نتایج جستجو

34850

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3485

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  190-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  707
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 707

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33161
 • دانلود: 

  14559
چکیده: 

Following Beebe, Takahashi, and Uliss-Weltz’s (1990) classification, this study examines the relationship between power and gender of the addressees and the type and number of refusal strategies employed by Sarawani Baloch MALE university students (SBMUS). Fifty SBMUS studying in Azad University of Sarawan were randomly chosen as the participants of the study. Data collection was accomplished through applying a revised version of DCT (Discourse Completion Test). The data collected were then coded and analyzed according to Beebe et al.’s (ibid.) taxonomy, and Chi-square and Correlation test results. The results show that refusal strategies extracted, are, for the most part, similar to those given in Beebe et al.’s work, which, in turn, confirms the universality of applying refusal strategies. However, SBMUS also employ some new strategies not predicted in the given scheme, suggesting the effect of their religion and culture. Research findings also denote the ineffectiveness of power and gender of the addressees on the type of refusal strategies employed by SBMUS. Moreover, results indicate that although power of the addressees affects number of refusal strategies used by the participants, their gender does not affect this variable. “Excuse, reason, explanation” dealing with all the addressees, the combination of 3 refusal strategies in reply to those in higher social power, and the combination of 2 strategies in response to those with equal and lower power are the most frequent refusal strategies regarding the type and number of refusal strategies.

آمار یکساله:  

بازدید 33161

دانلود 14559 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4-الف
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6805
 • دانلود: 

  411
چکیده: 

جهت بررسی اثر مدت پروار بر کمیت و کیفیت لاشه های بره های نر ترکی- قشقایی آزمایشی بر روی 80 راس بره با میانگین سن 90±7 روز و میانگین روز 23.1±2.5 کیلوگرم در چهار دوره پرواری انجام شد. بعد از پایان هر دوره پروار 60، 90، 120 و 150 روزگی تعداد 16 راس بره کشتار، قطعه بندی و مورد تجزیه لاشه قرار گرفتند. بر اساس اطلاعات بدست آمده اختلاف بین مدت پروار در رابطه با میانگین وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی بسیار معنی دار بود (P<0.01). در حالی که در مورد افزایش وزن روزانه، بازده لاشه و درصد کل گوشت لاشه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. مدت پروار اثر معنی دار (P<0.05) بر درصد کل چربی و درصد کل استخوان لاشه داشت به طوری که با افزایش مدت پروار، درصد چربی لاشه افزایش و درصد استخوان لاشه کاهش یافت. بیشترین درصد گوشت (49.8)، چربی (17.9) و استخوان (19.2) لاشه به ترتیب پس از 120، 150 و 60 پروار و کمترین آنها به ترتیب با 47.1، 13.7 و 13.9 درصد پس از 150، 60 و 150 روز پروار مشاهده شد. با افزایش مدت پروار درصد دنبه افزایش یافت که بیشترین آن 20.1 درصد و کمترین آن 17.4 درصد به ترتیب پس از 150 و 60 روز پروار بدست آمد. سطح مقطع ماهیچه راسته در دوره های مختلف پروار 60، 90، 120 و 150 روز به ترتیب 11.07، 14.23، 15.50 و 15.73 سانتیمتر مربع بود و تنها تفاوت معنی دار (P<0.01) بین بره های 60 روز پروار با سایر دوره ها مشاهده گردید. مدت پروار اثر معنی داری (p<0.05) بر ترکیبات شیمیایی لاشه نشان داد. با افزایش مدت پروار درصد رطوبت، پروتیین و خاکستر کاهش، ولی درصد چربی افزایش یافت. با توجه به این که در پرواربندی از نظر اقتصادی مقدار گوشت به عنوان مهم ترین فاکتور می باشد، مدت مناسب پروار در این نژاد حداکثر 90 روز پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 6805

