نتایج جستجو

6446

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

645

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KHALILAVI F. | MAMOUEI M. | TABATABAEI S. | CHAJI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  855-861
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19612
 • دانلود: 

  36142
چکیده: 

This experiment was conducted to determine the reproductive performance of Arabian ewes treated with short and long-term progesterone devices in addition to low doses of equine chorionic gonadotropin (eCG) during the ANOESTRUS SEASON. A total of 36 ewes were divided into three groups: in group I vaginal sponges (60 mg medroxy progesterone acetate; (MAP)) were applied and removed after 6 days; in group II, vaginal MAP sponges were removed 12 days following insertion, while group III served as control group. The first two groups were intramuscularly injected with of 300 IU eCG, following sponge removal. Parameters such as oestrus response rate, time to onset of oestrus, duration of oestrus, pregnancy, lambing and fecundity rates were evaluated. Blood samples were collected one day before sponge insertion and two days after sponge insertion and on day of oestrus. There were significant differences between the group I and II with control group regarding the plasma estradiol and progesterone levels. There were no significant differences in oestrus response, time to onset of oestrus, pregnancy, lambing and fecundity rates between groups I and II (P>0.05). However, differences were significant when these two treatment groups were compared with the control group. In group I, duration of oestrus was significantly higher than group II (P<0.05). In addition, other factors in group I was numerically greater than group II (P>0.05). It was concluded that short-term sponge treatment (6 days) had better performance when compared with the long-term sponge treatment (12 days) in Arabian ewes.

آمار یکساله:  

بازدید 19612

دانلود 36142 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1936
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

این مطالعه به منظور ارزیابی برخی عوامل موثر بر طول دوره آنستروس بعد از زایمان، در گاوهای شیری آنستروس با چهار شکل بالینی شامل گاوهای دارای فولیکول مقاوم، تخمدان غیرفعال، جسم زرد مقاوم و کیست تخمدانی انجام گرفت. برای انجام این تحقیق از 182 راس گاو شیرده، به تهیه نمونه های خون اقدام شد و غلظت گلوکز، اوره، پروتئین تام، بتا هیدروکسی بوتیرات و فسفر سرم آن با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و غلظت هورمون پروژسترون سرم با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. همچنین اثر برخی عوامل موثر بر طول دوره آنستروس بعد از زایمان از جمله فصل گوساله زایی، دفعات زایش، امتیاز شرایط بدنی و تولید شیر بر روی این گاوها مورد مطالعه قرار گرفت. از بین عوامل موثر مذکور تنها اثرات فصل گوساله زایی، غلظت گلوکز (P<0.0001) و پروتئین تام سرم (P<0.05) معنی دار بودند. گاوهایی که در فصل گرم گوساله زایی داشتند، بیشتر مستعد ابتلا به آنستروس ناشی از حضور جسم زرد مقاوم بودند. همچنین گاوهای شیری با افزایش یک واحد از میزان گلوکز سرم خون در مقایسه با حالات آنستروس و سیکلیک حالت سلامتی خود را بازیافت کردند. علاوه بر این، با افزایش یک واحد از میزان پروتئین تام سرم خون، گاوهای شیری بیشتر مستعد ابتلا به آنستروس از نوع فولیکول مقاوم بودند. بر اساس این مطالعه یکی از علل آنستروس بعد از زایمان در گاوهای شیری، کمبود و یا افزایش برخی از متابولیت های خونی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1936

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOZAFFARI N. | HAMALI H. | JAFARI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  146-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54633
 • دانلود: 

  18905
چکیده: 

Postpartum anestrous is one of the most important problems in the dairy industry in the world and especially in Iran. The objective of present study was to compare the efficacy of two hormonal programs for recycling of postpartum anestrous cows. For this reason, 230 Holstein cows from 4 similar dairy herds (with totally 2560 cow and unique management and feeding system) located on the suburb of Tabriz (North-west of Iran) were examined during April 2012 to August2013. These cows showed no visible oestrus signs until the minimum 60 days postpartum. Clinical examinations were performed twice, with a 10 days interval, and blood samples for progesterone analysis were collected simultaneously with every rectal palpation. Based on progesterone values and clinical examinations only cows with lower progesterone levels (P4<2ngr/ml) at both sampling and nonfunctional ovaries (at two consecutive examinations) were randomly allocated into three groups: A, B (n=100) and C (n=30). Cows in group A were administered a combination of Gonadotropin releasing hormone (GnRH) on day 1 and prostaglandin F2alpha on day 8; cows in group B were administered 125 mg of progesterone for 8 days, whereas cows in the control group C were given placebo. Subsequently all cows were examined for signs of estrus and performed artificial insemination on two consecutive estrus following treatment. In groups A & B the rates of observed oestrus, first service conception rates and second service conception rates were 5% vs. 68%, 60% vs.25% and 100% vs.64.7% respectively. In the group of C, cows were not observed in estrous. Significant differences were observed between groups in all fields (p£0.01). Thus based on the current study it can be concluded that for recycling postpartum ANOESTRUS cows, progesterone therapy is the treatment of choice.

