نتایج جستجو

4413

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

442

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

هدف: این آزمایش با هدف بررسی تنوع ژنتیکی، تعیین بهترین ساختار ژنتیکی و تجزیه ارتباطی گلرنگ با استفاده از نشانگر AFLP جهت شناسایی نشانگرهای پیوسته با صفات زراعی مختلف انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه 17 ژنوتیپ گلرنگ به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1395 کشت گردیدند. صفات فنوتیپی شامل عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه، وزن هزار دانه، قطر قوزه، روز تا 50% گلدهی و روز تا رسیدگی اندازه گیری شد. تکنیک AFLPبا استفاده از هشت ترکیب آغازگری EcoRI و MseI انجام شد. نتایج: در کل 147 باند چند شکل با میانگین 58/81 درصد چندشکلی ایجاد شد. تجزیه کلاستر بر اساس روش الگوبندی UPGMA و معیار جاکارد ژنوتیپ های گلرنگ را به دو گروه تقسیم کرد. تعداد 45 و 39 نشانگر به ترتیب بر اساس مدل GLM و MLM ارتباط معنی دار با صفات مورد مطالعه داشتند. نشانگرهای M14/E6-10، M14/E11-16، M14/E11-13، M3/E10-14 و M4/E36-12 با عملکرد دانه، M3/E10-12، M3/E36-29، M59/E36-21 و M14/E11-10 با تعداد قوزه در بوته، M4/E36-8، M59/E36-21، M3/E10-9، M14/E11-14 و M14/E11-13 با تعداد دانه در قوزه، M4/E36-19، 12 M4/E36-، M14/E11-1 و M4/E10-1 با وزن هزار دانه، M4/E10-2، M59/E36-21، M3/E36-30 و M4/E36-24 با ارتفاع گیاه، M3/E36-24، M3/E36-6، M3/E10-20 و M4/E36-18 با قطر قوزه، M14/E11-10، M3/E36-30 و M59/E36-21 با روز تا 50% گلدهی و M14/E11-10 و M59/E36-21 با روز تا رسیدگی در هر دو مدل همبستگی معنی دار نشان دادند. نتیجه گیری: نشانگرهای AFLP مشخص شده با اثرات قوی در این مطالعه می تواند کاندیدهای مناسبی برای انتخاب به کمک نشانگر در برنامه های اصلاحی و تبدیل به نشانگرهای اختصاصی دیگر باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  ویژه نامه (زراعت و باغبانی)
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1098
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین 61 رقم انگور ایرانی از نشان گر مولکولی AFLP و صفات گیاه شناسی استفاده شد. از مجموع 7 جفت آغازگر به کار رفته 459 قطعه با قابلیت نمره دهی در ارقام تشخیص داده شدند که 185 عدد آنها (40.3 درصد) در بین ارقام چند شکل بودند. تنوع ژنتیکی محاسبه شده با روش نی و لی در محدوده 0-0.3 بود. با تجزیه کلاستر ارقام انگور به چهار گروه منتسب شدند. در این گروه بندی ها تشابه ژنتیکی بالایی بین کشمشی سفید و بی دانه قرمز، تبرزه سفید و تبرزه قرمز، قره ملحی و قره شیره مشاهده شد. انگور موسلی، سقل سولیان و فخری، دیزماری با تشابه کامل ژنتیکی حالتی از سینونیمی بودند. بر اساس تجزیه AFLP اشتباهات در نام گذاری و کشت تکراری ارقام در باغ کلکسیون انگور بین ارقام خلیلی سفید و قرمز و ارقام الحقی و شاهرودی مشخص شد. داده های مورفولوژیک نیز انگور خلیلی قرمز را به عنوان تکراری از خلیلی سفید شناسایی کرد. در این مطالعه تجزیه AFLP تفاوت برخی از ارقام مانند کشمشی سفید و بی دانه قرمز، و تبرزه سفید و قرمز را نشان داد ولی در مورد ارقام رشه و خوشناو هیچ تفاوتی از نظر پروفیل AFLP وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1098

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  599
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

