نتایج جستجو

62868

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6287

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SAHER NOOR US | QURESHI NAUREEN AZIZ | AZIZ UROJ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  224-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22561
 • دانلود: 

  12577
چکیده: 

Size at sexual maturity and PATTERNs of somatic GROWTH are important aspects of reproductive history of crab. The main purpose of this study is to provide an estimate for the onset of morphological sexual maturity in mangrove crab, Opusia indica from a population located in Korangi creek intertidal mud flat (Karachi, Pakistan) based on relative GROWTH. The crabs were monthly collected through quadrat method from March 2001 to February 2002. A total of 1702 crabs was obtained, of which 764 were males, 939 were female. The morphometric measurement of carapace, abdomen, cheliped and male gonopod was related to carapace width. Based on carapace width males were significantly larger than female, indicating sexual dimorphism. The size at onset of sexual maturity in males was estimated as 5.51 mm carapace width and 5.3 mm carapace width in females. The positive ALLOMETRIC GROWTH of female abdominal width were likely related to the incubation process.

آمار یکساله:  

بازدید 22561

دانلود 12577 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOSHAYEDI F. | EAGDERI S. | RABBANIHA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  222-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44660
 • دانلود: 

  32098
چکیده: 

ALLOMETRIC GROWTH PATTERN and body shape changes of the Green terror (Andinoacara rivulatus) (Cichlidae) were studied using landmark-based geometric morphometric (GM) and traditional methods, from hatching up to 1266 Hours Post Hatching (HPH) under culture conditions. The left side of specimens were photographed using digital camera and morphometric characters, including total length, head length, tail length, trunk length, eye diameter, snout length and body depth were measured using ImageJ software. In GM method, ten landmark-points were digitized on 2D pictures. ALLOMETRIC GROWTH PATTERNs were calculated as a power function of total length and described by the GROWTH coefficient to reveal important steps in the species’ early life history. The scores of relative warp analysis (RW) were used as descriptors for the variation in shape. The GROWTH PATTERNs obtained by both traditional morphometric (TM) and GM methods showed similar PATTERNs, but GM showed effective results to interpret the morphological changes and revealing larval stages based on the body shape change. The results also showed higher GROWTH rate of head and tail regions up to yolk sac absorption following by isometric PATTERNs, after begin of exogenous feeding. Based on the findings, the early development of this species can be divided into five stages based on its morphology, including newly hatching larvae (up to 48 HPH), younger larvae (156 HPH), older larvae (426 HPH), younger juvenile (666 HPH) and juveniles. The results confirmed this fact that morphological development and GROWTH PATTERNs during early life stages in A. rivulatus closely match its immediate required function.

آمار یکساله:  

بازدید 44660

دانلود 32098 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

این تحقیق برای بررسی تمایز ریختی و الگوهای رشد آلومتریک ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در مراحل اولیه زندگی (از روز 0 تا 35 پس از تفریخ) انجام شد. داده های ریختی مورد مطالعه از روی تصاویر گرفته شده از نمونه ها، با نرم افزار ImageJ استخراج و الگوهای رشد آلومتری بر اساس Log10 y= Log10 a+bLog x محاسبه شدند. بر اساس آستانه های تغییرات در رشد ویژگی های ریختی و تغییرات شکل، مراحل مختلف زندگی لاروی ماهی سفید به دوره های Eleuthero-embryo, Propterygio-larval, Pterygio-larval و نوجوانی تقسیم گردید، که در هر یک از این مراحل وقایع مهم و حیاتی در لارو رخ می دهد. تغییرات در مراحل اولیه لاروی با سرعت و شدت بیشتری (eleuthero-embryo، Propterygio-larvae) رخ داد که از آن جمله می توان به تکوین ساختار آبششی، شروع تغذیه فعال و تکوین ساختارهای تغذیه ای، حسی و اندام های موثر در شنا اشاره کرد. همچنین نتایج نشان داد که بروز این وقایع مهم حیاتی با نقاط عطف خصوصیات ریختی همخوانی داشته و روند تغییر آن ها، ترجیحات تکوینی ساختارهای دخیل در تغذیه، تنفس، شنا و اندام های حسی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 227 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف بررسی تمایز ریختی و الگوی رشد آلومتریک ماهی سیچلاید الکتریک بلو Sciaenochromis fryeri در مراحل اولیه تکوین از روز پنجم بعد از تخمگشایی تا روز پنجاه و یکم انجام شد تا زمان تبدیل مرحله جنینی به ماهی جوان تعیین گردد. خصوصیات ریختی مورد مطالعه پس از عکس برداری از نمونه ها، با استفاده از نرم افزار ImageJ بررسی شد. الگوی رشد نسبی با ضریب تأثیر رشد Y= aXb تفسیر شد. جذب کیسه زرده در روز نهم اتفاق افتاد. فلس ها نیز در روز نوزدهم توسعه یافتند و در نهایت ماهی جوان را تشکیل دادند. رشد نسبی بخش های مختلف بدن مورد بررسی قرار گرفت و با آلومتری مثیت، منفی و ایزومتری توضیح داده شد. رشدنسبی مثبت بخش سر و دم پیش از نقطه عطف، و تغییر در بخش های مختلف بدن اولویت های رشد اندام ها را برای بقا در طول تاریخچه اولیه زندگی ماهیان تعیین نمود. نتایج حاصل نشان داد که بین روند تغییرات ریختی لاروها با تکامل اندام های مربوط به حرکات حسی و رفتاری لارو همخوانی وجود دارد. هر تغییر ظاهری در لارو، تکوین و تکامل یکی از اندام های دخیل در تغذیه، تنفس، شنا و اندام های حسی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خسروی رسول | کابلی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  17-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  870
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

