نتایج جستجو

1019

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1181
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف: تعیین میزان حضور آفلاتوکسین M1 در پنیرهای تولیدی توسط کارخانجات مختلف در استان تهران.طرح: مطالعه مقطعی.تعداد نمونه: 80 نمونه پنیر سفید ایرانی.روش: توسط کروماتوگرافیآنالیز آماری: آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی.نتایج: AFM1 در 83.3 درصد نمونه های پنیر مورد آزمایش یافت شد. محدوده مقادیر آلودگی در ماههای مختلف سال متفاوت بود. در ماههای خرداد، شهریور، آذر و اسفند مقادیر AFM1 به ترتیب در محدودهای 197-1423، 177-1274، 179-1506 و 219-2918 نانوگرم در هر کیلوگرم قرار داشت. در حالی که میانگین غلظت آفلاتوکسین M1 در این ماهها به ترتیب 549.7، 503.9، 602.1 و 749.6 نانوگرم در هر کیلوگرم بود.بالاترین میانگین AFM1 در نمونه های ماه اسفند 2918 ng/kg و پایین ترین میانگین AFM1 در نمونه های ماه شهریور 177 ng/kg ثبت گردید.بررسی آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین AFM1 در نمونه های پنیر جمع آوری شده در ماههای خرداد، شهریور، آذر و اسفند وجود ندارد (p>0.05) اما میانگین AFM1 مربوط به نمونه های پنیر جمع آوری شده در فصول بهار و تابستان به طور معنی داری پایین تر از نمونه های جمع آوری شده در فصول پاییز و زمستان می باشد.تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون Tukey.نتیجه گیری: با توجه به حضور بالای AFM1 در نمونه های پنیر می توان نتیجه گرفت که احتمالا جیره غذایی دامهای تولید کننده شیر تحویلی به کارخانجات پنیرسازی، حاوی مقادیر بالای آفلاتوکسین بوده و این امر به طور قابل ملاحظه ای می تواند برای سلامتی انسان خطرناک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1181

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98730
 • دانلود: 

  26307
چکیده: 

Aflatoxin M1 (AFM1) is the hydroxylated metabolite of Aflatoxin B1 (AFB1) that it can be found in milk and dairy products. In this study, ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) technique was used for detection of AFM1 in ice-cream in Guilan province (Northern Iran). A total of 90 ice-cream samples was randomly obtained from different supermarkets. In 62 of the 90 ice-cream samples examined (68.88%), the presence of AFM1 was detected in concentrations between 8.4-147.7 ng/l. The mean level of AFM1 in positive samples was 40.36 ng/l. AFM1 levels in 11 samples (12.22%) were higher than the maximum tolerance limit (50 ng/l) accepted by ISIRI, European Community and Codex Alimentarius.

آمار یکساله:  

بازدید 98730

دانلود 26307 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAMYAR SIAVASH | MOVASSAGHGHAZANI MOHAMMADHOSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  27-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60522
 • دانلود: 

  41670
چکیده: 

Background: Mycotoxins naturally occur in foods. Aflatoxins can cause serious health problems in consumers. Nowadays, biological detoxification method is considered to decrease the Aflatoxins level in foods. The aim of this study was to evaluate the effect of kefir starter microorganisms to decrease the Aflatoxin M1 (AFM1) levels in milk.Methods: The study was carried out at Shabestar branch, Islamic Azad University in 2016. AFM1 at three levels 150, 200 and 250 ng/L was added to milk samples. Then a pool of lactic acid bacteria (LAB), yeasts and full kefir starter culture was added to milk samples. After cool storage of samples in 4 °C for 7 d, all samples were collected and the level of AFM1 determined by HPLC method. All samples were prepared in triplicate.Results: The highest reduction percentage of AFM1 was observed in yeast (65.33%-68.89%) and LAB pool (65%). Samples with full kefir starter showed the reduction percent range of 11.67-34.66% that was lower in compare with other treatment groups.Conclusion: These findings support the ability of LAB and yeasts to bind to Aflatoxins in foods.Kefir drink in countries with high contamination by AFM1 in milk can be a safe dairy product choice for consumers.

آمار یکساله:  

بازدید 60522

دانلود 41670 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  153-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89608
 • دانلود: 

  37539
چکیده: 

The aim of this study was to evaluate Aflatoxin M1 (AFM1) contamination in pasteurized milk samples in Mashhad, Iran. One hundred and ten milk samples from different supermarkets were collected during three months in spring and investigated by Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA). AFM1 was found in 100% of the milk samples. About 5.4% of the samples contained AFM1 greater than the maximum tolerance limit (0.05 mg/l) accepted by European Union. There was not a significant difference among the mean value of AFM1 in three months.

آمار یکساله:  

بازدید 89608

دانلود 37539 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  145
 • صفحات: 

  248-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  742
 • دانلود: 

  494
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 742

دانلود 494 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  5-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1019
 • دانلود: 

  677
چکیده: 

