نتایج جستجو

197

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

20

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  363-370
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1101
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1101

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

میرزایی ندوشن حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  265-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1060
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

یکی از ژنهایی که در سنتز جیبرلین در گیاه شناخته شده و موقعیت آنها در ژنوم آرابیدپسیس مشخص شده است، RGL2 می باشد که در این بررسی کلن گردید. با استخراج DNA از آرابیدوپسیس، اکوتیپ کلمبیا و استفاده از آغازگرهای اختصاصی که بر اساس توالی ژن مورد نظر ساخته شده بودند، این ژن تکثیر شد. پلاسمید PET-32a(+) و ژن تکثیر شده با استفاده از دو آنزیم برشی خاص به نامهای Nco I و Sal I برش داده شدند. پس از اتصال ژن مورد نظر به پلاسمید ناقل، پلاسمید حاوی ژن به باکتری E-coli سوش XL10-Gold منتقل گردید. با اجرای PCR بر روی نتایج حاصل از انتقال پلاسمید ناقل، کلن شدن این ژن مورد تایید قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1060

دانلود 132 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

TEALE W.D. | PAPONOV I.A. | DITENGOU F.

نشریه: 

PHYSIOLOGIA PLANTARUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  123
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  130-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  22661
 • دانلود: 

  28777
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22661

دانلود 28777 استناد 459 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

STRACKE R. | WERBER M. | WEISSHAAR B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  447-456
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  46097
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46097

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHAO J. | HARRIS K.

نشریه: 

PLANT PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  124
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  941-948
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  39542
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39542

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
نویسندگان: 

مصلح اردکانی ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  166-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

میرزایی ندوشن حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (پی آیند 80) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  136-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  723
 • دانلود: 

  425
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توام جیبرلین با مواد شیمیایی بازدارنده رشد و مطالعه اثرات متقابل احتمالی آنها بر جوانه زنی و رشد گیاهچه آرابیدوپسیس بود. بر این اساس اثر کلیه ترکیب های چهار غلظت از جیبرلین با پنج غلظت از ایزوکسابین و نیز کلیه ترکیب های همان غلظت از جیبرلین با پنج غلظت از اورایزالین به عنوان دومین بازدارنده رشد بر رشد گیاهچه آرابیدوپسیس در قالب دو طرح آزمایشی مستقل مطالعه شد. جیبرلین و ایزوکسابین تاثیر معنی داری بر رشد رویشی آرابیدوپسیس از خود نشان دادند ولی اثر متقابلی بین سطوح این مواد مشاهده نگردید. اورایزالین نیز اثرات معنی داری در سطح یک درصد بر طول ریشه و ضخامت مریستم گذاشت. روند عمومی اثر متقابل اورایزالین و ایزوکسابین با جیبرلین بر ویژگی های رویشی گیاهچه آرابیدوپسیس یکسان بود. در هر دو مورد اثر سطوح مواد بر افزایش و کاهش طول و ضخامت هیپوکتیل، ریه و مریستم انتهایی از حالت خطی خارج شد. ولی سرعت و مقدار تاثیر آنها با یکدیگر تفاوت آشکاری را نشان داد. سطوح بالای جیبرلین در اکثر سطوح ایزوکسابین و اورایزالین منجر به افزایش رشد هیپوکتیل گشت. با افزایش سطح ایزوکسابین و اورایزالین طول هیپوکتیل کاهش یافت ولی سرعت کاهش طول هیپوکتیل در سطوح مختلف اورایزالین بیشتر از سرعت کاهش طول هیپوکتیل در سطوح مختلف ایزوکسابین بود. سرعت افزایش ضخامت مریستم انتهایی در دو حالت مطالعه شده نیز شبیه سرعت کاهش طول ریشه و هیپوکتیل بود.

آمار یکساله:  

بازدید 723

دانلود 425 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  875
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

استریکتوسیدین سینتاز یک آنزیم کلیدی مسییر بیوسنتز ایندول الکالوئیدهای مونوترپنی می باشد. آرابیدوپسیس قادر به تولید ترکیبات آلکالوئیدی نیست اما، ژن هایی مشابه استریکتوسیدین سینتاز در آن شناسایی شده است. ژن SSL6 از اعضاء خانواده ژنی شبه استریکتوسیدین سینتاز آرابیدوپسیس می باشد که در این تحقیق پاسخ ژن آن به تیمار شوری بصورت کمی بررسی و سپس در گیاه آرابیدوپسیس فرابیان شد. بمنظور تولید موتانت فرابیان ژن RNA SSL6 کل استخراج و رشته اول cDNA با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن ساخته شد. کلون سازی ابتدایی در ناقل pJET انجام و متعاقبا به سازه فرابیانی گیاهی (pPZPY:SSL6) منتقل شد. در ترانسفورماسیون آرابیدوپسیس از اگروباکتریوم نژاد (GV3101 (PMP90 و تکنیک غوطه وری گل آذین استفاده شد. آنالیز گیاهان تراریخت احتمالی در ابتدا با کشت بذرهای حاصل از گیاهان تلقیح شده بر روی محیط گزینشی حاوی آنتی بیوتیک جنتامایسین و گزینش گیاهچه های مقاوم انجام شد. در ادامه گیاهان تراریخت احتمالی در طی واکنش PCR با پرایمرهای اختصاصی ژن SSL6 با تولید الگوهای باندی متفاوت در الکتروفورز در مقایسه با گیاهان وحشی و همچنین پرایمرهای اختصاصی ژن مارکر جنتامایسین جداسازی شدند. میزان افزایش بیان ژن انتقال یافته نسبت به گیاه مادری با واکنش Real-Time PCR بر روی گیاهان نسل T2 انجام و نتایج نشان داد افزایش بیان ژن SSL6 در گیاهان تراریخته به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از گیاه مادری بوده است. تعدادی لاین تراریخت حاوی یک نسخه تراژن از طریق تفرق صفت مقاومت به آنتی بیوتیک جنتامایسین در محیط کشت انتخابی در نسل T2 و T3 انتخاب شدند. بررسی کمی بیان ژن SSL6 در گیاهان وحشی Col-0 نیز نشان داد که تنش شوری موجب افزایش معنی دار بیان ژن، شش ساعت پس از اعمال تیمار شد.

آمار یکساله:  

بازدید 875

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پیاپی 47)
 • صفحات: 

  346-363
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1208
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

چرخه سلولی اساس تقسیم سلولی و رشد موجودات زنده است که تنظیم آن از دقت بالایی برخوردار است. تنظیم بیان ژن ها سازوکار مهمی در کنترل چرخه سلولی در موجودات زنده می باشد. در این تحقیق با استفاده از کشت سلولی همزمان شده آرابیدوپسیس توسطaphidicolin ، روند تغییرات بیان ژن های موثر در مراحل مختلف چرخه سلولی و نیز الگوی بیان تعدادی از ژن های مربوط به چرخه سلولی شامل 69 ژن  پایه چرخه سلولی و 81 ژن عامل رونویسی و نقش احتمالی آنها در چرخه سلولی بوسیله تکنیک بسیار حساس qRT-PCR مورد بررسی قرار گرفت. از میان ژن هایی که طی پیشرفت چرخه سلولی تغییر سطح بیان نشان دادند، ژن های سایکلین نوع A و B و ژن های CDK نقش کلیدی داشتند. اغلب ژن های سایکلین نوع A و B الگوی تظاهر بسیار مشابهی داشتند. ژن های CYCA3 با حداکثر سطح تظاهر در مرحله S از کینازهای اصلی مرحله S می باشند. ژن های CDK نیز در مراحل گذر G1/S و G2/M نقش مهمی دارند. سطح تظاهر ژن های خانواده های مختلف عوامل رونویسی در چرخه سلولی با نوساناتی همراه بود که در کنترل دقیق فرآیندهای چرخه سلولی نقش اساسی ایفا می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1208

دانلود 429 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  607-615
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1281
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

گیاهان وقتی در معرض خشکی و شوری قرار می گیرند با تنش اسمزی مواجه می شوند که برای مقابله با تنش اسمزی ایجاد شده تجمع اسمولیتهایی همچون پرولین، گلیسین بتانین و یا سایر ترکیبات مشابه را افزایش می دهند. در مسیر بیوسنتز این اسمولیتها آنزیمهایی دخالت دارند که بعضی از آنها کلیدی به حساب می آیند و با تغییر در تظاهر ژنهایی که این آنزیمها را کد می کنند می توان فراورده نهایی که اسمولیت مورد نظر می‍‍باشد را افزایش داد. این تحقیق بر روی آنزیم دلتا ـ1ـ پرولین ـ5ـ کربوکسیلات سنتتاز (P5CS ) که یکی از آنزیم های کلیدی در مسیر بیوسنتز پرولین می‍باشد، انجام شد . ابتدا اقدام به ساخت cDNA از روی mRNA حاصل از گیاه ارابیدوپسیس تالیانا (ARABIDOPSIS THALIANA) گردید. برای اینکار RNA کل از برگهای گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (ARABIDOPSIS THALIANA )، که در معرض تنش شوری قرار گرفته بود، استخراج گردید و سپس با استفاده از آنزیم رونویسی معکوس اقدام به ساخت DNA مکمل شد و کل mRNA به cDNA تبدیل گردید و با دو جفت آغازگر اختصاصی به طولهای 27 و 35 نوکلئوتید، و به کمک دستگاه ترموسایکلر، cDNA مربوط به آنزیم P5CS دو رشته ای گردید و تکثیر شد. برای جفت پرایمر به ترتیب در انتهای 5، مکان برشی برای آنزیم های EcoRI و BamHI در نظر گرفته شد تا در همسانه سازی cDNA تکثیر شده مشکلی وجود نداشته باشد. سپس با استفاده از پروب صحت انجام کار به تایید رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 1281

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
litScript