نتایج جستجو

390

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

39

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  95-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  712
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

مقدمه: علت شناسی اتیولوژی آسیت اگزداتیو همواره به طور دقیق مشخص نمی شود. در این موارد اغلب از لاپاروسکوپی به عنوان روش تشخیصی علت آسیت اگزوداتیو بعد از انجام اقدامات فوق استفاده می شود.هدف: بررسی یافته های لاپاراسکوپیک، بیوشیمیایی و علایم بالینی در بیماران مبتلا به آسیت اگزوداتیو با علت نامشخص.مواد و روش ها: در یک مطالعه سری بیماران، اطلاعات 67 بیمار مبتلا به آسیت اگزوداتیو که تشخیصی برای علت آسیت آنها وجود نداشته و از تاریخ 1381 لغایت 1384 در بخش آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی تحت لاپاروسکوپی تشخیصی قرار گرفتند، مورد بررسی قرار گرفت. در تمامی این بیماران اطلاعات دموگرافیک، شکایات، یافته های بالینی، آزمایشگاهی و در نهایت یافته های لاپاراسکوپیک بررسی شد و علت قطعی آسیت تعیین گردید. از آزمون من وتینی و آزمون دقیق فیشر برای آنالیز داده ها استفاده شد. مقدار P کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج: شایع ترین علت ایجاد آسیت به ترتیب پریتونیت کارسینوماتوز و پس از آن سل و لنفوم بود. در مهاجرین افغانی پریتونیت سلی شایع ترین دلیل آسیت بود. در نمای لاپاروسکوپیک وجود میکروندول یونی فرم و باند به نفع پریتونیت با علت سلی بود. توده های شکمی فقط در بدخیمی ها لمس شد. ایکتر در نیمی از بیماران مبتلا به بودکیاری و لنفوم دیده شد. هپاتومگالی بیشتر در بودکیاری و بدخیمی ها دیده شد.نتیجه گیری: پریتونیت کارسینوماتوز و پس از آن سل و لنفوم شایع ترین علل ایجاد آسیت اگزوداتیو با علت نامشخص محسوب می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 712

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  917
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

هدف از این مطالعه شناخت پارامترهایی است که در روند ایجاد آسیت دچار تغییرات می گردند و در مطالعات سندرم آسیت از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. تعداد 100 قطعه جوجه گوشتی 5 هفته که نیمی از آنها از نظر مشاهدات بالینی علایم آسیت را از خود نشان می دادند از یکی از مرغداریهای اطراف تهران تهیه گردید. جوجه ها پس از توزین و خونگیری، کالبدگشایی شدند. میانگین درصد هماتوکریت، نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون، نسبت وزن بطن راست به وزن جوجه (RV/BW) و نیز نسبت وزن بطن راست به وزن مجموع دو بطن (RV:TV) جوجه های آسیتی در مقایسه با جوجه های کنترل به شکل معنی داری بالاتر بود. در این بررسی غلظت هورمونهای تیروئیدی برای اولین بار در جوجه هایی که به شکل طبیعی دچار آسیت شده اند مورد بررسی قرار گرفت. میانگین غلظت هورمون T4 و نسبت غلظت T3 به T4 پلاسمای خون جوجه های مبتلا به آسیت در مقایسه با غلظت آنها در جوجه های سالم، به شکل معنی داری متفاوت بود. تفاوت در این پارامترها گویای یک آشفتگی متابولیکی در پرندگان مبتلا بوده که از آنها می توان به عنوان شاخصهای مورد مطالعه در سندرم آسیت استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 917

دانلود 225 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

فیضی عادل | کابلی کامروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  1187-1195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  875
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

