نتایج جستجو

383

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

39

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BINCOLETTO C. | EBERLIN S. | FIGUEIREDO C.A. | LUENGO M.B.

نشریه: 

NUTRITION AND CANCER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  679-688
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  33231
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33231

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

FATHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  389-394
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66391
 • دانلود: 

  52499
چکیده: 

Six hundred 1-d old male broilers (Ross 308) were assigned into four experimental groups; each was com-posed of 5replications of 30 birds including control (0), 10, 20 and 40 mg/kg nano-ZnO in the basal diets. Birds were exposed to low ambient temperature (15 to 18 oC) to induce ASCITES. Blood parameters including; activity of aspartate transferase (AST), alanine transferase (ALT), lactate dehydrogenase (LDH) and levels of protein, glucose, hemoglobin, hematocrit, white blood cell (WBC), red blood cell (RBC) and malondialdehyde (MDA) were determined. Mortalities were inspected to determine cause of death and di-agnose of ASCITES. At the end of the experiment (day 42), 2 chickens from each replicate were randomly selected, slaughtered and ASCITES index calculated. Average body weight gain (ABWG) and average feed intake (AFI) were measured weekly and weekly average feed conversion ratio (AFCR) was calculated. Re-sults showed that 40 mg/kg nano-ZnO significantly reduced MDA level in plasma and liver. Moreover, 20 and 40 mg/kg nano-ZnO had decreased significantly mortality due to ASCITES and ASCITES index. It is also, nano-ZnO in all levels had significantly increased ABWG. Birds in the 40 mg/kg nano-ZnO group had lower AFCR. It was concluded that nano-ZnO improved performance and reduced mortality due to ASCITES, and 40 mg/kg nano-ZnO is the optimal level in diets.

آمار یکساله:  

بازدید 66391

دانلود 52499 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  235-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  484
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

در این آزمایش تأثیر سه روش خوراک دهی در چهار تکرار شامل: 1-بدون محدودیت خوراک؛ 2-محدودیت خوراک شش ساعت از 21-7 روزگی و چهار ساعت از 28-21 روزگی؛ 3-محدودیت خوراک شش ساعت از 14-7 روزگی و چهار ساعت از 21-14 روزگی بر عملکرد و پیشگیری از عارضه ی آسیت شصت قطعه جوجه ی گوشتی نر سویه ی آرین در طول شش هفته با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی بررسی شد. در طول آزمایش وزن بدن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد تلفات و شاخص کارایی تولید تعیین شد. در 35 روزگی هماتوکریت و فراسنجه های خونی اندازه گیری شد. در پایان آزمایش ویژگی های لاشه و نسبت بطن راست به کل بطن تعیین و مقایسه شد. محدودیت غذایی افزایش وزن بدن و مصرف خوراک را در کل دوره تحت تأثیر قرار نداد. محدودیت خوراک 21-7 روزگی شاخص تولید را بهبود داد (05/0>P). درصد تلفات ناشی از آسیت با اعمال محدودیت خوراک کاهش یافت (05/0>P). اعمال محدودیت خوراک تفاوت معنی داری بر مقادیر هموگلوبین، گلبول های قرمز خون و هماتوکریت نداشت ولی سطح کورتیکوسترون را افزایش داد (05/0>P). هورمون T3 تحت تأثیر محدودیت خوراک قرار نگرفت ولی محدودیت خوراک 21-7 روزگی بیشترین میزان T4 را نسبت به محدودیت 14-7 روزگی داشت (05/0>P) و همچنین نسبت T3 به T4 با اعمال محدودیت خوراک کاهش یافت (05/0>P). با توجه به نتایج محدودیت خوراک شش ساعت از 21-7 روزگی و چهار ساعت از 28-22 روزگی کمترین میزان تلفات ناشی از آسیت را داشت و از سوی دیگر افزایش وزن بدن در کل دوره ی تفاوت معنی-داری با گروه شاهد نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 484

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

فیضی عادل | کابلی کامروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  1561-1571
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  985
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

