نتایج جستجو

592

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

60

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

BIOPHYSICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  112
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1246-1257
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  6121
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6121

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  280
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  113
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  18288
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 18288 استناد 113 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  225-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  429
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

سابقه و هدف: آلودگی خاک با فلزات سنگین یکی از مشکلات زیست محیطی عمده در جوامع بشری است و با انتقال این عناصر سمی از طریق تولیدات گیاهی به انسان، سلامتی افراد جامعه به خطر می افتد. یکی از روش های نوین و کم هزینه برای پالایش خاک های آلوده، استفاده از گیاهان میباشد. گیاه پالایی یک تکنولوژی در حال ظهور است که با بهره گیری از گیاهان و سپس ریزجانداران موجود در ریزوسفر برای حذف کردن، تغییر دادن یا محدود کردن مواد شیمیایی سمی در خاک، رسوبات، آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی و حتی اتمسفر استفاده می شود. هدف از این تحقیق بررسی توانایی پالایش خاک از عناصر سرب و کادمیم توسط گیاه دارویی آویشن دنایی با حضور قارچ مایکوریزا بود. مواد و روش ها: این پژوهش در شرایط گلخانه ای به صورت فاکتوریل با دو فاکتور اجرا شد. فاکتور اول: فلز سنگین شامل چهار سطح: سرب(100میلیگرم بر کیلوگرم)، کادمیم(15میلیگرم بر کیلوگرم خاک)، کاربرد همزمان کادمیم + سرب و شاهد(صفر) و تیمار قارچی ( در پنج سطح: G. intraradices، G. Mosseae، G. fasciculatum، کاربرد همزمان هر سه گونه و شاهد-عدم تلقیح-) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در 3 تکرار انجام شد. یافته ها: نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد قارچهای میکوریزا اثر معناداری بر غلظت سرب و کادمیم در شاخساره و ریشه گیاه آویشن دنایی داشتند. طبق نتایج این پژوهش در خاک آلوده به کادمیم(سطح 15 میلیگرم کادمیم بر کیلوگرم خاک)، بیشترین غلظت کادمیم در شاخساره گیاه (62/1 میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک گیاه) در بستر آلوده به کادمیم و همزیست با G. mosseae و در ریشه(56/1 میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک گیاه) در تیمار G. fassiculatum بدست آمد. در خاک آلوده به سرب(سطح 100 میلیگرم سرب بر کیلوگرم خاک)، بیشترین غلظت سرب در ریشه گیاه(103/9 میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه) در تیمار G. fassiculatum بدست آمد و در شاخساره(36/6 میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه)، در تیمار G. fassiculatum حاصل شد. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده توانایی زیاد گیاه دارویی آویشن دنایی برای جذب فلزات سنگین از خاک های آلوده است. تجمع بیشتر سرب در ریشه آویشن دنایی نسبت به شاخساره از یافته های دیگر این پژوهش بود. بر اساس نتایج، این گیاه قادر است مقادیر قابل توجهی از سرب و کادمیم بستر را جذب نموده و در ریشه تجمع دهد یا به شاخساره انتقال دهد و با دارا بودن این مکانیسم برای گیاه جذبی کادمیم و سرب در فناوری گیاه پالایی مناسب میباشد. مصرف قارچهای میکوریزا به ویژه G. fassiculatum و G. mosseae نیز می تواند کارآیی گیاه پالایی خاک آلوده به کادمیم و سرب را بهبود بخشد. واژه های کلیدی: گیاه پالایی، کادمیم، سرب، قارچ میکوریزا

آمار یکساله:  

بازدید 429

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  179-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1100
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

