نتایج جستجو

264

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ارزانش محمدحسین

نشریه: 

مدیریت اراضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  455
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

باکتری آزوسپیریلوم با تولید مواد محرک رشد سهم بسزایی در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی دارد. اما تفاوت های زیادی بین جدایه هاوجود دارد که این امر باعث تفاوت در اثر بخشی آنها می-گردد. در این تحقیق ابتدا جدایه ها بر اساس ویژگی های مرفولوژیکی و خصوصیات محرک رشدی مانند میزان تثبیت نیتروزن، حلالیت فسفر نامحلول، تولید اکسین و سیدروفور، سیانید هیدروژن(HCN) و آنزیم ACC-deaminas مقایسه شدند. در ادامه تاثیر پنج جدایه با ویژگی های تحریک کنندگی رشد بیشتر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم مروارید مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی با شش تیمار باکتریایی شامل پنج جدایه آزوسپیریلومی و یک تیمار شاهد( بدون تلقیح باکتری) با چهار تکرار در ایستگاه عراقی محله مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان که در گروه برزگTorriorthents اجرا گردید. نتایج تلقیح بذور با جدایه های منتخب نشان دادند که تاثیر جدایه های مختلف باکتری آزوسپیریلوم بر اجزای عملکرد گندم مانند طول خوشه، طول پدانکل( ساقه زیر خوشه)، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در متر مربع، وزن هزاردانه، عملکرد دانه و عملکرد کاه وکلش از نظر آماری و در سطح یک درصد با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت که این امر منجر به افزایش به ترتیب 91/14، 68/47، 94/25، 97/24، 82/6، 42/20، 78/37 درصدی نسبت به تیمار شاهد بدون تلقیح شد.

آمار یکساله:  

بازدید 455

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 229 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  615
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

باکتری جنس Azospirillum از باکتری های محرک رشد گیاه می باشد که در ریزوسفر و فضای بین سلولی ریشه غلات و سایر گیاهان وجود دارند. یکی از ویژگی های این باکتری که در تحقیق حاضر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تاثیر این باکتری روی توان جوانه زنی بذرهای تلقیح شده است. در این تحقیق از 38 نمونه خاک و ریزوسفر ریشه گیاه کلزا از مناطق مختلف استان گلستان، 58 جدایه Azospirillum جداسازی و ضمن مقایسه ویژگی های محرک رشد، جدایه های برتر انتخاب شدند. سپس تاثیر تلقیح 4 جدایه برتر به همراه شاهد (تلقیح نشده) روی برخی از شاخص های جوانه زنی بذور کلزا (رقم هایولا 401) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و در 8 تکرار بررسی گردید. نتایج حاصله نشان داد که بین جدایه های مختلف از نظر درصد جوانه زنی، میانگین مدت و سرعت جوانه زنی در سطح 1 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. در اثر تلقیح بذرهای کلزا درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی کاهش و مدت زمان جوانه زنی نسبت به تیمار تلقیح نشده افزایش یافته است. جدایه AC34-III در مقایسه با سایر جدایه ها دارای حداقل میزان تولید اکسین بود که در نتیجه کمترین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی را به خود اختصاص داد. همچنین جدایه مولد هورمون اکسین بالاتر (AC43-III)، بیشترین درصد جوانه زنی را نشان دادکه به عنوان بهترین تیمار معرفی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 615

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  843-850
تعامل: 
 • استنادات: 

  918
 • بازدید: 

  19508
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19508

دانلود 28870 استناد 918 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  867
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

در این تحقیق نمونه برداری از 4 پارک جنگلی چیتگر، سرخه حصار، سوهانک و توسکا از مناطق پوشش گیاهی و مناطق بکر از عمق 30-0 سانتی متر تهیه شد. برای جداسازی سویه های Azospirillum spp. ازمحیط کشت اختصاصی نیمه جامد NFb (Nitrogen free malate) و RC (Rodriquez Caceres) استفاده شد و برای تایید از تست های بیوشیمیایی استفاده گردید. برای تعیین جمعیت از روش ( MPN (Most Probably Numberاستفاده گردید. در این روش با استفاده از محیط کشت Rennie و کروماتوگرافی گازی تبدیل استیلن به اتیلن میزان تثبیت ازت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق، نمونه های جداسازی شده راA.brasilense ،A.lipoferum و A.irakense نشان داد. بطور میانگین میزان جمعیت آزوسپیریلوم با استفاده از محیط جامد NFb و RC به ترتیب در منطقه پوشش گیاهی 105×4.3 و 105×1.91 و در منطقه بکر 1.43x105 CFU/g و 0.77x105 CFU/g و در محیط نیمه جامد درمنطقه پوشش گیاهی  CFU/g 102x9.5 و درمنطقه بکر CFU/g 102x2.7 تعیین گردید. میزان تثبیت ازت در A.lipoferum از دو گونه دیگر بیشتر بوده و برابر 86.27 nmol/24Tube  است. این میزان در A.irakense از همه کمتر و برابر  nmol/24Tube 23.92تعیین شد. در گونه A.brasilense  میزان تثبیت ازت 56.4 nmol/24Tube  تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 867

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  843-850
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  12299
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12299

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MAHDIPOUR MOGHADAM M.J. | EMTIAZI G. | SALEHI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  985-994
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144155
 • دانلود: 

