نتایج جستجو

11995

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1200

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  26-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

زمینه و هدف: اتحاد درمانی مرکز ثقل اثر بخشی روان درمانی است و شناسایی متغیرهای مربوط به آن دارای اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه سبک های دلبستگی و اتحاد درمانی در روان درمانگران و نقش میانجی بهزیستی روانشناختی در این رابطه بود. روش کار: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی روان درمانگران و مشاوران عضو سازمان نظام روانشناسی در شهر تهران در سال 1398 بود که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر معیارهای ورود و خروج تعداد 255 نفر از این بین انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مقیاس دلبستگی بزرگسالان، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و پرسشنامه اتحاد درمانی بود. برای تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار ایموس استفاده شد. یافته ها: طبق نتایج، سبک دلبستگی ایمن (**48/0) و بهزیستی روانشناختی (**27/0) با اتحاد درمانی دارای رابطه مثبت معنادار و سبک دلبستگی ناایمن (**39/0) با اتحاد درمانی دارای رابطه منفی معنادار در سطح 01/0 بودند. نتایج تحلیل مسیر نیز حاکی از نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی در رابطه بین سبک های دلبستگی و اتحاد درمانی بود. نتیجه گیری: بر این اساس در زمینه طراحی اقدامات لازم به منظور افزایش و بهبود پاسخ روان درمانی و مشاوره، توجه به سبک دلبستگی درمانگران و بهزیستی روانشناختی در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  130
 • صفحات: 

  59-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

زمینه و هدف: سالمندان مبتلا به سرطان بیشتر از سایر بیماران نیازمند مراقبت های تسکینی هستند. مراقبت تسکینی منجر به بهبود کیفیت زندگی بیمار و اطرافیانش می گردد. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت مراقبت های تسکینی از دیدگاه سالمندان مبتلا به سرطان بستری در مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر سال 1398 انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است و جامعه پژوهش شامل 123 سالمند مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان فیروزگر، در سال 1398 (آبان ماه لغایت دی ماه 1398) می باشد که از طریق نمونه گیری به روش مستمر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل: فرم کوتاه شده ی آزمون شناختی (AMT) جهت اطمینان از وضعیت سلامت روان و سیستم شناختی سالمند بود به انضمام فرم مشخصات دموگرافیک و نیز پرسشنامه کیفیت مراقبت های تسکینی (QEOLC-10) که به صورت مصاحبه حضوری پژوهشگر با نمونه های پژوهش تکمیل شدند. داده ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 در سطح معنی داری 05/0 p≤ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین نمره کیفیت مراقبت تسکینی از دیدگاه مبتلایان به سرطان 12/4 ± 55/65 بود، که بر اساس ابزار استفاده شده در سطح بسیار مطلوب می باشد. گروه سنی 60 تا 64 سال بیشترین فراوانی را داشت که در طبقه بندی سالمندی جوان قرار می گیرند. در تمام ابعاد کیفیت مراقبت، دو متغییر مدت بستری فعلی (012/0p=) و مهارت پرستاری (001/0p<) بیشترین ارتباط معنی دار آماری با کیفیت مراقبت های تسکینی را نشان داد. کیفیت مراقبت تسکینی در مدیریت کاهش درد با جنسیت (047/0p=)، مدت بستری فعلی (015/0p=) و مهارت پرستاران (001/0p<) ارتباط معنی دار آماری داشت به طوریکه در مردان به طور معنی داری بالاتر از زنان و در مدت بستری بین سه تا چهار روز بیشترین فراوانی را داشت و مهارت پرستاری نقش پررنگی در تمام ابعاد داشت. نتیجه گیری کلی: در این مطالعه میزان مراقبت تسکینی از دیدگاه سالمندان مورد مطالعه در سطح مطلوب بود. ارایه مراقبت تسکینی به تمام سالمندان مبتلا به سرطان امری ضروری است و پرستاران بالینی نقش مهمی در ارتقاء کیفیت مراقبت های تسکینی بر عهده دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 209 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

مصلحی مطهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  96-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  290
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