انار (Punica granatum L.) گیاهی بومی ایران می باشد. به رغم اینکه انار از مهمترین محصولات صادراتی ایران به شمار می رود، اما شناسنامه دقیقی برای تعیین اصالت ژنتیکی و حفظ حقوق مالکیت این ذخیره توارثی گران بها در کشور وجود ندارد. در پژوهش حاضر برای بررسی روابط ژنتیکی 47 ژنوتیپ انار، شامل 9 ژنوتیپ زراعی (از کلکسیون انار یزد) و 38ژنوتیپ وحشی (از استان های مازندران، گیلان و گلستان)، از نشانگر AFLP استفاده گردید. با استفاده از 10 ترکیب آغازگری تعداد 825 نوار (باند) بدست آمد، که تعداد 697 نوار چند شکلی نشان دادند. از بین آغازگرهای مورد استفاده، ترکیب آغازگری M-CTT و E-ACG با 148 نوار بیشترین تعداد نوار و ترکیب آغازگری E-ACC و M-CTG با 40نوار کمترین تعداد نوار را تولید کردند. مقدار متوسط محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) برای آغازگرها برابر با 0.21 بدست آمد. متوسط شاخص نشانگر (MI) 17.33 بدست آمد که بیشترین آن مربوط به ترکیب آغازگری M-CAC و E-AAG می باشد.بیشترین شباهت ژنتیکی بین نمونه های بهنمیر و شیرین کن تهران و کمترین میزان شباهت بین نمونه های برنجستانک و خوش دره دیده شد. تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که 3 مولفه در مجموع 57 درصد واریانس کل را توجیه می نماید. از ترکیب های آغاز گری شناخته شده در این پژوهش می توان به عنوان ابزار قدرتمندی در تعیین روابط ژنتیکی در بین ژنوتیپ های انار استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 599

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

هدف: با توجه به اهمیت و کاربرد نشانگر های اطلاع رسان در برنامه های اصلاحی گیاهان زراعی، این تحقیق با هدف شناسایی نشانگرهای مرتبط با صفات مورفولوژیک با استفاده از روش تجزیه ارتباطی در ژنوتیپ های ارزن دم روباهی انجام گرفت. مواد و روش ها: به منظور شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفات زراعی در 30 ژنوتیپ ارزن دم روباهی (ارزن ایتالیایی Setaria italica L. )، از تجزیه ارتباطی با استفاده از مدل خطی مخلوط (MLM) استفاده شد. جهت اجتناب از لینکاژ دروغین، ابتدا مطالعه ساختار جمیعت انجام و 9 زیرگروه احتمالی در ژنوتیپ های مورد مطالعه مشاهده شد. نتایج: تجزیه ارتباطی با در نظر گرفتن ساختار جمعیت و روابط خویشاوندی، 38 مکان پیوسته با 12 صفت زراعی را نشان داد. ضریب تبیین نشانگر در سطح بسیار معنی داری از 102/0 تا 328/0 متغیر بود. نتایج نشان داد که از میان 12 ترکیب آغازگری AFLP استفاده شده در این مطالعه، ترکیبات آغازگری M-CTG/E-AAC، M-CTT/E-AAC و M-CTA/E-AAC موثرترین ترکیب ها در بررسی تنوع ژنوتیپ های مورد مطالعه بودند. همچنین تعدادی از نشانگرهای مورد بررسی نظیر M-CAA/E-AAC، M-CTG/E-AGC و M-CTT/E-AAC با چندین صفت نظیر ارتفاع، طول وعرض برگ، تعداد پنجه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در ارتباط بوده که بیشترین ارتباط با ترکیب آغازگری M-CTT/E-AAC مشاهده شد. نتیجه گیری: شناسایی نشانگرهای مشترک اهمیت زیادی در برنامه های به نژادی گیاهان دارد زیرا گزینش همزمان چند صفت را امکان پذیر می کنند. این نشانگرها می توانند در صورت لینکاژ نزدیک با ژن های کنترل کننده، در غربال ژرم پلاسم استفاده شوند. همچنین در برنامه های شناساییQTL در ژنوتیپ یابی جمعیت های حاصل از تلاقی ارزن مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین اطلاعات حاصل از این مطالعه می تواند در برنامه های به نژادی، جهت اصلاح به کمک نشانگر (MAS) در ارزن دم روباهی مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  629-643
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32908
 • دانلود: 

  35498
چکیده: 

