نتایج جستجو

12091

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1210

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  51-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4052
 • دانلود: 

  1228
چکیده: 

مقدمه: اختلالات اضطرابی از جمله اختلالات شایع در کودکان هستند و می توانند زمینه ساز بسیاری از اختلالات عملکردی باشند. بررسی های مختلف، الگوی خانوادگی اختلالات اضطرابی را تایید کرده اند لذا برآن شدیم تا میزان شیوع اختلالات افسردگی و اضطرابی را در والدین کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی با والدین کودکان سالم مقایسه کنیم. روش کار: در این مطالعه مورد - شاهدی، والدین 30 کودک 3 تا 12 ساله مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی بیمارستان دکتر شیخ مشهد که برای آنها توسط روانپزشک کودکان تشخیص اختلالات اضطرابی گذاشته شده بود و همچنین والدین 30 کودک که اختلال روان پزشکی خاصی نداشتند، توسط مصاحبه بالینی و دو آزمون افسردگی بک و اضطراب حالت صفت اشپیلبرگر از نظر اختلالات افسردگی و اضطراب مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: شیوع افسردگی به طور معنی داری در گروه مادران بیماران نسبت به گروه شاهد بیشتر بود(P=0.002)  ولی در بین پدران تفاوت معنی داری وجود نداشت. از طرفی شیوع صفت اضطراب به طور بارز و با تفاوت معنی داری بین مادران کودکان بیمار بیشتر از گروه شاهد بود (P=0.004) ولی در پدران تفاوت معنی داری وجود نداشت. هم چنین حالت اضطراب در مادران و پدران گروه شاهد نسبت به والدین کودکان بیمار اندکی بیشتر بود که تفاوت معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: شیوع اختلالات افسردگی و اضطراب در مادران کودکان بیمار بیشتر از مادران کودکان بدون اختلال روان پزشکی است ولی اختلالات افسردگی و اضطراب در پدران دو گروه تفاوت معنی داری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 4052

دانلود 1228 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Cancer

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  125
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  244
 • بازدید: 

  1533
 • دانلود: 

  24097
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1533

دانلود 24097 استناد 244 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  385079
 • دانلود: 

  259365
چکیده: 

Background: Anxiety is an emotional state characterized by apprehension and fear resulting from anticipation of a threatening event.Objectives: The present study aimed to analyze the incidence and level of preoperative Anxiety in the patients scheduled for cardiac surgery by using a Visual Analogue Scale for Anxiety (VAS-A) and Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS) and to identify the influencing clinical factors.Patients and Methods: This prospective, longitudinal study was performed on 300 cardiac surgery patients in a single university hospital. The patients were assessed regarding their preoperative Anxiety level using VAS-A, APAIS, and a set of specific Anxiety-related questions. Their demographic features as well as their anesthetic and surgical characteristics (ASA physical status, EuroSCORE, preoperative Length of Stay (LoS), and surgical history) were recorded, as well. Then, one-way ANOVA and t-test were applied along with odds ratio for risk assessment.Results: According to the results, 94% of the patients presented preoperative Anxiety, with 37% developing high Anxiety (VAS-A³7). Preoperative LoS>2 days was the only significant risk factor for preoperative Anxiety (odds ratio=2.5, CI 95%, 1.3 - 5.1, P=0.009). Besides, a positive correlation was found between Anxiety level (APAISa) and requirement of knowledge (APAISk). APAISa and APAISk scores were greater for surgery than for anesthesia. Moreover, the results showed that the most common anxieties resulted from the operation, waiting for surgery, not knowing what is happening, postoperative pain, awareness during anesthesia, and not awakening from anesthesia.Conclusions: APAIS and VAS-A provided a quantitative assessment of Anxiety and a specific qualitative questionnaire for preoperative Anxiety in cardiac surgery. According to the results, preoperative LoS>2 days and lack of information related to surgery were the risk factors for high Anxiety levels.

آمار یکساله:  

بازدید 385079

دانلود 259365 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Computational Psychiatry

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  149
 • بازدید: 

  1416
 • دانلود: 

  11197
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1416

دانلود 11197 استناد 149 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

COMPREHENSIVE PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  415
 • بازدید: 

  5391
 • دانلود: 

  20659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5391

دانلود 20659 استناد 415 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  844-853
تعامل: 
 • استنادات: 

  433
 • بازدید: 

  5082
 • دانلود: 

  23899
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5082

دانلود 23899 استناد 433 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SAFREN S.A. | GONZALEZ R.E. | HORNER K.J. | LEUNG A.W.

نشریه: 

BEHAVIOR MODIFICATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  447
 • بازدید: 

  14291
 • دانلود: 

  26373
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14291

دانلود 26373 استناد 447 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ORAL DISEASES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  300-306
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  8428
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8428

دانلود 26649 استناد 448 مرجع 0
نویسندگان: 

LEGER N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  450
 • بازدید: 

  24724
 • دانلود: 

  27017
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24724

دانلود 27017 استناد 450 مرجع 0
نویسندگان: 

WOCAGON C. | LACOSTE J.P. | GUILLIBERT E.

نشریه: 

CEPHALALGIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  451-455
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  15750
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15750

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
litScript