زمینه و هدف: ویروس COVID-19 یکی از مشکلات سلامت می باشد که به سرعت در جهان شیوع پیدا کرد. کودکان به دلیل تغییر سبک آموزشی به سمت آموزش از راه دور و همچنین جلوگیری والدین از فعالیت آنها در فضای خارج از منزل ممکن است دچار کم تحرکی شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوارض ناشی از تغییر سبک زندگی و افزایش کم تحرکی بر سطح سلامت کودکان است. روش کار: مطالعه حاضر از نوع مطالعه مروری می باشد که بر پایه اطلاعات جمع آوری شده از منابع اینترنتی از جمله گوگل اسکولار و پاب مد با استفاده از کلیدواژه های COVID-19؛ Heath؛ Children؛ Sedentary؛ Physical Fitness انجام گردید. یافته ها: با توجه به اینکه تاکنون درمان استاندارد و واکسن موثری برای COVID-19 پیدا نشده است، بهترین راه جلوگیری از انتشار آن است، که می تواند موجب افزایش زمان کم تحرکی در کودکان شود و سلامت آنها را از بعدهای مختلف تحت تاثیر قرار دهد. نتیجه گیری: با توجه به کم تحرکی ناشی از COVID-19 ممکن است سطح سلامت کودکان را تحت تاثیر قرار دهد و نیاز به برنامه های استراتژیک و علمی برای جلوگیری از عوارض جسمانی و رفتاری ناشی از کم تحرکی این بیماری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 290

دانلود 308 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  127
 • صفحات: 

  45-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  325
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

زمینه و هدف: خودکارآمدی عقاید شخص در مورد توانایی خویش برای سازگاری با موقعیت های خاص می باشد. افراد با باور کافی به کارآمدی خود، بهتر قادر به سازگاری با نیازهای موقعیتی خاص می باشند، در حالی که افرادی که از خودکارآمدی بالایی برخوردار نیستند، در انجام فعالیت ها در شرایط خاص با مشکل روبرو می شوند. سطح خودکارآمدی دانشجویان پرستاری می تواند پیش بینی کننده نقش آنها در سلامت جامعه باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین سطح خودکارآمدی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری بود. روش بررسی: در مطالعه ی مقطعی از نوع همبستگی توصیفی حاضر، 358 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی Sherer بود. نتایج با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در مطالعه حاضر 2/66 درصد شرکت کنندگان خانم بودند. محدوده سنی آنها20 تا 22 سال بود. میانگین و انحراف معیار سطح خودکارآمدی در دانشجویان پرستاری 09/9 ± 69/63 گزارش شد. ارتباط معنی داری بین سطح خودکارآمدی و عوامل جمعیت شناختی وجود نداشت (05/0P>). در حالی که برخی گویه های خودکارآمدی با عوامل جمعیت شناختی نظیر سن، جنس، سال تحصیلی، محل سکونت، وضعیت اقتصادی و سابقه کار دانشجویی ارتباط معنی دار آماری داشت (05/0P<). نتیجه گیری کلی: میانگین نمره خودکارآمدی دانشجویان پرستاری 69/63 گزارش شد. دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده، نیازمند برخورداری از سطح بالای خودکارآمدی می باشند. . با توجه به نقش مهم دانشجویان در سیستم بهداشتی درمانی آینده و با توجه به اینکه سطح خودکارآمدی پیشگویی کننده سطح عملکرد و سلامت روان آنها است، بنابراین ارائه راهکارهایی جهت ارتقا سطح خودکارآمدی باید به عنوان یک هدف، در برنامه سیستم های آموزشی دانشکده های پرستاری قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 325

دانلود 155 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  99-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  610
 • بازدید: 

  2604
 • دانلود: 

  695
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده زنان سرپرست خانوار شهر سنندج انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان شاغل سرپرست خانوار شهر سنندج در سال 1393 است که از بین آنان 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های: حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988)، استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) و کیفیت زندگی (SF-36) است. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده ازروش الگویابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در الگوی نهایی بازنگری شده پژوهش، در میان رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده (خانواده و افراد مهم) و ابعاد کیفیت زندگی (معطوف به سلامت جسم و روان)، کاهش استرس تنها رابطه بین حمایت خانواده و کیفیت زندگی معطوف به سلامت روان را میانجی گری می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2604

