نتایج جستجو

12017

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1202

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  239-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2052
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

مقدمه: جراحی فتق دیسک کمری یکی از شایع ترین انواع جراحی های انجام شده در جهان است. بسیاری از مطالعات موفقیت این جراحی را در بهبود نتایج رادیولوژیک از قبیل میزان فیوژن و کاهش فشار بر بافت عصبی دانسته اند. ولی آن چه در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده، میزان رضایتمندی بیمار و کیفیت زندگی او پس از جراحی است.هدف: تعیین اثر برخی عوامل از قبیل افسردگی، اضطراب و انتظارات بیماران بر رضایتمندی آنان از جراحی دیسک کمر.مواد و روش ها: 60 بیمار که کاندید جراحی فتق دیسک کمر بودند قبل و سه ماه پس از جراحی با استفاده از پرسش نامه های استاندارد از نظر وجود افسردگی، اضطراب و نیز انتظارات آنان از جراحی بررسی شدند.نتایج: بیماران 33 زن (55%) و 27 مرد (45%)، بودند. متوسط شدت درد پیش از جراحی 7.25 واحد بود که پس از جراحی به 2.1 واحد کاهش یافت. 93.3 درصد آنان اضطراب و 66.7 درصد آنان افسردگی داشتند. 70 درصد دارای انتظارات زیاد از جراحی بودند. میزان رضایتمندی از 1.7 تا 8.9 واحد بود. (متوسط 5.5) بیشترین میزان رضایتمندی در بیماران بین 39-30 سال دیده شد و افسردگی و انتظارات بالا با رضایتمندی کمتری همراه بود.نتیجه گیری: افسردگی رضایتمندی را کاهش می دهد و انتظارات پایین می تواند آن را افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 2052

دانلود 332 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  339-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)
 • صفحات: 

  273-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  700
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

هدف: اختلالات اضطرابی و سازگاری از اختلال های روانپزشکی شایع در بیماران مبتلا به سرطان است. متاسفانه بسیاری از اختلال های روانپزشکی در بیماران مبتلا به سرطان نادیده گرفته می شوند. از این رو بهره گیری از ابزارهای مناسب، می تواند در شناسایی مشکلات روانپزشکی بیماران سودمند باشد.روش: در پژوهش حاضر 96 تن از بیماران مبتلا به لوسمی و لمفوم، در نخستین دوره بستری خود که برای دریافت درمان به یک بیمارستان آموزشی در تهران مراجعه نموده بودند، توسط روانپزشک بر پایه معیارهای DSM مورد مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. افراد یاد شده نیز به کمک نسخه ایرانی پرسش نامه HADS، ارزیابی شدند تا نقطه برش مناسب از زیرمقیاس اضطراب HADS برای شناسایی مشکلات اضطرابی تعیین گردد.یافته ها: پرسش نامه HADS شیوع اختلال های اظطرابی را 27% نشان داد. منحنی راک، دارای سطح زیر منحنی 722/0 بود که نشانگر ارزش تشخیص گذاری برای اختلال های مرتبط با اضطراب در زمینه ابزار یاد شده است. حساسیت پرسش نامه با در نظر گرفتن نمرات 4، 5 و 6 به عنوان نقطه برش در مورد نمرات اضطراب شرکت کنندگان در پژوهش، بترتیب 92/0، 85/0 و 81/0، و ویژگی پرسش نامه 37/0، 44/0 و 54/0 به دست آمد. ارزش اخباری مثبت در زمینه نقاط برش یاد شده، بترتیب 35/0، 36/0 و 39/0، و ارزش اخباری منفی، 93/0، 89/0 و 89/0 بود.نتیجه  گیری: بهره گیری از زیر مقیاس اضطراب پرسش نامه HADS برای غربالگری اختلال های اضطرابی و سازگاری در مبتلایان به سرطان سودمند است.

آمار یکساله:  

بازدید 700

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  4355
 • دانلود: 

  21692
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4355

دانلود 21692 استناد 410 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2690
 • دانلود: 

  721
چکیده: 

زمینه و هدف: بررسی های تهاجمی از جمله آنژیوگرافی استرس و اضطراب را برای بیماران به همراه دارد. اضطراب بر روی واکنش های فیزیولوژیک مددجو تاثیر گذاشته و مددجو را در اتاق آنژیوگرافی در معرض خطر قرار می دهد. هدف از این تحقیق بررسی اضطراب آشکار و پنهان بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر بود.مواد و روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی است که بر روی 180 مددجوی بستری، جهت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) ساری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو فرم؛ اطلاعات دموگرافیک و برخی متغیرها، پرسش نامه استاندارد اسپیلبرگر بود. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری X2 و t تست، آزمون F و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که (55.22%) واحدهای مورد پژوهش دارای اضطراب آشکار و (54.18%) اضطراب پنهان دارند. سطح اضطراب آشکار و پنهان بیماران در حد متوسط بود. نتایج نشان داد که در گروه سنی (90-60) سال و افراد بی سواد و بیمارانی که سیگاری هستند، افراد چاق، بیمارانی که سطح اضطراب پنهان زیاد داشتند و طول مدت انتظار بیشتر از 7 روز بود، بیمارانی که عادت ورزش نداشتند و سابقه خانوادگی بیماری قلبی داشتند، اولین تجربه آنژیوگرافی و افرادی که در خانواده آنها سابقه آنژیوگرافی وجود نداشت و افرادی که آگاهی از آنژیوگرافی نداشتند دارای اضطراب آشکار بالا بوده و از نظر آماری ارتباط معنی دار بین اضطراب آشکار و متغیرهای نامبرده وجود داشت (0.05>p).نتیجه گیری: بالا بودن اضطراب در این بیماران لزوم توجه بیشتر کادر پرستاری و پزشکی به کاهش اضطراب و استفاده از مداخلات مناسب به منظور کاهش این مشکلات را نمایان می سازد و این زمانی امکان پذیر است که عوامل ایجاد کننده اضطراب مشخص شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2690

