نتایج جستجو

381

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

39

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  748
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

تاثیر شش نوع برنامه خوراک دهی متناوب آردی - حبه بر عملکرد و حساسیت به آسیت با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی در پنج تکرار و 16 پرنده در هر تکرار بررسی شد. تیمارها شامل 1. جیره آردی، 2. جیره آردی حرارت دیده، 3. جیره آردی در دوره های آغازی و رشد و در ادامه جیره حبه، 4. جیره آردی در دوره آغازی و در ادامه جیره حبه، 5. جیره حبه، و 6. جیره حبه آرد شده است. تغذیه جیره حبه در کل دوره پرورش، مصرف خوراک و وزن را افزایش داد و موجب بهبود ضریب تبدیل شد، اما حساسیت به آسیت افزایش یافت (P<0.01). جیره های آردی در تمام دوره پرورش کمترین افزایش وزن و نامناسب ترین ضریب تبدیل غذایی را ایجاد کردند (P<0.01). مصرف جیره حبه در دوره پایانی با مصرف حبه در کل دوره و یا دوره های رشد و پایانی، ضریب تبدیل مشابه و مناسب تر از جیره های آردی داشت (P<0.01). مصرف جیره های آردی در چهار هفته ابتدایی یا در کل دوره، حساسیت به آسیت را به طور معنی داری کاهش داد و با افزایش طول دوره تغذیه از جیره حبه این شاخص افزایش داشت (P<0.01). در گروه های دریافت کننده جیره حبه کمترین هزینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده و بالاترین سود ناخالص به دست آمد (P<0.05). به منظور استفاده از مزایای جیره حبه و اجتناب از بروز تلفات زیاد و کاهش حساسیت به آسیت تغذیه جیره آردی در دوره آغازی و استفاده از خوراک حبه در ادامه توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 748

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  98-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

Context: Mimusops elengi Linn. (Sapotaceae) is commonly known as bakul. Traditionally, the various parts of the plants have been used in the treatment of wound healing, pain, and tumor. Objective: To evaluate the role of Mimusops elengi extract (MEE) on proliferation, apoptosis, and bcl2 gene expression in Ehrlich ASCITES carcinoma (EAC) cells lines and establish the possible mechanisms linked with anticancer activity. Settings and Design: EAC cells were treated with methanol MEE (20–, 400 , µ, g/mL) in time intervals of 24, 48, and 72 h. Materials and Methods: The antiproliferative effect of extract was evaluated using 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide assay,deoxyribonucleic acid (DNA) fragmentation study, cell cycle analysis, and Annexin V-fluorescein isothiocyanate (FITC) assay were performed to assess the apoptosis, and lastly, western blotting study was performed to assess the bands intensities using the ImageJ ®, analysis (a Java-based image processing program system, National Institutes of Health and the Laboratory for Optical and Computational Instrumentation, University of Wisconsin, Madison, WI). Statistical Analysis , Used: The data were analyzed using one-way analysis of variance followed by the Dunnett’, s post hoc test. Results: MEE shows significant antiproliferative effect on EAC cell lines. In the DNA fragmentation assay, it shows significant fragmentation of DNA. In the cell cycle analysis and Annexin V-FITC assay, there was arrested in sub-G1 phase and initiation of cell apoptosis. In western blotting study, the extract shows low expression of bcl-2 and overexpression of Bax proteins. Conclusions: From the above result, it concludes that MEE has significant apoptosis-inducing properties.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 13 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  505-510
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96801
 • دانلود: 

  47308
چکیده: 

The antitumor activity of ethanol extract of Prosopis glandulosa Torr. (EPG) was evaluated against Ehrlich ASCITES carcinoma (EAC) tumor model in Swiss albino mice on dose dependent manner. The activity was assessed using survival time, average increase in body weight, hematological parameters and solid tumor volume. Oral administration of EPG at the dose of 100, 200 and 400 mg/Kg, significantly (p<0.001) increased the survival time and decreased the average body weight of the tumor bearing mice. After 14 days of inoculation, EPG was able to reverse the changes in the hematological parameters, protein and PCV consequent to tumor inoculation. Oral administration of EPG was effective in reducing solid tumor mass development induced by EAC cells. The results indicate that EPG possess significant antitumor activity on dose dependent manner.