دانلود 695 استناد 610 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  81-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2125
 • دانلود: 

  19909
چکیده: 

Background & Aims: Sedentary lifestyle causes overweight in women, obesity in women is associated with the development of physical problems and metabolic diseases, such as diabetes, hypertension, cardiovascular disease, some cancers, Anxiety and personality disorders and Osteoarthritis is one of the effects of inactivity in women (2). Cross-fit training, which is a combination of resistance and explosive training, has shown a greater increase in speed and physical strength compared to traditional training methods (6). High-intensity exercise training and short rest periods in cross-fit exercise have resulted in fitness and improve muscle strength, muscle endurance, aerobic fitness, and body composition (7). These exercises affect the four components of health-related physical fitness (aerobic fitness, physical fitness, body composition and flexibility) athletes (8). Some studies have examined the effect of cross-fit exercises on some physical and anthropometric parameters, but have stated conflicting results. Women athletes who have combined cross-fit training with their training have experienced many improvements in professional sports (9). Smith et al (2013) reported that cross-fit improved aerobic and muscular endurance, and that fitness factors altered the vo2max of young women after a 10-week period of cross-fit training compared to traditional exercise (11). However, in Patel et al (2008) study on overweight and obese adults, no significant changes in body composition were observed after 8 weeks of cross-fit training (12). Also, in Blocker et al (2015) study, conventional training methods were compared with new training methods, including cross-fit training in healthy men after 6 weeks. In this study, it was concluded that although significant difference in strength improvement was observed, but there was no significant difference in terms of improving cardiovascular endurance (24). Knowing effective training methods can play an important role in preventing disease progression and reducing treatment costs in sedentary people. Therefore, the study of safe and effective methods to maintain and develop physical fitness for a wide range of people has always been the focus of researchers. Cross-fit exercises are useful for everyone and compared to other traditional training programs, this type of exercise requires less time (14). As mentioned, studies on the effect of cross-fit exercises on physical and anthropometric parameters in some cases have different results and the reports are ambiguous. Therefore, the aim of this study was to investigate the changes in physical fitness factors and some anthropometric indices of inactive young women following eight weeks of cross-fit training. Methods: In this semi-experimental study, 20 inactive young women (age 24. 9±, 2. 40 years, Body mass index 22. 2. 2±, 7. 7 kg/m2) from the Shiraz city were purposefully and accessibly selected and randomly assigned to exercise and control groups. The experimental group performed cross-fit exercise program 3 sessions per week, each session 60 minutes with intensity of 50 to 60% of the maximum repetition for 8 weeks. Changes in physical fitness factors and anthropometric indices of subjects were measured using Rockport test, sit-ups, 4×9 meters agility shuttle run, 45-m sprint and Sargent jump test. Data were analyzed by independent and dependent t-test at the p<0. 05. Results: The results showed that cardiorespiratory endurance (40. 4 vs. 33. 9), trunk muscle strength (34. 1 vs. 24. 5), speed (6. 81 vs. 8. 07), lower muscle power (36. 6 vs. 29. 8) and agility (13. 4 vs. 16. 6) increased significantly in the exercise group compared to the control group. Also, after 8 weeks, body mass index, waist circumference and pelvic circumference in the experimental group decreased significantly compared to the control group (p=0. 001). Conclusion: The findings of the present study show that eight weeks of cross-fit training improved cardiorespiratory endurance, torso muscle strength, speed, lower torso muscle strength and body agility. The findings of this study were consistent with the results of Previous research (11, 15-18). Although the physiological mechanisms of changes in post-fit fitness have not yet been identified, it is possible that exercise specificity may play a role in the metabolic adaptations observed in these changes (22, 23). Improving cardiorespiratory endurance can be specific to the type of activity. In the present study, cardiorespiratory endurance is similar to the improvement in VO2max observed following resistance training or moderate to high intensity running (24). In fact, the variety of cross-fit exercise programs can explain these results. The increase in torso muscle strength after cross-fit training in the present study is similar to the Goins study, which showed 12%, 13% and 8% improvement in weight lifted during Deadlift 1-RM, squats and shoulder presses after six weeks of cross-fit training, respectively. Reported in recreational exercise (15). In the present study, weights of about 50 to 60% of the maximum repetition of individuals were used and an improvement in trunk muscle strength was observed compared to the control group, while some studies have shown that cross-fit training can be compared to resistance training, according to ACSM guidelines can further increase muscle strength measured by the Margaria-Kalamen test (28). Some studies have also reported that people who exercised according to ACSM guidelines developed greater improvements in cross-fit guidelines. Experience muscle strength (measured by standing length jumps) (29). The number and duration of cross-fit training sessions per week has the greatest effect on changing body composition. In one study, during two sessions of cross-fit training with participants, training showed that experience level was a determining factor in achieving progress (9). on the other hand, even when exercise was a useful tool for maintaining body mass. Diet plays a key role in improving these parameters. Finally, comparing the present results with the results of previous studies, the initial level of physical fitness factors can play an important role in post-program changes. In trained subjects, the capacity to improve these parameters may be less than the capacity of sedentary participants. Cross-fit exercises were one of the strengths of the present study,This is because this type of exercise can have different answers and adaptations than other exercise programs. However, understanding the effects of cross-fit training on fitness requires more research. There were some limitations in the present study, such as not measuring other indicators of physical fitness, measuring body composition (adipose tissue and lean body mass) and muscle damage following this type of exercise. It can help to better explain and interpret the results in sedentary women, and ultimately diet is a limiting factor in achieving changes in body composition, so controlling the diet during the exercise protocol can provide an understanding of the results obtained. This is a research weakness suggested by future studies to measure these factors in sedentary women. According to the results, Cross-fit training could possibly improve the fitness and anthropometric indices of inactive women.

