نتایج جستجو

184169

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18417

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Lullulangi Mithen

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68512
 • دانلود: 

  21253
چکیده: 

This study is a fi eld research that aims to determine the extent of green open spaces that serve as neighborhood parks in Housing Public Company Panakkukang, which consists of three areas: Toddopuli, Tidung, and Tamalate. Population in this study, is the third of the areas. The selected sample is Tamalate, arguing that the area is in the middle and is central to the whole Housing Public Company Panakkukang. Data collection tool used is the Global Positioning System. Data Analysis techniques, qualitative Analysis that compares the comparison theory / standard SNI 03-1733-2004. standard Housing in Urban Environmental Planning with the reality on the fi eld. Based on the results and discussion, it is known that the area of green open space in the area of Housing Public Company Panakkukang Makassar city in general is not in accordance with the provisions of the extent of green open space required in SNI 03-1733-2004.

آمار یکساله:  

بازدید 68512

دانلود 21253 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ANZ JOURNAL OF SURGERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  238-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  16718
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16718

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

افشاری زهرا | بیات مرضیه

نشریه: 

اقتصاد مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  896
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 896

دانلود 323 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ARTALEJO J.R. | FALIN G.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  101-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  20956
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20956

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (مسلسل 62)
 • صفحات: 

  12-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از معایب دستگاه های رادیوگرافی پانورامیک همپوشانی سطوح پروگزیمال در تصاویر رادیوگرافیک دندان های خلفی است. برای غلبه بر این مشکل، اخیرا گزینه ایی تحت عنوان Improved interproximal mode در دستگاه Planemeca Promax ایجاد شده که با ایجاد زاویه افقی کمتر با ناحیه تماس دندانی حین حرکت دستگاه میزان همپوشانی تصاویر رادیوگرافی پانورامیک از دندان های خلفی به ویژه دندان های پرمولر را کاهش می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان همپوشانی دندان های خلفی در دو تکنیک Improved interproximal panoramic program و standard panoramic انجام شد.روش بررسی: یک مطالعه تشخیصی بر روی 32 بیمار نیازمند رادیوگرافی پانورامیک در دندان های خلفی در مسیر روتین درمان و تشخیص خود با میانگین سنی 27.3 سال انجام شد. هیچ یک از بیماران در دندان های خلفی خود Crowding نداشته و تمامی دندان های خلفی آنان موجود و بدون هرگونه ترمیم بودند. رادیوگرافی پانورامیک نمونه ها به صورت تصادفی با استفاده از تکنیک Improved interproximal panoramic و standard panoramic با دستگاه Planmeca Promax انجام و همپوشانی نواحی پروگزیمال در تصاویر رادیوگرافی به دست آمده به صورت Blind انجام شد. وجود همپوشانی در تصاویر دو گروه با فراوانی نسبی و مطلق گزارش شد. مقایسه  دو گروه با آزمون Chi-square و برآورد نسبت شانس همپوشانی در دو گروه نسبت به یکدیگر با آزمون رگرسیون تعیین شد.یافته ها: در مجموع میزان همپوشانی در تکنیک استاندارد برابر 38.5% (148 ناحیه از 384 ناحیه تماس) و در تکنیک Improved interproximal برابر 18.8% (72 ناحیه از 384 ناحیه تماس) برآورد شد، که تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه به دست آمد (P<0.0001) .