گرگ (Canis lupus) گوشتخواری با گستره پراکنش وسیع در سطح زیستگاه های کشور است که تنوع ریختی بالایی را در این گستره نشان می دهد. مطالعه حاضر، به بررسی رشد آلومتریک و تغییرات هندسی در فک بالایی جمجمه این گونه همراه همزمان با افزایش رشد پرداخته است. بدین منظور 35 جمجمه از مناطق مختلف کشور جمع آوری و به دو گروه بالغ و نابالغ تقسیم بندی شدند. هشت نقطه قابل تعیین بر روی دید پشتی جمجمه تعیین و یک شبکه تراس بر روی جمجمه ترسیم شد. سپس 17 زاویه حاصل از اتصال این نقاط ترسیم و در پنج شکل هندسی از قسمت های عقبی، جلویی و کل جمجمه مورد بررسی قرار گرفت و همبستگی هر زاویه با نمایه جمجمه و دیگر زاویه های هر شکل بررسی شد. کاهش زاویه های بین بیرونی ترین نقطه قسمت پسین جمجمه بر روی تیغه ساجیتال، نقطه اتصال خطوط بینی در محل پیشانی، بیرونی ترین نقاط جانبی دو محور زیگوماتیک و بیرونی ترین نقطه پیشین جمجمه میان دندان های پیشین و همبستگی منفی زاویه های این قسمت از جمجمه نشان داد که افزایش پهنای زیگوماتیک در جمجمه گرگ ها در مقایسه با طول کلی جمجمه رشد بیشتری دارد که این امر سبب افزایش نمایه جمجمه همزمان با افزایش رشد گونه می شود. نتایج بررسی های هندسی نشان داد که قسمت عقبی جمجمه همزمان با افزایش رشد، رشد طولی بیشتری نسبت به افزایش پهنای جعبه جمجمه دارد. از طرف دیگر قسمت های پیشین جمجمه رشد عرضی بیشتری در مقایسه با رشد طولی این قسمت داشته که سبب پهن تر شدن این قسمت از جمجمه همزمان با افزایش رشد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 870

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  460
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 460

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  995
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

آلومتری به عنوان رشد ناهمسان بخش های مختلف بدن یک ویژگی معمول در تکوین لارو ماهیان می باشد. در این تحقیق الگوی های رشد آلومتریک ماهی هیبرید تریپلوئید (فیل ماهی ماده×ماهی سیبری نر) در مراحل اولیه تکوین از زمان تخم گشایی تا پنجاه روز پس از آن مورد بررسی قرار گرفت. داده های ریخت سنجی مورد مطالعه از روی تصاویر گرفته شده از نمونه ها توسط نرم افزار ImageJ استخراج و الگوی رشد آلومتری به صورت تابع توانی طول کل با استفاده از داده های تغییر نیافته در فرمول Y=axb اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که در روز اول پس از تخم گشایی در ناحیه سر و دم الگوی رشد آلومتری مثبت بودند که دلیل آن می تواند اولویت عملکردهای حیاتی مانند سیستم های حسی، تنفس و شنا باشد. نقاط عطف سایر بخش های مورد سنجش تا روز بیست و پنجم پس از تخم گشایی بود و پس از این زمان تمامی قسمت های بدن به یک نسبت رشد کردند و الگوی رشد آنها ایزومتریک گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که باوجود تفاوت ژنتیکی ماهی تریپلویید با والدینش، الگوی رشد آن شباهت های زیادی به والدین خود دارد که بیانگر اهمیت انعطاف پذیری ریختی در تنظیم شکل بدن در مراحل اولیه تکوین می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 995

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  761
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

بیست و چهار قطعه خرگوش نژاد سفید نیوزیلندی شامل 12 قطعه خرگوش 5.5 ماهه (بلوغ جنسی) و 12 قطعه خرگوش 1.5 ساله (بلوغ جسمی) و از هر گروه سنی 6 قطعه خرگوش نر و 6 قطعه خرگوش ماده، و از هر گروه جنسی 3 قطعه خرگوش جهت مطالعات ماکروسکوپیک و 3 قطعه خرگوش جهت مطالعات میکروسکوپیک انتخاب شدند. در این مطالعات طول ستون مهره ای به صورت کلی و ناحیه ای و طول نخاع شوکی به صورت کلی و ناحیه ای، نقطه اختتام نخاع شوکی در کانال مهره ای، ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای به صورت کلی و ناحیه ای، قطر عرضی و قطر عمودی نخاع شوکی، قطر عرضی و قطر عمودی کانال مرکزی نخاع شوکی و نسبت ماده خاکستری به ماده سفید نخاع شوکی معین شد. نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و در جداول مربوط به بخش نتایج منعکس می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 761

