نتایج جستجو

1529

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

153

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1250
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

جنس Aspergillus از دسته قارچ های ناقص و با تنوع گونه ای فراوان است. برخی از گونه های این قارچ باعث آلودگی در انسان، حیوان، گیاه و خشکبار می گردند. اکثر گونه های Aspergillus به واسطه تولید آنزیم پکتیناز توانایی تجزیه مواد گیاهی را دارند. از گونه های مهم این جنس می توان به دو گونه Aspergillus flavus و A. niger اشاره نمود. هرچند با استفاده از روش های معمول ریخت شناسی تفاوت های بین این دو گونه Aspergillus را می توان تعیین نمود، ولی این روش ها نمی تواند نمایانگر تنوع های درون گونه ای باشد. از آنجا که این دوگونه قادر به ترشح آنزیم پکتیناز می باشند، لذا در این مطالعه از روش پکتیک زایموگرام بعنوان روشی ساده و کارآمد برای آشکار ساختن این تفاوت ها استفاده شد. در این بررسی ابتدا نمونه های غذایی، محصولات کشاورزی و غیره جهت جداسازی قارچ به محیط های کشت انتقال داده شد. سپس قارچ های Aspergillus بدست آمده خالص سازی و بر اساس صفات ظاهری مورد شناسایی قرار گرفتند. در این راستا 40 جدایه A. niger و 30 جدایه A. falvus شناسایی گردید. سپس نمونه های خالص را تحت شرایط استریل به محیط کشت مایع انتقال داده و سیتروس پکتین بعنوان تنها منبع کربن در این محیط باعث القای ترشح آنزیم خارج سلولی پکتیناز توسط قارچ گردید. پس از انکوباسیون نمونه های یاد شده، پکتیناز ترشح شده از آنها استخراج و تغلیظ شد و در ژل پلی اکریل آمید افقی الکتروفورز گردید. حاصل الکتروفورز به دست آمدن 18 الگوی زایموگرام برای A. niger و 8 الگو برای A. flavus بود. با بررسی الگوهای آنزیمی حاصله از روش الکتروفورزی پکتیک زایموگرام مربوط به دوگونه مذکور علاوه بر مشاهده اختلافات بین گونه ای، تفاوت های درون گونه ای نیز به وضوح قابل تشخیص بود. با استفاده از این روش علاوه بر شناسایی گونه ها و تنوع درون و بین گونه ای می توان اپیدمیولوژی این قارچ ها را نیز مورد مطا لعه قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1250

دانلود 343 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پی آیند 51) در امور دام
 • صفحات: 

  6-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  777
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

امروزه قارچ A. niger جهت تولید گلوکونیک اسید و آنزیم گلوکز اکسیداز در مقیاس وسیع بکار می رود. این آنزیم برای موارد متعدد کشاورزی و صنعتی و غذایی از جمله: حذف اکسیژن از محصولات غذایی به ویژه کنسروجات، در سیستم های لیگنینولیتیک جهت تجزیه چوب و خاک اره، نگهداری میوه جات برای مدت طولانی در سردخانه ها کاربرد دارد. از بین 17 سوش وحشی و دو سوش استاندارد قارچ A. niger، سوش NRRL-3 توسط روش رنگ آمیزی غیراختصاصی و اختصاصی کلونی های قارچی در محیط جامد، جهت کشت در محیط مایع انتخاب شد و سپس در محیط کشت مایع حاوی نمکهای معدنی، گلوکز و کربنات کلسیم، کشت داده شد و با تغییر غلظت یک عامل تشکیل دهنده محیط و ثابت نگه داشتن سایر پارامترها، روش one at a time بهترین محیط کشت مایع از نظر تولید آنزیم گلوکز اکسیداز، با غلظت مشخص عناصر تشکیل دهنده محیط به دست آمد. مهمترین عامل در تولید آنزیم در محیط کشت مایع طبق بررسی های به عمل آمده، غلظت گلوکزوکربنات کلسیم است. در انتهای کار سوش NRRL-3 توانست در محیط بهینه شده، آنزیم گلوکز اکسیداز را با فعالیت IU/ml 2.2 تولید کند.

