نتایج جستجو

12010

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1201

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

MINDFULNESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1634-1643
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  7220
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7220

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
نویسندگان: 

شمس سارا | شمس سارا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  137
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

مقدمه با توجه به نو ظهور بودن بیماری کرونا ویروس و اهمیت اضطراب این بیماری بر سلامت روانی پرستاران، هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی اضطراب کرونا براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، حساسیت اضطرابی و سرسختی روانشناختی در پرستاران بود. روش کار این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه پرستاران مشغول به کار در بیمارستان های شهر کرج در سه ماهه آخر سال 1399 بودندکه از میان آنان 400 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای اضطراب بیماری کرونا (CDAS)، فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی (CERQ)، پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ASI-R) و مقیاس سرسختی روانشناختی (PHS) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با مدل همزمان در نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند. یافته ها نتایج نشان داد که بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه و حساسیت اضطرابی با اضطراب کرونا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0>P). بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگارانه و سرسختی روانشناختی با اضطراب کرونا رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 9/61 درصد واریانس اضطراب کرونا به وسیله تنظیم شناختی هیجان، حساسیت اضطرابی و سرسختی روانشناختی تبیین می شود. نتیجه گیری با توجه به نتایج، برای کاهش اضطراب کرونا پرستاران می توان برنامه هایی برای افزایش راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و سرسختی روانشناختی آنها و کاهش راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و حساسیت اضطرابی آنان طراحی و از طریق کارگاه های آموزشی الکترونیکی و مجازی اجرا کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 115 استناد 137 مرجع 19
نویسندگان: 

نشریه: 

HEADACHE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  101
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  16872
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 16872 استناد 101 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  9227
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9227

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  2745-2756
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1143
 • دانلود: 

  18557
چکیده: 

Introduction: generalized Anxiety affects patients' personal, social and occupational life Anxiety. according to this the present study was to investigate the effectiveness metacognition therapy on the Anxiety and psychological wellbeing of the patients with generalized Anxiety. Materials and Methods: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest, control group design and two-month follow-up period. The statistical population of the current study was all the patients with social Anxiety referring to consultation centers in the city of Tehran in 2017. Nonprobable available and random replacement were used in the present study. After selecting the sample size and replacing them in the experimental and control groups, the experimental group received ninety-minute teaching interventions during three months once a week. The applied questionnaires in the current study included generalized Anxiety disorder (Spitner, et. al, 2006), Anxiety questionnaire (Beck, Epstein, Brown and Steer, 1988), psychological wellbeing questionnaire (Ryff, 1980). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA. Results: The results of data analysis showed that metacognition therapy have been effective on the Anxiety and psychological wellbeing of the patients with generalized Anxiety (P<0. 001). This treatment has been shown to reduce Anxiety and improve the psychological well-being of patients with generalized Anxiety disorder. Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that metacognitive therapy is an effective way to reduce Anxiety and improve the psychological well-being of patients with generalized Anxiety disorder and can be used for patients with generalized Anxiety disorder.

آمار یکساله:  

بازدید 1143

دانلود 18557 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پیاپی 83)
 • صفحات: 

  121-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  790
 • دانلود: 

  963
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط ساختاری مهارت های ذهن آگاهی، تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی با اضطراب اجتماعی نوجوانان انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل همه ی نوجوانان 12 تا 14 سال شهر اصفهان در سال تحصیلی 1395-1394 بود که درنهایت 480 نفر از آن ها بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه کلاین، به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از چک لیست تنظیم هیجانی (Shields, & Cicchetti, 1998)، پرسش نامه ی اضطراب اجتماعی (La Gerca & Lopez, 1998)، مقیاس ذهن آگاهی و پذیرش کودکان (Baer, Smith, Gregory, Allen, 2005) و پرسشنامه حساسیت اضطرابی (Silverman, Fleisig, Rabian, Peterson, 1991) استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای AMOS و SPSS و به روش تحلیل مسیر انجام شد. ضرایب همبستگی نشان داد که بین تنظیم هیجان و اضطراب اجتماعی (p=0/001)، ذهن آگاهی و اضطراب اجتماعی (p=0/034) و حساسیت اضطرابی و اضطراب اجتماعی (p=0/001) به طور مستقیم همبستگی معناداری وجود داشت (p=0/001). ضرایب رگرسیون نشان داد که حساسیت اضطرابی با میانجیگری تنظیم هیجان به میزان 1/0 شدت اضطراب اجتماعی را پیش بینی می کند (p=0/001). شدت اضطراب اجتماعی از طریق ذهن آگاهی و با میانجیگری تنظیم هیجان به میزان 04/0 قابل پیش بینی بود. به طورکلی نتایج پژوهش نشان داد رابطه معناداری بین حساسیت اضطرابی، ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی و اضطراب اجتماعی وجود دارد و همچنین حساسیت اضطرابی و ذهن آگاهی از طریق تنظیم هیجان قادر به پیش بینی معنادار اضطراب اجتماعی در نوجوانان دارای اختلال اضطراب اجتماعی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 790