Sardari is one of the most important landraces of common wheat (Triticum aestivum L.) that is mainly cultivated in drylands and mountainous area of Iran. Moreover, it shows a high level of genetic diversity. In the present research a total of 73 Sardari wheat ecotypes were evaluated for drought tolerance. Genetic diversity was analyzed using amplified fragment length polymorphism (AFLP) MARKER based on three pairs of primer combinations. Of the 2,431 AFLP bands detected, 1,582 (73.92%) were polymorphic. Cluster analysis divided all ecotypes into eight major groups. Ecotypes also showed genetic diversity for drought tolerance and were classified into three groups. The first group consisted of forty-two of the 73 landraces and had a low stress tolerance index (STI), ranging from 0.165 to 0.401, while the second (23 landraces) and the third group (7 landraces) had a medium and high STI ranging from 0.425 to 0.640 and 0.662 to 0.817, respectively. Discriminant analysis (DA) identified twenty-four MARKERs selected from 218 AFLP MARKERs that accounted for the difference between the three phenotypic groups. By using the selected MARKERs, DA validated the phenotypic grouping, with a zero error rate. The results showed a high degree of genetic diversity between the Sardari ecotypes, suggesting that Sardari can be used as a germplasm source for wheat improvement toward releasing more desirable cultivars.

آمار یکساله:  

بازدید 32908

دانلود 35498 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PARRISH T.

نشریه: 

SEXUAL PLANT REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1330
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1330

دانلود 18705 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

تحقیقات غلات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  359-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

به منظور شناسایی نشانگرهای مرتبط با صفات وابسته به تحمل به خشکی تحت دو شرایط متفاوت رطوبتی، دیم (تنش خشکی) و آبیاری تکمیلی، آزمایشی در دو سال متوالی (94-1392) اجرا شد. از بین آغازگرهای AFLP مورد استفاده، هشت ترکیب آغازگری EcoRI/MseI در مجموع 119 نوار چندشکل با میانگین 88/14 نوار به ازای هر نشانگر تولید کردند. متوسط محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) برای کلیه نشانگرها 298/0 محاسبه شد. بر اساس آماره های تنوع ژنتیکی ارزیابی شده شامل PIC، شاخص شانون (I)، هتروزیگوسیتی مورد انتظار (He) و تعداد آلل های موثر (EA)، ترکیب E-ACT/M-CTT به عنوان بهترین ترکیب آغازگر در تفکیک ژنوتیپ های مورد مطالعه شناسایی شد. ارتباط بین صفات آگرو-فیزیولوژیک به عنوان متغیرهای وابسته و داده های مولکولی به عنوان متغیرهای مستقل از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد بررسی قرار گرفت و 76 و 98 نشانگر پیوسته با صفات مورد مطالعه به ترتیب در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی شناسایی شد. در شرایط آبیاری تکمیلی، بالاترین ضریب تبیین به نشانگر E-ACT/M-CTC-11 با توجیه بیش از 60 درصد تغییرات وزن پدانکل، طول پدانکل، وزن خشک سنبله و وزن دانه در سنبله و نشانگر E-ACT/M-CTT-8 با توجیه 62 درصد از تغییرات وزن هزار دانه اختصاص یافت. در شرایط دیم نیز نشانگر E-ACT/M-CTT-8 با 70 درصد، نشانگر E-ACG/M-CTG-2 با 57 درصد و نشانگر E-ACG/M-CAA-2 با 51 درصد، به ترتیب بالاترین میزان تغییرات وزن هزار دانه، نسبت آب از دست رفته و محتوای آب نسبی برگ را تبیین کردند. نشانگرهای E-ACT/M-CTC-11 و E-ACG/M-CAA-20 نیز 32 و 41 درصد از تغییرات عملکرد دانه را به ترتیب تحت شرایط آبیاری تکمیلی و دیم توجیه کردند. در این پژوهش، نشانگرE-ACT/M-CTT-8 به طور مشترک بیش از 60 درصد از تغییرات وزن هزار دانه را تحت هر دو شرایط آزمایشی توجیه کرد. نتایج این تحقیق می تواند در تامین اطلاعات اولیه برای انتخاب غیرمستقیم صفات گندم از طریق نشانگرهای مرتبط با تحت شرایط دیم مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  90-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36848
 • دانلود: 

  13721
چکیده: 

Safflower (Carthamus tinctorius), is widely cultivated in agricultural systems as a source of high-quality vegetable and industrial oil. 9 RAPD primers, 6 AFLP primer combinations and 12 agro-morphological traits were used to assess the genetic diversity of 20 accessions of safflower representing global germplasm variability. Jacquards’ similarity coefficient were used to understanding the genetic relationships among accessions, for AFLP and RAPD MARKERs and Euclidian similarity coefficient for agromorphological MARKERs. UPGMA clustering algorithm was used for all MARKERs. RAPD and AFLP MARKERs grouped accessions into two main clusters whereas dendrogram of morphology data delineated the accessions into three clusters. Correlation coefficient comparisons between similarity matrices and co-phenetic matrices obtained with the three MARKERs revealed that AFLP displayed no congruence vis-a-vis RAPD and agromorphological data.