در این تحقیق روش استخراج کروم از کرومات پتاسیم و نشستن آن بر روی کاتد مس به روش هیدرومتالورژی مورد بررسی قرار گرفته است. این روش شامل دو مرحله، حل کردن و الکترولیز است. در مرحله حل کردن، اثر غلظت کروم و نسبت اسید به کرومات پتاسیم مورد مطالعه قرار می گیرد و در بخش الکترولیز اثر دانسیته جریان، pH، فاصله آند و کاتد، غلظت الکترولیت و دما مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط بهینه استخراج کروم از الکترولیت در بخش الکترولیز، دانسیته جریان 10-8 آمپر بر دسی متر مربع، pH بین 1.8-2، فاصله آند و کاتد 1.5-3.5 سانتیمتر، غلظت 5 گرم کروم بر لیتر و همچنین غلظت 1 گرم پودر نانوگرافن بر لیتر در دمای 50-40 درجه سانتیگراد تعیین شده است. در این مطالعه مشخصه یابی پوشش کروم-گرافن با بررسی توپوگرافی AFM، سطح و تعیین مقاومت آن در برابر خراش یا ساییدگی انجام شد. بررسی ها افزایش مقاومت را برای روکش نانوکامپوزیتی کروم-گرافن نشان داد. همچنین نتیجه گیری شد که اگر چه صفحه مس با لایه نشانی کروم، سختی سطح، بیشینه مقاومت کششی، مقاومت تسلیم و درصد کشیدگی، در حد مورد نیاز دارد ولی مقاومت به ضربه این صفحه کم است و صفحه مسی با روکش کروم-گرافن مقاومت به ضربه بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1100

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  99-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24994
 • دانلود: 

  19946
چکیده: 

The elasticity modules of the micro/Nanoparticles, especially biological particles are measured using different tools such as atomic force microscopy. The tip of the atomic force microscopy as an indenter has different shapes such as spherical, conical and pyramidal. In the contact of these tips and biological cells, avoiding the cell damage is a necessity. The goal of this paper is investigation and comparison of different tips’ geometries. Different tip’ s geometries and their related theories were collected and proposed. To generalize theories’ application for any kind of particle (even non-biological particles) some of simplifying assumptions used in these theories, such as tip rigidity, were removed. Simulation of the force-indentation depth was done for gold nanoparticle and observed that if simplifying assumptions were not removed there would be big errors in calculating the elasticity module of some particles. Then, simulations were done for two yeast and mouse embryo cells. For both cells, in general, the geometry of the curve group, the geometry of the pyramidal group and finally the geometry of the conical group were positioned from the highest to the lowest places. For hyperbolic, conical and pyramidal tips, the important parameter was semi vertical angel. To observe its effect, different magnitudes of this parameter were simulated. According to observed results in three investigated geometries and for both cells, bigger semi vertical angel created higher curves and this means in bigger angels the possibility of cell damage is higher.

آمار یکساله:  

بازدید 24994

دانلود 19946 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABBASI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  351-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98114
 • دانلود: 

  24661
چکیده: 

The resonant frequency and sensitivity of an atomic force microscope (AFM) cantilever with assembled cantilever probe (ACP) have been analyzed and a closed-form expression for the sensitivity of vibration modes has been obtained. The proposed ACP comprises an inclined cantilever and extension, and a tip located at the free end of the extension, which makes the AFM capable of topography at sidewalls of microstructures. Because the extension is not exactly located at one end of the cantilever, the cantilever is modeled as two beams. In this study, the effects of the interaction stiffness and damping, and also some geometrical parameters of the cantilever on the resonant frequencies and sensitivities are investigated. Afterwards, the influence of the interaction stiffness and damping, and the geometrical parameters such as the angles of the cantilever and extension, the connection position of the extension and the ratio of the extension length to the cantilever length on the sensitivity and resonant frequency are investigated. The results show that the greatest flexural modal sensitivity occurs at a small contact stiffness of the system, when the connection position and damping are also small. The results also indicate that at low values of contact stiffness, an increase in the cantilever slope or a decrease in the angle between the cantilever and extension can rise the resonant frequency while reduces the sensitivity.

آمار یکساله:  

بازدید 98114

دانلود 24661 استناد 0 مرجع 1192
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

در این مقاله، فرکانس تشدید و حساسیت ارتعاشات یک نوع تیر مونتاژ شده میکروسکوپ نیرو اتمی با استفاده از روش تنش- کوپل اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفته است. تیر مذکور شامل یک تیر یک سردرگیر افقی، یک رابط عمودی و یک نوک در انتهای سر آزاد رابط بوده که ساختار آن امکان روبش جداره های نمونه نانو را برای میکروسکوپ نیرو اتمی فراهم می سازد. ابتدا با استفاده از تئوری تنش-کوپل اصلاح شده و بهره گیری از اصل هامیلتون، معادله حرکت و شرایط مرزی، برای میکروتیر مذکور بدست آمده است. سپس رابطه ای برای فرکانس میکروتیر مورد نظر استخراج شده که به کمک آن حساسیت ارتعاشات نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تئوری تنش-کوپل اصلاح شده با نتایج بدست آمده از تئوری تیر کلاسیک مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که با نزدیک شدن ضخامت تیر به پارامتر طول مقیاس، اختلاف بین دو تئوری مذکور افزایش یافته و برای برخی از مقادیر سختی تماسی به حداکثر مقدار خود می رسد. همچنین معلوم شد که در مد اول ارتعاشات، کاهش ضخامت تیر و نزدیک تر شدن آن به پارامتر طول مقیاس، بر تغییرات فرکانس و تغییرات حساسیت که خود ناشی از تغییرات طول رابط نسبت به طول تیر می باشند، اثرگذار است.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  5 (پیاپی 115) ویژه مهندسی معدن- متالورژی
 • صفحات: 

