نتایج جستجو

28474

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2848

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ULTEE A. | SLUMP R.A. | STEGING G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  620-624
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  9864
 • دانلود: 

  14059
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9864

دانلود 14059 استناد 374 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

در این پژوهش مشتق تترا آزوکالیکس [4] آرن بر پایه 2 و 6- دی آمینو پیریدین به وسیله واکنش کوپلینگ آزو میان نمک تترادیازونیوم کالیکس [4] آرن و 2 و 6- دی آمینو پیریدین سنتز شده است. شناسایی ترکیب به دست آمده به وسیله روش های طیف سنجی (فروسرخ، فرابنفش، 13CNMR، 1HNMR و جرمی) صورت گرفت. ویژگی ضد باکتری با استفاده از آزمون رقیق سازی محیط کشت (broth macrodilution) انجام شد. این بررسی روی چهار سویه استاندارد انتخابی، دو گرم مثبت (باسیلوس سرئوس و استافیلوکوک اورئوس) و دو گرم منفی (اشرشیاکلی و سودو موناس آئروژینوزا) صورت پذیرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  741
 • دانلود: 

  1002
چکیده: 

اسپور B. CEREUS به صورت گسترده در طبیعت پراکنده است، و می توان آن را از مواد غذایی گوناگونی جدا نمود. این باکتری تولیدکننده آنتروتوکسین های مولد اسهال و تهوع بوده و قادر به ایجاد سندرم اسهال و تهوع می باشد. لذا بررسی وجود آن در شیر پاستوریزه و احتمال بیماریزایی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این مطالعه ردیابی B. CEREUS در مراحل مختلف تولید شیر پاستوریزه و میزان افزایش آن می باشد. هم چنین بتوانیم ارتباط بین میزان افزایش این ارگانیسم با سایر میکروارگانیسم های شیر از جمله Coliform، بار کلی میکروبی و اسپورهای هوازی را مشخص نماییم. در این تحقیق در طی دو ماه اردیبهشت و خرداد از مراحل گوناگون خط تولید شیر پاستوریزه نمونه گیری، و آزمون های میکروبی مربوطه بلافاصله انجام شد و داده ها با استفاده از روش آماری kruskal wals در سطح احتمال 1 درصد مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید: اولا تعداد B. CEREUS در زمان نگهداری شیر پاستوریزه افزایش یافته و هم چنین اختلاف معنی دار نیز نشان داده شد (p<0.01). ثانیا معلوم شد تعداد Coliform در اثر فرایند پاستوریزاسیون کم شده و اختلاف معنی دار نمایان گردید (p<0.01). ثالثا تعداد اسپورهای هوازی در شیر خام و شیر پاستوریزه اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 درصد وجود نداشته است (p<0.01). احتمال می رود کاهش بار میکروبی شیر عامل موثری در ایجاد شرایط مناسب برای تکثیر B. CEREUS باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 741

دانلود 1002 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RASKO D.A. | ROSOVITZ M.J. | OKSTAD O.A.

نشریه: 

JOURNAL OF BACTERIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  189
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  52-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  20557
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20557

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

بیگدلی محسن | حمیدیه هرمز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  389-402
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  619
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

برگهای سیزده گونه اکالیپتوس پس از تعیین گونه آنها از ایستگاه فدک دزفول به محل آزمایشگاه مرکز تحقیقات تهران منتقل گردید. پس از اسانس گیری از برگهای خشک شده به روش تقطیر با بخار آب تاثیر ضد باکتریایی روغنهای اسانسی بدست آمده به روش انتشار در آگار با کمک دیسک و روش رقت لوله ای مورد ارزیابی قرار گرفت. این روغنهای اسانسی در برابر S.aureus واجد اثرات ضد باکتریایی ضعیف (+)، متوسط (++) و خوب (+++) بوده و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتری (M.I.C) آنها رقت 1.2 بود. این روغنهای اسانسی نسبت به E.coli دارای اثرات ضعیف (+) و متوسط (++) ضد باکتریایی بوده و M.I.C آنها نیز رقیق 1.2 بود. در مورد B.CEREUS اثرات ضد باکتریایی ضعیف (+)، متوسط (++)، خوب (+++) و بسیار خوب (++++) روغنهای اسانسی ثبت گردید و M.I.C مربوطه نیز واحد رقتهای 1.4 و 1.8 بود. همچنین روغنهای اسانسی بر روی L.monocitogenes واجد اثرات ضعیف (+) و متوسط (++) بودند. با عنایت به محدودیتهای استفاده از مواد ضد باکتریایی شیمیایی کاربرد مواد ضد باکتریایی گیاهی در حال توسعه روزافزون است و به نظر میرسد که مطالعه در مورد آنها ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 619

