نتایج جستجو

10010

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1001

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  178-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1404
 • دانلود: 

  476
چکیده: 

مقدمه: امروزه شیر گاو یکی از مهم ترین و پرمصرف ترین شیرهای حیوانی مورد تغذیه توسط انسان و یک منبع منحصر به فرد از مواد غذایی برای تمام سنین است. آلودگی شیر به فلزات سنگین مانند سرب و کادمیوم آلوده می شود یک خطر برای انسان به شمار می آید. مسمومیت با سرب و کادمیوم موجب اثرات نامطلوبی بر روی انسان می شود که در دوران کودکی بسیار شایع تر است. این مطالعه به منظور بررسی سطح سرب و کادمیوم در شیر گاو در شهر زابل می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه به صورت تصادفی 100 نمونه شیر به طور مستقیم از گاوهای مزارع 5 منطقه زابل برای اندازه گیری باقی مانده فلزات سرب و کادمیوم با استفاده ازدستورالعمل Association of Analytical Communities (A.O.A.C) مورد آزمایش قرار گرفتند. مقدار فلزات سنگین با استفاده از یک طیف سنج جذب اتمی ریلی مجهز به لامپ کاتد توخالی(HCL)  در 283.3 نانومتر برای سرب و 228.8 نانومتر برای کادمیوم تعیین شدند. داده های به دست آمده به وسیله نرم افزار SPSS vol.18 و آماره توصیفی تجزیه و تحلیل شد.یافته های پژوهش: مشخص شد که میانگین سطح سرب برابر با 9.175±2.5ppb و برای کادمیوم 4.557±1.08ppb در شیر گاو است. سطح معناداری آزمون کولموگروف- اسمیرنوف مساوی با 0.057ppb (P<0.05) برای سرب و 0.435ppb (P<0.05) برای کادمیوم در نظر گرفته شد. سطح استاندارد برای سرب و کادمیوم به ترتیب 1000ppb و 10 است که در همه نمونه های شیر آلودگی سرب و کادمیوم کمتر از حد استاندارد بودند.بحث و نتیجه گیری: اندازه گیری نمونه ها نشان داد که سطح سرب و کادمیوم کمتر از حد استاندارد جهانی بوده و بنابراین همه شیرهای تازه جمع آوری شده در این 5 منطقه پاک و خالص بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1404

دانلود 476 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14 (دوره جدید)
 • شماره: 

  2 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  2173-2178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  894
 • دانلود: 

  462
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 894

دانلود 462 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (مسلسل 61)
 • صفحات: 

  27-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3372
 • دانلود: 

  452
چکیده: 

زمینه و هدف: هنوز مشخص نشده که توان اروزیو نوشابه ها صرفا با افزایش مختصر pH و بدون افزودن کلسیم یا نمکهای فسفات افزایش می یابد یا خیر. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر میزان pH نوشابه های موجود در بازار ایران بر روی توان اروزیو آنها در روی مینای دندانهای دایمی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی - آزمایشی در گروه مورد دو نوشابه ایرانی زمزم کولا و زمزم پرتقالی و دو نمونه خارجی پپسی و میراندا مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه شاهد نیز چهار محلول با pH های مشابه با چهار نوشابه مورد بررسی با افزودن اسید فسفریک یا اسید سیتریک به آب مقطر مشابه سازی شدند. تعداد نمونه نوشابه ها ده عدد از هر نوع نوشابه بود. نمونه های دندانی دویست و چهل عدد دندان پره مولر که به منظور ارتودنسی خارج شده بودند به سه گروه A و B و C که مدت زمان غوطه وری هر یک از گروهها به ترتیب زیر بود تقسیم شدند: گروه A : 15 دقیقه گروه B : 45 دقیقه و گروه C: 12 ساعت. هر یک از سه گروه به هشت زیر گروه (هر زیر گروه حاوی ده دندان) تقسیم شدند که هر زیر گروه در معرض یکی از چهار نوشابه داخلی یا خارجی و یا چهار محلول شاهد قرار گرفتند. سطح مواجهه دندان به نوشابه ها در مورد همه دندانها یک نیم دایره به قطر پنج میلی متر روی سطح باکال آنها بود و میزان محلول شاهد یا نوشابه بیست میلی متر در مورد همه نمونه ها بود. آزمونهای آماری شامل One way and two way ANOVA و Post Hoc مورد استفاده Tukey HSD و نرم افزار آماری SPSS روایت 11.5 بود.یافته ها: طبق آنالیز واریانس دو طرفه همراه با تقابل اختلاف بین نوشابه ها و محلولهای شاهد معنی دار بود (P<0.001). اما الگوی تغییرات میزان اروژن در نوشابه ها معادل و مشابه این الگو در محلولهای شاهد می باشد یعنی خطوط این نمودارها با یکدیگر موازی هستند و هیچ نقطه تداخلی با یکدیگر ندارند (0.3915=(P. اما میزان این تغییرات (اروژن) در مورد نوشابه ها در هر سه زمان مورد بررسی با اختلاف معنی داری بیشتر از محلولهای شاهد می باشد(P<0.001)،  که این اختلاف در طولانی مدت و با گذشت زمان (در 12 ساعت) بیشتر می شود.نتیجه گیری: میزان اروژن در بین چهار محلول شاهد بستگی به pH آنها نداشت. میزان اروژن نوشابه ها با الگوی مشابهی در محلولهای شاهد تکرار شده ولی میزان اروژن ناشی  از نوشابه ها بسیار بیشتر از محلولهای شاهد با pH مشابه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 3372

