نتایج جستجو

616

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  233-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1304
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

هدف: تعیین میزان فراوانی برخی از عوامل بالقوه حدت در جدایه های Escherichia coli از موارد کلی باسیلوز طیور.طرح: بررسی توصیفی.نمونه ها: یکصد جدایه E.coli از موارد کلی باسیلوز موجود در گنجینه باکتریایی آزمایشگاه تحقیقاتی بخش بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مورد استفاده قرار گرفت.روش: تمام جدایه های مورد مطالعه از نظر قدرت تحرک، مقاومت سرمی و توانایی تولید همولیزین، آئروباکتین، کلی سین و کلی سین V آزمایش شدند.نتایج: از صد جدایه E.coli مورد بررسی 64 درصد متحرک، 94 درصد مقاوم به اثر باکتریسیدال سرم، و 100 درصد غیر همولیتیک بودند و به ترتیب 85 درصد، 90 درصد و 22 درصد جدایه های توانایی تولید آئروباکتین، کلی سین و فقط کلی سین V را داشتند.نتیجه گیری: تنوع در عوامل حدت، در بین جدایه های مورد بررسی مشاهده شد. اکثریت این جدایه ها واجد عوامل حدت مورد مطالعه بودند. تولید آئروباکتین، کلی سین و مقاومت سرمی سه ویژگی مهم در سویه های E.coli جدا شده از کلی باسیلوز طیور می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1304

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82263
 • دانلود: 

  31127
چکیده: 

BACKGROUND: COLIBACILLOSIS is one of the most prevalent diseases in the world that causes multimillion-dollar annual losses.OBJECTIVES: In order to evaluate molecular epidemiology of some virulence associated factors in Escherichia coli, isolated from poultry, the presence of iut A, iss, hly F, omp T, iro N, afa, sfa (S)and pap G (II) were investigated by multiplex PCR assay.METHODS: Two hundred thirty four Escherichia coli isolated from AVIAN COLIBACILLOSIS (APEC) and fifty four fecal E. coli isolates from the feces of apparently healthy birds (AFEC) were investigated for presence of some virulence associated genes by two panel of multiplex PCR. Statistical analysis was performed using X2 test. the p-value was £0.05.RESULTS: Among 234 E. coli strains associated with COLIBACILLOSIS and 54 AFEC strains, 85% of isolates were positive for at least one of the virulence gene. The three most prevalent genes in E. coli isolated from COLIBACILLOSIS were hly F (77.3%), omp T (73%) and iss (68.2%). Iut A, iro Nand pap G (II) were detected in 157 (67.4%), 152 (65.2%) and 41(17.6%) respectively. None of isolates harbored sfa (s) and afa genes. Several combination patterns of virulence genes were detected. Combination of hly F, omp T (70.8%) was the most prevalent pattern.CONCLUSIONS: the prevalence of iss, hly F, omp T, iro N genes in APEC isolates was significantly more than AFEC strains and probably these genes play an important role in the pathogenesis of APEC strains.

آمار یکساله:  

بازدید 82263

دانلود 31127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  632
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

ژن aroA یکی از ژن های مهم برای تولید اسید آمینه های آروماتیک می باشد و برای حیات باکتری بسیار ضروری است. نشان داده شده است، که توالی ژنی aroA در باکتری ها متفاوت است، بنابراین هدف این مطالعه تعیین توالی نوکلئوتیدی ژن aroA در سویه اشریشیاکلی بومی O78:K80 برای مشخص کردن تفاوت ها بین این سویه و سویه های موجود در بانک ژنی اشریشیاکلی O78:K80 بود. برای ازدیاد ژن aroA در سویه بومی از واکنش زنجیره ای پلی مراز استفاده شد. محصول 1206 بازی واکنش زنجیره ای پلی مراز از ژل الکتروفورز استخراج و در پلاسمید pTZ57R همسان سازی شد و سپس توالی نوکلئوتیدی آن تعیین گردید. این توالی هم از نظر توالی نوکلئوتیدی و هم از نظر توالی اسید آمینه ای با سویه های موجود در بانک ژنی مقایسه شد. نتایج نشان داد که توالی در ژن aroA اشریشیاکلی بومی با سویه های اشریشیاکلی موجود در بانک ژنی از لحاظ 2 اسید آمینه تفاوت دارد، که به ترتیب عبارتند از اسید آمینه سی و نهم سویه های موجود در بانک ژنی که ترئونین (Threonine) است و به جای آن در سویه بومی ایزولوسین (Isoleucine) قرار گرفته و دیگری اسید آمینه دویست و چهلم که به جای اسید گلوتامیک (Glutamic acid) در سویه های موجود در بانک ژنی، گلیسین (Glycine) در سویه بومی نشسته است. دانستن این تفاوت ها برای انجام روش های مولکولی، طراحی آغازگرهای مختلف و تحقیقات بعدی مهم است.