دانلود 127 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 7)
 • صفحات: 

  17-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

سابقه و هدف: نیاز موجودات زنده از جمله میکروارگانیسم ها به عناصر کمیاب از مدتها قبل شناخته شده است. از طرفی وجود عناصر مختلف از جمله کادمیوم در غلظت های بالا در محیط کشت میکروارگانیسم ها می تواند منجر به عدم رشد آنها گردد و راههای متابولیکی آنها را تغییر دهد.مواد و روشها: در این مطالعه دو باکتری اشریشیاکلی و باسیلوس سرئوس را در محیط کشت نوترینت براث N.B حاوی (0.1 mM/lit، 0.05، 0.01 کلرید کادمیوم) و N.B خالص به مدت 5 ساعت در 37˚C کشت داده شد و تغییرات رشد باکتری ها هر نیم ساعت یکبار توسط دستگاه اسپکتروفتومتر سنجش گردید.یافته ها: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که 0.01mM/lit Cd2+ بر روی رشد اشریشیاکلی تاثیر چندانی ندارد، در حالیکه از رشد باسیلوس سرئوس به میزان 41.1% بعد از 3.5 ساعت انکوباسیون در مقایسه با کنترل کاسته می شود. در حضور غلظت 0.05 mM/lit Cd2+ رشد اشریشیاکلی به میزان 87.5% بعد از 3.5 ساعت انکوباسیون در مقایسه با کنترل کاهش می یابد. در صورتیکه این غلظت از کادمیوم موجب توقف رشد باسیلوس سرئوس می گردد.نتیجه گیری: این نتایج بیانگر نقش غلظت عناصر کمیاب در محیط زیست میکروارگانیسم ها می باشد. ضمنا باسیلوس سرئوس در مقایسه با اشریشیاکلی نسبت به کادمیوم حساس تر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LABA WOJCIECH | RODZIEWICZ ANNA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71874
 • دانلود: 

  37592
چکیده: 

Background: Extensive quantities of keratinic by-products are disposed annually by animal-processing industry, causing a mounting ecological problem due to extreme resilience of these materials to enzymatic breakdown. There is a growing trend to apply cheap and environment-friendly methods to recycle keratinic wastes. Soil bacteria of profound keratinolytic potential, especially spore-forming rods from the genus Bacillus, play a significant role in keratinase-mediated biodegradation of keratins, therefore could be effective in hastening their biodegradation. Keratin hydrolysis in microbial cultures is one of the most promising techniques not only to utilize this protein but also to obtain valuable by products.Objectives: The study was undertaken to investigate the biodegradation process of various keratinic materials by two Bacillus strains.Materials and Methods: Two keratinolytic strains, Bacillus CEREUS and B. polymyxa, were subject to cultures in the presence of several keratinic appendages, like chicken feathers, barbs and rachea of ostrich feathers, pig bristle, lamb wool, human hair and stratum corneum of epidermis, as main nutrient sources. Bacterial ability to decompose these waste materials was evaluated, at the background of keratinase and protease biosynthesis, in brief four-day cultures. Keratinolytic activity was measured on soluble keratin preparation and proteases were assayed on casein. Additionally, amounts of liberated proteins, amino acids and thiols were evaluated. Residual keratin weight was tested afterwards.Results: Both tested strains proved to be more adapted for fast biodegradation of feather β-keratins than hair-type α-keratins. B. CEREUS revealed its significant proteolytic potential, especially on whole chicken feathers (230 PU) and stratum corneum (180 PU), but also on separated barbs and rachea, which appeared to be moderate protease inducers. Keratinolytic activity of B. CEREUS was comparable on most substrates and maximum level obtained was 11 KU. B. polymyxa was found to be a better producer of keratinases, up to 32 KU on chicken feathers and 14 KU on both fractions of ostrich feathers. Its proteolytic activity was mostly revealed on stratum corneum and human hair. Stratum corneum was extensively degraded by both bacterial strains up to 99%-87%, chicken feathers 47-56%, ostrich barbs and rachea, 28% and 35% at maximum, respectively. Keratin fibres of structures like human hair, lamb wool and pig bristle remained highly resilient to this short microbiological treatment, however certain extent of keratinase induction was also observed.Conclusions: The obtained results prove that keratinolytic potential of both tested bacterial strains could be applied mainly in biodegradation of feathers, however, B. CEREUS and B. polymyxa differed in terms of keratinase and protease production on each of the substrates. Biodegradation of highly resilient structures like hair or pig bristle requires further analysis of process conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 71874

