نتایج جستجو

60536

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6054

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  173-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  473
 • دانلود: 

  528
چکیده: 

بنا بر ماهیت اجتماعی انسان، فضا های شهری مانند میدان به عنوان مهمترین نمود گره های اجتماعی در زندگی شهری محسوب می شوند. این میادین زمانی که شکل تاریخی به خود می گیرند، از اهمیت مکانی و زمانی خاصی برخوردار می شوند که مستند سازی شناختی این پدیده به عنوان رکن اصلی فضا های شهری، می تواند در شناخت کیفی میادین و عرصه های عمومی که نهاد تعاملات اجتماعی هستند، کارا بوده و به منظور داشتن دانش ارزیابی ریخت شناسانه آنها برای بیان اصول طراحی، مورد نظر متخصصان علم طراحی شهری قرار گیرد. ارزیابی سنتی فضای یک میدان، با توجه به ابعاد خاص کیفی موجود در آن، بیشتر به عنوان یک قضاوت کیفی مطرح می شد که غالباً دچار وقوع ضریب خطای بالایی در بررسی بوده است، به طوری که بیشتر پژوهش ها، عموماً شکل کیفی و بر پایه تحلیل صرف روان شناختی انسان و با فرم غیر تخصصی انجام می گیرد که نتایج کاربردی را در عرصه طراحی وارد نمی گرداند. هدف پژوهش جاری شناخت پدیدارشناسانه و تحلیل کیفی فضای میدان است که با استفاده از چند روش ترکیبی، ابتدا عنصر میدان در ماتریس ارزیابی شناخت کیفیت و نیز معیار های شش گانه ولفروم که حاصل از بررسی نظریات اندیشمندان عرصه طراحی شهری، تبیین شده و تعداد شانزده میدان شهری از دسته میدان های اروپایی، انتخاب شده و در مرحله اول با تحلیل به روش ارزیابی ذهنی انسانی و خروجی گراف کیفیت عددی انباشته و بعد با تحلیل به روش ارزیابی هندسه خودرو انجام شده که نهایتاً با بررسی همبستگی این دو روش منجر به نتیجه گیری لازم در مسیر نحوه سنجش کیفی این عناصر شهری شده است که نهایتاً می توان نتایج حاصله از پژوهش جاری را به صورت مستقیم در اختیار محققان قرار داده تا بتوان ضوابط و معیار های طراحی فضای میدان شهری را، استخراج نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 473

دانلود 528 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1574
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

مقدمه: گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی پروتئنها در دیابت می تواند آثار مخربی بر ساختمان و کارکرد پروتیئنها داشته باشد. بر پایه مطالعات in vito وin vivo ، گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی پروتئینها و ترکیبات گلیکوزیله نهایی آنها در ایجاد عوارض ماکروو اسکولار مانند آترواسکلروز و نیز آثار میکروواسکولار از قبیل ریتنوپانی و نفروپاتی، اهمیت دارد. روشها: برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و فیزیکی آلبومین گلیکوزیله مانند تحرک الکتروفورتیک، فلورسانس در PH ایزوالکترویک و تشکیل وابسته به زمان ترکیبات گلیکوزیله نهایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای نخستین بار از روش ایزوالکتریک فوکوسینگ برای بررسی گلیکوزیلاسیون آلبومین سرم افراد دیابتی و مقایسه آن با افراد سالم استفاده شد. یافته ها: تحرک الکتروفورتیک آلبومین گلیکوزیله پس از 10 هفته انکوباسیون با گلوکز نسبت به آلبومین طبیعی 21.3% افزایش نشان داد.PH  ایزوالکتریک در هفته اول مشاهده گردید. این تغییرات به خوب با تغییرات مشاهده شده در فلورسانس همبستگی داشت. محتوای گلوکز نمونه های آلبومین نگهداری شده تا هفته اول انکوباسیون کاهش یافت اما پس از هفته دوم به تدریج افزایش نشان می داد. اندازه گیری فلورسانس نیز با این روند تغییرات، همخوانی داشت. در بررسی با روش ایزوالکتریک فوکوسینگ، اختلاف معنی داری بین آلبومین سرم افراد دیابتی و آلبومین سرم افراد طبیعی مشاهده شد (P=0.00).نتیجه گیری: افزایش تحرک الکتروفورتیک پس از هفته اول همراه با کاهش همزمان در PH ایزوالکتریک نشان دهنده آن است که تشکیل ترکیبات گلیکوزیله نهایی پس از هفته اول آغاز می شود. کاهش غلظت گلوکز طی هفته اول وافزایش متعاقب آن پس از هفته دوم را می توان به تشکیل و هیدرولیز ترکیبات گلیکوزیله نهایی نسبت داد. شاید بتوان از این روش برای شناسایی وضعیت پایدار دیابت با درجه پیشرفت آن استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1574

