نتایج جستجو

383

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

39

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  501-512
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

این تحقیق جهت بررسی تاثیر استفاده از پودر برگ گیاه گزنه بر وزن نسبی برخی اندام ها، فراسنجه های سرمی و خونی و بیان ژن های نیتریک اکسید سنتتاز (NOS) و اندوتلین1 (ET1) در قلب و ریه جوجه های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع بالا (2100 متر از سطح دریا) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی سطوح مختلف پودر برگ گیاه گزنه (صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد) در جیره جوجه های گوشتی بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن پودر برگ گیاه گزنه به خوراک، موجب کاهش معنی دار وزن نسبی قلب و کبد و همچنین کاهش فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز در سرم جوجه های گوشتی شد (05/0P<). در مقابل، میزان پروتئین تام سرم، آلبومین و نیتریک اکسید سرم در تیمارهای حاوی گزنه افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد (05/0P<). سطوح 1 و 5/1 درصد گیاه گزنه موجب افزایش معنی دار بیان ژن نیتریک اکسید سنتتاز (NOS) در قلب و ریه و کاهش معنی دار بیان ژن اندوتلین1 (ET1) در این دو اندام گردید (05/0P<). به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن سطوح 1 و 5/1 درصد پودر برگ گیاه گزنه به خوراک جوجه های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع بالا دارای اثرات مثبتی بر شاخص های فشار خون ریوی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  748-756
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  566
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 566

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

این آزمایش به منظور تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه دارویی کنگرفرنگی بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، غلظت آنزیم های کبدی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط تنش سرمایی انجام شد. تعداد 400 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس-308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و 20 پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز مورد استفاده قرار گرفتند. تنش سرمایی شامل اعمال دماهای 32، 25، 20 و 15 درجه سانتی گراد به ترتیب در 1، 7، 14 و 21 تا 42 روزگی بود. تیمارها شامل: شاهد (جیره بدون افزودنی)، آنتی بیوتیک (جیره شاهد به اضافه 0015/0درصد آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین)، آسپیرین (جیره شاهد به اضافه 2/0 درصد پودر داروی آسپیرین) و تیمارهای حاوی یک و دو درصد از پودر گیاه دارویی کنگرفرنگی در جیره بودند. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که پرندگان تغذیه شده با جیره های حاوی پودر کنگرفرنگی، مصرف خوراک و افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل خوراک بهتری نسبت به سایر تیمارها داشتند (05/0>P). استفاده از دو درصد پودر گیاه کنگرفرنگی در جیره جوجه ها، سبب کاهش جمعیت اشری شیاکلای و افزایش جمعیت بیفیدوباکتریوم ناحیه ایلئوم در سن 42 روزگی شد. تیمار های حاوی دو درصد پودر کنگرفرنگی و آسپیرین سبب کاهش فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز کبدی در سن 21 روزگی شدند. فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی در پرندگان تغذیه شده با دو درصد پودر کنگرفرنگی در مقایسه با سایر جیره های آزمایشی در سن 21 روزگی کاهش یافت. تغدیه جوجه های گوشتی با جیره حاوی دو درصد پودرکنگرفرنگی، عیارآنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) را در مقایسه با تیمار آنتی بیوتیک افزایش داد. پرندگان دریافت کننده جیره حاوی آنتی بیوتیک، کاهش جمعیت لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم در سن 21 و 42 روزگی و افزایش جمعیت اشری شیاکلی را در سن در 42 روزگی در مقایسه با شاهد و دیگر تیمارها داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، استفاده از آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین در جیره جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی دارای اثرات منفی بر جمعیت میکروبی مفید و افزایش اشری شیاکلی بوده، لذا سطح دو درصد پودر کنگرفرنگی به جهت بهبود جمعیت میکروبی و آنزیم های کبدی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91786
 • دانلود: 

  61572
چکیده: 

Background: The pathogenesis of HBV-related acute-on-chronic liver failure (HBV-ACLF) is mainly based on a heightened immune-inflammatory reaction; however, the intimate underlying mechanism remains unclear.Objectives: The aim of the study was to explore potential key immune molecular targets that could serve as early predictive markers for HBV-ACLF.Patients and Methods: Twenty-seven patients with acute exacerbation of chronic hepatitis B (CHB) (defined by: alanine transaminase ³20 ULN, total bilirubin ³5 ULN, 40%< prothrombin time activity £ 60%) and without cirrhosis were divided into 18 cases which did not progress to HBV-ACLF (defined by: prothrombin time activity < 40% and development within four weeks of hepatic encephalopathy and/or ASCITES) and nine cases that developed HBV-ACLF. Nine healthy people defined the normal control group (NC). Interleukin-1b (IL-1b), IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, TNF-a and IFN-g protein levels were assayed by Cytometric Bead Array (CBA) in blood plasma. The ELISA method was applied to confirm IL-10 detection using the CBA method.Results: IL-4, IL-12p70 and IFN-g were undetectable; IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10 and TNF-a levels were significantly higher than in NC. Moreover, cytokines reached the highest levels in acute exacerbation of CHB, with the exception of IL-2 and IL-8. When comparing the HBV-ACLF patients prior to and at the time of ACLF diagnosis, IL-10 was the only cytokine that exhibited a significant decrease (P=0.008). IL-10 concentrations were positively correlated to ALT levels (r=0.711, P<0.001).Conclusions: The assessment of plasma IL-10 levels in chronic hepatitis B acute exacerbation may provide an early predictive marker for progression to HBV-ACLF.

آمار یکساله:  

بازدید 91786

دانلود 61572 استناد 0 مرجع 0
litScript