی از سوالاتی است که مقاله حاضر به آن پرداخته ولی لزوما جوابی قطعی به آنها ارائه نمی شود. بلکه حیطه هایی برای تحقیق در مقوله فرهنگ و آموزش زبان خارجی مطرح می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
litScript