  103350
چکیده: 

Bacteria of the genus Azospirillum are well known as plant growth promoting rhizobacteria. The ability to synthesize phytohormones is considered one of the most important mechanisms to promote plant growth and is widely distributed among plant associated rhizobacteria. The most important phytohormone produced by Azospirillum is the auxin indole-3-acetic acid, with the L-tryptophan as the precursor. In the present study, we evaluate the capacity of eight Azospirillum strains isolated from rice and wheat, to producein vitro auxins using plant exudates. Our results show that isolates produced auxins in tryptophan free media, but, generally, the amount produced increased when the tryptophan concentration increased. Some plants root exudates had a similar effect to tryptophan for the auxin production. In this sense, bean, rice and canola root extracts produced, respectively, 93.3%, 96.2%, and 88.31% more auxin than L-tryptophan.Azospirillumsp. isolate A3 had the maximal capacity to produce auxin. Therefore, the effect of cell free supernatant was studied on rice root development. Statistical analysis did not show any significant difference between root number and dry weight of the treated and control seedlings. However, significant differences were observed in root length and wet weight at a=0.01 and a=0.05, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 144155

دانلود 103350 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  127-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1604
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

مقدمه: پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHA S) پلیمرهای باکتریایی هستند که معمولا به عنوان پلی استر ذخیره ای توسط طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها تحت شرایط عدم تعادل مواد غذایی ساخته می شوند و خواص مکانیکی پلی هیدروکسی آلکانوات ها آنها را جهت جایگزینی با پلاستیک های تولیدشده از مواد پتروشیمی مشابه مناسب ساخته است.، اما برخلاف پلاستیک های رایج در طبیعت به طور کامل به CO2 و H2O تبدیل می شود. PHA می تواند به وسیله روش های بیوتکنولوژی تحت شرایط کنترل شده تولید شود.مواد و روش ها: ابتدا یک سوسپانسیون میکروبی غنی از PHB آماده شد و پس از شکستن سلول ها و اطمینان از نبود سلول زنده، به محیط حداقل یا محیط M9 اضافه شد. سپس کدورت نمونه در طول موج 600 نانومتر اندازه گیری شد و انکوباسیون در 30 درجه سلسیوس و 120rpm انجام شد. بعد از طی مدت زمان تعیین شده کدورت محلول و میزان PHB موجود در محیط اندازه گیری شد و از مقدار شاهد کسر گردید. میزان گلوکز محیط نیز اندازه گیری شد، سپس روی نمونه PHB استخراج شده آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی جذب UV، FTIR، HPLC و HNMR 1 انجام شد و با نمونه استاندارد مقایسه گردید. نتایج: در آزمایش های انجام شده در دوازده روز متوالی از روز سوم میزان پلی هیدروکسی بوتیرات قابل اندازه گیری بود. و در روز دهم بیشترین مقدار پلی هیدروکسی بوتیرات که 0.3 گرم در صد بود حاصل شد و بعد از آن میزان پلی هیدروکسی بوتیرات ثابت ماند. در ضمن میزان قند نمونه هر روز کاهش پیدا می کرد و در روز دهم به مقدار 0.2 گرم برلیتر رسید، آنالیز فیزیکوشیمیایی نیز تولید پلی هیدروکسی بوتیرات را تایید کرد.بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش آزمایش با استفاده از کلیه آنزیم های باکتری در خارج از سلول انجام گرفت با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش بازده واکنش 37.5 درصد است که با خالص سازی آنزیم و استفاده از سوبسترای اختصاصی و بهینه کردن شرایط آنزیم می توان تولید PHB را به طور مستمر در خارج از سلول ادامه داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1604

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1.2
 • صفحات: 

  79-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  838
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

در این مطالعه شش جدایه اندوفیت، شامل سه جدایه از ریشه سه رقم برنج (جدایه های PxR1، PxR2 و StR1) و سه جدایه از ریشه سه رقم گندم (جدایه های PxW1، PxW2 و PxW3) جداسازی و با استفاده از آزمایش فنوتیپی، شامل طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و همچنین، آنالیز ژنوتیپی نظیر PCR ژن 16S rDNA، تمام جدایه ها به غیر از جدایه StR1 Pseudoxanthomonas شناسایی شدند. مقایسه روش های یاد شده نشان داد که دو جدایه برنج (PxR1 و (PxR2 و همچنین دو جدایه گندم (PxW1 و (PxW2 به یکدیگر شبیه و جزو یک گونه و آن هم گونه جدیدی از Pseudoxanthomonas محسوب می شوند، در حالی که به نظر می رسد جدایه PxW3 جزو گونه ای دیگر از این جنس باشد. جدایه StR1 نیز گونه جدیدی از Stenotrophomonas است. در ابتدا تصور بر این بود که جدایه های مزبور جزو جنس Azospirillum هستند، لذا دو سویهAzospirillum Brasilense Sp7 (S1)  و (S2) Azospirillum lipoferum به عنوان سویه های استاندارد انتخاب و با جدایه های مورد مطالعه مقایسه شدند، اما آنالیزهای فنوتیپی و ژنوتیپی تایید کرد که این باکتری ها Azospirillum نیستند. برای نخستین بار در این مطالعه نشان داده شد که Pseudoxanthomonas به صورت اندوفیت در ریشه برنج وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 838

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
litScript