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عبدالهی کاکرودی عطا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

از ویژگی های منحصربه فرد دریای خزر تغییرات سریع تراز آن نسبت به تراز دریاهای آزاد است. این تغییرات سریع بین سال های 1929-1995 به وسیلة ایستگاه های اندازه گیری تراز آب و از سال 1992 به وسیلة داده های آلتی متری با دامنه در حدود سه متر به ثبت رسیده و اثرهای درخور توجهی در مورفولوژی ساحل داشته است. با وجود این، آثار تغییرات تراز پیش از ثبت تراز آب مبهم است و نتایج گوناگونی ارائه شده است. بنابراین، پیش بینی تراز بسیار پیچیده و اغلب با اشتباه توأم است. بر اساس داده های رادیو کربن به دست آمده از مناطق مختلف دریای خزر، دو دوره را می توان در اواخر هولوسن تفکیک کرد که در مورفولوژی دریای خزر اثرهای بسیار مهمی به جا گذاشته اند. این دو دوره تقریباً منطبق بر دوره های سردند و به عنوان دوره های سرد 2600 سال پیش و دورة سرد کوتاه در اروپای شمالی شناخته می شوند. در این مطالعه سعی شده است اثرهای دو دوره با استفاده از داده های میدانی، عکس های هوایی، و نتایج رادیو کربن از مناطق مختلف دریای خزر بررسی شود. نتایج نشان می دهد سواحل شرقی به دلیل شرایط توپوگرافی و مورفولوژی بیشترین تأثیر را در برابر افزایش تراز در دو دورة سرد هولوسن داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  80
 • صفحات: 

  171-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1037
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخش های مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخ های تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شده ایم که پس انداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و به طور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. به علاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت های بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت های بخش های خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. باتوجه به وزن رشته فعالیت های مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 8.6 درصد کاهش و در سناریوی دوم 14.2 درصد کاهش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1037

دانلود 273 استناد 5 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  454-468
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1112
 • دانلود: 

  405
چکیده: 

مقدمه: نفروپاتی دیابتی یکی از شایع ترین دلایل ایجاد مرحله نهایی بیماری کلیوی در جامعه امروزی به شمار می رود. قند خون بالا و کنترل نشده و به دنبال آن تولید محصولات نهایی گلیکه سبب فعال شدن مسیر هایی می شود که در بروز نفروپاتی دیابتی نقش کلیدی دارد. از میان مسیر های منتهی شونده به این عارضه می توان به افزایش بیان ژن های RAGE ( (Receptor of advanced glycation end productsو TGFb Transforming growth factor beta اشاره کرد. در مطالعه حاضر به منظور یافتن ترکیباتی که ممکن است سبب تاخیر در نفروپاتی دیابتی شود و یا از آن جلوگیری کند، اثر اسیدآمینه های گلایسین و لیزین بر میزان بیان ژن RAGE و TGFb در بافت کلیه رت های مبتلا به دیابت بررسی گردید.روش: موش های صحرایی پس از ابتلا به دیابت توسط استرپتوزوتوسین، در گروه های مجزا طی 12 هفته با گلایسین 1 درصد و لیزین 0.1 درصد در آب خوراکی تیمار شدند و میزان قند خون و محصولات نهایی گلیکه آن ها در این مدت ارزیابی گردید. میزان تغییرات بیان RAGE و TGFb در بافت کلیه نیز با روش نیمه کمی RT-PCR ( (Reverse transcription polymerase chain reactionمورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میزان قند خون، محصولات نهایی گلیکه سرم، میزان بیان ژن های RAGE و TGFb در بافت کلیه رت های مبتلا به دیابت تیمار شده با گلایسین و لیزین در مقایسه با رت های مبتلا به دیابت بدون تیمار کاهش معنی داری پیدا کرد.نتیجه گیری: بر طبق نتایج مطالعه حاضر، ملازم های گلایسین و لیزین خوراکی بدون ایجاد مسمومیت توانایی کاهش عوارض ابتلا به دیابت و مسدود کردن مسیر های ابتلا به نفروپاتی در رت های مبتلا به دیابت نوع 1 را دارد. این خصوصیت آن ها را می توان با اثر این ملازم ها در کاهش قند خون و محصولات نهایی گلیکه سرم مرتبط دانست. از آن جایی که در مطالعات دیگر نیز اثرات مثبت هر دو اسیدآمینه در نفروپاتی دیابتی مشاهده شده است، تعیین دوز موثر آن ها در مطالعات دیگر ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1112

دانلود 405 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صالح پور شاداب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3211
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