آمار یکساله:  

بازدید 36848

دانلود 13721 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  351-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

چاودار یکی از گیاهان زراعی مهم ایران با نام علمی Secaleمتعلق به خانواده گندمیان (Poaceae) می باشد. در این پژوهش تنوع ژنتیکی 39 جمعیت چاودار از مناطق مختلف ایران، آمریکا و روسیه با نشانگر AFLP مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که 13 جفت آغازگر AFLP 188 باند تولید کردند که شامل 177 باند چندشکل بود. میانگین میزان اطلاعات چندشکلی (PIC) و شاخص نشانگر (MI) در جفت آغازگرهای AFLP به ترتیب معادل 22/0 و 3 عدد بود. بیشترین مقدار PIC مربوط به جفت آغازگر ECC 3N 4S 1 و بیشترین MI مربوط به جفت آغازگر ECC 3N 4S 5 بود. پس از مشاهده محصول های واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی ژل پلی اکریل آمید و امتیازدهی باندهای DNA، تجزیه و تحلیل با نرم افزار NTSYS انجام شد. دندروگرام تجزیه خوشه ای با روش UPGMA و ضریب تشابه دایس جمعیت های چاودار را به پنج گروه تقسیم کرد که گروه بندی آن با گروه بندی تجزیه مولفه های اصلی مطابقت داشت. نتایج تجزیه واریانس مولکولی بیانگر تنوع درون گونه ای بیشتر از تنوع بین گونه ای بود. و میانگین شاخص شانون (I) در گونه های چاودار 48/0 بود که بیانگر تنوع نسبتاً خوب درون گونه ها می باشد. نتایج نشان داد که نشانگر AFLP ابزار مفیدی در تعیین تنوع ژنتیکی درون و بین گونه ای چاودار است.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  117-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

مقدمه: باریجه یکی از گیاهان مهم دارویی، صنعتی و آروماتیک ایران است. شیرابه و اسانس این گیاه در صنایع مختلف از جمله داروسازی، غذایی، عطرسازی، چسب سازی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.هدف: این تحقیق به منظور بررسی تنوع زنتیکی بین اکوتیپ های باریجه جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور که در ایستگاه تحقیقات همند آبسرد کشت شده بودند، صورت گرفت.روش بررسی: در این بررسی DNA از برگ ها استخراج شده و با استفاده از 10 ترکیب آغازگری AFLP تنوع ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: در مجموع 296 آلل قابل نمره دهی مشاهده شد که 89 درصد چندشکل بودند و تعداد آلل برای هر آغازگر از 20 تا 43 مشاهده شد. میزان تشابه ژنتیکی بین ژنوتیپ ها از 0.56 تا 0.87 متغیر بود. کمترین تشابه بین آردینه- دره اشک ریزه 3200 و نمدکوثر لار مشاهده شد. بیشترین تشابه نیز بین ژنوتیپ های آردینه- گردنه ولار و پلور مشاهده شد. تجزیه کلاستر، مشخص کرد که تنوع ژنتیکی بالایی بین اکوتیپ های باریجه وجود دارد و همچنین معلوم شد که بین تنوع مولکولی و پراکنش جغرافیایی ارتباطی وجود ندارد.نتیجه گیری: نتایج این بررسی حاکی از وجود تنوع بالا در بین اکوتیپ های موجود باریجه است. با توجه به اینکه اکوتیپ های باریجه از مناطق مختلف جغرافیایی هستند و ترکیبات اسانس آنها متفاوت است، وجود تنوع ژنتیکی تاییدکننده این مطلب می باشد که اختلافات فیتوشیمیایی نمونه ها تنها به واسطه اثر محیطی نمی باشد، بلکه توسط عوامل ژنتیکی هم کنترل می شوند و این نتایج در مدیریت ژرم پلاسم باریجه می تواند مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 339 استناد 0 مرجع 28
litScript