نتایج جستجو

1095

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

110

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DOLCOS F. | PRICE H.J. | CABEZA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  819-825
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  11059
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11059

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
نویسندگان: 

HAFEZI F. | Jafari A. | KAZEMI ASHTIANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  16-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2090
 • دانلود: 

  10280
چکیده: 

Introduction & Objective: Breast ASYMMETRY and chest wall ASYMMETRY are common but there is no comprehensive classification and relative distribution in the research literature. This ASYMMETRY can be caused by various issues such as diseases, abnormalities and complications of surgery. The aim of this study was to investigate the chest wall ASYMMETRY and its effects on breast ASYMMETRY. Materials & Methods: In this cross-sectional study, which was performed retrospectively, the records of patients applying for mammoplasty from 2013 to 2020 were reviewed. Preoperative frontal imaging is performed on these patients. The frontal photograph of the breast and chest was examined before the operation. Distance between right nipple to midline of chest, distance between left nipple to midline of chest, length of right midclavicular distance to right nipple and length of left midclavicular distance to left nipple, right chest width, chest width Left breast, sternal notch distance to right nipple and sternal notch to left nipple distance were calculated by software and analyzed using chi-square test. Results: Based on the results obtained in measuring chest wall width and nipple to midline distance, 256 cases (56. 4%) and 283 cases (62. 3%) of the left breasts were larger, respectively. In nipple to ant axillary line measurements, the frequency of people with a larger right was higher. In the chest wall width variable, only in the prosthesis group, there was a statistically significant difference between left and right size (P-value <0. 05). There was a statistically significant difference between left and right size in nipple to midline distance and nipple to ant axillary line variables (P-value <0. 05),But in SNN variable, there was no statistically significant difference between left and right size in any of the groups (P-value >0. 05). Conclusions: Based on the results, the breast and chest wall ASYMMETRY is common. Therefore, patients should be reminded that due to the difference in the width of the chest and breast on both sides and their ASYMMETRY, this ASYMMETRY will also exist after breast cosmetic surgery. This influences decisionmaking and planning to reduce this ASYMMETRY using surgical and non-surgical methods.

آمار یکساله:  

بازدید 2090

دانلود 10280 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CRAMON TAUBADEL S. | MEYER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  581-611
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  13541
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13541

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1525
 • دانلود: 

  420
چکیده: 

در این پژوهش که به منظور بررسی ناقرینگی فعالیت الکتریکی مغز در ارتباط با حالات هیجانی مثبت و منفی صورت گرفت، تعداد 40 نفر دانشجوی دختر 19 الی 23 ساله راست دست با شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در حالات پایه، آرامش، شادی، اضطراب و غم با استفاده از نظر فعالیت قشر مغز بررسی شدند. داده ها با استفاده از عملیات FFT از حوزه زمان به فرکانس تبدیل شدند و یک میانگین کل برای داده های قطعات مغزی پیشانی، گیجگاهی و آهیانه محاسبه شد. داده ها با استفاده از عملیات لگاریتم بر مبنای 10، هنجارسازی شدند. یک شاخص ناقرینگی با استفاده از تفاضل میانگین قطعات راست از چپ محاسبه و با استفاده از آزمون گروههای همبسته با نقطه صفر مقایسه شد. نتایج حاکی از ناقرینگی فعالیت راست قطعه آهیانه در حالات فعال هیجانی (شادی و اضطراب) و ناقرینگی فعالیت چپ آهیانه در حالات عاطفی غیر فعال (پایه، آرامش و غم) است. ناقرینگی راست ناحیه پیشانی در حالت اضطراب نیز الگوی روی آوری- اجتناب را مبنی بر فعالیت بیشتر پیشانی راست در عواطف منفی تایید می کند. بررسی های پایه نشان می دهد که علت ناقرینگی راست در نواحی پسین در حالات شادی و اضطراب بخاطر کاهش فعالیت نواحی پسین چپ است.