آمار یکساله:  

بازدید 96801

دانلود 47308 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  416-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  765
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات افزودنیها بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های مرتبط با آسیت، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 5 تکرار و 30 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، افزودن «1» ویتامین C، «2» کولین کلراید، «3» ویتامین C و پروبیوتیک، «4» کولین کلراید و «5» پروبیوتیک و همچنین «6» کولین کلراید، ویتامین C و پروبیوتیک به جیره پایه بودند. در طول آزمایش صفات وزن، خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و تلفات اندازه گیری شدند. همچنین درصد هماتوکریت به عنوان شاخص آسیت بررسی شد. در سن 35 روزگی جهت بررسی هورمونهای T3 و T4 از هر تکرار دو پرنده انتخاب و از هر پرنده 2 میلی لیتر خون گرفته شد و پس از جدا سازی سرم با استفاده از کیتهای مربوطه میزان هورمونهای T3 و T4 اندازه گیری شد. در سن 28 روزگی عیار آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) و همچنین ایمنوگلوبولین های G و M مورد بررسی قرار گرفت. وزن زنده، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک در سنین مختلف تحت تاثیر استفاده از افزودنیها قرار نگرفت (P>0.05). تیمار کولین کلراید، ویتامین C و پروبیوتیک، درصد ماندگاری و شاخص تولید بالاتری نسبت به سایر تیمارها داشت. ولی اختلاف آن با گروه شاهد معنی دار نبود و با گروه های تغذیه شده با کولین کلراید، پروبیوتیک و کولین کلراید اختلاف معنی دار داشت (P>0.05). عیار آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) و همچنین ایمنوگلوبولین های G و M، درصد هماتوکریت و هورمونهای T3 و T4 نیز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (P>0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 765

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  654
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

آزمایشی به منظور بررسی اثرات محدودیت خوراک بر صفات عملکردی و بروز عارضه آسیت در جوجه های گوشتی انجام شد. 280 جوجه نر یک روزه گوشتی سویه راس 308 تجارتی در یک طرح کاملا تصادفی در چهار گروه آزمایشی شامل تغذیه آزاد (گروه شاهد)، محدودیت غذایی 8 ساعت در شبانه روز، محدودیت غذایی 16 ساعت در شبانه روز و محدودیت غذایی یک روز در میان قرار گرفته و محدودیت از روز پانزدهم تا روز 22 دوره آزمایشی اجرا گردید. در پایان دوره از نظر شاخص های عارضه آسیت بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری وجود داشته (P<0.05) در صورتی که به لحاظ صفات افزایش وزن زنده و مصرف خوراک بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بنابراین، اعمال محدودیت خوراکی در روز 14 تا 22 دوره پرورشی، می تواند شاخص های عارضه آسیت را در جوجه های گوشتی سویه راس بهبود بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 654

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  1637-1641
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1165
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

آسیت شامل تجمع مقادیر زیادی مایعات سروزی در محوطه شکمی است و یک آشفتگی متابولیکی می باشد که فاکتورها و عوامل مستعد کننده بسیاری در بروز آن دخالت دارد. افزایش تلفات اغلب در جوجه های گوشتی با رشد بسیار سریع و به صورت بیماری آسیت بروز می نماید. هدف از این مطالعه بررسی الکترولیت های سرم و مایع آسیت در جوجه های گوشتی است که به طور طبیعی به سندرم آسیت مبتلا شده بودند. در این بررسی جمعا 72 قطعه جوجه مبتلا به آسیت و 72 قطعه جوجه سالم که همگی بالای 4 هفته سن داشتند از مرغداری های مناطق مختلف استان چهار محال و بختیاری جمع آوری شد. نمونه گیری از خون و مایع آسیت جهت تعیین میزان الکترولیت های سرم و مایع آسیت انجام شد. میانگین ها در نرم افزار spss با روش آماری T-test با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که سدیم و پتاسیم خون جوجه های بیمار نسبت به خون جوجه های سالم در سطح ( (p£0.05افزایش معنی دار و کلر و کلسیم خون بیمار نسبت به خون سالم در سطح (p£0.05) کاهش معنی داری داشته، ولی منیزیم و فسفر خون بیمار نسبت به خون سالم تغییری نداشت. همچنین در مقایسه الکترولیت های سرم خون بیمار و مایع آسیت نیز معلوم شد که سدیم، پتاسیم و فسفر مایع آسیت نسبت به خون بیمار در سطح (p£0.05) کاهش معنی داری داشته و کلر و کلسیم مایع آسیت نسبت به خون بیمار در سطح (p£0.05) افزایش معنی داری را نشان می دهد، ولی منیزیم مایع آسیت نسبت به خون بیمار تغییری نکرده است. با توجه به اینکه هر دو گروه مورد مطالعه از شرایط پرورشی و تغذیه ای کاملا یکسانی برخوردار بودند. احتمالا عاملی که باعث احتباس سدیم و پتاسیم در خون پرنده مریض شده مربوط به یون بی کربنات بوده تا تعادل اسید و باز بدن را حفظ کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1165

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  914-920
تعامل: 
 • استنادات: 

  190
 • بازدید: 

  1508
 • دانلود: 

  20100
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1508

دانلود 20100 استناد 190 مرجع 0
نویسندگان: 

LUGER D. | SHINDER D. | YAHAV S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  127
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  293-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  15605
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15605

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
نویسندگان: 

LI H.J. | SHEN K. | LANG J.H. | WU M. | HUANG H.F. | PAN L.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  147-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  27344
 • دانلود: 

  27293
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27344

دانلود 27293 استناد 452 مرجع 0
نویسندگان: 

LOUE V.A. | GBARY E. | KOUI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2013
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  19631
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19631

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
litScript