آمار یکساله:  

بازدید 777

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (مسلسل 41)
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

Cr (VI) از جمله یون های فلزی است که آلودگی وسیعی را در محیط زیست ایجاد می کند. برای کاهش آلایندگی فلزات سنگین می توان از میکروارگانیسم ها استفاده کرد. در این بررسی برای جداسازی Cr(VI) ازتوده سلولی آسپرژیلوس نایجر استفاده شده است. برای بالا رفتن بازده کار، توده سلولی زنده در NaOH 0.5N جوشانده می شود و پس از رساندن pH آن به حد نرمال مورد استفاده قرار می گیرد. تغییرات pH از جمله عوامل اساسی در جذب Cr(VI) می باشد. بهترین جذب در pH=2 صورت می گیرد. در این تحقیق اثرات تغییرات دما، غلظت، زمان ، دور شیکرو میزان جاذب بررسی شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که این مقادیر از مدل های فرندلیش و لانگمور پیروی می کنند در ضمن نمودارهای مربوط به هر دو مدل رسم شده، در مدل لانگمور R2=0.9544 و در مدل فرندلیش R2=0.992 می باشد. مشاهدات نشان می دهد با افزایش دما مقدار جذب افزایش می یابد و این دو با هم رابطه مستقیم دارند. مقدار درصد حذف Cr (VI) از محلول بعد از 24 ساعت %74.6 می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جوشاندن میسلیوم های قارچ اسپرژیلوس نایجردر NaOH اثر بهتری بر جذب یون های Cr(VI) گذاشته و جذب را تا چندین برابر افزایش می دهد. مقدار سمیت Cr(VI) با تبدیل به Cr(III) نیز کاهش می یابد و مقداری از آن نیز از طریق جذب سطحی حذف می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  908
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

کائولن یک کانی رسی است که به علت داشتن یک سری خصوصیات ویژه، دارای استفاده های گسترده صنعتی است. یکی از ویژگیهای مهم این ماده، رنگ سفید آن است. ذخایر گسترده ای از کائولن در کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل دارا بودن اکسید های آهن از شفافیت مناسبی برخوردار نیستند. در این تحقیق از روش انحلال زیستی اکسید های آهن توسط Aspergillus niger NCIM548 برای جداسازی ناخالصی موجود در کائولن استفاده شد و  در پایان مدلی برای پیش بینی درصد جدایش آهن توسط این روش ارایه شد. فروشویی با استفاده از این روش در بهترین حالت منجر به جدایش 2.2 درصد از کل آهن موجود شد. نتایج بدست آمده برای ادامه مطالعات امیدوارکننده بود و در صورت بررسی عملکرد روش هایی دیگر از این قارچ و ایجاد شرایط بهینه، در تحقیقات آتی امکان افزایش میزان جداسازی آهن وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 908

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  133-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1441
 • دانلود: 

  534
چکیده: 

در این تحقیق روش های استخراج DNA آسپرژیلوس نایجر از رب گوجه فرنگی بهینه سازی شده و با همدیگر مقایسه شده اند. به این منظور از روش های کلاسیک استخراج بهینه سازی شده و روش های مبتنی بر کیت تجاری استفاده شد. اسپور کپک آسپرژیلوس نایجر در غلظت های مختلف (101، 103، CFU/gr 105) به رب گوجه فرنگی اضافه شد و پس از رشد و ایجاد میسیلوم کپک استخراج DNA با پنج روش انجام شد. تفاوت روش های به کار گرفته شده بر اساس استفاده از نیتروژن مایع، اولتراسوند و محلول های لیزکننده دیواره سلولی بود. این روش ها از نقطه نظر کمیت و کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از روش اسپکتروفتومتری با دستگاه نانودراپ مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین با استفاده از الکتروفورز ژل DNA استخراج شده از لحاظ عدم مشاهده هاله و نبود آلودگی پروتئینی و جهت بررسی وجود ممانعت کننده های PCR در نمونه های DNA استخراج شده عملیات PCR با استفاده از پرایمرهای پیشرونده و پس رونده طراحی شده انجام شد. نتایج نانودراپ و الکتروفورز ژل DNA و نتایج PCR در 5 روش موید این مطلب است که روش 1 مناسب ترین روش برای استخراج DNA این کپک از رب گوجه فرنگی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1441