آمار یکساله:  

بازدید 632

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1261
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

هدف: تعیین میزان مقاومت به ترکیبات آنتی باکتریال و الگوی محتوی پلاسمیدی در جدایه های Escherichia coli از موارد کلی با سیلوز طیور. طرح: بررسی توصیفی.نمونه ها: تعداد 150 جدایه E.coli از جراحات پریکاردیت جوجه های گوشتی تلف شده از بیماری کلی باسیلوز (با توزیع 5 نمونه از هر مرغداری).روش: حساسیت هر کدام از 150 جدایه نسبت به 20 ترکیب آنتی باکتریال تعیین گردید. همچنین محتوی پلاسمیدی تعداد 100 جدایه E.coli از 20 مرغداری (با توزیع 5 نمونه از هر مرغداری) نیز مشخص شد.نتایج: همه جدایه ها حساس به سفتیوفور و جنتامایسین بودند و درصد وقوع مقاومت به دیگر 18 ترکیب آنتی باکتریال در بین جدایه ها به ترتیب عبارت بود از: نالیدیکسیک اسید، 7/98؛ اریترومایسین، 3/97؛ آمپی سیلین، 7/96؛ کلیستین، 7/96؛ تتراسیکلین، 94؛ فلومکوئین، 92؛ اکسی تتراسیکلین، 7/90؛ دیفلوکساسین، 84؛ نیتروفورانتوئین، 3/81؛ فورازولیدن، 3/79؛ سولفامتوکسازول + تری متوپریم، 6/72؛ انروفلوکساسین، 66؛ لینکواسپکتین، 7/64؛ نورفلوکساسین، 7/52؛ نئومایسین، 52؛ کلرامفنیکل، 7/46؛ سیپروفلوکساسین، 44؛ واسترپتومایسین، 7/26. نسبت به 10 ترکیب آنتی باکتریال رایج در صنعت طیور 82 الگوی مقاومت شناسایی شد که 86 جدایه (2/57 درصد) به بیش از یک الگو و 64 جدایه (7/42 درصد) هر کدام فقط به یک الگو تعلق داشتند. محتوی پلاسمیدی 100 جدایه مورد بررسی نیز در محدوده وزن ملکولی یک تا بیش از Kb 68، 62 الگو را تشکیل دادند. 12 درصد جدایه ها نیز فاقد پلاسمید بودند. نتیجه گیری: هر چند محتوی پلاسمیدی و الگوی مقاومت دارویی برای تمایز اشریشیا کلی های جدا شده از یک مزرعه مفید بود و لیکن الگوی مقاومت دارویی و محتوی پلاسمیدی، هیچ کدام به عنوان نشانگر E.coli کلی باسیلوز طیور قابل استفاده نبودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1261

دانلود 393 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  313-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65645
 • دانلود: 

  29734
چکیده: 

COLIBACILLOSIS is known as a fatal bacterial disease resulting in a high level of commercial loss worldwide. This study amid to elucidate the sequence, genetic characteristics, and phylogeny of the bor gene in Escherichia coli (E. coli) strain c1378 (O78: K80) isolated from AVIAN COLIBACILLOSIS in Iran and develop a rapid and optimal polymerase chain reaction (PCR) molecular-based technique with specific primers to detect this gene in E. coli. A virulent AVIAN E. coli (i. e., laboratory designation E. coli strain c1378) isolated from a chicken with systemic COLIBACILLOSIS from a broiler farm in Tehran, Iran, in 2004 was used as a source of the bor gene. After DNA extraction, PCR method was used to amplify the bor gene. A 658 bp fragment of the bor gene was amplified, sequenced, blasted, and phylogenetically studied. The most similar sequences to the bor gene in E. coli strain c1378 were E. coli APEC O78, Enterobacteria phage HK630, and Escherichia coli BW2952, respectively. There was a high similarity between the bor gene in E. coli bacteria with their phage and plasmid. Moreover, a high similarity was observed between the bor and iss genes (approximately 92%) showing that they were homologous genes. In addition, the similarity analysis of different bacterial species, as well as their plasmid and bacteriophage, to the bor gene indicated that the highest similarity to O78: K80 was related to Paracoccidioides brasiliensis, Bacillus thuringiensis CT43 plasmid pBMB0558, and Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky strain CVM29188 plasmid, respectively. Altogether, the results of the present study confirmed the presence of the bor gene in the studied isolates and clarified its sequence, phylogenetic relationship, and similarities of E. coli strain c1378 (O78: K80) isolated from AVIAN COLIBACILLOSIS.

