نتایج جستجو

1179

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

118

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (مسلسل 30)
 • صفحات: 

  94-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1370
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

مدل سازی به عنوان روشی کارآمد، با کمترین هزینه، امکان مطالعه پیچیدگی جریان آب زیرزمینی را برای مدیران فراهم می کند. همواره تعیین میزان برداشت بهینه از آبخوان یکی از پیچیده ترین مسائل پیش روی مهندسین علوم آب بوده است. هدف از این تحقیق، مدیریت بهره برداری بهینه از آبخوان دشت ساحلی ارومیه و تعیین نرخ بهینه پمپاژ چاههای بهره برداری است؛ تا با جلوگیری از برداشت بیش از حد آب زیرزمینی، بتوان دریاچه ارومیه را از بحران خشک شدن روزافزون نجات داد. در این پژوهش ابتدا مدل جریان آبزیرزمینی محدوده مورد مطالعاتی با استفاده از نرم افزار Visual MODFLOW (Ver 4.2) طراحی و ساخته شد، سپس چاه های منطقه مور مطالعه جهت بهینه کردن نرخ پمپاژ با توجه به ویژگیهای ضریب هدایت هیدرولیکی و ضریب آبدهی ویژه، منطقه بندی گردیدند. در نهایت نرخ پمپاژ چاه های بهره برداری با توجه به هدف مورد نظر (کمینه سازی نرخ پمپاژ چاه های بهره برداری) و با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1370

دانلود 308 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Ghanbarian Majid | AHMADI NADOUSHAN MOZHGAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  257-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33969
 • دانلود: 

  19588
چکیده: 

Background and Aim: Groundwater vulnerability assessment is regarded as a main part of water resources management. In this study, the vulnerability of Lordegan Plain AQUIFER is is evaluated using DRASTIC, GODS, AVI and ArcGIS 10. 5 softwares. Materials and Methods: The Modified DRASTIC model containing eight parameters, is a model to study the hydrogeological properties affecting groundwater pollution. By weighting and combining these parameters in the ArcGIS 10. 5, vulnerable areas of the AQUIFER to pollution were identified. AVI method measured groundwater vulnerability using two physical parameters including the thickness of each sedimentary rock above the uppermost saturated AQUIFER surface and estimated hydraulic conductivity. GODS model assessed AQUIFER vulnerability based on four layers of AQUIFER type, unsaturated area, surface depth and soil type. At first, information related to the three models was collected and the corresponding layers were logged into the ArcGIS software. Using the overlapping Methods: and applying the weights on each layer, the final vulnerability maps of the area were prepared in three ways. Sensitivity analysis was used to show the effectiveness of the parameters used to evaluate the vulnerability index. Results: The results of this study showed that based on modified DRASTIC model, 14, 76 and 10% of the study area had a moderate, high and very high potential vulnerability to pollution, respectively. The results of AVI model showed that more than 95% of the AQUIFERs had high sensitivity to pollution. The results of the GODS model indicated that 45. 3 % of the region was in low vulnerability class and the rest in the middle vulnerability class. Conclusion: The results of this study showed that the modified model is more reliable than other used models. Results indicated that vulnerability assessment models provides valuable tools for authorities and decision makers to manage the Lordegan AQUIFER.

آمار یکساله:  

بازدید 33969

دانلود 19588 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  103-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  622
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

یکی از راه های مناسب برای جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی، شناسایی مناطق آسیب پذیر آبخوان به آلودگی، بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی و مدیریت بهره برداری از منابع آب وکاربری اراضی است.در این پژوهش با استفاده از شاخص دراستیک که از ترکیب معیارهای تاثیر گذار هیدروژئولوژیکی و هیدرولوژیکی (عمق، تغذیه، محیط آبخوان، بافت خاک، توپوگرافی، ناحیه غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی) موثر برانتقال و یا عدم انتقال آلودگی تشکیل شده است، میزان آسیب پذیری آبخوان دشت سرخون استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس نتایج بدست آمده 70 درصد وسعت منطقه دارای آسیب پذیری متوسط، 27.5 درصد آسیب پذیری زیاد و 2.5 درصد دارای آسیب پذیری کم می باشد. با توجه به دو نوع تحلیل حساسیت تک پارامتری و حذف نقشه، در این پژوهش، شاخص آسیب پذیری دراستیک بیشترین حساسیت را در هر دو روش تحلیل حساسیت، به پارامتر اثر منطقه غیراشباع نشان داد. نتایج حاصل از تحلیل تک پارامتری نشان داد که پارامتر عمق سطح ایستابی با وجود اینکه از مهم ترین مشخصه ها در برآورد میزان آسیب پذیری می باشد، ولی برخلاف انتظار تاثیر کمتری برروی آسیب پذیری منطقه مورد مطالعه، در مقایسه با شاخص دراستیک داشته است و با وزن تئوریک اختلاف زیادی در حدود 12 درصد داشته و در مقابل پارامتر محیط آبخوان بیشترین تاثیر را بر آسیب پذیری منطقه نشان می دهد. به منظور صحت سنجی مدل از یون نیترات اندازه گیری شده از 9 چاه منطقه استفاده شد ونزدیک بودن مقادیر نتایج حاکی از دقت قابل قبول مدل درمنطقه مورد مطالعه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 622

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

WATER AND WASTEWATER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (91)
 • صفحات: 

  98-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  6810
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6810

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  907
 • دانلود: 

  479
چکیده: 

افت شدید سطح آب زیرزمینی و کاهش ذخیره آبخوان منجر به اثرات زیست محیطی زیان بار متعددی از جمله کاهش آبدهی چاه ها، فرونشست زمین، کاهش کیفیت آب زیرزمینی و همچنین کاهش ذخیره منابع آب سطحی دارای ارتباط هیدرولیکی با آبخوان میشود. در این تحقیق، افت شدید سطح آب زیرزمینی آبخوان محدوده مطالعاتی نجف آباد واقع در استان اصفهان بررسی شده است. این مطالعات نشان دهنده افت شدید سطح آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آب آبخوان، در طی سال های اخیر است. ارتباط هیدرولیکی رودخانه زاینده رود با آبخوان در محدوده مطالعاتی که در سال های قبل، غالباً به صورت تخلیه کننده آبخوان بوده، به حالت تغذیه کننده تغییر کرده است. بررسی ها نشان داده که افت شدید سطح آب زیرزمینی، مستقل از میزان بارش منطقه بوده و ناشی از پمپاژ بی رویه چاه ها و کاهش آب سطحی ورودی به منطقه مطالعاتی است. با توجه به سنگ شیلی کف آبخوان، افت شدید ایجاد شده، نمی تواند در اثر نشت از سنگ کف باشد، همچنین متناسب با افت شدید سطح آب زیرزمینی آبخوان، کیفیت آب زیرزمینی در کل آبخوان و به ویژه در محل مخروط های افت منطقه ای کاهش یافته است. براساس نتایج این تحقیق پیش بینی می شود که روند افزایشی میزان نشت آب رودخانه به سمت آبخوان مداوم بوده و ضروری است تا روند برداشت آب زیرزمینی محدودهمطالعاتی کاهش یافته و متوسط ورودی آب سطحی به محدوده آبخوان به شرایط دهه هفتاد بازگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 907

دانلود 479 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هیدروژئولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  140-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

افزایش بی رویه جمعیت در سه دهه اخیر، محدودیت منابع آب های سطحی، فعالیت های کشاورزی، صنعتی، شهری و بهره برداری بیش ازاندازه از آبخوان ها باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری ازنظر کمّی و کیفی به منابع آبی کشور ایران شده است. برای جلوگیری از ادامه افت کمّی و کیفی، مدیریت بهره برداری و حفاظت از آب های زیرزمینی باید به عنوان یک اصل و پایه در برنامه ریزی های کشور قرار گیرد. مدیریت منابع آب زیرزمینی مستلزم شناخت کافی از سیستم آبخوان و نیز به کارگیری ابزاری است که بتواند عکس العمل تنش های مختلف کمّی و کیفی وارده به آبخوان را در شرایط فعلی و آینده شبیه سازی کند. در این ارتباط با استفاده از مدل می توان شرایط واقعی در طبیعت را با دقت مناسبی شبیه سازی و به نتایج قابل قبولی دست یافت. محدوده مطالعاتی حوزه گاماسیاب در دشت صحنه-بیستون در شرق استان کرمانشاه واقع شده است. در این ناحیه تنها یک مورد تحقیق در بخش کوچکی از آبخوان انجام شده و شرایط حاکم بر سایر نواحی دشت مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا در تحقیق حاضر وضعیت آبخوان و ارتباط آب های سطحی و زیرزمینی در تمامی پهنه آبخوان دشت صحنه-بیستون با استفاده از کد MODFLOW 2000 توسط نرم افزار GMS v10 شبیه سازی شد. نتایج به دست آمده از مدل نشان می دهد که بودجه آبی دشت صحنه-بیستون در سال آبی 88-87 منفی و برابر 81/22 میلیون مترمکعب در سال است. عمده ترین عامل تغذیه کننده آبخوان نیز تغذیه از رودخانه به میزان 88/24 میلیون مترمکعب در سال است و مهم ترین عامل تخلیه کننده آبخوان، پمپاژ از چاه های بهره برداری به میزان 04/36 میلیون مترمکعب در سال است. به نتایج مدل نشان می دهد که رودخانه گاماسیاب آبخوان را در دو ناحیه تغذیه می کند و در سایر نواحی آبخوان را تخلیه می کند. در مجموع 35/15 میلیون مترمکعب در سال توسط رودخانه آب از آبخوان تخلیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  360-377
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

امروزه کمبود منابع آب زیرزمینی در اکثر مناطق خشک و نیمه خشک، با گسترش جوامع و بهره برداری روزافزون از آن ها، بعنوان یک معضل جدی، دغدغه اصلی متولیان و برنامه ریزان بخش آب کشور می باشد. در تحقیق حاضر درنظر است با مدل سازی آبخوان و اعمال سناریوی پخش سیلاب جهت حفظ و بهبود وضعیت آن، راهکارهای عملی ارایه شود. باتوجه به قرارگیری دشت سلماس در منطقه نیمه خشک و همچنین برداشت بی رویه از آبخوان دشت، آبخوان سلماس به شدت دچار بحران شده است. برای بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در آبخوان سلماس پس از اعمال سناریوی پخش سیلاب، از کد ریاضی MODFLOW موجود در GMS، استفاده شد. مدل ریاضی برای دو حالت پایدار و ناپایدار تهیه و اجرا شد و سپس سناریوی پخش سیلاب در مدل اعمال و خروجی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد حجم آبی معادل 2/6 میلیون مترمکعب در داخل آبخوان ذخیره می شود که معادل 44/7 درصد کل آب تغذیه شده به آبخوان است و پس از اعمال سناریو در پایان مهر 1391، به طور متوسط، سطح آب 13 سانتی متر افزایش یافت که تغییرات در سطح آب زیرزمینی در قسمت جنوبی و میانی آبخوان است.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

در دهه های اخیر، افزایش نیازهای آبی در ایران منجر به برداشت بیش از حد آب، به ویژه آب زیرزمینی شده است لذا مدیریت آب زیرزمینی و برداشت ها باید طوری باشد که علاوه بر رفع نیاز مصرف کنندگان و رسیدن به نفع عادلانه، پایداری آبخوان و نیاز آیندگان نیز مور توجه قرار گیرد. این تحقیق با هدف مدیریت و کاهش برداشت از آبخوان حاجی آباد واقع در استان هرمزگان انجام شده است. ابتدا مدل جریان آب زیرزمینی به وسیله نرم افزار MODFLOW شبیه سازی و صحت سنجی شده سپس با استفاده از روش همکارانه (روش ورشکستگی)، مقادیر جدید برداشت آبخوان محاسبه گردید و این مقادیر به مدل شبیه سازی وارد و نتایج آن با وضع موجود مقایسه گردید. در این پژوهش از 5 روش ورشکستگی نسبی (P)، ورشکستگی مقید به سود یکسان (CEA)، ورشکستگی مقید به ضرر یکسان (CEL)، تالمود (Talmud) و پینایل (Piniles) به منظور مدیریت برداشت چاه های بهره برداری استفاده شده است. مقادیر برداشت سالانه چاه های بهره برداری از آبخوان به عنوان تقاضای ذینفعان و مقدار تغذیه آب زیرزمینی محاسبه شده توسط مدل شبیه سازی در هر پلیگون به عنوان مقدار آب موجود است. در این 5 روش مقادیر سطح آب زیرزمینی آبخوان افزایش و وضعیت کلی آبخوان بهبود نسبتا خوبی داشته است. در نهایت شاخص پایداری ورشکستگی (BASI) برای 5 روش محاسبه و مقایسه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  52-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

در بسیاری از کشورهای خشک از جمله ایران، ذخایر آب زیرزمینی اصلی ترین منبع تأمین آب است. افزایش بی رویه ی جمعیت، محدودیت منابع آبهای سطحی و بهره برداری بیش از اندازه از آبخوان ها سبب افت شدید سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشت های کشور شده است. لازمه مدیریت این وضعیت شناخت کامل آبخوان و میزان تغذیه و حجم آب قابل برداشت می باشد. در تحقیق حاضر آبخوان دشت ابرکوه به کمک مدل ریاضی Modflowدر یک دوره سه ساله( سال 1392 الی 1395) با 36 گام زمانی شبیه سازی و مدل در دو حالت پایدار و ناپایدار واسنجی شد. سپس، مدل در یک دوره 36 ماهه (مهر 1388 تا مهر 1391) مورد صحت سنجی قرار گرفت. مقادیر جذر میانگین مربعات در دو دوره واسنجی و صحت سنجی به ترتیب 042/1 و 10/1 بدست آمد. بعد از اطمینان از دقت مدل، سناریوهای مختلف مدیریتی بررسی گردید. نتایج نشان داد ادامه روند کنونی برداشت منابع آب زیرزمینی، منجر به افت متوسط سالانه 5/1 متر تراز سطح خواهد شد. برای کنترل این بحران، سناریوهای مدیریتی منتج از تغییر روش های آبیاری و الگوی کاشت و استفاده از روشهای کاهش تبخیر تعیین گردید. تمام سناریوهای اعمال شده به مدل نتایج قابل قبول در جهت مدیریت و بهبود شرایط آبخوان زیرزمینی دشت ابرکوه را نشان دادند. بنابراین پیشنهاد می شود با مدیریت بخش کشاورزی دشت ابرکوه به واسطه ی تغییر الگوی کشت به محصولات با نیاز آبی کمتر و تغییر سیستم آبیاری از سنتی به سیستم های نوین وضعیت آینده آبخوان را بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  132-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

ارزیابی یک سامانه به مجموعه ای از شاخص ها که بیانگر وضعیت حال و آینده آن باشد، نیاز دارد. آبخوان های چندلایه به دلیل تفاوت در فرآیندهای تغذیه و تخلیه ی هر لایه، دارای پیچیدگی های خاصی است. هدف از این مقاله بررسی پایداری سفره های آزاد و تحت فشار آبخوان آبرفتی استان گلستان است. آمار مورد استفاده شامل مقادیر بارندگی ماهانه 19 ایستگاه باران سنجی، مقادیر رقوم سطح آب 19 چاه مشاهده ای در سفره آزاد و سطح پیزومتریک 19 چاه در سفره تحت فشار می باشد. در این مقاله از ترکیب یازده شاخص که بر اساس داده های موجود در منطقه انتخاب شده اند، به منظور ارزیابی پایداری استفاده شد. نتایج نشان داد با وجود عدم معناداری روند بارندگی، روند کاهشی در سطح ایستابی لایه آزاد و سطح پیزومتریک لایه تحت فشار وجود دارد. شاخص پایداری آبخوان برای لایه های آزاد و تحت فشار به ترتیب برابر 89/0 و 01/1 است که ناپایداری هر دو لایه و ناپایدارتر بودن لایه تحت فشار را نشان می دهد. البته شرایط ناپایدار لایه تحت فشار تحت پوشش ذخایر آب زیرزمینی غیرتجدیدشونده موجود در آن قرار گرفته است. بر اساس شاخص قابلیت توسعه بهره برداری برابر 26/0، طرح های توسعه منابع آب با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در کمیت و کیفیت آب قابل اجرا است. همچنین شاخص توان بازیابی آبخوان برابر 82/2 نشان می دهد هر دو لایه توان بازیابی خوبی دارند و در صورت بهبود عوامل محیطی تاثیرگذار، با سرعت نسبتاً بالایی به حالت پایدار بازمی گردند. بر اساس نتایج، منطقه مورد مطالعه با وضعیت کمبود آب مواجه است که به معنای محدودیت در توسعه اقتصادی، سلامت و بهداشت جوامع انسانی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
litScript