دانلود 37592 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  186-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

سابقه پژوهش: در سال های اخیر استفاده از ضدعفونی کننده ها برای غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها در صنایع مختلف از جمله داروسازی و صنایع غذایی رو به افزایش است. استفاده از ضدعفونی کننده ها به عنوان گزینه های درمانی اولیه در برابر پاتوژن ها بر روی سطوح در مراکز بهداشتی از روش ﻫ, ﺎ, ی ﭘ, ﻴ, ﺸ, ﮕ, ﻴ, ﺮ, ی و ﻛ, ﻨ, ﺘ, ﺮ, ل ﻋ, ﻔ, ﻮ, ﻧ, ﺖ,است. روش تحقیق: در این مطالعه، MIC و MBC ضدعفونی کننده های باکتری B. CEREUS، S. cerevisiae، P. aeruginosa و S. epidermidis به روش Microdilutionاندازه گیری شد. اتانول، پرسیدین، کلرید بنزالکونیوم و دکونکس 50ff برای اثرات ضد میکروبی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که سویه S. epidermidis کمترین میزان مقاومت به ضدعفونی کننده ها را داشت، در حالی که باکتری B. CEREUS مقاومت بالاتری از خود نشان داد. علاوه بر این، در مقایسه با سایر ضدعفونی کننده ها در غلظت های پایین تر، دکونکس 50ff قوی ترین ضدعفونی کننده ای بود که منجر به سرکوب رشد میکروبی شد. دکونکس 50ff دارای مقادیر 0. 101 MIC، 12. 939، 3. 235 و 1. 617 میلی گرم بر لیتر برای سویه های S. cerevisiae، B. CEREUS، P. aeruginosa و S. epidermidis بود. در حالی که مقادیر MBCبرای این سویه ها به ترتیب S. cerevisiae، B. CEREUS، P. aeruginosa و S. epidermidis به ترتیب 0. 404، 25. 879، 12. 939و 6. 470 میلی گرم بر لیتر بود. تجزیه و تحلیل ماکروسکوپی سطوح فولاد ضد زنگ و پلاستیکی که با غلظت های مشخص شده ضد عفونی کننده های اشاره شده برای مدت معین در تماس بودند، هیچ خوردگی را نشان نداد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت این سویه های میکروبی در عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی، استفاده از این ضدعفونی کننده های مؤثر در صنعت داروسازی توصیه می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  62-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1548
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