دانلود 411 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

کشاورزی پویا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  155-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2793
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر سنین مختلف از شیرگیری بر عملکرد پروار بره های نر نژاد فراهانی مطالعه شد. بدین منظور تعداد 16 راس بره نر در سنین 45، 60، 75 و 90 روزگی به طور تصادفی انتخاب، از شیرگرفته شده و به مدت 90 روز پروار گردیدند. آزمایش در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی با چهار سن از شیرگیری در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش سن از شیر گیری میانگین وزن نهایی، خوراک مصرفی روزانه، لاشه گرم و لاشه سرد به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05)، ولی در میانگین کل تغییرات وزن، وزن افت لاشه و درصد افت لاشه تفاوتی حاصل نگردید (P>0.05). از طرفی بین میانگین افزایش وزن روزانه در سنین 45 و 60، همچنین 75 و 90 روزگی تفاوتی دیده نشد (P<0.05). میانگین ضریب تبدیل غذایی سنین 45، 60 و 75 روزگی اختلاف نداشت، ولی به طور معنی داری کمتر از سن از شیرگیری 90 روزگی بود (P<0.05). با توجه به عدم تفاوت معنی دار کل تغییرات وزن، وزن افت لاشه و درصد افت لاشه در سنین مختلف از شیرگیری و نیز با توجه به یکسان بودن آماری ضریب تبدیل غذایی در سنین 45، 60 و 75 روزگی و بهتر بودن این فراسنجه نسبت به سن از شیرگیری 90 روزگی و از طرفی با احتساب صرفه اقتصادی ایجاد شده در اثر فروش شیر مازاد میش و کاهش تراکم دام در مرتع توصیه می گردد که بره های نر نژاد فراهانی در سن 60 روزگی از شیرگرفته شده و وارد مرحله پروار گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 2793

دانلود 296 استناد 0 مرجع 5
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  435-443
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1630
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این تحقیق اثرات چهار جیره غذایی با میزان انرژی و پروتئین یکسان حاوی سطوح صفر، پنج، ده و پانزده درصد ضایعات صنعت ماکارونی بر روی پرواربندی نر قزل در شرایط مزرعه ای مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 20 راس بره پرواری نر قزل با میانگین سنی 7 تا 8 ماه و میانگین وزن اولیه 3.17±36.81 کیلوگرم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار جیره غذایی و پنج تکرار در هر تیمار به مدت 90 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. در طول آزمایش بره ها به طور آزاد به آب و غذا دسترسی داشته و از نظر سایر عوامل، شرایط یکسانی داشتند. مصرف اختیاری ماده خشک و وزن بره ها هر 15 روز یکبار اندازه گیری شد و در انتهای آزمایش میزان ماده خشک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی گروه ها با هم مقایسه گردیدند. مصرف خوراک در کل دوره در بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نداشت (p>0.05). از نظر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تیمارهای مختلف به طور معنی داری با هم اختلاف داشتند (p<0.01). بیشترین افزایش وزن روزانه و بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار حاوی ده درصد ضایعات ماکارونی بوده، گرچه اختلاف معنی داری در خصوص صفات یادشده برای تیمارهای حاوی ده و پانزده درصد وجود نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که از ضایعات ماکارونی به عنوان منبع انرژی تا سقف پانزده درصد در جیره بره های نر قزل بدون تاثیر نامطلوب بر عملکرد می تواند استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1630

دانلود 118 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  151-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48705
 • دانلود: 

  16227
چکیده: 

The present article investigates the stress pattern system of Central Sarawani BALOCHI (CSB), spoken in Sarawan located in Sistan and Baluchestan province of the Islamic Republic of Iran, based on metrical theory as developed in Hayes (1995). Correspondingly, the present research illustrates the position of primary and secondary stress in mono-morphemic words, verbal paradigms, compound words, complex words, pair words and simple transitive as well as intransitive sentences. The linguistic data are mostly based on the purposeful recording of speech gathered through interview and elicitation from the speech of 10 MALE and feMALE language consultants with different social backgrounds. CSB data highlight that the stress pattern system in this language variety is almost totally systematic; it is a language variety with iambic feet. Further, CSB data show up that stress is culminative at phonological level. It is also rhythmically distributed. The absence of stress assimilation is supported by CSB data as well. Since the location of stress is predictable, its stress pattern is fixed. The data, likewise, confirm that stress system in CSB is a mixture of morphological and rhythmic. Meanwhile, stress pattern in complex words indicate the suffixes attract the primary stress. Besides, in negative and prohibitive forms, prefixes mae- and nae- get the primary stress.

آمار یکساله:  

بازدید 48705

دانلود 16227 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1761-1767
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34134
 • دانلود: 

  21051
چکیده: 

