نتایج جستجو

4388

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

439

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

JOSSO N. | DI CLEMENTE N. | GOUEDARD L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  179
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  17969
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17969

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68996
 • دانلود: 

  46977
چکیده: 

Background: This study aimed to evaluate the strength of anti‑Mullerian HORMONE (AMH) and follicle stimulating HORMONE (FSH) in reflecting the antral follicle count (AFC) in infertile females. Materials and Methods: This cross‑sectional study was conducted on 160 females, visiting infertility clinic for assisted reproduction. Serum samples collected on the 3rd day of the cycle were assayed for FSH, luteinizing HORMONE, and AMH while AFC was assessed via transvaginal ultrasound. The study cohort was segregated into three groups based on AFC. Results: Chronological age and FSH was significantly high in females with very low AFC (P < 0.01 and 0.009, respectively), yet they failed to discriminate patients with normal and higher follicle count (P = 0.65 and 0.84). Conversely, AMH reported highly significant difference between very low AFC and with those having either normal AFC (P = 0.002) or higher AFC (P = 0.001). Moreover, a significant difference in AMH was observed between normal and higher AFC group (P = 0.04). Conclusion: Compared to female’s age and FSH, AMH is superior in clustering study cohort on the bases of antral follicular pool, especially in setups with nonavailability of technological expertise to assess AFC. Incorporation of AMH along with other biomarkers improves estimation of baseline ovarian reserve, required to standardize dose for optimum response; avoiding the risk of failure to retrieve oocyte or inappropriate stimulation leading to ovarian hyperstimulation syndrome. Further prospective studies are required to ascertain its role in predicting the outcomes of ART in such patients.

آمار یکساله:  

بازدید 68996

دانلود 46977 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MEDEN VRTOVEC H. | OSREDKAR J.

نشریه: 

ZDRAV VESTN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  507-511
تعامل: 
 • استنادات: 

  429
 • بازدید: 

  15496
 • دانلود: 

  23179
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15496

دانلود 23179 استناد 429 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

USTA T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  151-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  19332
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19332

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

TREMELLEN K.P. | KOLO M. | GILMORE A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  35184
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35184

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  371-377
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1514
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

زمینه و هدف: در سال های اخیر نشان داده شده است که سطح سرمی هورمون ضد مولری (Anti-Mullerian HORMONE, AMH) گزینه مناسبی برای برآورد ذخیره تخمدانی است. در واقع بین ذخیره فولیکولی تخمدان و سطح سرمی AMH یک رابطه مثبت وجود دارد. در مطالعه حاضر، مقایسه بین هورمون ضد مولری و سایر متغیرهای پیشگویی کننده پاسخ تخمدان در درمان های مربوط به لقاح آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: مطالعه ما از نوع مشاهده ای و گذشته نگر می باشد. با بررسی پرونده 101 بیمار شرکت کننده در این مطالعه، اطلاعاتی نظیر سطح AMH، هورمون تحریک کننده فولیکول (FSH)، سن، سطح پایه استرادیول (E2) و هورمون لوتیینی (LH)، سطح E2 در روز تزریق گنادوتروپین کوریونی انسانی (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) و نیز تعداد اووسیت های مرحله متافاز دو جمع آوری گردید.یافته ها: از میان بیماران مورد مطالعه در این تحقیق، 20% به عنوان پاسخ گوی ضعیف، 71% پاسخ گوی طبیعی و 10% پاسخ گوی بیش از حد در نظر گرفته شد. تفاوت معنی داری در سطح AMH، FSH، E2 در روز تزریق HCG، اووسیت های مرحله متافاز دو و سن بین سه گروه بیماران مشاهده شد. تعداد اووسیت های مرحله متافاز دو همبستگی معنی دار و مثبتی با (Coefficient of correlation r=0.487) AMH، (r=0.275) E2، (r=0.07) LH نشان دادند. این همبستگی برای (r=-0.26) FSH و سن (r=-0.04) منفی بود. فضای زیر منحنی Area Under curve (AUC)، برای (AUC=0.799) AMH، (AUC=0.32) FSH، (AUC=0.429) LH، (AUC=0.558) E2 و سن (AUC=0.304) محاسبه شد. حد تفسیر محاسبه شده برای هورمون AMH جهت شناسایی افرادی با پاسخ گویی ضعیف در این تحقیق، 0.85 ng/ml با ویژگی 71% و حساسیت 79% است.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که هورمون ضد مولری راهنمای مناسبی برای انتخاب بهترین دستورالعمل جهت تحریک تخمدان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1514

دانلود 308 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JAMIL Z.

نشریه: 

DISEASE MARKERS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  11664
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11664

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

VAN HOUTEN E.L. | THEMMEN A.P.

نشریه: 

ANNALES DENDOCRINOLOGIE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  25009
 • دانلود: 

  28219
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25009

دانلود 28219 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

SALMASSI A. | SCHMUTZLER A.G. | KIRSCH J. | METTLER L. | JONAT W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  43-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39643
 • دانلود: 

  29311
چکیده: 

Background: To evaluate the level Anti-Mullerian HORMONE (AMH) in serum in response to ovarian stimulation (group 1) in low-response (n=26), moderate-response (n=40), and high-response (n=29) patients and to compare its changes (n=23, group 2) throughout the menstrual cycle between pregnant and nonpregnant patients.Materials and Methods: Serum was collected from 210 patients on day 3 of menstrual cycle and studied for the level of AMH, FSH and the number of antral follicles (AF). Furthermore serum and follicular fluid (FF) were collected from 95 IVF/ICSI patients on the day of follicular puncture (FP). The aetiology of patients was tubal or male factor infertility. These patients were divided into two groups: In Group 1 we studied the comparison of AMH level in serum in response to ovarian stimulation and pregnancy rate, respectively. In group 2, 25 patients were monitored throughout the menstrual cycle until 4 weeks after embryo transfer.Results: There was a significant correlation between basal AMH in serum and total AF on day 3 of menstrual cycle (r=0.7, p<0.001). We found inverse relations between serum AMH levels, FSH and advanced patients’age. In group 1 on the day of FP, the mean AMH level in FF was significantly higher than in serum (p<0.001).We found a significant correlation between AMH levels in serum and FF (p<0.001) and also in their correlation to AF. In response to ovarian stimulation AMH levels in serum increased from low, through moderate, to high response patients (p=0.001), pregnancy rates were 17%, 25% and 48%, respectively. In group 2 the levels of AMH in serum of pregnant (n=12) and non-pregnant (n=13) patients decreased throughout stimulation phase and reached a minimum on the day of embryo transfer.Conclusion: Our results demonstrate an association between AMH and ovarian response to gonadotropins.AMH provides a new perspective for clinicians who may now have a reliable serum marker of ovarian reserve.

آمار یکساله:  

بازدید 39643

دانلود 29311 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GLEICHER N. | WEGHOFER A. | BARAD D.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  64-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  14989
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14989

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
litScript