برونشیت عفونی طیور یک بیماری حاد ویروسی با واگیری بالا و تلفات در جوجه ها می باشد. علایم مشخص برونشیت عفونی در جوجه ها تنفس نایی، رال نایی و ترشحات بینی است. از علایم کالبدگشایی پرخونی نای، تجمع اکسودای کازئوزی در محل دو شاخه شدن نای و پرخونی ریه ها می باشد. سندرم آسیت نیز در جوجه های گوشتی یکی از علل مهم تلفات می باشد. از علایم کالبدگشایی آن می توان به بزرگ شدن قلب، هیدروپریکارد و تجمع مایع ترانسودایی در محوطه شکمی اشاره کرد. عواملی مانند ویروس برونشیت عفونی باعث آسیب ریوی و در نهایت ایجاد سندرم آسیت می گردند. تعداد هشت فارم گوشتی سویه Ross مبتلا به بیماری برونشیت عفونی در این مطالعه انتخاب گردید. در بدو ابتلا خون گیری به عمل آمده و در دو نوبت به فاصله هفت روز خون گیری مجدد تکرار شد و از تست سرولوژیک ELISA جهت تایید تشخیص بیماری برونشیت عفونی استفاده گردید. ضمنا جهت تشخیص تفریقی از بیماریهای نیوکاسل و آنفلوانزا (H9N2) نیز آزمایشات مربوطه انجام گرفت. تلفات هر فارم در طی دوره پرورش، کالبدگشایی و علت تلفات ثبت گردید و موارد مربوط به سندرم آسیت از لحاظ فراوانی محاسبه شد. در خصوص پارامترهای رشد، ضریب تبدیل غذایی، وزن نهایی و مصرف کل دان در هر فارم محاسبه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه، میانگین درصد تلفات ناشی از سندرم آسیت در گله های مبتلا به برونشیت عفونی نسبت به گله های شاهد به طور معنی داری افزایش داشت. در هشت فارم مورد مطالعه که مبتلا به برونشیت عفونی شده بودند، میانگین تلفات آسیتی 3% بود درحالی که میانگین تلفات آسیتی در دوره های گذشته حدود 0.5% بوده است. همچنین بر اساس نتایج مربوطه، میانگین وزن نهایی در گله های مبتلا به برونشیت عفونی بطور معنی داری کمتر از دوره های قبل بوده است. ضمنا ضریب تبدیل غذایی در گله های مبتلا به برونشیت عفونی به طور معنی داری بیشتر از گله های سالم بوده است. همچنین همبستگی مثبتی بین بیماری برونشیت عفونی و وقوع سندرم آسیت وجود داشت و این همبستگی معنی دار بود (p<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 985

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم طیور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1636-1637
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87525
 • دانلود: 

  32022
کلیدواژه: 
چکیده: 

We read with great interest the article by Minakari et al. regarding the effects of treatment with subcutaneous octreotide and oral midodrine in cirrhotic patients with ASCITES who continued to receive their standard diuretic treatment and we would like to comment on their results.

آمار یکساله:  

بازدید 87525

دانلود 32022 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

حسن زاده محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1503
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

عوامل مختلفی در وقوع سندرم آسیت نقش دارند. گاهی هم تداخل چند عامل همزمان سبب تشدید وقوع آسیت می گردد. این عوامل ممکن است داخلی باشند: مانند سرعت رشد، فعالیت هورمونهای تیروئیدی و پارامترهای آناتومی سیستم گردش خون و تنفس و یا مانند درجه حرارت و ارتفاع محل پرورش پرنده، که از عوامل خارجی موثر بر ایجاد سندرم آسیت محسوب می شوند. افزایش وقوع سندرم آسیت با پیشرفت علم ژنتیک و اصلاح نژاد همراه بوده است. در واقع با به گزینی جوجه های گوشتی به منظور افزایش حجم عضلات، به ویژه عضلات سینه، میزان بروز آسیت در جوجه های نسل جدید و با رشد سریع، افزایش چشمگیری یافته است. به هنگام اصلاح نژاد برای افزایش سرعت رشد، دقت و توجه لازم به همخوانی دستگاه های تامین کننده اکسیژن برای متابولیسم بدن این پرنده نشده است و لذا به دلیل عدم تعادل بین اکسیژن مورد نیاز و اکسیژن دریافتی در مرحله رشد، کمبود اکسیژن و یا هیپوکسی در پرنده رخ می دهد، که منجر به وقوع بیشتر آسیت می گردد. به همین دلیل بین جوجه های گوشتی که به آسیت حساس ترند نسبت به جوجه های مقاوم تر، تفاوتهایی در بعضی از شاخص های سندرم آسیت مانند، هماتوکریت خون، غلظت گازهای تنفسی خون، تراکم رسپتورهای بتا آدرنرژیک عضلات قلب، ترشح هورمونهای تیروئیدی و یا پارامترهای آناتومی دستگاه های گردش خون و تنفس مشاهده می شود. همه محققین اعتقاد دارند که کنترل قطعی آسیت در نهایت از طریق اصلاح نژاد و تولید جوجه های مقاوم به آسیت میسر می گردد. اما تا رسیدن به آن مرحله راه کارهای موقت شامل بهره گیری از نور متناوب به جای نور دائم، استفاده از داروهای آنتی اکسیدان و روشهای محدودیت غذایی در هنگام رشد جوجه، که می تواند تا حدودی سبب کاهش وقوع آسیت و ضرر زیان آن در صنعت مرغداری گوشتی بگردد، پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1503

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  517-525
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105384
 • دانلود: 

  42307
چکیده: 

This study was conducted to compare susceptibility of six different strains of male broilers to ASCITES syndrome. In this experiment, 612 one-day-old male broiler chicks from five international hybrids (e.g, Arbor Acres, Cobb 500, Hubbard, Lohmann, and Ross 508) and an Iranian hybrid (Arian) were used. Growth performance, ASCITES mortality ratio, the ratio of right ventricle to total ventricles weight (RV: TV) in dead and healthy broilers, hematocrit values, serum levels of thyroid hormones (T3, T4) and T3: T4 ratio were studied to evaluate the susceptibility of the birds. The results showed that there were significant differences among the hybrids in ASCITES susceptibility. Arian and Hubbard were more susceptible, while, Lohmann was more resistant to ASCITES than the other hybrids. The results of this study showed that RV: TV ratio and the hematocrit value can be sensitive indicators for differentiating hybrids susceptible to ASCITES from the resistant ones.

آمار یکساله:  

بازدید 105384

دانلود 42307 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PETROSELLINI CHIARA | ABDALLA SALA | OKE TAYO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  321-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63823
 • دانلود: 

  89595
چکیده: 

Endometriosis is defined by the presence of ectopic endometrial tissue outside the uterine cavity. Although it is a leading cause of chronic pelvic pain and infertility, its clinical presentation can vary, resulting in diagnostic and therapeutic challenges. Extrapelvic endometriosis is particularly difficult to diagnose owing to its ability to mimic other conditions. Endometrial tissue in a surgical scar is uncommon and often misdiagnosed as a granuloma, abscess, or malignancy. Cyclical hemorrhagic ASCITES due to peritoneal endometriosis is exceptionally rare. We report the case of a pre-menopausal, nulliparous 44-year-old woman who presented with ASCITES and a large abdominal mass that arose from the site of a lower midline laparotomy scar. Five years previously, she had undergone open myomectomy for uterine fibroids. Soon after her initial operation she developed abdominal ASCITES, which necessitated percutaneous drainage on multiple occasions. We performed a laparotomy with excision of the abdominal wall mass through an inverted T incision. The extra-abdominal mass consisted of mixed cystic and solid components, and weighed 1.52 kg. It communicated with the abdominopelvic cavity through a 2 cm defect in the linea alba. The abdomen contained a large amount of odourless, brown fluid which drained into the mass. There was a large capsule that covered the small and large bowel, liver, gallbladder, and stomach. Final histology reported a 28×19×5 cm mass of endometrial tissue with no evidence of malignant transformation. The patient recovered well post-operatively and has remained asymptomatic. Our case illustrates that, despite being a common disease, endometriosis can masquerade as several other conditions and be missed or diagnosed late. Delay in diagnosis will not only prolong symptoms but can also compromise reproductive lifespan. It is therefore paramount that endometriosis is to be considered early in the management of premenopausal women who present with an irregular pelvic mass or hemorrhagic ASCITES.

آمار یکساله:  

بازدید 63823

دانلود 89595 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

سویه های جدید جوجه های گوشتی به مقدار زیادی نسبت به نارسایی قلبی حساس هستند. تلفات ناشی از این عارضه اغلب در جوجه های گوشتی با رشد بسیار سریع و به صورت بیماری آسیت بروز می نماید. هدف از این آزمایش، مقایسه میزان سروتونین (5-HT) خون در جوجه های آسیتی و سالم ، در سه سویه (راس، آربور آکرز پلاس و کاب) از جوجه های گوشتی بوده است. به همین منظور از یک آزمایش فاکتوریل در طرح کاملا تصادفی استفاده شد.در هر یک از سه سویه مزبور 12 قطعه جوجه سالم و 12 قطعه جوجه مبتلا به آسیت جدا شد و پس از شماره گذاری و نمونه گیری خون ،این نمونه ها به دو قسمت تقسیم شدند. یک قسمت در لوله های حاوی EDTA برای بررسی برخی فراسنجه های خونی جمع آوری گردید و بخش دیگر به منظور تعیین میزان سروتونین سرم در لوله های بدون EDTA ریخته شد تیمارها با استفاده از روش تجزیه واریانس مقایسه شدند و با روش دانکن محل دقیق تفاوت ها تعیین گردید. از نتایج بدست آمده معلوم شد: سه سویه از نظر سروتونین خون دارای اختلاف معنی دار هستند (p<0.05) سروتونین خون در جوجه های آسیتی بطور معنی داری پایین تر از جوجه های سالم است (p<0.05). بین سویه و بیماری از نظر سروتونین خون تاثیر متقابل معنی دار وجود دارد (p<0.05) لذا می توان نتیجه گرفت که اگر چه سروتونین یک عامل تنگ کننده عروق بوده و باعث افزایش فشار خون ریوی و بروز بیماری آسیت می شود ولی میزان آن در خون جوجه ها، بعد از ابتلا به آسیت کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
litScript