آمار یکساله:  

بازدید 65645

دانلود 29734 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  87-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2967
 • دانلود: 

  16108
چکیده: 

Aim and Background: Extra-intestinal strains of the pathogenic Escherichia coli APEC are one of the most serious threats to the poultry industry in the world and in Iran, with extensive economic losses due to the high mortality rate in broiler herds. Molecular studies and determination of the frequency of virulence factors of APEC strains provide very useful information for designing and manufacturing vaccines against diseases caused by these strains. The aim of this study was to molecular detection of virulence genes iss and fimC in Escherichia coli Isolates from Poultry with COLIBACILLOSIS in Ilam City. Material and methods: This descriptive cross-sectional study was performed on one hundred and fifty APEC isolates collected from general cases of poultry COLIBACILLOSIS in the year 1399. First, isolates were identified using selective and differential culture media and standard biochemical tests. PCR test was used to determine the presence of virulence genes iss and fimC among Escherichia coli isolates using a specific primer. Results: Results of PCR test on one hundred and fifty APEC isolates obtained from COLIBACILLOSIS cases using specific primers to detect the genes encoding fimbriae type 1 fimC and the gene Increased serum survival iss showed that 139 isolates (92. 66%) had fimC gene. Also, the results showed that among the total isolates, 126 isolates (84%) have the increased serum survival iss gene. Conclusion: The results of this study indicate the high presence of virulence genes iss and fimC in Escherichia coli isolates isolated from AVIAN COLIBACILLOSIS in the study area. Detection of these genes can be used as diagnostic markers of pathogenic Escherichia coli in poultry.

آمار یکساله:  

بازدید 2967

دانلود 16108 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KAZEMNIA ALI | AHMADI MALAHAT | DILMAGHANI MAHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  219-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  2416
 • بازدید: 

  116077
 • دانلود: 

  74456
چکیده: 

Background: The emergence and propagation of different phylogenetic groups of antimicrobial-resistant E. coli have become a worldwide health concern in human and veterinary medicine. Therefore, the evaluation of the phylogenetic distribution of antibiotic-resistant E. coli is important for therapeutic and economic purposes. The aims of this study were to determine phylogenetic groups and patterns of antibiotic resistance of E. coli strains isolated from human urinary tract infection and AVIAN COLIBACILLOSIS. Methods: A total of 50 E. coli isolates (25 from human urinary tract infection and 25 from AVIAN COLIBACILLOSIS) were characterized by culture and assigned as different phylogenetic groups (A, B1, B2, and D) by triplex PCR assay. Kirby-Bauer disk diffusion method was used to assess the susceptibility of all isolates to ten antibiotics. Results: Results showed that the majority of the human and poultry isolates belonged to phylogenetic groups A and B2 and phylogenetic group B1 of the AVIAN pathogenic strain isolates were the most drug-resistant isolates. Most of the isolates were resistant to at least five antibiotics, and multiple drug resistance was observed in 98% of E. coli isolates. A high degree of resistance was seen against penicillin and erythromycin. Conclusion: According to the results of this study, multidrug-resistance among isolates and high relation between phylogenetic groups and resistance in both human and poultry isolates were observed.

آمار یکساله:  

بازدید 116077

دانلود 74456 استناد 2416 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  4-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28155
 • دانلود: 

  23874
چکیده: 

Background: AVIAN pathogenic Escherichia coli (APEC) causes economic losses in the chicken industry worldwide. Objective: In this study, virulence-associated gene profiles of APEC isolates were investigated by polymerase chain reaction (PCR). Materials and Methods: A total of 60 Escherichia coli isolates were collected from 60 COLIBACILLOSIS cases from 30 broiler poultry farms in Alborz, Tehran, and Golestan provinces, Iran. After identification by biochemical tests, DNA was extracted by boiling method and 5 virulence-associated genes including: iutA, hlyF, iroN, ompT, and iss were detected by 2 multiplex PCR protocols. Results: Of the 60 APEC isolates, 26 (43. 3%) isolates had at least three virulence genes from which 12 (20%) isolates were positive for all 5 virulence genes, whereas 34 (56. 6%) carried no investigated virulence genes. Presence of iutA, hlyF, iroN, ompT, and iss genes in the APEC isolates were 17 (28. 3%), 17 (28. 3%), 24 (40%), 26 (43. 3%), and 23 (38. 3%), respectively. Conclusion: According to the results, four different virulence-associated gene profiles were seen in isolates, from which profile 1 with 12 (20%) isolates was predominant. These findings were in agreement with the previous reports.