سندرم آسیت به تجمع غیرطبیعی مایع غیرآماسی در محوطه بطنی جوجه های گوشتی اطلاق می شود. سندرم فوق یکی از مشکلات عمده صنعت طیور گوشتی محسوب می شود. هیپوکسی مهم ترین علت افزایش فشار خون ریوی است که به سبب وقوع سندرم آسیت در طیور گوشتی می باشد. در مطالعه حاضر، 120 قطعه جوجه گوشتی سویه Ross (جنس نر) و 120 قطعه جوجه گوشتی سویه Arbor-acres (جنس نر) در دو گروه و هر گروه شامل سه تکرار 40 قطعه ای توزیع شدند. شرایط پرورش برای همه گروه ها از نظر دما، رطوبت، تراکم، تغذیه، واکسیناسیون و آب یکسان بود. جهت افزایش حساسیت جوجه ها به سندرم آسیت از دان پلت و استرس سرما استفاده گردید. بدین منظور از روز 7 پرورش تا 21 روزگی دمای 16 درجه سانتی گراد اعمال شد. سپس دما یکباره به 22 درجه سانتی گراد رسانده شد و تا آخر دوران پرورش ثابت نگه داری شد. میزان وقوع سندرم آسیت در جوجه های گوشتی سویه Arbor- acres بیشتر از جوجه های گوشتی سویه Ross بود. در مورد پارامتر هماتوکریت در جوجه های گوشتی سویه Arbor– acres از هفته سوم به بعد نسبت به جوجه های گوشتی سویه Ross، افزایش نشان داد که در روز 35 این تفاوت معنی دار بود ( .(p<0.05در پایان دوره 42 روزگی تفاوت میزان هماتوکریت بین دو گروه معنی دار نبود. افزایش رشد جوجه های سویه Arbor- acres نسبت به جوجه های سویه Ross در هفته های چهارم و ششم تفاوت معنی دار نشان داد (.(p<0.05 با این حال در مقدار ضریب تبدیل نهایی بین دو سویه تفاوت معنی دار مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 875

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  597-602
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  452
چکیده: 

از بین علل آسیت می توان به انواع سیروتیک و بدخیم اشاره نمود. روش قراردادی تشخیص این 2 نوع آسیت، پاراسنتز می باشد که روشی وقت گیر و تهاجمی است. در مقایسه با این روش، سونوگرافی روشی ساده و در دسترس است که با صرف وقت اندک، می توان نتایج ارزشمندی از آن بدست آورد. هدف از این مطالعه، پی بردن به ارزشمند بودن بررسی سونوگرافیک جدار کیسه صفرا در افتراق آسیت سیروتیک و بدخیم از هم می باشد. برای این مطالعه در مدت 1.5 سال، از میان مبتلایان به آسیت سیروتیک و بدخیم مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تعداد 50 بیمار انتخاب شدند، که نماهای سونوگرافیک جدار کیسه صفرا و ضخامت جداری آن مورد بررسی قرار گرفت. در تمام بیماران سیروتیک ضخامت جدار کیسه صفرا بیش از 5 میلی متر بود که در 69% آنها جدار ضخیم و 2 لایه و در 31%، جدار ضخیم و تک لایه مشاهده شد. در حالیکه در 71% مبتلایان به بدخیمی، جدار کیسه صفرا دارای ضخامت نرمال بود. این بررسی نشان داد که نمای سونوگرافیک جدار کیسه صفرا و بررسی میزان ضخامت آن در تشخیص آسیت سیروتیک از بدخیم بطور قابل ملاحظه ای حساس و اختصاصی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 452 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LI H.J. | SHEN K. | LANG J.H. | WU M. | HUANG H.F. | PAN L.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  147-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  480
 • بازدید: 

  34152
 • دانلود: 

  32895
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34152

دانلود 32895 استناد 480 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پی در پی 12)
 • صفحات: 

  55-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1751
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

زمینه و هدف: گاستروانتریت ائوزینوفیلیک یک اختلال هتروژنی است که در کودکان و هم چنین در بزرگسالان ممکن است دیده شود. مشخصه آن ترشح مقدار زیاد ائوزینوفیل است، و در آسیب شناسی نیز یک یا چند سگمان از مری تا رکتوم می تواند درگیر آن باشد. در گاستروانتریت ائوزینوفیلیک امکان درگیر شدن بیش از یک لایه از جدار لوله گوارش وجود دارد. شکل بروز علایم بالینی آن نیز وابسته به محل درگیری و عمق آن در لایه های جدار لوله گوارش است. درگیری کل ضخامت جدار لوله گوارش به همراه لایه سروز، تنها در %10 بیماران مبتلا به گاستروانتریت ائوزینوفیلیک دیده می شود که این حالت از علایم معمول بیماری آسیت است. نکته قابل توجه در بیمار مورد بررسی، درگیری تمام ضخامت جدار روده و بروز آسیت بدون درگیری واضح مری و معده بوده، که با دریافت درمان استروئید به بهبودکامل رسیده است. معرفی مورد: بیمار پسر نوجوان 16 ساله ای است که با درد شکم متناوب و آسیت به پزشک مراجعه نمود. با مشاهده ائوزینوفیلی در خون و مایع آسیت و با شک به گاستروانتریت ائوزینوفیلیک بررسی های اولیه انجام گرفت و بعد از انجام نمونه برداری از تمام جدار (Full Thickness Biopsy) به کمک لاپاراسکوپی، تشخیص گاستروانتریت ائوزینوفیلیک قطعی شد. بیمار تحت درمان با پردنیزولون قرار گرفت و درد شکم و آسیت وی به سرعت بعد از شروع درمان بهبود یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1751

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  189-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18497
 • دانلود: 

  15769
کلیدواژه: 
چکیده: 

Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) is defined as an ascitic fluid infection without a surgically-treatable intra-abdominal source. Timely diagnosis and treatment of SBP may increase the patient’s survival.1 Any biological marker that could strongly predict SBP may obviate the need for paracentesis while increasing the patient’s chance of survival by expediting the diagnosis and treatment of SBP. Procalcitonin (PCT) is a marker of early infection. There is some evidence that PCT production increases only in bacterial infections. It is more sensitive and specific than CRP in differentiating bacterial infection from non-microbial inflammation. There are a few reports of the clinical utility of PCT in diagnosis of SBP in patients with cirrhosis.

آمار یکساله:  

بازدید 18497

دانلود 15769 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

DISEASE MARKERS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  368
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  13406
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 13406 استناد 368 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  5533
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5533

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  77
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

زمینه و هدف: فیبروما شایعترین تومور سالید درجه پایین تخمدان است. فیبرومای تخمدان در 10-1 درصد موارد با سندرم میگز (Meigs syndrome) همراهی دارد. معرفی بیمار: بیمار زن 65 ساله منوپوز با شکایت درد شکمی، فروردین 1397 به مرکز دانشگاهی امام رضا (ع) مشهد مراجعه کرد. در معاینه شکم، توده ی 200×100 میلیمتری با قوام نرم لمس شد. در آزمایشات، لکوسیتوز و CA125 بالاتر از 200 بود. در تصویر قفسه صدری افیوژن پلورال دوطرفه گزارش و در سی تی اسکن کانون هتروژن 170×100 میلی متری لبوله با منشا آدنکس راست با انهنسمنت (Enhancement) ضعیف دیده شد. در لاپاراتومی تجسسی آسیت فراوان مشهود بود. امنتوم ملتهب سطح تخمدان راست را پوشانده و توده حجیم سالید-کیستیک، نامنظم، لبوله و محصور درون کپسول در محل آدنکس راست دیده شد. سالپنگواووفورکتومی راست انجام و نتایج آسیب شناسی ضایعات پرولیفراتیو خوش خیم سلول های فیبروبلاست بدون میتوز منطبق بر فیبروم تخمدانی را گزارش کرد. نتیجه گیری: در موارد همراهی توده تخمدان با آسیت و پلورال افیوژن می بایست سندرم میگز در تشخیص های افتراقی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
litScript