همپوشانی ناحیه تماس  دندان های 5-4 در تکنیک استاندارد، 66.4% و در تکنیک اصلاح شده، 39.1% بود. همچنین این میزان در دو تکنیک به ترتیب در ناحیه تماس دندان های 6-5 برابر 39.1% و 12.5% و در ناحیه تماس دندان های 7-6 برابر 10.2% و 4.7% به دست آمد. شانس همپوشانی در تکنیک استاندارد نسبت به تکنیکImproved ،  72/2برابر و در نواحی تماس دندانی 5-4 و 6-5 نسبت به ناحیه تماس دندان های 7-6 به ترتیب 16.40 و 4.61 برابر بیشتر برآورد گردید (P<0.001، در تمامی موارد). با این حال، تفاوتی در میزان همپوشانی تصاویر برحسب نوع فک و سمت دهان بیماران دیده نشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از تکنیک Improved interproximal panoramic در مقایسه با تکنیک استاندارد پانورامیک موجب کاهش آشکاری در میزان همپوشانی سطوح پروگزیمال در تصاویر پانورامیک دندان های خلفی بیماران شده است. بنابراین استفاده از این تکنیک برای افزایش دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی توصیه می شود. شایان ذکر است که تاثیر این گزینه در سایر قسمت های تصویر پانورامیک می بایست مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 176 استناد 0 مرجع 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1225
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف: مقایسه حساسیت، ویژگی و اعتبار دو روش standard Full Threshold (SFT) و SITA Fast (Sif) در Humphrey Field Analyzer. مواد و روش ها: در بیست بیمار (37 چشم) مبتلا به گلوکوم زاویه باز مراجعه کننده به درمانگاه های چشم بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهد، میدان بینایی مرکزی آنها با برنامه C-30-2 و استراتژی (SFT) و (Sif) اندازه گیری شد. جهت هر فرد در هر روز دو روش در طی چهار جلسه به مدت دو هفته پیاپی انجام شد. حساسیت، ویژگی، اعتبار، متوسط زمان انجام تست ها و میزان کاهش میدان بینایی در استراتژی SITA Fast با استراتژی SFT مقایسه شد. یافته ها: حساسیت دو روش Sif و SFT مشابه و برابر 93.3% میباشد. ویژگی دو روش SFT و Sif به ترتیب 4/%71 و 4/57% و اعتبار آن دو به ترتیب89.2% و 86.5% است. متوسط زمان در SFT و Sif به ترتیب 14.6 دقیقه و 5.45 دقیقه میباشد. نقص میدان بینایی در Gray Scale در استراتژی Sif کم عمق تر از SFT میباشد. اما نقایص میدان بینایی با اهمیت P<%0.5) و (P<%1 در Pattern Deviation Plot در استراتژی Sif بیشتر از SFT است. اما این تفاوت از نظر آماری با اهمیت نمی باشد. نتیجه گیری: استراتژی Sif دارای حساسیت خوب و مشابه SFT می باشد و از نظر زمان انجام تست بسیار کوتاه تر است. لذا انجام آن به صورت روتین توصیه می شود. به خصوص در کودکان و افراد کهنسال و بیمارانی که مشکلات استخوانی مفصلی و اشکالات تمرکزی دارند، روش Sif ارجح می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1225

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  689-697
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PAGANELLI M. | SIGHINOLFI D.

نشریه: 

MICROSC PROCESS ENG DKG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  19317
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19317

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

KOHLBECK M. | WARFIELD TERRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  478
 • بازدید: 

  35574
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35574

دانلود 32495 استناد 478 مرجع 0
نویسندگان: 

AYAT ELAHI M.R. | FARITUS M.R. | ASADKARAMI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  97-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75493
 • دانلود: 

  32495
چکیده: 

It has been shown in recent years that the initiation of crack growth depends significantly on the T-stress for both brittle and ductile mechanisms of fracture. Although several methods have been presented in the papers for determining the T-stress for various specimens, most of the previous studies are based on two-dimensional crack models. The aim in this paper is to calculate the T-stress for double edge crack and internal crack specimens using a three-dimensional model. A set of linear elastic finite element analyses are performed to determine the stress fields around the crack front for each specimen. The T-stress is then computed across different planes through the thickness. The variations of T-stress with different parameters like the Poisson"s ratio, the specimen thickness and the ratio of crack length to specimen width (a/W) are also studied.

آمار یکساله:  

بازدید 75493

دانلود 32495 استناد 0 مرجع 0
litScript