دانلود 534 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  161-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  556
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

استفاده از اسانس گیاهان دارویی به منظور کنترل عوامل بیماریزای گیاهی با مشکلاتی مانند ناپایداری، تبخیر و تجزیه در مقابل شرایط محیطی و شیمیایی روبرو است. به منظورمرتفع کردن مشکلات استفاده از اسانس آویشن شیرازی و افزایش کارایی آن در کنترل عوامل بیماریزای قارچی (Aspergillus flavus, Aspergillus nigerوAspergillus ochraceus) از سیستم حامل نانوذارت لیپیدی جامد استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار به روش اختلاط اسانس و نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس با محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار با چهار غلظت 20، 50، 100 و 200 میکرولیتر اسانس بر لیتر محیط کشت بود. نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس با استفاده از امواج فراصوت تهیه شد. اندازه نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس تهیه شده کمتر از 200 نانومتر، شاخص پراکندگی 483/0، پتانسیل زتا 6/42-میلی ولت و شکل نانو ذرات نیز کروی بود. حداقل غلظت بازدارنده برای اسانس به فرم آزاد در گونه A. niger200 میکرولیتر بر لیترو برای گونه های A. ochraceusوA. flavus 300 میکرولیتر بر لیتر بود. همچنین حداقل غلظت بازدارنده برای نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس برای تمامی گونه های قارچی 200 میکرولیتر بر لیتر بود. بر اساس این نتایج نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس نسبت به فرم آزاد اسانس باعث افزایش 38 درصدی بازدارندگی بر روی رشد عوامل بیماریزای قارچی مورد آزمایش شدند. این نتایج نشان داد نانوذرات لیپیدی جامد می تواند حامل مناسبی برای اسانس آویشن شیرازی در جهت افزایش کارایی و کنترل عوامل پوسیدگیA. ochraceus، A. flavus وA. nigerباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 556

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (پی آیند 77) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  104-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2016
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

یکی از مهمترین مراحل د ر خصوص آلود گی میوه پسته به گونه های مختلف جنس قارچ Aspergillus و توکسین های آنها ترمینال های فرآوری است که د ر ارایه یک محصول عاری از آلود گی نقش مهمی د ارند لذا تحقیق روی آنها ضروری به نظر می رسد . د ر این تحقیق نتایج بررسی تراکم جمعیت قارچ های گروه Aspergillus flavus و A.niger د ر پسته های فراوری شد ه 17 ترمینال فرآوری پسته ارایه گرد ید ه است. برای این منظور از مراحل مختلف فرآوری میوه پسته د ر ترمینال های سنتی و نیمه مکانیزه نمونه برد اری گرد ید . نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و با استفاد ه از محیط کشت های AFPA و CZ و روش تهیه سوسپانسیون و رقیق سازی متوالی تراکم جمعیت قارچ های فوق الذکر بررسی شد . نتایج نشان د اد که تراکم جمعیت قارچ های فوق د ر ترمینال های سنتی 2.6 برابر ترمینال های نیمه مکانیزه (ترمینال های سنتی 27764.2 کلنی به ازای هر میوه و د ر ترمینال های نیمه مکانیزه 10671.82) بود . مقایسه سیستم های مختلف شستشو نشان د اد که استفاد ه از سیستم د وش آب با د امنه کارایی 39.8-6.1 نسبت به حوضچه ها با آب ثابت با د امنه کارایی 14.7-0 و یا آب د ر جریان 10.7-0.1 برای کاهش تراکم جمعیت قارچ های مورد مطالعه کارایی بیشتری د ارد . ترکیب د و سیستم فوق د ر ایجاد یک سیستم مناسب شستشو و جد اسازی پسته های آلود ه از سالم مفید می باشد . د ر میان پسته های فرآوری شد ه پسته های با پوست استخوانی رنگ د ار 140 برابر پسته های با رنگ پوست طبیعی 602:84135) کلنی د ر هر میوه) آلود گی قارچی د اشتند که از آن می توان به عنوان معیاری جهت جد اسازی پسته های آلود ه استفاد ه نمود . تراکم جمعیت قارچ های مورد مطالعه همراه پسته، د ر روز های مختلف خشک کرد ن از نظر آماری تفاوت معنی د اری ند اشت و به نظر می رسد امکان رشد بعد ی قارچ های مولد آفلاتوکسین د ر زمان خشک کرد ن پسته د ر محل آفتاب د هی فراهم نباشد . نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان د اد که اگر چه شرایط برای آلود گی و تولید آفلاتوکسین د ر باغ مهیا است، ولی شرایط فرآوری و انبارد اری برای آلود گی مجد د مناسب نیست. تراکم قارچ های مورد مطالعه د ر پسته های ریز از غیر قابل تشخیص تا 4000 کلنی د ر واحد میوه پسته متغیر بود به طوری که د ر تعد اد ی از نمونه ها بالا و د ر بقیه پایین بود . نتایج این تحقیق می تواند د ر بهبود سیستم های فرآوری موجود و جد اسازی منابع آلود گی قارچی د ر ترمینال های پسته مفید واقع گرد د .