دانلود 721 استناد 4 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

علم الهدایی سیدحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  6415
 • دانلود: 

  6951
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی اثربخشی حالت های عاطفی و هیجانی، به عنوان مولفه های شخصیت یادگیرنده بر رفتار ریاضی است. امروزه اضطراب ریاضی مورد توجه و علاقه بسیاری از متخصصان روان شناسی آموزش ریاضی و نیز روان شناسان شناختی است تا از این طریق تأثیرهای هیجانی و برانگیختی های روانی شاگردان را در کار ریاضی بشناسند و برای کنترل و مهار علمی آنها راه کارهای عملی بیابید. در این میان اضطراب و فشار روانی و تعامل آنها با یادگیری ریاضیات جایگاه ویژه ای را در امر آموزش و یادگیری ریاضیات مدرسه و حتی دانشگاهی به خود اختصاص داده است؛ هرچند که در محافل علمی و آموزشی ما کمتر به آن توجه شده است. پژوهش ها در سال های اخیر نشان داده اند که اضطراب ریاضی غیرمعقول (اضطراب مرضی) با ایجاد مانع های جدی شناختی و آموزشی در فراگیران ضمن ابتلای آنان به ایست فکری و نقصان قابلیت های استدلالی موجبات تضعیف خودباروری ریاضی را در آنها فراهم می آورد و با ایجاد نگرش منفی به شدت بر عملکرد پیشرفت ریاضی فراگیران موثر می افتد. نوشتار حاضر با مروری اجمالی بر ادبیات کار در این عرصه می کوشد تا ضمن ارائه تعریفی از اضطراب ریاضی چگونگی تعامل میان رفتار ریاضی افراد و مقوله اضطراب ریاضی را نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 6415

دانلود 6951 استناد 7 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  220-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  1220
 • بازدید: 

  71172
 • دانلود: 

  38142
چکیده: 

Objective: The objective of this study was analyzing the effect of meta-cognition elements on depression, trait and state Anxiety symptoms.Methods: In this Study, the sample consisted of 224 students of University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences that answered three questionnaires including Metacognitive Questionnaire (MCQ-30), Beck Depression inventory (BDI-II) and Spielberger State-Trait Anxiety Inventory. Pearson correlation coefficient and step-by-step regression to analyze were used for data analysis.Results: According to the results, there is a positive and significant correlation between total score of metacognition and four elements of beliefs (positive beliefs, negative beliefs, uncontrollability and low cognitive trust (P<0.01). In addition, summary of results indicated that out of metacognitive elements, only general negative beliefs may predict the variations of depression scores, (P<0.01).Conclusion: Summary of this study demonstrated that metacognitive beliefs are significantly effective on prediction of depression and Anxiety. Moreover, out of metacognitive elements, only general negative beliefs, in comparison with other elements, may predict the depression.

آمار یکساله:  

بازدید 71172

دانلود 38142 استناد 1220 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Early human development

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  144
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  192
 • بازدید: 

  3529
 • دانلود: 

  22884
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3529

دانلود 22884 استناد 192 مرجع 0
نشریه: 

PSYCHOLOGICAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  77-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  296
 • بازدید: 

  366
 • دانلود: 

  535
چکیده: 

People experience different levels of Anxiety associated with the 2019 Coronavirus 19, which may affect their lives. The present study aimed to investigate the role of health Anxiety, Anxiety sensitivity, and somatosensory amplification in predicting of students' COVID-19 Anxiety. The research design was descriptive and correlational. The statistical population of the study included students of Guilan University in 2020. By using available sampling method, through online calling, 200 students participated in the study. Data were collected from the Covid-19 Anxiety Scale (Wheaton et al), Short-term health Anxiety Measurement (Salkovskis et al), Anxiety Sensitivity Index (Taylor et al), and somatosensory amplification Scale (Barsky et al). The data were analyzed using Pearson correlation tests and multiple regression analysis. The results showed that health Anxiety, Anxiety sensitivity, and somatosensory amplification were positively and significantly correlated with COVID-19 Anxiety. Regression results showed that these variables significantly predicted 55% of the new coronavirus Anxiety. It seems that the high Anxiety level of COVID-19 in students, can enhance their Anxiety and sensitivity about health state and they would exaggerate physical and emotional symptoms. Thus, the University's psychological and Counseling Services must take steps to reduce the Anxiety of COVID-19 and increase students' awareness.

آمار یکساله:  

بازدید 366

دانلود 535 استناد 296 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  138
 • بازدید: 

  2552
 • دانلود: 

  20759
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2552

دانلود 20759 استناد 138 مرجع 0
litScript