نتایج جستجو

12091

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1210

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  33-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  166
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

مقدمه: مداخلات شناختی-رفتاری به عنوان درمان های صف اول در اختلالات اضطرابی شناخته می شوند. با این حال، پیچیدگی های همچون قرنطینه، ارایه چهره به چهره مداخله را دشوار کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری ویدیویی بر اضطراب سلامت و حساسیت اضطرابی افراد با سطوح بالای اضطراب کووید-19 است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. بر طبق معیارهای اصول تشخیصی اضطراب سلامت در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی-نسخه پنجم و پرسشنامه اضطراب کووید-19، 138 شرکت کننده با سطوح بالای اضطراب کووید-19 به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (69=n) و کنترل (69=n) گمارده شدند. گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، 10 جلسه مداخله شناختی-رفتاری ویدیویی دریافت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب کووید-19، سنجه کوتاه اضطراب سلامت، و شاخص حساسیت اضطرابی بودند. در نهایت، داده ها با استفاده از روش آماری مانکوا تحلیل شدند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که مداخله شناختی-رفتاری منجر به کاهش اضطراب سلامت و حساسیت اضطراب شرکت کنندگان گروه آزمایش شد (001/0 >p). در این بین، مداخله حاضر برای مولفه های اضطراب سلامت کارآمدتر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به اضطراب گسترده جامعه در مورد کووید-19 و همچنین پیچیدگی های ارایه چهره به چهره درمان شناختی-رفتاری، استفاده از مداخله شناختی-رفتاری ویدیویی می تواند روشی فوری، مختصر و ارزان قیمت بر بهبود سلامت روانی جامعه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 250 استناد 166 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMJ OPEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  7785
 • دانلود: 

  27477
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7785

دانلود 27477 استناد 453 مرجع 0
نویسندگان: 

KINDT M. | BOGELS S. | MORREN M.

نشریه: 

BEHAVIOUR CHANGE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  143-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  29324
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29324

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TURK C.L. | HEIMBERG R.G. | LUTEREK J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  89-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  29960
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29960

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  103
 • بازدید: 

  2204
 • دانلود: 

  17259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2204

دانلود 17259 استناد 103 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CORNEA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  684-689
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  8526
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8526

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44107
 • دانلود: 

  37959
چکیده: 

Objective: Anxiety is a complex phenomenon on which culture has a prominent influence. The present study aimed to investigate the cultural aspects of social Anxiety disorder (SAD) in an Iranian population. Method: A qualitative content analysis research was done to answer the study question. A total of 16 individuals with social Anxiety disorder (six men and 10 women) were selected using purposeful sampling method (M = 24. 43, SD = 4. 56). The study was conducted in Tehran, Urmia, and Sanandaj-Iran. Participants were from different ethnic backgrounds (LOR, FARS, TURK, and KURD). Data were analyzed by thematic analysis using an inductive method. Results: Analysis of participants’ records yielded five distinct categories with some subcategories, which are as follow: (1) Anxiety experiences; (2) core beliefs; (3) reasons of being anxious; (4) effects of SAD on life aspects; and (5) coping strategies. Conclusion: It seems that symptoms of social Anxiety and its underlying beliefs, causes and effects and coping strategies are almost experienced and interpreted in a way that could be the same as DSM-5 clinical presentation of social Anxiety, with the exception that somatic symptoms are experienced by almost all participants.

آمار یکساله:  

بازدید 44107

دانلود 37959 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  75-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2150
 • دانلود: 

  1240
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب صفت پدر و مادر و ادراک فرزندان از شیوه های فرزندپروری والدین شان با اضطراب فرزندان بود. این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. بدین منظور 100 نفر از دانشجویان بومی دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی تبریز (50 دختر و 50 پسر) و والدین آن ها به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شد. به این دلیل از دانشجویان بومی استفاده شد که والدین شان بتوانند پرسشنامه ها را تکمیل کنند. برای اندازه گیری اضطراب والدین و فرزندان از سیاهه اضطراب صفت حالت (STAI؛ اسپیلبرگر، گورساچ و لاشن، 1970‏) و برای سنجش ادراک فرزندان از شیوه های فرزندپروری والدین از سیاهه گزارش فرزندان از رفتارفرزندپروری (CRPBI؛ شیفر، 1965) استفاده شد. داده ها با روش همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان دادند که بین اضطراب والدین و اضطراب فرزندان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین ادراک شیوه های فرزندپروری و اضطراب فرزندان معنی دار بود. به نحوی که بین ادراک پذیرش و ادراک کنترل بیش از حد والدین با اضطراب فرزندان، به ترتیب، رابطه منفی و مثبت وجود داشت. براساس این نتایج می توان گفت که اضطراب بالای والدین و برداشت فرزندان از روش های فرزندپروری آن ها، نقش مهمی در اضطراب فرزندان دارد. بنابراین، می توان با آموزش صحیح فرزندپروری به والدین و کاهش اضطراب آنها، از میزان اضطراب فرزندان و آثار مخرب آن کاست.

آمار یکساله:  

بازدید 2150

دانلود 1240 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

JAKOBSEN I.S. | HOROOD J. | FERGUSSEN D.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  303-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  35610
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35610

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  85-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5433
 • دانلود: 

  8924
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر گشتالت درمانی بر اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان در دانشجویان اجرا گردید. این پژوهش در روش تحقیق بالینی و بر پایه طرح چند خط پایه ای به مطالعه فرایند درمان پنج مورد پرداخت. لذا از جامعه آماری کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی پنج مورد دانشجوی مراجعه کننده دارای معیارهای اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان (بر اساس5- DSM)، مورد مطالعه قرار گرفتند و طی مراحل سه گانه پیش آزمون (خط پایه)، پس آزمون و پیگیری، ارزیابی گردیدند. سه هفته اول به عنوان خط پایه در نظر گرفته شد، پس از 12 هفته گشتالت درمانی (هر هفته یک جلسه 1.5 ساعت)، پس آزمون اجرا گردید و سه هفته بعد سنجش پی گیری به اجرا درآمد. داده ها در منحنی چند خط پایه تحلیل گردید و یافته ها، کاهش نمرات اضطراب امتحان و اضطراب فراگیر در چهار نفر از پنج دانشجوی تحت درمان را نشان داد. بر این اساس نتایج بیانگر اثربخشی گشتالت درمانی بر کاهش اضطراب فراگیر و بهبود اضطراب امتحان در دانشجویان است.

آمار یکساله:  

بازدید 5433

دانلود 8924 استناد 0 مرجع 0
litScript