آمار یکساله:  

بازدید 2016

دانلود 432 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

WARD M. | LIN C. | VICTORIA D.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2567-2576
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  9062
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9062

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

کیفیت گوشت همیشه برای مصرف کنندگان آن بسیار مهم می باشد. تردکردن گوشت یکی از راه های بهبود کیفیت در گوشت و فرآورده های آن می باشد. در این مطالعه اثر سه سطح (0025/0، 005/0 و 01/0 درصد) از پروتئاز تولیدی به وسیله ی آسپرژیلوس نایجر بر میزان تردی گوشت طی 28 روز نگهداری، در دمای 4 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. سپس تیمارها از نظر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی با نمونه شاهد ارزیابی شدند. در این مطالعه از آزمون های پروتئین محلول کل، محتوای رطوبتی، میزان pH، رنگ سنجی، سفتی بافت، ظرفیت نگهداری آب و آزمون حسی جهت بررسی پارامترهای کیفی گوشت استفاده شد. نتایج آزمون های انجام شده نشان داد که پروتئین های محلول، pH و محتوای رطوبتی تیمارهای تولید شده، با افزایش غلظت آنزیم از 0025/0 به 01/0 درصد به طور معنی داری افزایش یافته است (P<0/05)، اما سفتی بافت نمونه ها کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که ظرفیت نگهداری آب تمامی تیمارها در طی زمان مدت نگهداری کاهش یافته است ولی تیمار 01/0 آنزیم بیشترین ظرفیت نگهداری را در پایان مطالعه نشان داد. شاخص روشنایی (L*) و شاخص زردی (b*) تیمارها در مدت زمان نگهداری کاهش ولی شاخص قرمزی (a*) افزایش یافت، پروتئاز قارچی در طی زمان نگهداری سبب ایجاد رنگ قرمز تیره در نمونه های گوشت شد. در خصوص ویژگی های حسی تیمار حاوی 0025/0 درصد آنزیم قارچی و شاهد پذیرش قابل قبول تری را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  549
 • بازدید: 

  133147
 • دانلود: 

  83512
چکیده: 

In this study, urease production was investigated among thirteen strains of Aspergillus niger; seven strains isolated from soils of Semnan province in Iran and six strains obtained from Persian Type Culture Collection (PTCC). The enzyme production was screened in two submerged media quantitatively. The registered PTCC 5011 and the native S31 strains showed more urease production than the other eleven strains. The maximum enzyme productions by PTCC 5011 and S31 strains were 106 and 109 U.g-1dry mass in submerged culture, respectively. Also, we used two solid media for screening all of the strains for urease production semi quantitatively. Due to the acceptable correlations between the two methods, the latter can be used as an ancillary method to mass screening of urease production by filamentous fungi.

آمار یکساله:  

بازدید 133147

دانلود 83512 استناد 549 مرجع 0
litScript