زمینه و هدف: افلاتوکسینها متابولیتهای سمی ثانویه قارچی هستند که توسط گونه های سمی قارچ آسپرژیلوس تولید می گردند و نقش مهمی را در شیوع برخی از بیماریهای انسان از قبیل سرطان کبد، هپاتیت مزمن و سیروز کبدی دارند. مطالعه حاضر به منظور تعیین کمیت افلاتوکسین MI در نمونه های شیر پاستوریزه انجام گردید.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی – کاربردی به طور تصادفی تعداد 90 نمونه شیر پاستوریزه (45 نمونه در پاییز و زمستان و 45 نمونه در بهار و تابستان) از مراکز تولید این فرآورده جمع آوری و به منظور بررسی میزان افلاتوکسین MI به روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفت و اطلاعات با استفاده از آزمون t.student مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 34 نمونه (77.55%) از 45 نمونه اخذ شده در زمستان و پاییز و 18 نمونه (40%) از 45 نمونه اخذ شده در بهار و تابستان بیشتر از میزان مجاز پذیرفته شده توسط برخی از کشورهای اروپایی (50 ng/L) با افلاتوکسین MI آلوده بودند. آزمونهای آماریF)  (T, نشان داد که میانگین افلاتوکسین MI در نمونه های پاییز و زمستان به طور معنی داری (0.05>P) بیشتر از میانگین نمونه های بهار و تابستان می باشد.نتیجه گیری: درصد بالایی از نمونه ها از نظر کیفیت بهداشتی با استانداردهای موجود منطبق نبودند. افلاتوکسین MI در حرارت پاستوریزاسیون به صورت پایدار باقی می ماند. در ایران میزان استانداردی برای افلاتوکسین MI در شیر و فرآورده های آن وجود ندارد و ضروری است. غذاهای دامی دور از آلودگی قارچی نگهداری شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1019

دانلود 677 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2274
 • دانلود: 

  899
چکیده: 

اهداف: هدف این مطالعه، بررسی شیرهای پاستوریزه از نظر آلودگی به آفلاتوکسین M1 و مقایسه محصول دو شرکت عمده تامین کننده لبنیات یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران از نظر آلودگی به این مایکوتوکسین بود.مواد و روش ها: 50 نمونه شیر دو کارخانه لبنی، در دو فصل سرد (زمستان 1387) و گرم (تابستان 1388) به طور تصادفی انتخاب و میزان آفلاتوکسین M1 در آنها با استفاده از الایزای رقابتی اندازه گیری شد. اختلاف میانگین ها با استفاده از آزمون T استودنت در محیط نرم افزاری  INSTATAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: %84 نمونه ها به میزان قابل اندازه گیری، آلوده به آفلاتوکسین M1 بودند. میانگین غلظت این مایکوتوکسین در کل نمونه ها 20.7±14.6 نانوگرم در لیتر و دامنه آن از 0 تا 63.4 نانوگرم در لیتر متغیر بود. میزان آلودگی به آفلاتوکسین M1 تنها در دو نمونه (%4)، بالاتر از حد استاندارد ایران (50 نانوگرم در لیتر) قرار داشت. میانگین غلظت آفلاتوکسین M1 در محصولات شرکت یک (25.4±15.7) بیشتر از محصولات شرکت دو (15.4±11.6) بود (P<0.01). نمونه های زمستانی (31.2±15) شرکت یک نسبت به نمونه های تابستانی (18.5±14.2) آن شرکت آلودگی بیشتری داشتند (P<0.05).نتیجه گیری: شیوع بالای آلودگی با آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر پاستوریزه نگران کننده است و لزوم پیشگیری از ورود پیش ساز این سم (آفلاتوکسین B1) در خوراک دام های شیری و نیز لزوم نظارت بیشتر بر توزیع شیر را خاطر نشان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2274

دانلود 899 استناد 0 مرجع 25
نویسندگان: 

Akgul Merve | Kara Recep | Kara Recep

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4096
 • دانلود: 

  516
چکیده: 

Introduction: The milk produced from dairy animals fed with feed intake Aflatoxin may include Aflatoxin M1 (AFM1). Dairy products, produced with milk containing AFM1 represent an important problem in terms of public health. Methods: This study investigated AFM1 in Afyon Tulum cheese (ATC) taken in Afyonkarahisar province. For analysis, 80 samples of Afyon Tulum cheese were collected and stored at-20°, C. All samples were then analyzed using a commercial Aflatoxin M1 ELISA test kit. Results: AFM1 was found between 0. 007-0, 017 ug/kg in spring-summer season and between 0. 006-0, 041 ug/kg in autumn-winter season. AFM1 levels were found under the Turkish Food Codex (TFC) limit (0, 05 μ, g/kg) in all samples. Conclusion: It is recommended that milk containing AFM1 should not be used in production and the feeds used in animal feeding and storage conditions should be checked.

آمار یکساله:  

بازدید 4096

دانلود 516 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  91-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1275
 • دانلود: 

  594
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1275

دانلود 594 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کامکار ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1027
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

در این مطالعه میزان آفلاتوکسین M1 در تعداد 52 نمونه شیر استریلیزه عرضه شده در شهر تهران که توسط کارخانجات مختلف تولید و روانه بازار مصرف شده بودند توسط روش ELISA رقابتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که صد درصد نمونه های مورد مطالعه به آفلاتوکسین M1 آلوده بودند و محدوده آلودگی بین دو فصل تابستان و پاییز با یکدیگر تفاوت داشت بگونه ای که این محدوده در دو فصل تابستان و پاییز به ترتیب 22.40 تا 87.40 و 19.40 تا 93.60 نانوگرم در کیلوگرم بود در حالی که میانگین آلودگی در دو فصل سال به ترتیب 69.22 و 65.50 نانوگرم در کیلوگرم بود. محاسبات آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت آفلاتوکسین M1 شیرهای استریلیزه تولید شده در تابستان با پاییز وجود ندارد (p>0.05) به عبارت دیگر میزان شیرهای AFM1 استریلیزه تولید شده در تابستان پایین تر از پاییز نبود. تقریبا (79.92 درصد) نمونه های آلودگی بالاتر از حد استاندارد 50 نانوگرم در کیلوگرم (استاندارد اتحادیه اروپا) را نشان می دادند. با توجه به آلودگی بیشتر شیرهای استریلیزه به آفلاتوکسین این شیرها برای سلامتی انسان می تواند خطرناک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1027

دانلود 272 استناد 0 مرجع 0
litScript