مقدمه: تاخیر رشد سرشتی (CDGP) یکی از شایعترین مشکلات طب اطفال می باشد. این اختلال رشد، سبب مشکلات روحی، روانی و اجتماعی در بین خانواده ها می شود. در حال حاضر روشهای درمانی مختلفی از جمله تجویز تستوسترون انانتات، اکساندرولون و هورمون رشد وجود دارد. هدف از این مطالعه که برای دومین بار در جهان و اولین بار در ایران انجام شده مقایسه اثر آهن و ویتامین A با اکساندرولون در افزایش رشد قدی و سن استخوانی این کودکان است. معیارهای ورود استفاده شامل SMR, WSDS BMI, HSDS، سن استخوانی و سطح سرمی IGF-I می باشد.مواد و روشها: این مطالعه به صورت Clinical Trial روی هشتاد و پنج پسر با تشخیص CDGP صورت گرفت. کودکان به صورت تصادفی پس از ثبت مشخصات فردی و گرفتن نمونه خون ادرار و مدفوع جهت بررسی و رد بیماریهای زمینه ای و عوامل مداخله گر به سه گروه تقسیم شده اند. (گروه شاهد، گروه درمان شده با اکساندرولون و گروه درمان شده با آهن و ویتامین A) اطلاعات به نرم افزار آماری منتقل شد و یافته های بدست آمده بر اساس آزمونهای Tuky, ANOVA, Paired t test ویلکاکسون و کروسکالوالیس مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. یافته ها: در بررسی (P value=0.56) HSDS و (P value=0.08) WSDS اختلاف معنی داری بین دو گروه درمان شده دیده نشد. در بررسی BMI نیز بین دو گروه درمان شده اختلاف معنی داری دیده نشد (P value=0.51) ولی در بررسی (P value<0.0001) SMR و سن استخوانی (P value<0.0001) اختلاف آماری معنی دار بود و نهایتا در بررسی سطح سرمی IGF-I بین دو گروه درمان شده اختلاف معنی دار دیده نشد (P value=0.98).نتیجه گیری: در درمان کودکان CDGP می توان به جای اکساندرولون از آهن و ویتامین A کمک گرفت. و همان اثرات هورمون درمانی را بدون اینکه بیمار دچار عوارض هورمون درمانی شود بدست آورد. از طرفی این روش درمانی جدید بر عکس درمان با اکساندرولون روی SMR و سن استخوانی اثر شدیدی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3211

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  101-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  10526
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10526

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2300
 • دانلود: 

  482
چکیده: 

مقدمه: در دسترس داشتن یک مرجع بومی، جدید و قابل اعتماد برای دانستن سن مراحل مختلف بلوغ به منظور تعیین زودرس یا دیررس بودن آن، در هر جامعه ای ضروری می باشد؛ چرا که عوامل جغرافیایی، نژادی، تغذیه و وضعیت اجتماعی- اقتصادی در سن شروع بلوغ موثر است. مطالعه حاضر با هدف تعیین سن مراحل مختلف بلوغ در دختران شهر اصفهان انجام شد.روش ها: این مطالعه ی مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای در سال 85-84 در 3204 دانش آموز دختر 17-5/5 ساله در شهر اصفهان انجام شد. مراحل مختلف بلوغ از طریق مشاهده و معاینه توسط متخصص غدد کودکان بر اساس جدول تانر ثبت گردید. قد، وزن و ضخامت چین پوستی اندازه گیری و ثبت شد. در صورت رخ دادن منارک، سن منارک نیز ثبت گردید. سپس با استفاده از آزمون آماری covariance تفاوت این شاخص ها با مراحل مختلف بلوغ محاسبه گردید.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن تلارک 37/1±46/10، پوبارک 30/1±15/11 و منارک 15/1±56/12 سال بود. ارتباط معنی داری بین مراحل مختلف بلوغ با شاخص توده بدنی و ضخامت چین پوستی مشاهده شد (01/p<0). در جمعیت مورد بررسی، شروع بلوغ زودتر از 7.72 سال به عنوان بلوغ زودرس و دیرتر از 13.8 سال به عنوان بلوغ دیررس تعیین شد.نتیجه گیری: تلارک و منارک در دختران اصفهان در سن بالاتری نسبت به آمریکا و برخی کشورهای دیگر رخ می دهد و سن منارک در این مطالعه مشابه مطالعات انجام شده در سایر شهرهای ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 2300

دانلود 482 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

LAWRENSON J.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  270
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  27-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  16916
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16916

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

جواهری حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  48-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  814
 • دانلود: 

  382
چکیده: 

در قسمت اول مقاله اهلیت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، اشتراط بلوغ در تکلیف و تصرف های مالی، تصرف های صحیح کودک، قبول اسلام و عبادت های کودک، تعزیر کودک و نشانه های طبیعی بلوغ بحث شد و در این قسمت به بررسی بلوغ به واسطه سن و مباحث مربوط به سن بلوغ در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و نیز سن رشد پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 814

دانلود 382 استناد 0 مرجع 0
litScript