  625-630
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  875
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

برس کاری برای اهداف مختلفی چون حذف ناخالصی ها و اکسیدهای سطح فلزات، افزایش براقیت سطح، بهبود خواص خستگی، فعال سازی سطح جهت نشاندن پوشش های مختلف استفاده می گردد. با ایجاد شرایط مناسب، برس کاری می تواند تغییر شکل پلاستیک شدید روی سطح ایجاد نماید. برس کاری سبب ایجاد خراش و تغییر شکل پلاستیک لایه های سطحی و سیلان ماده می گردد. سیلان فلز باعث افزایش کرنش پلاستیک و افزایش نابجایی ها در آن محدوده گشته و پس از بازیابی، دانه های ریز تشکیل می شود. تشکیل دانه های ریز در اثر برس کاری سطح آلومینیوم 6061 در سرعت های مختلف و اندازه و توزیع دانه ها در مناطقی که تحت تاثیر برس کاری قرار گرفته بودند با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج میکروسکوپ نیروی اتمی وپراش اشعه ایکس نشان  داد که اندازه دانه های سطحی در اثر این فرآیند به 30-70nm رسیده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 875

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زیست فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1932
 • دانلود: 

  648
چکیده: 

با توجه به یافته های جدید، نقش نانوتوپوگرافی ریزمحیط سلول بر عملکرد و سرنوشت آن، بیش از پیش اهمیت یافته است. از این رو، تهیه نانوساختارهای زیست سازگار بعنوان بستر کشت سلول و در مرحله بعد، تعیین دقیق ویژگی های فیزیکی و هندسی آن ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا هرچند میکروسکوپ نیروی اتمی، در تعیین خصوصیات نانوالگو(Nanopattern) های مورد استفاده برای کشت سلول، کاربردی گسترده یافته، اما توانایی های آن برای مطالعه ساختار نانوالیاف الکتروریسی شده (Electrospun nanofibers) بطور جدی مطالعه نشده است. در تحقیق حاضر، نانوالیاف زیست سازگار کیتوزان که با فناوری الکتروریسی تولید و بهینه شده بودند، با میکروسکوپ های الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) مورد بررسی قرار گرفته، داده های حاصل از هر یک ارزیابی شدند. نتایج حاصله بیانگر این واقعیت بود که استفاده از هر کدام از این دو میکروسکوپ، مزایا و معایبی خواهد داشت. بعنوان اولین نکته، در حالی که فرآیند های آماده سازی و روبش نمونه در SEM می تواند سبب تخریب ساختار طبیعی الیاف گردد، AFM به هیچگونه تیمار نمونه نیازی ندارد. در حالی که مهمترین کاربردهای SEM در بررسی ساختارهای نانوفیبری شامل بررسی سریع شکل، جهت گیری، قطر و یکنواختی الیاف است، تصویربرداری سه بعدی با AFM، تعیین درجه زبری سطح، درجه زبری در طول لیف و تعیین ضخامت بافت تولید شده را ممکن می سازد. علاوه بر این، با رعایت پاره ای ملاحظات تکنیکی، AFM می تواند در تخمین قطر میانگین نانوالیاف، به خوبی SEM عمل نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1932

دانلود 648 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KANGARLOO H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66536
 • دانلود: 

  27757
کلیدواژه: 
چکیده: 

ZnS/glass Thinlayer in high vacuum condition and 40 degree Deposition angle has been produced by resistance evaporated method with 28 nm thickness. cabin deposition temperature ZnS layer was about 50C and substrates were kept at room temperature. The Atomic Force Microscopy (AFM) and XRD analyses are perfectly accomplished for this layer.

آمار یکساله:  

بازدید 66536

دانلود 27757 استناد 0 مرجع 1377
litScript