دانلود 963 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  73-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  609
 • بازدید: 

  1942
 • دانلود: 

  723
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1942

دانلود 723 استناد 609 مرجع 0
نویسندگان: 

جعفری راهب | بافنده حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  66-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  709
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  442
چکیده: 

مقدمه: مطالعات نشان داده است که امواج مغزی در بیماران اضطرابی به شکل نابهنجاری فعالیت می کنند ولی تابحال در این زمینه مطالعات مداخله ای صورت نگرفته است، به همین دلیل انجام پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی بر کاهش علایم اضطراب و الگوی امواج مغزی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب ضروری بنظر می رسد. روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتلا به علایم اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی شهر تبریز در سال 1397 بود. تعداد 30 بیمار اضطرابی بعد از تشخیص روانپزشک انتخاب و به صورت هدفمند در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس هر دو گروه از نظر موج آلفا و تتا منطقه PZ و همچنین شدت اضطراب با پرسشنامه اضطراب بک (1989) مورد ارزیابی قرار گرفتند (پیش آزمون)، و بعد گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 60 دقیقه ای، تحت توانبخشی شناختی قرار گرفتند و آموزشهای مرتبط را دریافت کردند و در پایان هم به منظور ارزیابی تفاوتهای صورت گرفته، آزمونهای فوق، مجددا روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد (پس آزمون). داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار Neuroguid و SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان داد که توانبخشی شناختی باعث کاهش معنادار نمرات اضطراب در بیماران مبتلا به علایم اختلال اضطراب فراگیر می شود (01 / 0 > P) و همچنین موج آلفا و موج تتای مغزی بیماران اضطرابی را در ناحیه PZ کاهش داده است و تفاوت معناداری وجود دارد (01 / 0 > P). نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های این پژوهش می توان از توانبخشی شناختی به عنوان درمانی موثر برای کاهش اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 442 استناد 709 مرجع 4
نویسندگان: 

Rezaie Khosravi Nassrin | Mahmoodi Gelavij

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  78-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42537
 • دانلود: 

  20489
چکیده: 

Background: Neurofeedback method and virtual reality technology are used as relatively new therapeutic approaches for the treatment of diseases and disorders. The aim of the present study was to investigate the effect of neurofeedback therapy based on the virtual reality technology on Anxiety in patients with Anxiety disorder. Methods: The present cross sectional study included adolescents with Anxiety complaints referring to psychiatrists at the specialized clinic of Kermanshah health center in 2015, April and May. The sampling method was convenience sampling and the sample size was five people. Demographic questionnaire, including information on age, education, marital status, and employment status of patients, and Beck Anxiety Inventory were used to collect the data. Participants were treated with neurofeedback based on virtual reality technology in three sessions. Data were analyzed using IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21. 0. Results: Participants ranged between 24 and 56 years and all five participants were female (100%). Mean (SD) of Anxiety for all participants in the pre-test phase was 37. 0 (5. 85) while it decreased to 13. 6 (6. 80) (P<0. 01) after the intervention. The results showed that there was a significant difference between the mean Anxiety scores in the pre-test phase and the post-test scores at the level of P<0. 01. In the follow-up phase, the mean Anxiety score was 8. 6 (3. 05) after two months of posttest (P<0. 01). Conclusion: According to the results of the study, virtual reality technology based neurofeedback therapy reduces Anxiety in people with Anxiety disorder.

آمار یکساله:  

بازدید 42537

دانلود 20489 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  609
 • بازدید: 

  3754
 • دانلود: 

  1676
چکیده: 

مقدمه: مدل فراشناختی در اختلال اضطراب فراگیر، با فرآیند شناختی مرتبط با نگرانی آسیب شناختی خصوصا نقش باورهای مثبت و منفی درباره نگرانی مطرح شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و مولفه های فراشناختی مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر بود.روش: این مطالعه شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. از میان همه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر که به کلینیک روان شناسی در شهرستان مشهد مراجعه کرده بودند، 20 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه برابر آزمایش و گواه قرار گرفتند. شرکت کنندگان با استفاده از مصاحبه ساختاریافته بالینی و بر اساس اختلال های محور یک انتخاب شدند. گروه آزمایش طی 9 هفته تحت درمان فراشناختی ولز قرار گرفتند و در این مدت بر گروه گواه هیچ گونه مداخله درمانی انجام نگرفت. پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه فراشناخت و نیز پرسشنامه فرانگرانی به عنوان ابزار ارزشیابی در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین اضطراب، فرانگرانی و مولفه های باورهای فراشناختی در گروه آزمایش، پس از مداخله درمانی فراشناختی در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری کاهش پیدا کرده است.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش با نتایج سایر پژوهش ها در این حیطه همخوانی داشته و نشان دهنده اثربخش بودن درمان فراشناختی بر اضطراب و مولفه های فراشناختی مبتلایان اختلال اضطراب فراگیر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 3754

دانلود 1676 استناد 609 مرجع 0
litScript