آمار یکساله:  

بازدید 1525

دانلود 420 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ECKERT A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  102
 • صفحات: 

  52-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  11051
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11051

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
نویسندگان: 

KHALFA S. | BRUNEAU N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  628-632
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  7130
 • دانلود: 

  17057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7130

دانلود 17057 استناد 395 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ALVONI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  311-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  13469
 • دانلود: 

  17573
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13469

دانلود 17573 استناد 398 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  52-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  571
 • دانلود: 

  361
چکیده: 

این تحقیق به بررسی نرخ تغییر هزینه دستمزد در پاسخ به تغییر در حجم فعالیت می پردازد. تصمیم گیری مدیران، تغییرات هزینه ها را همزمان با تغییرات حجم فعالیت ها جهت دهی می کند. آن ها ممکن است زمانی که در مورد تقاضای آینده نامطمئن هستند، آگاهانه میزان هزینه ها را کاهش دهند و این کاهش به نسبت کاهش در حجم فعالیت صورت نگیرد. این رفتار نامتقارن در هزینه حقوق و دستمزد که یکی از مهم ترین اجزای هزینه شرکت است نیز وجود دارد. تغییر هزینه دستمزد باید بسیار سنجیده صورت گیرد. انگیزه های مدیران یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتار این هزینه است. در این پژوهش به منظور بررسی رفتار هزینه های دستمزد، داده های ترکیبی880 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی ده ساله از 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر رفتار نامتقارن هزینه حقوق و دستمزد در سطح کل نمونه و رفتار متقارن تر این هزینه در شرکت های با سود اندک نسبت به سایر شرکت ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 571

دانلود 361 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  795-801
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  368
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

یکی از مهمترین ناهنجاریهای رصد شده در تابش زمینه کیهانی عدمتقارن دوقطبی است. وجود دو قطبی، اگر منشایی در کیهان اولیه داشته باشد، خ ف اصل همسانگردی آماری افتوخیزهاست. در این کار ما به معرفی روشی جدید برای یافتن جهت این دو قطبی احتمالی، اندازهگیری دامنه و بررسی اهمیت آماری دامنه اندازهگیری شده میپردازیم. مبنای این روش مقایسه واریانس حلقههای متقارن بر سطح کره تابش زمینه و یافتن زاویهایست که اخت ف این واریانس برای دو حلقه متناظر در دو نیمکره بیشینه باشد. با اعمال این روش بر نقشههای شبیهسازیشده متقارن، توزیع دامنههای دوقطبی را برای این نقشهها به دست میآوریم که معیار اصلی ما برای محاسبه اهمیت آماری دامنه دوقطبی مشاهدهشده در هر نقشه دیگری خواهد بود. مشخصاً با استفاده ار این روش، اهمیت آماری دوقطبی مشاهده شده برای پ نک𝜎 1/6 به دست میآید. شبیهسازیها نشان می دهند که اگرچه دقت این روش در مقایسه با روشهای دیگر نظیر عدمتقارن واریانس بیشتر نیست، حجم کم و سرعت با ی محاسبات با این که در فضای نقشه (و نه هارمونیکهای کروی) انجام میشوند، نقطه قوت این روش هست که راه را برای قدم بعدی مبتنی بر همین روش ولی با درنظرگرفتن عرقچین به جای حلقه هموار میکند. این روش با افزایش تعداد خانههای مورد استفاده در محاسبه واریانس، با هزینه کم محاسباتی میتواند منجر به کاهش چشمگیر در خطای اندازه گیری دامنه دوقطبی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 368

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 3/59)
 • صفحات: 

  31-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1226
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

در این مقاله، تاثیر اعلان سودهای فصلی بر عدم تقارن اطلاعاتی بازار، بررسی شده است. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی در بازه 20 روز قبل تا 20 روز پس از اعلان و 10 روز قبل تا 10 روز پس از اعلان، بر مبنای مدل رگرسیونی در نظر گرفته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 555 مورد اعلان سود فصلی مربوط به 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1384-1387 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طول دوره مورد مطالعه، پس از اعلان سودهای فصلی، عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است. این نتیجه با در نظر گرفتن نوع اعلان سودهای فصلی و دوره زمانی گزارش سودهای میان دوره ای تغییر نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1226

دانلود 432 استناد 2 مرجع 2
litScript