آمار یکساله:  

بازدید 54633

دانلود 18905 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3 (ب)
 • صفحات: 

  389-400
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

به منظور تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی آویشن دنایی(Celak. Thymus daenensis) آزمایشی در سال 1395 با استفاده از روش های لایسیمتری (روش مستقیم) و محاسباتی انجام شد. در روش مستقیم، ازلایسیمترهای زهکش دار با سازه های زیرزمینی واقع درایستگاه تحقیقات البرز کرج استفاده شد. هر کدام از لایسیمترها، به قطر 9/0 مترو ارتفاع 28/1 متر بود که در آنها یک نشاء از آویشن دنایی کشت شد. در این مجموعه، دو لایسیمتراصلی انتخاب و آبیاری آنها در حد ظرفیت زراعی تنظیم شد. در دو طرف هر کدام از آنها، لایسیمترهای مشابه ای به عنوان حاشیه قرارداشت. در طول دوره آزمایش، آب ورودی و خروجی لایسیمترها و ویژگی های آویشن شامل وزن خشک اندام هوایی، میزان تبخیر-تعرق و کارایی مصرف آب در آویشن اندازه گیری شد. به منظور برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع چمن، از روش های محاسباتی بلانی کریدل فائو و روش استاندارد پنمن مانتیث فائو استفاده شد. ضریب گیاهی آویشن در طول دوره رشد، از نسبت تبخیر-تعرق آویشن به تبخیر-تعرق گیاه مرجع چمن( بر پایه روش پنمن مانتیث فائو) بدست آمد. طبق نتایج بدست آمده، مقدار تبخیر-تعرق تجمعی گیاه مرجع به روش های بلانی کریدل فائو وپنمن مانتیث فائو به ترتیب 715 و 637 میلی متر بود. در لایسیمترها نیز مقدار تبخیر-تعرق آویشن دنایی تا ابتدای گلدهی برابر 100 میلی متر، تا ابتدای تولید بذر معادل 455 میلی متر و تا انتهای مرحله بذردهی برابر 622 میلی متر تعیین شد. ضریب گیاهی آویشن در مراحل چهارگانه ابتدایی(Initial)، توسعه(Development)، میانی (Mid-SEASON) و انتهایی (Late-SEASON)رشد به ترتیب 33/0، 65/0، 20/1 و 99/0 و کارایی مصرف آب 4/0 گرم برلیتر برآورد شد. با تعیین ضریب گیاهی و نیازآبی آویشن دنایی، ضمن کمک به طراحی سیستم های هوشمند و آبیاری مکانیزه، امکان برنامه ریزی و مدیریت آبیاری در طول دوره رشد گیاه نیز فراهم خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAVADI OSKOUEI DARYOUSH | ABEDI A. | ROSTAMI KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  Supplement 1
 • صفحات: 

  91-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24094
 • دانلود: 

  16710
کلیدواژه: 
چکیده: 

Bell’s palsy is a relatively common disease characterized by the sudden onset of unilateral facial paralysis. Using a centralized system that contains demographic data, the authors estimated rates, trends, and demographic risk of Bell’s palsy during a 2-year period. There were 140 incident cases of Bell’s palsy among patients referring to private clinics (a total of 6500 patients). The crude incidence rate was 2.15%. Incidence rates were high in an age range between 20-30 years and were equal among females and males. Incidence of BP was higher in cold SEASON than warm ones and higher in cold regions. The results are consistent with hypotheses regarding viral etiologies (e.g., reactivation of herpes simplex) of Bell’s palsy in which cold can activate this virus.

آمار یکساله:  

بازدید 24094

دانلود 16710 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  135-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  822
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 822

دانلود 189 استناد 0 مرجع 7
strs
نویسندگان: 

JALAL SHOKOUHI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  140-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48061
 • دانلود: 

  18198
کلیدواژه: 
چکیده: 

White shore is always seen in spring, summer, fall and winter around Urmia lake, but this whiteness is not snow, it is crystallized salt. The lake is located between East and West Azerbaijan in the northwest of Iran. Urmia lake is about 4500-6000 square kilometers and is the 20th largest lake in the world.

آمار یکساله:  

بازدید 48061

دانلود 18198 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SLATTERY J. | PITTS B.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  17766
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17766

دانلود 16455 استناد 391 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 12
 • صفحات: 

  105-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  888
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه اثر تمرینات کشتی در شدت های %90-%95 HRRو  %80-%85 HRRدر پیش و فصل مسابقه روی سلولهایT CD8+ ، T CD4+، نسبت CD4/CD8 و فراوانی گلبولهای سفید و درصدهای لنفوسیت، نوتروفیل، مونوسیت، ائوزینوفیل و غلظت کورتیزول سرم کشتی گیران جوان بوده است . بدین منظور 37 کشتی گیر جوان سبک آزاد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون در فصل پیش از مسابقه (12هفته) و فصل مسابقه (4 هفته)، تمرینات معینی را انجام می دادند و گروه شاهد در برنامه تمرینات موردنظر شرکت نمی جستند. از هر دو گروه در وضعیت استراحت، پایان فصل های پیش از مسابقه، مسابقه و پایان دو هفته دورة بازیافت خونگیری از ورید بازویی به عمل آمد و شاخص های یاد شده در خون آنها مورد بررسی قرارگرفت. در وضعیت استراحت، دو گروه از نظر شاخص های منتخب ایمنی سلولی و غلظت کورتیزول سرم یکسان بودند اما در فصل پیش از مسابقه و فصل مسابقه و دوره بازیافت در گروه آزمون تغییرات معنی داری (P<5%) در برخی از شاخص های ایمنی سلولی و غلظت کورتیزول سرم مشاهده گردید. نتایج این پژوهش طولانی مدت نشان می دهد که شاخص های ایمنی سلولی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان تحت تاثیر شدت تمرینات قرار می گیرد و دستگاه ایمنی با تضعیف و مهار روبرو می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 888

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAKEDA F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  4-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8439
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8439

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript