نتایج جستجو

12270

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1227

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FERGUS T.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  640-644
تعامل: 
 • استنادات: 

  479
 • بازدید: 

  39123
 • دانلود: 

  32695
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39123

دانلود 32695 استناد 479 مرجع 0
نویسندگان: 

قمری محمد | الهی فر حسن

نشریه: 

علوم رفتاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  57-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2719
 • دانلود: 

  1782
چکیده: 

هدف: هدف تحقیق حاضر تعیین اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب عمومی و اضطراب دانش آموزان بود.روش: برای انجام تحقیق با استفاده از پرسشنامه اضطراب کتل و مقیاس اضطراب امتحان ساراسون 60 نفر از دانش آموزان که دارای اضطراب بالایی بودند (30 نفر اضطراب امتحان، 30 نفر اضطراب عمومی) انتخاب و در 4 گروه جایگزین شدند (دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل). سپس جلسات شناخت درمانی به تعداد 10 جلسه برگزار شد. بعد از اجرای جلسات داده های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که شناخت درمانی گروهی در کاهش اضطراب عمومی و اضطراب امتحان تاثیر دارد. اثربخشی شناخت درمانی در کاهش اضطراب عمومی و اضطراب امتحان تفاوت نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2719

دانلود 1782 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  754-769
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1040
 • دانلود: 

  780
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1040

دانلود 780 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  29-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1404
 • دانلود: 

  1475
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1404

دانلود 1475 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  38-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  498
 • بازدید: 

  2327
 • دانلود: 

  2256
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را 220 نفر از زنان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهر یاسوج در سال 1399 تشکیل دادند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 140 زن شاغل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به مقیاس اضطراب بیماری کرونا علی پور، قدمی، علی پور و عبداله زاده (1398)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002) و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) پاسخ دادند؛ برای تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین راهبرد تنظیم هیجانی انطباقی و تحمل پریشانی با اضطراب کرونا همبستگی منفی و بین راهبرد تنظیم هیجانی غیرانطباقی با اضطراب کرونا همبستگی منفی وجود دارد (01/0P=)؛ ضرایب رگرسیون گام به گام نشان داد که تنظیم هیجانی انطباقی (28/0-= β ، 001/0=P)، تنظیم هیجانی غیرانطباقی (18/0= β ، 001/0=P) و تحمل پریشانی (38/0-= β ، 007/0=P)، توانستند اضطراب کرونا را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، برای کاهش اضطراب کرونا زنان شاغل میتوان برنامه هایی برای افزایش راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی آنها و کاهش راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان آنان طراحی و از طریق کارگاه های آموزشی الکترونیکی و مجازی اجرا کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2327

دانلود 2256 استناد 498 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  620
 • بازدید: 

  3657
 • دانلود: 

  1504
چکیده: 

هدف از این پژوهش تعیین نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش بینی اضطراب اجتماعی در دانشجویان بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان کلیه بخش های دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 90-1389 بودند که 317 نفر (220 مرد و 97 زن) از آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس های افکار اضطرابی (ولز، 1994)، تنظیم هیجانی (گراس و جان، 2003) و حساسیت اضطرابی (ریس و همکاران، 1986) بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ارزیابی مجدد به عنوان یکی از مولفه های تنظیم هیجانی به صورت منفی و معنادار و حساسیت اضطرابی به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان بودند (P<0.001). نتایج این پژوهش نشان داد که ارزیابی مجدد و حساسیت اضطرابی، عناصر روان شناختی مهمی در پیش بینی اضطراب اجتماعی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 3657

دانلود 1504 استناد 620 مرجع 28
strs
نویسندگان: 

MARTIN B. | KELLER M.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  14-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  433
 • بازدید: 

  24747
 • دانلود: 

  23899
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24747

دانلود 23899 استناد 433 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  438
 • بازدید: 

  6711
 • دانلود: 

  24809
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6711

دانلود 24809 استناد 438 مرجع 0
نویسندگان: 

TAYLOR S. | WALD J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  166-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  902
 • بازدید: 

  30377
 • دانلود: 

  27109
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30377

دانلود 27109 استناد 902 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MINDFULNESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1634-1643
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  7220
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7220

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
litScript