دانلود 184 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1661
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

زمینه و هدف: تکوین اولیه و آلومتری رشد یک ویژگی معمول در لارو ماهیان می باشدکه اولویت های آن ها جهت افزایش بازماندگی و سازگاری با شرایط محیطی مرتبط است. از این جهت این تحقیق با هدف بررسی الگوهای رشد آلومتریک و تغییرات ریخت ظاهری ماهی سیم معمولی ((Abramis brama در مراحل اولیه تکوین از زمان تخم گشایی تا 60 روز پس از آن تحت شرایط پرورشی به اجرا در آمده است.روش کار: برای این منظور لارو ماهی سیم به مدت دو ماه تا رسیدن به مرحله بچه ماهی پرورش داده و نمونه های لاروی به تعداد 30 عدد در هر مرحله از زمان تفریخ تا 60 روز پس از تفریخ نمونه برداری شدند. داده های ریخت سنجی مورد مطالعه نیز از روی تصاویر دو بعدی گرفته شده از نمونه ها توسط نرم افزار ImageJ استخراج و الگوی رشد آلومتری به صورت تابع توانی طول کل با استفاده از داده های تغییر نیافته در فرمول Y=aXbاندازه گیری گردید.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که مراحل اولیه تکوین لارو ماهی سیم معمولی براساس الگوهای رشد آلومتری و توسعه ساختارهای ریختی به چهار مرحله قابل تقسیم است. مرحله Iیا لاروی از زمان تفریخ تا 6 روز بعد از آن می باشد و در این دوره نقاط عطف طول دم در روز پنجم و عمق سر و بدن در روز 6 بعد از تفریخ به وقوع می پیوندد. مرحله IIیا مرحله پست لاروی ازروزششم تا هیجدهم بعد از تفریخ ادامه دارد و در این دوره نقاط عطف شاخص وزن بدن در روز یازدهم بعد از تفریخ، طول سر و قطر چشم در روز چهاردهم بعد از تفریخ و عمق ساقه دمی در روز هیجدهم بعد از تفریخ می باشد. مرحله IIIیا پیش جوانی که از روز هیجدهم بعد از تفریخ تا سی و پنجم روز بعد از آن ادامه دارد و در این دوره نقاط عطف طول پوزه و طول تنه به ترتیب در روزهای بیست و پنجم و سی و پنجم بعد از تفریخ به وقوع می پیوندد. مرحله IVیا نوجوانی نیز از سی و پنجم روز بعد از تفریخ تا آخر دوره پرورش ادامه داشت و ماهی ها شکل مینیاتوری ماهیان بالغ را به دست می آورند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، اولویت ماهی سیم در مراحل اولیه تکوین شامل توسعه قابلیت شنا، ساختارهای تنفسی، حسی و سپس ساختارهای تغذیه ای می باشد که احتمالا با جابجایی بوم شناختی این گونه تطابق دارد

آمار یکساله:  

بازدید 1661

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  750
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

24 قطعه خوکچه هندی نژاد پیربرایت شامل 12 قطعه در سن 3 ماهگی (بلوغ جنسی) و 12 قطعه در سن 1.5 سالگی (بلوغ جنسی) و ازهر گروه سنی 6 قطعه نر و 6 قطعه ماده و از هر گروه سنی 3 قطعه جهت مطالعات ماکروسکوپیک و 3 قطعه جهت مطالعات میکروسکوپیک انتخاب شدند. در این مطالعات طول ستون مهره ای به صورت کلی و ناحیه ای و طول نخاع شوکی به صورت کلی و ناحیه ای، نقطه اختتام نخاع شوکی در کانال مهره ای، ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای به صورت کلی و ناحیه ای، قطر عرضی و قطر عمودی نخاع شوکی، قطر عرضی و قطر عمودی کانال مرکزی نخاع شوکی و نسبت ماده خاکستری به ماده سفید نخاع شوکی معین شد. نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. طویل ترین ناحیه ستون مهره ای و نخاع شوکی مربوط به ناحیه سینه ای و کوتاه ترین ناحیه ستون مهره ای و نخاع شوکی مربوط به ناحیه ناجی- دمی می باشد. نقطه اختتام نخاع شوکی در محاذات مهره ششم کمری می باشد. ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خوکچه هندی نر 3 ماهه 0.03±0.728، در خوکچه هندی ماده 3 ماهه 0.02±0.715، در خوکچه هندی نر 1.5 ساله 0.01±0.764 و در خوکچه هندی ماده 1.5 ساله 0.01±0.748 می باشد. این ضریب در هر 4 گروه سنی خوکچه هندی نشان داد که در ناحیه گردنی به صورت آلومتریک مثبت، درناحیه سینه ای به صورت ایزومتریک، در ناحیه کمری قدری آلومتریک منفی و در ناحیه خاجی- دمی به شدت آلومتریک منفی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 750

دانلود 119 استناد 0 مرجع 2
litScript