آمار یکساله:  

بازدید 2125

دانلود 19909 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  67-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2243
 • دانلود: 

  20149
چکیده: 

Background & Aims: The World Health Organization defines health as complete physical, mental, and social health, and not merely the absence of disease. The organization also defines mental health as a state of well-being in which the individual recognizes his or her abilities, can cope with the normal stresses of life, works productively, and is beneficial to his or her community. Paying attention to the concept of health and well-being as an influential aspect on the individual and social performance of individuals is an approach that is considered by many researchers today. Today, paying attention to the signs of emotional well-being such as happiness and well-being, life satisfaction and lack of negative factors such as Anxiety and frustration are factors that should be considered in people's lives. Communication between employees and managers does not only come from money, services and information, but also from personal and emotional resources such as approval, respect and support. The amount of support that the organization shows over time and creates a sense of obligation and compensation in employees, which can increase and increase the efficiency and effectiveness and, in fact, the productivity of the organization. Lack of organizational support for individuals leads to lack of emotional growth and adaptation and objectivity of individuals and as a result, dependence on the organization and proper performance is presented at an undesirable level, which ultimately leads to ineffectiveness and efficiency and development of the organization in today's competitive world. It seems that the study of the variables of employee health promotion, perceived organizational support and attention to psychological capital, while clarifying the situation in the study community, can create valuable information about the ability of employees in the study community to create a Provide us with new insights into the physical education officials and administrators of the country and strategies to increase emotional cohesion and engage more of them with the goals of the organization. Another reason for the importance of this research is that it seems that by conducting such research and obtaining more information, sports managers, like managers of other organizations, by correctly and timely identification of how employees are able to work and organizational support and effective consequences on employee productivity. And be aware of the psychological capital of their employees to take significant steps to achieve organizational goals and increase effectiveness. Employees of sports and youth departments due to their important role in increasing the health and well-being of young people in society. They should always have mental health as well as positive behavior that can inject positive spirit into young people and adolescents, encourage them to engage in sports activities and strive to maintain physical and mental health. Therefore, having a positive social capital in this group of employees is necessary and important. Given this, the need for such research is felt more than ever. On the other hand, many researches related to psychological capital. organizational support and health promotion of employees have been done in different organizations, but no research has been found to investigate the effect of perceived organizational support and psychological capital on health promotion in sports and youth employees. Therefore, the concepts of organizational support, psychological capital and its impact on improving the health of employees are of considerable importance, so that increasing attention to these issues increases the commitment and efficiency of the organization,Therefore, considering the importance of the issue and the necessity of doing it, this study intends to investigate the effect of organizational support and psychological capital on improving the health of employees among employees of sports and youth departments in Kurdistan, Kermanshah, Hamedan and Ilam provinces. Methods: This research was descriptive-correlational and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of all employees of physical education departments in the western provinces of the country (390 people), data were collected from total sampling,After distributing and collecting the questionnaires, 350 questionnaires were analyzed. Goldberg and Hiller (1970) General Health Questionnaire, Eisenberger et al. 