Castration of MALE animal's leads to a reduction in aggressive behavior, which animals will avoid wasting energy resulting to economic production of the animal, grows. It also reduces damage and bruising animals and increases normed meat producing at slaughter. In this study, 20 LAMBS Ghezel breed in four age groups, group 1: one month (n=4), group 2: two months (n=4) Group 3: three months (n=4), Group 4: four months (n=4), were selected and by the surgical procedure were castrated. For comparing the effects of castration on fattening capacity and frequency of sexual behaviors, group 5: one month (n=4) was used as a control group. The GLM procedure of SAS in unbalanced design was used. Five groups of LAMBS were fed with a same diet of fattening for 270 day. LAMBS weighing was done after 12 hours of starvation every month. A significant difference was observed between control group and other castrated groups (P<0.0001). The control group LAMBS showed a higher final average weight (46.125 kg) than the other castrated groups, group one: (41.6071 kg), group tow: (41.205 kg), group three (40.2823 kg) and group four (40.962 kg). Daily average gain for all groups was similar (Group 1 (133.024 g), Group 2 (120.307 g), Group 3 (113.48 g), Group 4 (113.154 g) and control group (152.068 g)) which was not a significant difference between castrated groups with control. Body condition score at the end of period were measured for all groups and no significant difference was observed. Each of sexual behavior decreased significantly between the castrated and control group. The results showed that castration depressed aggression and reproductive behavior of animals. Weight of castrated group was lower than the control, in which the lamb that had been castrated at younger ages due to the low stress and get away from castration were better at slaughter time.

آمار یکساله:  

بازدید 34134

دانلود 21051 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  536
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 536

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RZEHAK L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  115-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43887
 • دانلود: 

  17263
کلیدواژه: 
چکیده: 

This empirical study deals with language contact phenomena in Sistan. Codecopying is viewed as a strategy of linguistic behavior when a dominated language acquires new elements in lexicon, phonology, morphology, syntax, pragmatic organization, etc., which can be interpreted as copies of a dominating language. In this framework Persian is regarded as the model code which provides elements for being copied into BALOCHI as the basic code. It is argued here that code-copying affects most readily the lexicon, whereas more structured subsystems like morphology and syntax hardly admit to copying. Instead lexical copies serve as an intermediary for copying phonic and morphological-syntactical features of the model code. Copies of the Persian model code which become established linguistic features of BALOCHI are distinguished from ephemeral linguistic switches which are studied within the context of communication situation variables and other linguistic or extralinguistic factors. The study is based upon audio recordings of colloquial BALOCHI speech made by the author in Sistan during the last six years.

آمار یکساله:  

بازدید 43887

دانلود 17263 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: پرواربندان بره به علت عدم اطلاع از روش مناسب پروار، سود کمتری دریافت می کنند همان طور که در پرورش جوجه های گوشتی مرسوم است جیره پیش دان حاوی پروتئین وانرژی زیاد به جوجه های تازه تفریخ شده اختصاص می یابد و هرساله از تعداد فاصله بین روز تفریخ و کشتار کاسته می شود، لذا همین روش می تواند در بره های تازه متولد شده با دریافت خوراک خزشی مورد آزمون قرارگیرد. هدف: انتخاب روش مناسب پروار و رساندن بره ها به وزن کشتار در حداقل زمان ممکن، کاهش هزینه پرورش دام و خروج دام اضافی از مرتع بود. روشکار: 51 راس بره نر افشاری از بدو تولد در قالب طرح کاملا تصادفی نا متعادل به 4 تیمار شامل تیمار اول: شیرمادر+ یونجه+ مرتع (شاهد مرسوم بدون پروار بصورت پرورش نیمه متمرکز یا CONT-UF)، تیمار دوم: شیر مادر+ یونجه+ مرتع سپس دریافت جیره پرواری (شاهد مرسوم پرواربندی شده بصورت پرورش نیمه متمرکز یا CONT-F)، تیمار سوم: شیر مادر+ تغذیه خزشی (حاوی پروتئین قابل متابولیسم زیاد بصورت پرورش متمرکز یا HMP) و تیمار چهارم: شیر مادر+ تغذیه خزشی (حاوی پروتئین قابل متابولیسم کم اما دارای لیزین و متیونین محافظت شده شکمبه ای بصورت پرورش متمرکز یا LMP+LMRP) اختصاص یافتند. نتایج: اثر تغذیه خزشی بر افزایش وزن روزانه بره ها معنی دار بود (0001/0=P). مقدار ماده خشک مصرفی بین تیمارهای آزمایشی معنی دار و بیشترین آن مربوط به تیمار CONT-F بود (0001/0=P). ضریب تبدیل غذایی در تیمار های شاهد به طور معنی دار افزایش و بیش ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار CONT-F بود(0001/0=P). بازده لاشه در تیمار CONT-UF کاهش معنی دار یافت(0001/0=P). بیشترین سود در تیمار LMP+LMRP وجود داشت و زیان در تیمار CONT-F مشاهده شد (0001/0=P). نتیجه گیری نهایی: بر اساس محاسبات اقتصادی، تیمار LMP+LMRP روش بهتری برای پروار بندی بره تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
litScript