آمار یکساله:  

بازدید 28155

دانلود 23874 استناد 0 مرجع 916
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  515-523
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

زمینه مطالعه: باکتری اشریشیا کلی گونه پیچیده ای است که به طور کلی به دو گروه پاتوتیپ بیماریزای روده ای و خارج روده ای (ExPEC) تقسیم می شود و سویه های موجود در گروه بیماریزای خارج روده ای بیماری های متفاوتی را در میزبان های مختلف ایجاد می نمایند و ممکن است به علت خصوصیات ژنتیکی مشترک، احتمال انتقال آن ها از یک گونه به گونه ای دیگر محتمل تر باشد. هدف: گزارش های اخیر در مورد شیوع عفونت های ادراری در انسان مشخص نموده این باکتری از منابع دامی به ویژه از طریق مواد غذایی مانند لاشه طیور می تواند به انسان منتقل شده، موضعی و تکثیر گردد، لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین قرابت ژنتیکی سویه های مربوط به این دو میزبان می باشد. روش کار: در مجموع 260 جدایه باکتری اشریشیا کلی از موارد عفونت ادراری در انسان (160 جدایه) و کلی باسیلوز طیور (100جدایه) از شهر سمنان جمع آوری شدند و گروه های فیلوژنی با استفاده از تکنیک Triplex-PCR و همچنین تعیین ژنوتیپ حدت سویه های فوق با استفاده از یک تکنیک Tetraplex-PCR اصلاح شده که در آن ژن های hly، iucD، sfa/focDE و papEF ردیابی شدند، انجام شد. نتایج: آنالیز نتایج نشان داد که 77 % جدایه های مربوط به عفونت ادراری در گروه های B2 و D قرار داشته و در مورد جدایه های طیور 66 % آن ها متعلق به گروه های D و A هستند. آنالیز آماری مشخص نمود که شیوع گروه A در جدایه های طیور نسبت به موارد انسانی و شیوع گروه B2 در جدایه های انسانی نسبت به طیور به طور معنی داری بیشتر می باشد. نتایج تعیین ژنوتیپ حدت و آنالیز آن ها در دو میزبان مشخص نمود که ژن iucD در جدایه های مربوط به طیور نسبت انسان به طور معنی داری شیوع بیشتری دارد. همچنین ژن sfa/focDE در جدایه های انسانی به طور معنی داری بیش تر از سویه های طیور است. نتیجه گیری نهایی: در مجموع به جز تفاوت های معنی دار اندکی که مشاهده شد، شباهت های ژنتیکی عمده ای در جدایه های اشریشیا کلی مربوط به عفونت ادراری انسان و کلی باسیلوز طیور در منطقه مشاهده شده و احتمالاً این دو میزبان می توانند به عنوان مخزن برای یکدیگر مطرح باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Ugwu I. C. | Lee Ching l. | Ugwu C.C. | Okoye J. O. A. | Chah k.f.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (72)
 • صفحات: 

  180-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20373
 • دانلود: 

  13911
چکیده: 

Background: AVIAN pathogenic Escherichia coli (APEC) strains have been associated with various disease conditions in AVIAN species due to virulence attributes associated with the organism. Aims: This study was carried out to determine the in vitro pathogenic characteristics and virulence encoding genes found in E. coli strains associated with COLIBACILLOSIS in chickens. Methods: Fifty-two stock cultures of E. coli strains isolated from chickens diagnosed of COLIBACILLOSIS were tested for their ability to produce haemolysis on blood agar and take up Congo red dye. Molecular characterization was carried out by polymerase chain reaction (PCR) amplification of virulence encoding genes associated with APEC. Results: Eleven (22%) and 41 (71%) were positive for haemolysis on 5% sheep red blood agar and Congo red agar, respectively. Nine virulence-associated genes were detected as follows: FimH (96%), csgA (52%), iss (48%), iut (33%), tsh (21%), cva (15%), kpsII (10%), pap (2%), and felA (2%). Conclusion: The APEC strains exhibited virulence properties and harbored virulence encoding genes which could be a threat to the poultry population and public health. The putative virulence genes were diverse and different in almost all isolate implying that pathogenesis was multi-factorial and the infection was multi-faceted which could be a source of concern in the detection and control of APEC infections.

آمار یکساله:  

بازدید 20373

دانلود 13911 استناد 0 مرجع 0
litScript