نتایج جستجو

12270

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1227

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BADOS A. | GOMEZ BENITO J. | BALAGUER G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  92
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  560-567
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  38832
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38832

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53429
 • دانلود: 

  29629
چکیده: 

Background & Objective: Generalized Anxiety disorder is one of the common psychiatric disorders that causes discomfort and abnormality in its behavioral and cognitive behavior. Chronic garment, high prevalence, and association of generalized Anxiety disorder with psychosocial disturbances suggest this disorder as one of the most severe disabling disorders in adulthood, which shows a weak recovery without treatment. Emotional exacerbations increase abnormal physical stimuli, illuminate physical symptoms of emotional arousal, and display emotional distress through physical complaints. However, the effect of interpersonal psychotherapy on emotional Anxiety and Anxiety felt in women with Anxiety as a research vacuum. Therefore, this study aimed to investigate the effectiveness of interpersonal psychotherapy on stress and emotional Anxiety in women with generalized Anxiety. Methods: This research was a quantitative study. In this research, a semi-experimental design with pretest and posttest design with the control group was used to investigate the effect of interpersonal psychotherapy on Anxiety and emotional Anxiety in women with generalized Anxiety. The statistical population of this study was all women with general Anxiety in Tehran. From this population, 30 women with generalized Anxiety were selected using available sampling method. The women divided into control and experimental groups using simple random sampling. The data collection tool was Toronto Emotional Inventory and the Beck Anxiety Questionnaire. First, for experimental and control groups, Anxiety and excitement pretest was performed for both groups (experimental and control), then a lesson of 8 sessions of psychotherapy was conducted between the individual for the experimental group, but for the control group, no training or treatment applied; immediately after An interpersonal psychotherapy was completed for the experimental group, posttest, Anxiety and emotional collapse for both groups, and finally analyzed by SPSS software 20 and ANCOVA. Results: In this study, 30 women with generalized Anxiety (15 women in the control group and 15 in the experimental group) were present; the mean age was 30. 3, with a standard deviation of 3. 7 years. The education status of the participants was in both groups of peers, consisting of 3 people in the cycle, 5 in the diploma, 5 in the undergraduate degree, 12 in the bachelor's degree, and 5 in the master's degree and higher. The mean of Anxiety decreased from 49. 37± 8. 63 to 27. 74± 10. 98, and the Alexithymia of the experimental group dropped from 60. 11± 8. 15 to 43. 43± 10. 11, respectively, and the results of the covariance analysis indicated that interpersonal psychotherapy significantly reduced the Anxiety and Alexithymia of women with generalized Anxiety (p<0. 001). Conclusion: The findings of this study indicate that interpersonal psychotherapy as effective short-term treatment is effective in Anxiety and emotional Anxiety in women with general Anxiety. According to the above, this method of treatment, both economically and economically timely, can be widely used in counseling and psychotherapy centers and clinics.

آمار یکساله:  

بازدید 53429

دانلود 29629 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  111-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  136
 • بازدید: 

  852
 • دانلود: 

  879
چکیده: 

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی گری دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین اضطراب کرونا و اضطراب سلامتی انجام گرفت. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل بزرگسالان ایرانی بودند که از این میان 598 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های اضطراب سلامتی (HAI-18)، اضطراب کرونا (CDAS) و دشواری تنظیم هیجان گرتز و رویمر (DERS) جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان دادند که مدل پیشنهادی به خوبی برازش شده است. در این مدل اضطراب کرونا اثر مستقیم و معناداری بر دشواری تنظیم هیجان داشت، اضطراب کرونا و دشواری تنظیم هیجان اثر مستقیم و معناداری بر اضطراب سلامتی داشتند؛ و همچنین دشواری تنظیم هیجان به طور معنی داری بین اضطراب کرونا و اضطراب سلامتی میانجی گری کردند. نتیجه گیری: اضطراب کرونا و دشواری تنظیم هیجان اثر مستقیم و معناداری بر اضطراب سلامتی دارند و همچنین دشواری تنظیم هیجان نقش میانجی را در بین اضطراب کرونا و اضطراب سلامتی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 852

دانلود 879 استناد 136 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

CURRENT PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  94
 • بازدید: 

  428
 • دانلود: 

  16046
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 428

دانلود 16046 استناد 94 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAHGHOLIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  478
 • بازدید: 

  45263
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 45263

دانلود 32495 استناد 478 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PSYCHIATRY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  286
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  479
 • بازدید: 

  5134
 • دانلود: 

  32695
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5134

دانلود 32695 استناد 479 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  83-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4786
 • دانلود: 

  6413
چکیده: 

مقدمه: اختلال اضطراب فراگیر یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی مشاهده شده در جمعیت عمومی و مراکز بالینی است. هدف این مطالعه مقایسه صفات شخصیت، اضطراب صفت - حالت و اضطراب وجودی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی بود.روش: طرح این پژوهش از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی افراد مراجعه کننده به درمانگاه ها، مراکز تخصصی روان پزشکی و مراکز مشاوره شهر های ارومیه و تبریز در سه ماهه آخر سال 1393 و سه ماهه نخست سال 1394 تشکیل می دادند و از بین آنها 80 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این نمونه به دو گروه تقسیم شد، یک گروه 40 نفری با تشخیص اختلال اضطراب فراگیر و گروه دیگر 40 فرد عادی را در بر می گرفت. شرکت کنندگان فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو، سیاهه اضطراب حالت - صفت اشپیل برگر و مقیاس اضطراب وجودی گود را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین نمرات روان آزردگی، گشودگی، خوشایندی و اضطراب حالت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بطور معنی داری بیشتر است. همچنین تفاوت معناداری در میانگین نمرات اضطراب وجودی در بین گروه ها مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج حاکی از اهمیت متغیرهای صفات شخصیت و اضطراب صفت - حالت در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 4786

دانلود 6413 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PSYCHIATRY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  252
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  63-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  8055
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8055

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  5856
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5856

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
نویسندگان: 

TURK C.L. | HEIMBERG R.G. | LUTEREK J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  36394
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36394

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
litScript