's (1986) Perceived Organizational Support Questionnaire (Lutanz's Psychological Capital Questionnaire) (2007) were used to collect data. The combined method with PLS was approved. To determine the normality of the variables, Kolmogorov-Smirnov and to analyze the data, Pearson correlation matrix test and to test the research hypotheses, the technique of partial least squares and factor load were used. GOF, Tenenhaus et al. (2004) were used to examine the fit of the overall model, which controls both parts of the measurement and structural model. Results: Demographic results show that out of a total of 350 statistical samples included in this study, 208 (59. 52%) were male and another 142 (40. 48%) were female respondents. Also, 51 people have diplomas (14. 62%), 54 people have master's degrees (15. 38%), 170 people have bachelors (48. 71%), 45 people have master's degrees (12. 90%), 30 people have doctorates (8. 39%). Findings showed a positive and significant direct effect on the components of psychological capital and its dimensions and perceived organizational support by promoting employee health. The results of regression analysis also showed that psychological capital and perceived organizational support are able to predict the ability to do work. Conclusion: Perceived organizational support as one of the job resources has a positive relationship with health promotion and can as a positive source improve the ability to do work (health promotion) in employees of sports and youth departments because perceived organizational support, wide changes in employees' attitudes toward their jobs. It plays and as a result has positive organizational behavior consequences. Employees will show more enthusiasm for their job if they feel that their commitment and perseverance towards their job is being taken into account and supported. Finally, from the results of this study, it can be concluded that in the employee community, the use of programs to increase the psychological capital of employees can lead to promoting job motivation and improving their health. It also increases the supportive attitude within organizations and, consequently, the employees' perception of being supported, their ability to do work and their enthusiasmIn general, improving the health of employees is very important for organizations and based on the results, increasing organizational support and psychological capital can provide the basis for improving the level of health in employees, and therefore managers and officials of organizations should plan in this regard.

آمار یکساله:  

بازدید 2243

دانلود 20149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  321-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  1815
 • بازدید: 

  153857
 • دانلود: 

  143590
چکیده: 

BACKGROUND: Drawing on the results of the country-level Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors 2010 Study, we attempted to investigate the drivers of change in the healthcare system in terms of mortality and morbidity due to diseases, injuries, and risk factors for the two decades from 1990 to 2010.METHODS: We decomposed trends in mortality, cause of death, years of life lost due to disability, disability-adjusted life years (DALYs), life expectancy, health-adjusted life expectancy, and risk factors into the contribution of total increase in population size, aging of the population, and changes in age-specific and sex-specific rates.RESULTS: We observed a decrease in age-specific mortality rate for both sexes, with a higher rate for women. The ranking of causes of death and their corresponding number of years of life lost remained unchanged between 1990 and 2010. However, the percentages of change indicate patterns of reduction for most causes, such as ischemic and hemorrhagic stroke, hypertensive heart disease, stomach cancer, lower respiratory infections, and congenital anomalies. The number of years lost due to disability caused by diabetes and drug use disorders has significantly increased in the last two decades. Major causes of DALYs, such as injuries, interpersonal violence, and suicide, showed increasing trends, while rates of communicable diseases, neonatal disorders, and nutritional deficiencies have declined significantly. Life expectancy and health-adjusted life expectancy increased for both sexes by approximately 7 years, with the highest rate of increase pertaining to females over the age 30.CONCLUSIONS: Time trend information presented in this paper can be used to evaluate problems and policies specific to medical conditions or risk factors. Despite recent improvements, implementing policies to reduce the number of deaths and years of life lost due to road traffic injury remains the highest priority for Iranian policymakers. Immediate action by Iranian researchers is required to match Iran’s decreasing mortality rate due to liver and stomach cancers to a rate comparable to the global level. Prevention and treatment plans for mental disorders, such as major depressive disorder, Anxiety disorder, and particularly drug use disorders, should be considered in reforms of the health, education, and judiciary systems in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 153857

دانلود 143590 استناد 1815 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  131
 • صفحات: 

  82-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  213
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

زمینه و هدف: شناسایی زوایای پیدا و پنهان موانع و عوامل تسهیل گر در مدیریت بیماری کووید-19 می تواند، به برنامه ریزی برای مدیریت این بیماری و موارد مشابه آن کمک کند. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف تبیین موانع و عوامل تسهیل گر مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19 با رویکرد تحلیل محتوای عرفی انجام شد. روش بررسی: مطالعه کیفی حاضر با روش تحلیل محتوای عرفی در سال 1399 انجام شد. مصاحبه های نیمه ساختارمند با 25 شرکت کننده (14 پرستار و 11 پزشک) شاغل در بخش های کووید-19 انجام شد. مصاحبه ها تا اشباع داده ها ادامه یافت. مصاحبه ها ضبط و بعد از پیاده سازی با رویکرد گرانهایم و لاندمن تحلیل شدند. یافته ها: در مجموع از 340 کد اولیه پنج مضمون و 14 زیر مضمون در این مطالعه ظاهر شد. تم های این مطالعه فرهنگ شمشیر دولبه، عوامل فردی، تغییر در رویکرد مراقبت، عوامل سازمانی و چالش های اخلاقی هستند. نتیجه گیری کلی: به نظر می رسد فرهنگ، عوامل فردی و سازمانی می توانند، هم مانع و هم تهسیل گر باشند. اما چالش های اخلاقی می توانند، بعنوان یک مانع باعث فرسودگی شغلی کادر درمان شود. شاید لازم باشد که مسیولین حمایت های روانی بیشتری از تیم درمان بعمل آورند، یا با استخدام نیروهای تازه نفس و کاهش بار کاری تیم درمان، به آنها یک دوره ریکاوری بدهند. همچنین کمک گرفتن از روان شناس و روانپزشک، تشویق افراد به ورزش، ذهن آگاهی و موسیقی می تواند در تقویت نیروی انسانی شاغل در بیمارستان ها کمک کننده باشد. بنابراین، مسیولین باید برای افزایش تاب آوری کادر درمان در پدیده های نوظهور و یا انسان ساخت برنامه ریزی کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 144 استناد 213 مرجع 28
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  75-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  539
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه های افسردگی در میان دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور تهرانصورت گرفت. نمونه ی این پژوهش 439 دانشجوی زن (92 نفر دارای افسردگی اساسی فعلی، 347 نفر دارای سابقه افسردگی اساسی در 12 ماه گذشته) از 6 واحد دانشگاهی پیام نور استان تهران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش توصیفی-مقطعی، مصاحبه ی ساختاریافته، مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی (LESS)، پرسشنامه ترومای کودکی (CTQ) و پرسشنامه افسردگی بک-دو (BDI-II) مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده تحلیل مسیر ساده و آزمون سوبل انجام گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اعتبارزدایی هیجانی به صورت جزئی بین سوءاستفاده جنسی با نشانه های افسردگی (20/0-75/0=CI 95%) و سوءاستفاده هیجانی با نشانه های افسردگی (33/0-65/0=CI 95%) میانجی گری می کند. در این مطالعه داده ها از نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی بین تجارب اعتبارزدا و نشانه های افسردگی حمایت کرد و نتایج ضرایب مسیرهای غیرمستقیم نشان داد فرضیه های غیرمستقیم معنی دار می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 539

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
litScript