دانلود 452 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87154
 • دانلود: 

  33767
چکیده: 

Cobalt is widely used in different industrial processes for production of various synthetic materials. For assessment of human exposure to toxic metal of Co (II), environmental and biological monitoring are essential processes, in which, preparation of samples is one of the most time-consuming and error-prone aspects prior to instrumental analysis. The aim of this study was to achieve optimum factors necessary for development of a sample preparation technique for cobalt (II), present in urine, hair, and nail samples followed by ATOMIC ABSORPTION spectrometry. Solid phase extraction (SPE) using mini columns filled with Chromosorb 102 resin was optimized regarding sample pH, ligand concentration, loading flow rate, elution solvent, sample volume (up to 500 ml), elution volume, amount of resins, and sample matrix interferences. Cobalt ion was retained on sorbent and was eluted with 2 M HNO3 followed by determination by flame ATOMIC ABSORPTION spectrometry. Obtained recoveries of cobalt ion were more than 92%. To evaluate occupational exposure to Co (II), successful applicability of the optimized method for human exposure was used by treatment real samples, including urine, hair, and nail. Suitable results were obtained for relative standard deviation (less than 10%). This optimized method can be considered successful in simplifying sample preparation for trace residue analysis of Co (II) in different matrices when an evaluation of occupational and environmental exposures is required.

آمار یکساله:  

بازدید 87154

دانلود 33767 استناد 0 مرجع 1134
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (مسلسل 60)
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به آلودگی آب های زیرزمینی در دشت قروه و بیجار به آرسنیک و استفاده از این منابع برای کشاورزی، با احتمال نفوذ این مواد به محصولات زراعی، میزان آن در دو محصول سیب زمینی و هویج مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: اندازه گیری آرسنیک به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی و آماده سازی نمونه ها با روش سوزاندن و خاکستر کردن صورت پذیرفت. در این بررسی، نمونه برداری از 24 نمونه سیب زمینی در 12 مزرعه و 4 نمونه هویج از 2 مزرعه صورت پذیرفت.یافته ها و نتایج: در بخش خوراکی سیب زمینی ، در 11 نمونه، آرسنیک کم تر از 10، در 9 نمونه بین 20- 10 و در 4 نمونه بین 25- 20 قسمت در میلیارد می باشد. در پوست نمونه ها، 17 نمونه دارای آرسنیک کم تر از 50، در 5 نمونه آرسنیک بین 50 تا 100 و در 2 نمونه بین 200 تا 300 قسمت در میلیارد بوده است. نسبت انتقال آرسنیک از پوست به بخش خوراکی در نمونه ها نیز از 7 تا 70 % متغیر می باشد. در 4 نمونه هویج، مقدار آرسنیک در تمامی نمونه ها پایین تر از 5 و در پوست بین 48 تا 78 قسمت در میلیارد بوده است. مقدار آرسنیک در پوست سیب زمینی در برخی نمونه ها بالا بوده که با توجه به پایین بودن نسبت انتقال به بخش خوراکی گیاه، با جدانمودن پوست، مقدار آن تا حد قابل توجهی کاهش می یابد. در هویج با توجه به ریشه های وسیع آن، مقدار زیادی از آرسنیک جذب ریشه شده و انتقال آن به پوست و بخش خوراکی گیاه کم تر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 288 استناد 0 مرجع 5
strs
نویسندگان: 