مقدمه Bacillus CEREUS :باکتری غذازاد و اسپورداری است که اغلب در فرآورده های غذایی مانند گوشت، سبزیجات، سوپ، برنج، شیر و سایر فرآورده های لبنی می تواند تکثیر نماید. استفاده از اسانس های گیاهی از جمله اسانس آویشن شیرازی و دارچین به عنوان نگه دارنده های طبیعی برای غذا رشد بسیاری از باکتری های بیماری زا را مهار می کنند.هدف: هدف از این تحقیق ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانس دارچین و آویشن شیرازی علیه باکتری Bacillus CEREUS در یک مدل غذایی است.روش بررسی: تاثیر غلظت های مختلف اسانس دارچین و اسانس آویش شیرازی بر باکتری Bacillus CEREUS در سوپ جو تجاری در دو دمای نگه داری 10 و 25 درجه سانتی گراد طی زمان های معینی از آزمایش مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: در دمای نگهداری 10 درجه سانتی گراد غلظت های 45 ml 100 ml-1 اسانس آویشن شیرازی به همراه 30 ml 100 ml-1 دارچین به طور معنی داری سبب مهار رشد باکتری Bacillus CEREUS شد (0.05>p). در دمای نگه داری 25 درجه سانتی گراد رشد باکتری در نمونه های حاوی تمامی غلظت های دارچین (صفر، 5، 15 و 30 ml 100 ml-1) به همراه غلظت های 30 و45 ml 100 ml-1  اسانس آویشن شیرازی نسبت به سایر غلظت های آویشن کمتر بود (.(p<0.05نتیجه گیری: اسانس آویشن شیرازی به همراه دارچین در دمای نگهداری 10 درجه سانتی گراد و اسانس آویشن شیرازی به تنهایی در دمای 25 درجه سانتی گراد می تواند رشد باکتری Bacillus CEREUS را مهار کند. کاربرد این اسانس ها به همراه هم می تواند در غلظت های کمتری موجب مهار رشد باکتری Bacillus CEREUS شود، و بنابراین خصوصیات حسی قابل قبول غذا نیز حفظ شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1548

دانلود 319 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  38-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2533
 • دانلود: 

  661
چکیده: 

مقدمه: عصاره و آلکالوئید تولید شده از کاکتوس سرئوس پرویانوس دارای ترکیبات موثره فراوانی است و در صنایع داروسازی و کشاورزی کاربرد زیادی دارد. تکثیر این گیاه با روش های سنتی (بذر، قلمه و پا جوش) به کندی صورت می گیرد و تولید آن در سطح انبوه فقط از طریق کشت بافت امکان پذیر است.هدف: این تحقیق به منظور بررسی امکان ریز ازدیادی، شناخت جنبه های مختلف افزایش این گیاه و تعیین بهترین محیط کشت و ترکیب هورمونی در شرایط درون شیشه ای انجام شد.روش بررسی: این آزمایش با طرح پایه کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد و هر تکرار شامل 5 ریزنمونه 1 بود، ریزنمونه ها پس از ضدعفونی سطحی روی محیط کشت پایه MS همراه با 3 درصد ساکارز، 8 گرم در لیتر فیتوآگار و 25 تیمار هورمونی با نوع و غلظت مختلف تنظیم کننده های رشد (NAA، Kinetin، BAP،2,4-D ،IBA ،GA3  و TDZ) با pH=5.8 کشت شدند. پس از گذشت 45 روز، اثرات محیط کشت بر باززایی از آرئول، تولید پینه ترد و ریشه زایی در محیط های مختلف ثبت و ارزیابی شد.نتایج: در این تحقیق بهترین ترکیب هورمونی برای تولید پینه ترد 0.07mg/ITDZ+0.05mg/INAA، برای تولید گیاهچه 4mg/l 2,4-D+6mg/l Kinetin و برای ریشه زایی 4mg/l 2, 4-D+4mg/l Kinetin بود. شروع باززایی در تیمارهای برتر 2.5 تا 3 ماه پس از کشت مشاهده شد و 8 محیط کشت مناسب برای تولید گیاهچه (تولید گیاه ازآرئول) انتخاب شد. بین دو واریته var monstrosus peruvianus CEREUS و var tortuosus peruvianus CEREUS از نظر باززایی گیاه از آرئول تفاوت معنی دار وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت عصاره و آلکالوئید سرئوس پرویانوس و کندی تکثیر آن به روش های سنتی تکثیر آن از طریق باززایی از آرئول علاوه بر اقتصادی بودن، از نظر زمانی نیز بسیار کوتاه تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 2533

دانلود 661 استناد 0 مرجع 15
litScript