RAFIEEPOUR ATHENA | REZVANI ZAHRA | RAFIEEPOUR ELNAZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  85-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65866
 • دانلود: 

  23626
چکیده: 

Background: Diagnosis and measurement of air pollution in workplace is one of the most important aspects of controlling chemical agent and purpose of this study is to measure inhalation exposure welding fumes.Materials and Methods: In this study, with the help of a personal pump and ester cellulose filters, welding fumes in total working hours was measured. The samples prepared and analyzed by ATOMIC ABSORPTION.Results: The findings suggest that the inhalation of iron oxide is higher than threshold limit value but the amount of nickel is less than the limits.Conclusion: Results confirms the need for some corrective actions

آمار یکساله:  

بازدید 65866

دانلود 23626 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  70-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

کادمیم یکی از مهمترین فلزات سنگین خاک است که گذشته از اهمیت زیست محیطی می تواند عوارض متعددی را برای سلامتی انسان ودام ایجاد کند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سیانوباکتر اسپیرولینا پلاتنسیس (آرتروسپیرا پلاتنسیس)بر کاهش تجمع کادمیوم در بافت های کبد و کلیه موش های C57 می باشد. در این بررسی تعداد16 سر موش C57 به طور تصادفی در 4 گروه شاهد و تیمار تقسیم شدند. گروه شاهد با سرم فیزیولوژی و گروه ها ی تیمار با 1000 میکروگرم در میلی لیتر کلرید کادمیم، یک درصد اسپیرولینا و مخلوط مساوی اسپیرولینا و کادمیم مواجه گردیدند. موش ها در روز 24 پس از بی هوشی با اتر کشته شدند و میزان کادمیوم در مدفوع، کبد و کلیه با روش اسپکترفوتومتری جذب اتمی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که سیانوباکتر اسپیرولینا پلاتنسیس موجب افزایش دفع کادمیوم از طریق مدفوع و کاهش تجمع این فلز سنگین درکبد و کلیه موش های C57 می گردد. از این رو به نظر می رسد که استفاده از این باکتری به عنوان مکمل غذایی به دلیل دارا بودن پروتین بالا و اثر قابل توجه در کاهش جذب گوارشی کادمیوم می تواند در ارتقای بهره وری موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  709
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 709

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Vatankhah G.H. | EBRAHIMI M. | JAFARI D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  307-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50647
 • دانلود: 

  22205
چکیده: 

2-(3-indolyl) – 4, 5 di phynyl imidazole. (IDPI) was used as a complexing agent in cloud point extraction for the first time and applied for selective pre-concentration of trace amounts of cadmium. The method is based on the extraction of cadmium at pH= 7. 0 by using non-ionic surfactant Triton-X114 and 2-(3-indolyl) – 4, 5 di phynyl imidazole. (IDPI) as a chelating agent. The adopted concentrations for IDPI, Triton X-114 and HNO3, bath temperature were optimized, The response are linear over concentration range of 8. 0-90 (ng mL-1) for Cd2+ and RSD % (n =5) 1. 8 for Cd2+, Detection limits (3SDb/m, n =10, m = slope of calibration) of 2. 8 (ng. mL-1) for Cd2+ respectively. The enrichment factors was 33 for Cd2+. the preconcentration factors was 39 for Cd2+ respectively. The high efficiency of cloud point extraction to carry out the determination of analytes in complex matrices was demonstrated. The proposed method was successfully applied to the ultra-trace determination of cadmium in real and water samples.

آمار یکساله:  

بازدید 50647

دانلود 22205 استناد 0 مرجع 0
litScript